Европейска комисия > ЕСМ > Опростени и ускорени процедури > Право на Общността

Последна актуализация: 12-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Опростени и ускорени процедури - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Нови опростени и ускорени процедури в Европейския съюз

Ако започнете съдебно производство, съдът, който разглежда вашето дело, спазва поредица от правила. Повечето държави-членки обаче са въвели опростени и ускорени процедури, при които правилата са облекчени, особено при делата, в които стойността на иска е под определен праг (процедура за „дребни искове“), и когато искът не се оспорва от длъжника (процедура за „нареждане за плащане“). Тези процедури обаче се различават значително в различните държави-членки. За да се подобри и улесни достъпът до правосъдие ЕС си е поставил за цел да изработи общи правила за опростен и ускорен съдебен процес.

Понастоящем има все повече трансгранични спорове, въвличащи повече от една държава-членка на Европейския съюз. Съществува широк спектър от потенциални казуси. Гражданите могат да бъдат въвлечени в инцидент, докато са на почивка в чужбина, или пък да закупят стоки в чужбина, които да се окажат дефектни. Собствениците на малки фирми могат да срещнат затруднения при търсене на своите права в друга държава-членка, като например собственик на хотел, с неплатена от клиент сметка, който иска да потърси законните си права.

Пречките за постигане на бързо и евтино решение се задълбочават в този трансграничен контекст. Често например е необходимо да се наемат двама адвокати, да се направят допълнителни разходи за писмени и устни преводи и различни допълнителни фактори като допълнителни транспортни разходи за страните, свидетелите, адвокатите и т.н. Понастоящем разходите за получаване на съдебно решение срещу ответник в друга държава-членка са често несъразмерни със сумата на иска, когато тя е незначителна.

НагореНагоре

По същия начин забавянията и разходите, които следва да очаквате, когато ответната страна е с местожителство в друга държава-членка, се явяват основна пречка за ефективен достъп до правосъдие в случаите, в които основателността на съответния иск изобщо не се оспорва от ответника. Тази ситуация облагодетелства недобросъвестните длъжници в трансгранични ситуации и може да разубеди стопанските субекти да разширяват своята дейност извън своята държава-членка.

Законодателство на Общността

Европейският съюз се изправя пред предизвикателството да гарантира, че в рамките на една истинска европейска зона на правосъдие физическите и юридически лица не са възпрепятствани или разубеждавани да упражняват своите права от несъвместимостта или сложността на съдебните и правни системи в отделните държави-членки.

Понастоящем законодателството на Общността относно опростените и ускорени процедури се ограничава с член 5 от Директива 2000/35/EО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки, която изисква от държавите-членки да гарантират наличие на процедури за възстановяване при неоспорвани искове, така че в нормалния случай да може да се получи съответно документ с изпълнителна сила в рамките на 90 календарни дни. Съгласно тази директива обаче държавите-членки не са задължени да въведат определена процедура или да променят по определен начин своите налични правни процедури. Ето защо остава да се види дали транспонирането на член 5 ще доведе до значителни промени в процедурните системи на държавите-членки.

НагореНагоре

На Срещата на Европейския съвет в Тампере dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska през октомври 1999 гбе изтъкната необходимостта от подобряване на достъпа до правосъдие в Европа. На нея бе отбелязано, че в рамките на една истинска европепейска зона на правосъдие физическите и юридически лица трябва да не бъдат възпрепятствани или разубеждавани да упражняват своите права от несъответствието и сложността на правните и административни системи в държавите-членки. Европейският Съвет призова институциите на Общността да изработят специални общи процедурни правила за опростен и ускорен трансграничен съдебен процес при дребни потребителски или търговски искове, както и при неоспорвани искове.

НагореНагоре

Програмата от мерки за прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебните решения по граждански и търговски дела, приета от Съвета на 30 ноември 2000 г., създава условия за приемане на мерки в тази връзка на три етапа. През първия етап ще бъде въведен Европейски изпълнителен лист за безспорни вземания, и уреждането на трансграничните съдебни дела по дребни искове ще бъде опростено и ускорено.

В резултат от изводите в Тампере и програмата за взаимно признаване Европейската комисия прие през декември 2002 г. Зелена книга за процедура за европейско нареждане за плащане и мерки за опростяване и ускоряване на съдебните производства по дребни искове. В Зелената книга се поставят някои въпроси с цел да се изследва съдържанието на евентуални инструменти на Общността в тези две области.

На 19 март 2004 г. Комисията прие предложение за Регламент,създаващ процедура за европейско нареждане за плащане. Новата уеднаквена европейска процедура, която може да се използва както при трансграничните, така и при националните съдебни дела, е основана върху използването на удобни за потребителите стандартни бланки за показанията на страните и за съдебните решения. От ищеца се изисква да заяви ясно своя иск и накратко да посочи основанията за него. Ако необходимите условия са изпълнени, компетентният съд издава известие за плащане, без да е необходимо да проверява доказателствата по иска. Когато длъжникът не е представил показания в своя защита, в триседмичен срок, след като му бъде връчено уведомлението, се връчва подлежащо на изпълнение нареждане за плащане.

НагореНагоре

На 15 март 2005 г. Европейската комисия прие предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета English PDF File (PDF File 175 KB) за създаване на европейска процедура за дребни искове. Целта на предложението бе да се облекчи, ускори и поевтини воденето на съдебни производства в случаите на дребни искове чрез въвеждане на европейска процедура за дребни искове, която да послужи на ищците като алтернатива на съществуващите процедури по законите на държавите-членки, които ще останат непроменени. Освен това предложението ще премахне междинните мерки, които все още се изискват при признаването и изпълнението на съдебното решение. Съдебно решение, произнесено по процедурата за дребни искове, ще бъде признавано и подлежащо на изпълнение в друга държава-членка, без да има нужда от декларация за изпълнителна сила и без да може да се оспори неговото признаване.

Свързани документи

 • Европейски Съвет в Тампере - Изводи на председателството dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska 
 • Директива 2000/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки
 • Програма от мерки за въвеждане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по граждански и търговски дела
 • Зелена книга за европейска процедура за европейско нареждане за плащане и мерки за опростяване и ускоряване на съдебните производства по дребни искове
 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейско нареждане за плащане
 • Предложение за регламент English PDF File (PDF File 175 KB) за създаване на европейска процедура за дребни искове

« Опростени и ускорени процедури - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 12-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство