Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Austrija

 

Brīdinājuma procedūra

1. Vai pastāv vienkāršota procedūra maksājuma prasības izvirzīšanai, kas, iespējams, paliks neapstrīdēta?

Austrijas Civilprocesa likumā ir paredzēta atsevišķa praksē ļoti droša brīdinājuma procedūra maksājuma prasības izvirzīšanai. Pārsvarā brīdinājuma procedūra Austrijā tiek veikta elektroniski, tādā veidā ievērojami paātrinot un vienkāršojot brīdinājuma procedūru.

1.1. Par brīdinājuma procedūras piemērošanu

a) Kādos tiesiskajos procesos var izmantot brīdinājuma procedūru?

Brīdinājuma procedūras piemērošana ir orientēta uz maksājuma prasībām. Brīdinājuma procedūras piemērošanā neietilpst tikai tādas maksājuma prasības, kas ir jālemj īpašas procedūras veidā (tā saucamā “ārpus strīda procedūra”). Brīdinājuma procedūra ar šo procedūru principu, kurās tiesai oficiāli – tātad bez pušu iesniegumiem – jānoskaidro visi lēmuma pieņemšanai izšķirīgie apstākļi, nav savienojama. Arī sociālo tiesību lietās, kā arī prasībās vekseļu un čeku strīdos to procedūru īpatnību dēļ nevar piemērot brīdinājuma procedūru.

b) Vai brīdinājuma procedūrā pastāv apstrīdamās vērtības ierobežojums?

Brīdinājuma procedūras apstrīdamās vērtības ierobežojums kopš pēdējā Civilprocesa likuma grozījuma (stājās spēkā 01.01.2003.) sasniedz 30 000 euro (līdz 31.12.2002. brīdinājuma procedūra bija pieļaujama tikai līdz 10 000 euro).

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

c) Vai brīdinājuma procedūras uzsākšana ir obligāta vai fakultatīva?

Brīdinājuma procedūra Austrijā, iekļaujoties 1.1.b) punktā minētajās apstrīdamās vērtības robežās, ir obligāta.

d) Vai brīdinājuma procedūru var ņemt vērā, ja atbildētājs dzīvo kādā citā dalībvalstī vai trešajā valstī?

Brīdinājuma procedūra nav piemērojama, ja atbildētāja dzīvesvieta, pastāvīgā uzturēšanās vai mītnes vieta ir ārzemēs. Šādi strīdi līdz ar to ir izskatāmi civilprocesa noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz prasību, šajā gadījumā atbildīgā tiesa apsūdzētajam nosaka atbildību prasībā četru nedēļu laikā vai arī nosaka izskatīšanas termiņu

1.2. Par tiesas kompetenci

Maksājumu prasības ar apstrīdamo vērtību līdz 10 000 euro ir jāiesniedz “apgabaltiesā”. Prasības par summu virs 10 000 euro līdz 30 000 euro jāiesniedz “pirmās instances tiesās”, ja vien tās izņēmuma kārtā netiek izskatītas apgabaltiesu īpašā kompetencē (pašu kompetencē).

Brīdinājuma procedūras kompetence balstās uz vispārīgiem priekšrakstiem, līdz ar to nepastāv pašu (iekšējie) kompetences noteikumi. Informācija par Austrijas kompetences noteikumiem ir pieejama instrukcijā “Tiesu kompetence”. Jautājumā, kura tiesa ir kompetenta konkrētajā civilprocesā, norādot apgabalu, pilsētu vai pagastu, kurā uzturas iespējamais atbildētājs, informācija ir pieejama “Tiesu datu bāzē” Deutsch - English - français

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.3. Par formālajiem priekšnoteikumiem

a) Vai brīdinājuma prasības ir obligāti jāiesniedz standartizētā formā?

Brīdinājuma prasības ir jāiesniedz standartizētā formā. Austrijas brīdinājuma procedūrās tiek izmantotas divas dažādas veidlapas atkarībā no tā, vai ir runa par maksājumu prasību  “parastajā” brīdinājuma procedūrā vai darba tiesu brīdinājuma procedūrā. Abas veidlapas ir pieejamas Federālajā Tieslietu ministrijā. Brīdinājuma prasības drīkst iesniegt arī, neizmantojot veidlapas, taču tajās ir jāietver veidlapās lietotais teksts, kā arī tie paši virsraksti tādā pašā formā.

b) Vai brīdinājuma procedūras gadījumā ir noteikti jāpiesaista advokāts?

Ja apstrīdamā vērtība pārsniedz 4 000 euro, prasības iesniegšanai tiek piedāvāti advokāta pakalpojumi. Tas nav spēkā lietās, kas saskaņā ar likumu, neņemot vērā apstrīdamo vērtību, tiek izskatītas apgabaltiesās (iekšējā kompetence). Šajā gadījumā pastāv "relatīvs pienākums piesaistīt advokātu": puse var rīkoties patstāvīgi, taču, ja tā vēlas tikt pārstāvēta, tas iespējams tikai ar advokāta palīdzību.

c) Cik detalizēti man jāizklāsta ar brīdinājuma prasību izvirzītā pretenzija?

Brīdinājuma prasības satura prasības principiāli neatšķiras no "parastajā" kārtībā iesniegtās prasības. Prasītājam visādā ziņā brīdinājuma prasībā nav jāizklāsta tiesiskais pamats, uz kuru balstīta prasība. Apstākļiem, kas minēti prasības pamatojumā, jābūt pietiekami detalizētiem, lai prasību varētu individualizēt un no tās izveidot konkrētu prasījumu (prasības “konsekvence”).

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) Vai man jāiesniedz pierādījumi saistībā ar brīdinājuma prasību izvirzītajai pretenzijai? Kādi dokumenti ir pieļaujamie pierādījuma līdzekļi?

Austrijā ir spēkā brīdinājuma procedūras modelis “bez obligātiem pierādījumiem”. Līdz ar to maksājuma pieprasīšanas pieteikšanai nav nepieciešams iesniegt dokumentus apgalvotās prasības pierādīšanai. Taču, ja prasītājs, prasībā uzrādot nepareizus vai nepilnīgus datus, maksājuma prasības rīkojumu negodīgi vērš sev par labu vai cenšas vērst sev par labu, balstoties uz Austrijas Civilprocesa likumā noteikto sodu, tiek sodīts ar naudas sodu.

1.4. Par maksājuma rīkojuma izsludināšanas noraidījumu

Tiesa veic tikai summāru prasības pārbaudi. Tā nepārbauda satura pareizību, bet gan tikai prasības tiesisko pamatojumu (prasības “konsekvenci”). Ja brīdinājuma prasība pēc savas formas un satura ir atbilstīga (tā ietver kādu noteiktu prasījumu, kas balstās uz faktu apgalvojumu, pierādījumu datus, kā arī kompetences datus, un prasība ir individualizēta), tiesa izsludina maksājuma rīkojumu. Austrijas Civilprocesa likums neparedz oficiālu noraidījumu pieteikumam par kāda maksājuma rīkojuma atcelšanu. Ja tiesu institūcijas secina, ka nav priekšnosacījumu atcelt maksājuma rīkojumu, pieteikums netiek noraidīts, bet gan nekavējoties oficiāli tiek uzsākts “parastais” process. Ja prasībai ir tikai formas nepilnības, tiesa pieprasa prasības iesniedzējam tās novērst.

1.5. Par procesuālās kārtības tiesiskajiem līdzekļiem

Tā kā Austrijas Civilprocesa likums neparedz noraidošu lēmumu pieteikumam par maksājuma rīkojuma atcelšanu, bet gan nozīmē automātisku “parastā” procesa uzsākšanu, nav iespējas izmantot procesuālās kārtības tiesiskos līdzekļus.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.6. Par iebildumu celšanas iespējām

Iebilduma celšanas termiņš pret maksājuma rīkojuma izsludināšanu ir četras nedēļas. Termiņa laiks sākas ar rakstiska maksājuma rīkojuma nodošanu apsūdzētajai personai. Tiesa nevar šo termiņu ne saīsināt, ne arī pagarināt.

Iebildumiem pret maksājuma rīkojumiem, ko izsludinājusi “pirmās instances tiesa” (ja prasības vērtība ir starp 10 000 euro un 30 000 euro), ir jāietver atbilde uz apsūdzību. Tātad iebildumam ir jāsatur noteikta prasība, fakti un apstākļi, uz ko balstās iebildes, kā arī pierādījumi, uz ko balstās apsūdzētās personas apgalvojumi. Lai celtu iebildes augstākās tiesas procesā, ir obligāta advokāta piesaiste.

“Apgabaltiesu” procesā (ja prasības vērtība ir 10 000 euro vai līdz 30 000 euro un tā attiecas uz paškompetenci), lai celtu iebildumu tiesā, nav nepieciešama obligāta advokāta piesaiste. Šajā procesā ir pietiekami, ja apsūdzētā persona iesniedz tiesā, kura ir izsludinājusi maksājuma rīkojumu, rakstisku paziņojumu ar savu parakstu par to, ka vēlas celt iebildumu pret maksājuma rīkojumu. Iebilduma pamatojums, tāpat kā augstākās tiesas procesā, nav pieprasīts. Apsūdzētā persona savu iebildumu var nodot mutiski, to ieprotokolējot tajā tiesā, kas izsludinājusi maksājuma rīkojumu vai arī savas dzīvesvietas apgabaltiesā.

1.7. Par iebilduma celšanas sekām

Ja apsūdzētā persona ir laicīgi cēlusi iebildumu, tad maksājuma rīkojums nav spēkā, un tiesa automātiski, bez pieteikuma, uzsāk “parasto” procesu par prasību, kurā tiek izskatīti prasības apgalvojumi un pret tiem celtie iebildumi.

1.8. Par sekām, ja netiek celts iebildums

a) Kas notiek, ja atbildētājs neceļ iebildumu? Kādu priekšnosacījumu gadījumā maksājuma rīkojums ir izpildāms?

Brīdinājuma process Austrijā ir vienpakāpes process. Ja atbildētājs neceļ iebildumu vai neizdara to laikus, maksājuma rīkojums ir izpildāms bez prasības cēlēja papildu pieteikuma. Likumā nav paredzēts otrs tiesisks lēmums. Tiesa oficiāli apstiprina maksājuma rīkojuma izpildi. Prasības iesniedzējs ar izpildāma maksājuma rīkojumu var uzsākt tiesas lēmuma izpildes procesu pret apsūdzēto personu.

b) Vai pret maksājuma rīkojumu var piemērot kādu citu procesuālās kārtības tiesisku līdzekli? 

Austrijas brīdinājuma procesā maksājuma rīkojumu var apstrīdēt vienīgi, iesniedzot iebildes, citas tiesiskas iespējas apsūdzētās personas rīcībā nav. Maksājuma rīkojumā ietverto lēmumu par tiesas izdevumu segšanu var 14 dienu laikā apstrīdēt gan sūdzības iesniedzējs, gan atbildētājs. Dokumentu nodošanas nozīmīgu pārkāpumu gadījumā apsūdzētā persona var bez laika ierobežojuma iesniegt pieteikumu par izpildraksta apliecinājuma atcelšanu (sk. 1.8.a punktu). Ja apsūdzētā persona neparedzētu un nenovēršamu apstākļu dēļ nav varējusi laikus iesniegt prasības atcelšanu, tā 14 dienu laikā pēc nelabvēlīgo šķēršļu likvidēšanas var iesniegt savu pieteikumu “par iepriekšējā stāvokļa noteikšanu”, lai izvairītos no iebildumu celšanas termiņa pārkāpšanas.

Cita informācija

Papildinformāciju var saņemt Federālajā Tieslietu ministrijā  Deutsch - English - français Austrijas likumus un rīkojumus var saņemt Federālajā Tiesību informācijas sistēmā Deutsch

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste