Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Belgien

Senaste uppdatering: 04-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Belgien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande? 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Belgien 1.
2. Om svaret på fråga 1 är nej 2.

 

Ytterligare information

Bestämmelser om förenklade förfaranden för betalningsföreläggande:

Se den federala offentliga rättstjänsten (Service public fédéral  justice/Federale Overheidsdienst Justitie) Deutsch - français - Nederlands:

 • klicka på ”Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving” (konsoliderad lagstiftning) under rubriken ”Sources du droit/Rechtsbronnen” (rättskällor)
 • välj ”Code Judiciaire/Gerechtelijk Wetboek” under rubriken ”Nature juridique/Juridische aard
 • skriv i fältet Mot(s)/Woord(en): 624
 • klicka på ”Recherche/Opzoeking”, och därefter på ”Liste/Lijst
 • klicka slutligen på ”Détail/Detail”.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Belgien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket