Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απλουστευμένες και ταχείες επεμβάσεις > Κύπρος