Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 09-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Nová zjednodušená a zrychlená řízení v Evropské unii

Pokud zahájíte soudní řízení, bude se soud, který o vašem případu rozhoduje, řídit řadou pravidel. Většina členských států však zavedla zjednodušená a zrychlená řízení, při kterých se takováto pravidla uvolňují, zejména v případech, kdy je hodnota nároku pod úrovní určitého stropu (řízení o „drobném nároku“) a kde nárok není ze strany dlužníka předmětem sporu (řízení o „platebním rozkazu“). Tato řízení se ovšem liší podle jednotlivých členských států. Pro zlepšení a usnadnění přístupu ke spravedlnosti si Evropská unie stanovila cíl vytvořit jednotná pravidla pro zjednodušená a zrychlená řízení.

V současné době vzniká stále více přeshraničních sporů, do kterých je zapojen více než jeden členský stát Evropské unie. Existuje široká škála možných situací. Lidé se mohou při své dovolené v zahraničí stát účastníky dopravní nehody nebo mohou v zahraničí zakoupit zboží, které se později ukáže jako vadné. Také majitelé malých podniků mohou čelit nesnázím, pokud chtějí vznést svůj nárok v jiném členském státě, jako například v případě majitele hotelu, kterému nebyl zaplacen účet a který chce vymáhat své právo.

Pokud se ve sporu vyskytují přeshraniční souvislosti, zvětšují se překážky k docílení rychlého a finančně nenáročného soudního rozhodnutí. Například to často obnáší najmutí dvou právníků, vznikají další náklady na překlady a tlumočení a další různé faktory, jako například zvýšené cestovní výdaje účastníků sporu, svědků, právníků atd. V současné době jsou náklady na získání soudního rozsudku proti žalovanému v jiném členském státě často neúnosné, pokud je sporná částka pouze malá.

Podobným způsobem se také velkou překážkou v efektivním přístupu ke spravedlnosti stávají zpoždění a výdaje, které musíte očekávat, pokud má druhá strana bydliště v jiném členském státě, v případech, kdy není odůvodnění nároku ze strany žalovaného předmětem sporu.  Tato situace zvýhodňuje nedobytné dlužníky v přeshraničních situacích a může odrazovat podnikatele od rozšiřování jejich činnosti za hranice jejich domácího členského státu.

Právní předpisy Společenství

Evropská unie čelí úkolu zajistit, aby se v oblasti justice v rámci Evropské unie jednotlivcům ani podnikům nebránilo ve vykonávání jejich práv, ani od něho nebyli odrazováni v důsledku neslučitelnosti nebo přílišné složitosti právních a soudních systémů v členských státech.

Co se týče zjednodušených a zrychlených řízení, právní předpisy Společenství se v současné době omezují na článek 5 směrnice 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, který stanovuje, že členské státy zajistí, aby exekuční titul mohl být získán zpravidla ve lhůtě 90 kalendářních dnů, za předpokladu, že nárok není předmětem sporu. Podle této směrnice však členské státy nemusí přijmout zvláštní postup nebo zvláštním způsobem pozměnit svá stávající právní řízení. Z tohoto důvodu se nezdá, že by ustanovení článku 5 přineslo výrazné změny v procesních systémech členských států.

NahoruNahoru

Zasedání Evropské rady v Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska uskutečněné v říjnu 1999 vyzvalo ke zlepšení přístupu ke spravedlnosti v Evropě. Bylo řečeno, že v oblasti justice v rámci Evropské unie se jednotlivcům ani podnikům nesmí bránit ve výkonu jejich práv, ani od něho nesmějí být odrazováni v důsledku neslučitelnosti nebo přílišné složitosti právních a správních systémů v členských státech. Evropská rada vyzvala orgány Společenství k vytvoření jednotných zvláštních procesních pravidel pro zjednodušené a zrychlené přeshraniční soudní spory o drobných spotřebitelských a obchodních nárocích a ve věcech, které nejsou předmětem sporu.

Program opatření pro provádění zásady o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, přijatý Radou dne 30. listopadu 2000, nařizuje přijetí opatření v této souvislosti ve třech fázích. V první fázi je třeba zavést evropský exekuční titul pro nároky, které nejsou předmětem sporu, a je nutné zjednodušit a zrychlit řešení přeshraničních sporů o drobných nárocích.

NahoruNahoru

Po přijetí závěrů z Tampere a programu o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí přijala Evropská komise v říjnu 2002 Zelenou knihu o evropském řízení o platebním rozkazu a o opatřeních pro zjednodušení a zrychlení soudních sporů o drobném nároku. Zelená kniha vznáší několik otázek za účelem prozkoumání obsahu případných nástrojů Společenství v těchto dvou oblastech.

Komise dne 19. března 2004 přijala návrh nařízení, kterým se vytváří evropské řízení o platebním rozkazu. Toto nové jednotné evropské řízení, které je k dispozici jak pro přeshraniční, tak i pro domácí soudní spory, je založeno na jednoduchých standardních formulářích určených pro prohlášení stran a rozhodnutí soudu. Žadatel musí jasně popsat dotčený nárok a stručně uvést jeho odůvodnění. Pokud jsou splněny příslušné požadavky, vydá příslušný soud oznámení o platebním rozkazu, aniž by zkoumal skutkovou podstatu nároku. Pokud dlužník do tří týdnů od doručení oznámení nepředloží odpor, je vydán pravomocný platební rozkaz.

Dne 15. března 2005 přijala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Cílem tohoto návrhu je zjednodušit a zrychlit spory týkající se drobných nároků a snížit náklady na ně tím, že se zavede evropské řízení o drobných nárocích PDF File (PDF File 224 KB), které budou mít účastníci sporu k dispozici vedle stávajících řízení podle právních předpisů členských států, jichž se tento postup nedotkne. Návrh navíc odstraní prozatímní opatření, která jsou doposud vyžadována k uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích bude uznatelné a vykonatelé v jiném členském státě, aniž by bylo třeba prohlášení o jeho vykonatelnosti bez možnosti napadnout jeho uznání.

Referenční dokumenty

 • Zasedání Evropské rady v Tampere - závěry předsednictví dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska 
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
 • Program opatření pro provádění zásady o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 • Zelená kniha o evropském řízení o platebním rozkazu a o opatřeních pro zjednodušení a zrychlení soudních řízení o drobném nároku
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří evropské řízení o platebním rozkazu
 • Návrh nařízení PDF File (PDF File 224 KB), kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích - Pøíloha I PDF File (PDF File 138 KB)

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království