Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Beļģija

 

Tiesas rīkojums par samaksu

1. Tiesas rīkojuma par samaksu procedūra

Beļģijā pastāv „tiesvedības procedūra, lai panāktu samaksas veikšanu”. Šī vienkāršā procedūra, kas aprakstīta Tieslietu kodeksā no 1338. līdz 1344. pantam, ir izmantojama, lai piedzītu relatīvi nelielas summas.

1.1. Procedūras piemērošanas sfēra

a) Uz kādām lietām attiecas šī procedūra?

Procedūra attiecas vienīgi uz finansiāla rakstura prasībām.

b) Vai attiecībā uz rīkojumu ir noteikta maksimālā summa?

Tieslietu kodeksa 1338. pants nosaka, ka šī procedūra ir piemērojama vienīgi prasībām par noteiktiem naudas parādiem, kuru summa nepārsniedz EUR 1860.

c) Vai šīs procedūras izmantošana ir fakultatīva vai obligāta?

„Tiesvedības procedūru, lai panāktu samaksas veikšanu” izmanto pēc brīvprātības principa.

d) Vai šo procedūru var izmantot, ja debitors dzīvo citā dalībvalstī vai arī trešajā valstī?

Nē, nevar. Tieslietu kodeksa 1344. pants nosaka, ka noteikumi, kas attiecas uz tiesvedības procedūru, lai panāktu samaksas veikšanu, ir piemērojami vienīgi tad, ja kreditora pieraksta dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta atrodas Beļģijā.

1.2. Kompetentā tiesa

Šo procedūru var izmantot gan miertiesa, gan policijas tiesa, ja prasība ir tās kompetencē. (Miertiesas un policijas tiesas kompetences: skatīt informatīvo materiālu „Tiesu kompetence”)

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.3. Noteikumi attiecībā uz formas prasībām

a) Vai standarta formulāra izmantošana ir obligāta? (Ja ir obligāta, kur to var saņemt?)

Šai procedūrai nepastāv standarta formulārs. Likums gan paredz vairākus noteikumus attiecībā uz atgādinājumu un lūgumrakstu, ar kuru prasība tiek iesniegta tiesnesim.

Kreditoram, pirms griezties ar lūgumrakstu tiesā, jānosūta debitoram atgādinājums par maksājuma veikšanu. Šo pienākumu nosaka Tieslietu kodeksa 1339. pants. Šo atgādinājumu var piegādāt vai nu ar tiesu izpildītāja pavēsti, vai arī nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, pretī saņemot izziņu par saņemšanu. 1339. pants nosaka arī to, kādam ziņojumam jābūt iekļautam atgādinājumā. Šie ziņojumi ir šādi:

 • Tieslietu Kodeksa sadaļas „Tiesvedības procedūra, lai panāktu samaksas veikšanu” pantu izklāsts;
 • Atgādinājums ar prasību veikt maksājumu 15 dienās pēc vēstules nosūtīšanas vai pēc atgādinājuma saņemšanas;
 • Prasītā summa;
 • Tiesnesis, kuram debitora nemaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība.

Piecpadsmit dienās pēc atgādinājumā minētā 15 dienu termiņa beigām prasība ar lūgumrakstu divos eksemplāros tiek nosūtīta tiesnesim. Tieslietu kodeksa 1340. pants nosaka, ka šim lūgumrakstam jāsatur sekojoša informācija:

 • diena, mēnesis un gads;
 • prasītāja uzvārds, vārds, amats un dzīvesvieta, kā arī, atbilstoši konkrētajam gadījumam, viņa juridiskā pārstāvja uzvārds, vārds, amats un dzīvesvieta;
 • prasības saturs, precīzi norādot prasīto summu un prasības sastāvu, kā arī tās pamatojumu;
 • tiesnesis, kurš jāinformē par šo lietu;
 • puses advokāta paraksts.

Ja prasītājs to uzskata par vajadzīgu, viņš var minēt arī iemeslus, kāpēc viņam ir nepieņemama maksājuma termiņa pagarināšana.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lūgumrakstam jāpievieno:

 • dokuments, kurā ir pamatota prasība, fotokopija;
 • pavēste vai ierakstītās vēstules noraksts, kam pievienota izziņa par pieņemšanu, vai arī vēstules oriģināls, kam pievienots dokuments, kurš apliecina, ka adresāts ir atteicies saņemt vēstuli vai nav aizgājis tai pakaļ uz pastu, un ziņojums, no kura izriet, ka debitors ir reģistrējies iedzīvotāju reģistrā minētajā adresē.
b) Vai ir jāpārstāv advokātam?

Lūgumrakstā ir vajadzīgs advokāta paraksts. Bez tam Tieslietu kodeksa 1342. pants nosaka, ka tiesneša lēmuma noraksts parastā vēstulē jānosūta prasītāja advokātam. Tie ir vienīgie likumā paredzētie noteikumi, kas uzliek par pienākumu atsaukties uz advokātu.

c) Cik detalizētam jābūt aprakstam, kas pamato parāda piedziņas prasību?

Lūgumrakstam ir jābūt mēreni detalizētam. Tieslietu kodeksa 1340. panta 1. punkta 1.ºapakšpunkts nosaka, ka lūgumrakstā ir jābūt norādītam prasības saturam un precīzai prasītajai summai, sīkāk norādot prasības sastāvu, kā arī tās pamatojumu.

d) Vai ir jābūt rakstiskam apliecinājumam par piedzenamo parādu? Ja ir, kādus dokumentus es varu izmantot šim nolūkam?

Jā, ir jābūt. Prasībai saskaņā ar 1338. pantu ir jābūt apliecinātai ar debitora rakstītu dokumentu. Šim dokumentam gan nav obligāti jābūt parāda atzinumam.

1.4. Lūguma noraidījums

Piecpadsmit dienu laikā pēc lūgumraksta iesniegšanas tiesnesis lūgumu vai nu apmierina, vai arī noraida ar tiesnešu kolēģijas kameras lēmumu. Tiesnesis var piešķirt maksājuma termiņa pagarinājumu vai arī daļēji apmierināt lūgumu (skat. Tieslietu kodeksa 1342. pantu). Tiesneša rīcībā noteikti jābūt informācijai par parāda sastāvu, un viņš var izdalīt atsevišķas tā daļas. Tādējādi viņš var ņemt vērā maksājumus, kas pa to laiku jau, iespējams, ir notikuši. Tiesnesis var pilnībā noraidīt prasību, ja nav izpildīti izvirzītie noteikumi (skat. Tieslietu kodeksa 1338. un 1344. pantu).

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiesnesis pilnībā vai daļēji apmierina lūgumraksta prasības, tad viņa lēmumam ir aizmuguriska sprieduma sekas.

Prasītājam tiesneša lēmums ir jānogādā debitoram. Tā kā tiesneša lēmumam, pilnībā vai daļēji apmierinot prasītāja lūgumraksta prasības, ir aizmuguriska sprieduma sekas, lēmums ir jāpiegādā viena gada laikā, pretējā gadījumā lēmumu var atzīt par spēkā neesošu (skat. Tieslietu kodeksa 806. pantu).

Tieslietu kodeksa 1343. panta 2. punkts nosaka, ka debitoram ir jāpiegādā šādi dokumenti un informācija (pretējā gadījumā lēmums var atzīt par spēkā neesošu):

 1. lūgumraksta noraksts;
 2. jābūt minētam termiņam, kurā debitors var apstrīdēt lēmumu;
 3. jābūt minētam tiesnesim, pie kura debitors var vērsties, apstrīdot lēmumu, kā arī ievērojamās formas prasības.
 4. Debitors ir obligāti jāinformē arī par to, ka gadījumā, ja noteiktajā termiņā parāds nebūs nomaksāts, var tikt piemēroti visi likumīgie līdzekļi, lai piespiestu veikt prasīto naudas summu nomaksu.

Lēmums nevar būt izpildāms nekavējoties (skat. Tieslietu kodeksa 1399. panta 2. punktu). Lēmuma izpildi tādējādi var pārtraukt apelācijas termiņu laikā. Lēmums gan var kalpot par pamatu pagaidu konfiskācijai.

Ja debitors neiesniedz apelācijas prasību šim nolūkam paredzētajā termiņā, tad lēmums kļūst nepārstrīdams.

1.5. Apelācija (lūgumraksts)

Prasītāja iesniegta apelācija

Prasītāja iespējas ir izklāstītas Tieslietu kodeksa 1343. panta 4. punktā. Prasītājs nevar iesniegt apelāciju, ja viņa lūgums ir noraidīts vai daļēji apmierināts. Viņš gan var vēlreiz ierosināt prasību parastajā kārtībā (tātad ne ar tiesvedības procedūru palīdzību, lai panāktu samaksas veikšanu). Ja prasība ir apmierināta daļēji un prasītājs tomēr vēlas vēlreiz iesniegt prasību parastajā kārtībā, tad prasītājs vēl nedrīkst būt nogādājis lēmumu debitoram.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Debitora iesniegta apelācija

Debitors var apstrīdēt lēmumu divējādi: vai nu iesniegt apelāciju par lēmumu, vai arī apstrīdēt tiesneša lēmumu (tiesneša lēmumam, ar kuru viņš pilnībā vai daļēji apmierina prasītāja lūgumu, vienmēr ir aizmuguriska sprieduma sekas: skat. Tieslietu kodeksa 1343. panta 1. punktu). Abos gadījumos iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis, skaitot no sprieduma pasludināšanas (skat. Tieslietu kodeksa 1048. un 1051. pantu). Šis termiņš tiek pagarināts, ja vienai no pusēm pieraksta vai uzturēšanās adrese neatrodas Beļģijā.

Šādā gadījumā tiek ievēroti tiesvedības noteikumi, kas attiecas uz apelāciju, izņemot gadījumu, kas formulēts Tieslietu kodeksa 1343. panta 3. punkta trešajā apakšpunktā: novirzoties no 1047. pantā noteiktā (ka tiek prasīta tiesu izpildītāja pavēste), lēmumu var apstrīdēt ar lūgumrakstu, kurš iesniedzams tiesas kancelejā tik eksemplāros, cik ir iesaistīto pušu un advokātu, un par kuru tiesas darbinieks ar tiesas pavēstes starpniecību informē prasītāju un viņa advokātu.

Lūgumrakstā obligāti jābūt minētai šādai informācijai (pretējā gadījumā to var atzīt par nederīgu):

 1. diena, mēnesis un gads;
 2. lēmuma apstrīdētāja uzvārds, vārds, amats un adrese;
 3. prasītāja uzvārds, vārds, amats un adrese, kā arī viņa advokāta uzvārds;
 4. apstrīdētais lēmums;
 5. lēmumu apstrīdošās puses izmantotie juridiskie līdzekļi.

Tādā gadījumā tiesas darbinieks abas puses uzaicina ierasties tiesas sēdē, kuras datumu noteicis tiesnesis.

1.6. Prasības apstrīdēšana

Beļģijas likumi neparedz iespēju apstrīdēt pašu parāda piedziņas prasību.

Debitors informāciju var nodot miertiesnesim, tomēr tas nemaina tiesneša lēmumu, kas ir spēkā, kamēr nav pieņemts jauns.

1.7. Parāda piedziņas prasības apstrīdēšanas sekas

Kā minēts iepriekš, parāda piedziņas prasību apstrīdēt nav iespējams. Vienalga, vai debitors to apstrīd vai nē, tiesvedības procedūra, lai panāktu samaksas veikšanu, tiek turpināta.

1.8. Kas notiek, ja debitors laikus neapstrīd parāda piedziņas prasību?

a) Kas jādara, lai panāktu izpildāma sprieduma pasludināšanu?
b) Vai šis lēmums ir nepārstrīdams, vai arī vēl pastāv apelācijas iespējas?

Atbildi skat. 1.7

Cita informācija

Likumdošanas akti, kas attiecas uz tiesvedības procedūru, lai panāktu samaksas veikšanu:

Federālā valdības Juridiskā dienesta tīmekļa vietne Deutsch - français - Nederlands:

 • Uzklikšķiniet „Konsolidētā likumdošana” rubrikā „Tiesību avoti”
 • Izvēlieties „Tieslietu kodekss” rubrikā „Juridiskais veids”
 • Uzrakstiet „664” rubrikā „Vārdi”
 • Uzklikšķiniet „Meklēt” un tad „Saraksts”
 • Uzklikšķiniet „Sīkāk”.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste