Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Österrike

Senaste uppdatering: 16-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Österrike

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande (Mahnverfahren) Betalningsföreläggande (Mahnverfahren)
1. Finns det ett förfarande som är speciellt avsett för krav eller fordringar som sannolikt kommer att förbli obestridda? 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag lägga fram skriftlig bevisning? Vilka dokument kan åberopas som bevis? d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Österrike? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Ansökan 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande? 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

Ytterligare information

Närmare upplysningar kan erhållas via Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français. Österrikiska lagar och förordningar finns tillgängliga på webbplatsen Rechtsinformationssystem des Bundes Deutsch - English.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket