Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 27-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Čehija

 

Rīkojums maksājuma procedūrai

1. Rīkojums maksājuma procedūrai

Čehijas Republikā ir divas šādas procedūras – maksājuma rīkojuma procedūra un maksājuma rīkojuma procedūra vekseļiem vai čekiem.

1.1. Procedūras joma

Maksājuma rīkojumus var izdot lietās, kas saistītas ar naudas prasījumiem, ja tiesības tos saņemt izriet no prasītāja minētajiem apstākļiem. Vekseļa vai čeka maksājuma rīkojumā tiek atzītas tiesības, kas izriet no vekseļa vai čeka. Prasījuma summa nav ierobežota.

Tiesas vienmēr lemj par to, vai lieta atrisināma, izmantojot maksājuma rīkojumu. Savukārt, ievērojot formālos nosacījumus, tiesas pienākums ir paātrinātā kārtībā lemt par vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu. Maksājuma rīkojumu nevar izdot, ja tas ir jāpiegādā atbildētājam ārvalstīs. Tas neattiecas uz vekseļa vai čeka maksājuma rīkojumiem, ko var piegādāt atbildētājiem ārvalstīs.

1.2. Tiesu kompetence

Ar zināmiem izņēmumiem lēmumi par maksājuma rīkojumiem parasti ir kompetentas apgabaltiesas ziņā. Vekseļa vai čeka maksājuma rīkojumus vienmēr izdod rajona tiesa.

1.3. Oficiālās prasības

Standarta veidlapas maksājuma rīkojuma izdošanas pieprasīšanai nav, turklāt nav nepieciešams, lai prasītāju pārstāv jurists. Tiesa var izdot maksājuma rīkojumu pat bez skaidri izteikta prasītāja pieprasījuma un atbildētāja uzklausīšanas, bet tas neattiecas uz vekseļiem vai čeka maksājuma rīkojumiem. Lai saņemtu maksājuma rīkojumu, tiesībām ir jāizriet no faktiem, ko izklāstījis prasītājs. Ja tiesa lemj, ka prasītāja minētie fakti piešķir tiesības, prasītājam ir jāsniedz materiālie fakti veidā, kas tiesai dod iespēju iesniegt tos juridiskai pārbaudei. Apstākļi ir jāizklāsta pietiekami detalizēti, lai noteiktu, kuru juridisko prasījumu apstiprina (kurš juridiskais nosacījums tiek piemērots), un prasītājam ir jāizklāsta visi fakti, kas saskaņā ar likumu piešķir, groza vai likvidē tiesības un pienākumus. Maksājuma rīkojums ir jāpiegādā atbildētājam personīgi.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasībā procedūras uzsākšanai cita starpā ir jāizklāsta materiālie fakti, jānorāda pierādījumi, uz kādiem prasītājs balstās, un jānoskaidro, kādu atlīdzību prasītājs pieprasa. Visi līdzekļi, kas noder, lai noskaidrotu lietas faktus, ir pieļaujami kā pierādījumi; ņemot vērā maksājuma rīkojuma procedūras būtību, šādiem pierādījumiem ir acīmredzami jābūt rakstiskiem.

Tāpat kā maksājuma rīkojumam, nav standartizētas veidlapas, lai pieprasītu vekseļa vai čeka maksājuma rīkojumu, un prasītājam nav jāmeklē jurista pārstāvība. Pretēji maksājuma rīkojumam vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu drīkst izdot tikai pēc prasītāja lūguma. Prasītājam lūgumam par vekseļa (čeka) maksājuma rīkojuma izdošanu ir jāpievieno vekseļa vai čeka oriģināls, kam ir jābūt neapstrīdami autentiskam, un jebkādi citi nepieciešamie dokumenti tiesību apstiprināšanai. Vekseļa (čeka) maksājuma rīkojums nav jāpiegādā personīgi, bet to drīkst darīt alternatīvā veidā.

1.4. Iesnieguma noraidīšana

Tiesa neizdod lēmumu, ar ko atsaka maksājuma rīkojumu. Ja tā nevēlas atzīt prasību par šāda lēmuma izdošanu, tā pieprasa lietas izskatīšanu. Maksājuma rīkojumu nevar izdot, ja prasītājs neiesniedz naudas prasījumu, ja tā ir lieta, ko izskata un kurā lēmumu pieņem tiesnešu grupa (nevis tiesnesis vienpersonīgi), ja atbildētāja apmešanās vieta nav zināma vai maksājuma rīkojums ir jāpiegādā atbildētājam ārvalstīs. Pirms tiesa izdos maksājuma rīkojumu tā pārbaudīs, vai tiesības izriet no prasītāja norādītajiem faktiem. Ja prasību par vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu apstiprināt nevar, tiesa pieprasa lietas izskatīšanu. Vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu arī nevar apstiprināt bez prasītāja lūguma vai ja nav pievienoti prasītie dokumenti.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Apelācijas sūdzības

Tā kā tiesas nesniedz lēmumus, ar ko noraida maksājuma rīkojumu izdošanu, nav apspriežama šādu lēmumu pārsūdzēšana. Maksājuma rīkojumu var apstrīdēt. Atbildētājam ir 15 dienas no piegādes dienas, kuru laikā var apstrīdēt maksājuma rīkojumu. Noraidīšana nav jāpamato, bet tai ir jāatbilst vispārējiem prasības iesniegšanas tiesā nosacījumiem, un iesniegumā īpaši ir skaidri jānorāda, kurā tiesā iesniegums tiek iesniegts, kurš iesniedz prasību, kāda lieta tiek skatīta un kāda atlīdzība tiek prasīta, un tas ir jāparaksta un jānorāda datums.

Iebildumus pret vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumiem var iesniegt triju dienu laikā no to piegādes dienas. Savās sūdzībās atbildētājiem ir jānorāda visi iebildumi par vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu. Tos drīkst iesniegt rakstiski, mutiski vai pa elektronisko pastu, ar telegrammu vai faksa ziņojumu.

1.6. Paziņojums par iebildumu 

Skatīt atbildi uz 1.5. jautājumu.

1.7. Iebilduma sekas 

Ja tikai viens no atbildētājiem maksājuma rīkojumu savlaicīgi apstrīd, rīkojums tiek atcelts pilnībā, un tiesa nosaka lietas izskatīšanu nekavējoties. Ja atbildētājs iesniedz iebildumu pret vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumu savlaicīgi, tiesa arī nosaka lietas izskatīšanu. Atkarībā no tiesvedības iznākuma saistībā ar iebildumiem tiesa vai nu atzīs maksājuma rīkojumu (ja iebildumi nav pamatoti) vai atcels to daļēji vai pilnībā (ja iebildumi ir daļēji vai pilnībā pamatoti). Pret šādu lēmumu var apelācijas sūdzību iesniegt. Ja apstrīdētie maksājuma rīkojumi tiek atcelti, tad vekseļa (čeka) maksājuma rīkojumus ar iebildumu iesniegšanu neatceļ.

1.8. Sekas gadījumos, kad netiek iesniegti iebildumi

Neapstrīdēts maksājuma rīkojums nozīmē galīgo lēmumu. Ja atbildētāja iebildumi netiek iesniegti savlaicīgi vai tiek atsaukti, vekseļa (čeka) maksājuma rīkojums arī nozīmē galīgo lēmumu. Atbildētāja vienīgais līdzeklis šādā gadījumā ir ārkārtas pretlīdzekļi (prasība par lietas atkārtotu izskatīšanas uzsākšanu, prasība par anulēšanu, apelācijas pārskats).

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 27-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste