Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Rakúsko

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Rakúsko

 

OBSAH

Upomienkové konanie Upomienkové konanie
1. Existuje zjednodušené konanie pre platobné nároky, ktoré pravdepodobne zostanú neuhradené? 1.
1.1. Oblasť použitia upomienkového konania 1.1.
a) V akých právnych záležitostiach je možné použiť upomienkové konanie? a)
b) Existuje pre upomienkové konanie obmedzenie hodnoty sporu? b)
c) Je podanie v upomienkovom konaní povinné alebo dobrovoľné?  c)
d) Je možné použiť upomienkové konanie v prípade, ak žalovaný žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušnosť súdu 1.2.
1.3. Formálne predpoklady 1.3.
a) Je pre podanie upomienkových žalôb povinná štandardizovaná forma? a)
b) Je pri upomienkovom konaní povinné zastúpenie advokátom? b)
c) Ako podrobne musím v upomienkovej žalobe opísať uplatňovaný nárok? c)
d) Musím predložiť dôkazy o nároku uplatňovanom v upomienkovej žalobe? Ktoré listiny sú prípustné ako dôkazové prostriedky? d)
1.4. Zamietnutie vydania platobného príkazu 1.4.
1.5. Opravné prostriedky 1.5.
1.6. Možnosť vzniesť námietku 1.6.
1.7. Následky námietky 1.7.
1.8. Následky nevznesenia námietky 1.8.
a) Čo sa stane, ak obžalovaný nevznesie námietky? Za akých predpokladov je platobný príkaz vykonateľný? a)
b) Je proti platobnému príkazu možné podať iný opravný prostriedok? b)
Konanie v drobných záležitostiach Konanie v drobných záležitostiach
1. Existuje samostatné konanie pre drobné záležitosti? 1.
1.1. Oblasť použitia konania v drobných záležitostiach 1.1.
1.2. Je toto konanie povinné alebo dobrovoľné? 1.2.
1.3. Štandardizovaná forma 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Dôkazné pravidlá v konaní v drobných záležitostiach 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Vyhotovenie rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Aké opravné prostriedky je možné podať proti rozhodnutiu vydanému v konaní v drobných záležitostiach? 1.9.

 

Bližšie informácie

Ďalšie informácie získate na domovskej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti Deutsch - English - français. Rakúske zákony a nariadenia sú k dispozícii v Právnom informačnom systéme Deutsch Spolku.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo