Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Zweden

Laatste aanpassing: 03-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Zweden

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. at houdt betekening en kennisgeving in de praktijk in? Waarom zijn er speciale regels voor de kennisgeving en betekening van schriftelijke stukken? 1.
2. Voor welke documenten is betekening of kennisgeving wettelijk verplicht? 2.
3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een document? 3.
4. Hoe verloopt betekening of kennisgeving gewoonlijk? 4.
5. Zijn er ook alternatieve manieren van betekening of kennisgeving? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs voor de inontvangstneming/overhandiging van een document? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als de geadresseerde het document niet ontvangt of als de betekening of kennisgeving niet overeenkomstig de wet gebeurt? Kan de betekening of kennisgeving toch nog geldig zijn of moet het document opnieuw ter betekening of kennisgeving worden aangeboden? 7.
8. Zijn er kosten verbonden aan betekening/kennisgeving, en zo ja, welke? 8.

 

1. at houdt betekening en kennisgeving in de praktijk in? Waarom zijn er speciale regels voor de kennisgeving en betekening van schriftelijke stukken?

In de praktijk houdt betekening of kennisgeving in dat een document gestuurd of overhandigd wordt aan degene voor wie het bestemd is en dat er een bewijs is dat de geadresseerde het document in ontvangst heeft genomen, of dat de wettelijke betekenings- en kennisgevingsvoorschriften zijn nageleefd. Er zijn speciale regels voor betekening en kennisgeving omdat b.v. rechtbanken er dan zeker van kunnen zijn dat een document de geadresseerde heeft bereikt.

2. Voor welke documenten is betekening of kennisgeving wettelijk verplicht?

Betekening of kennisgeving is noodzakelijk wanneer dat expliciet is voorgeschreven of wanneer uit de bedoeling van een bepaling betreffende inkennisstelling blijkt dat betekening of kennisgeving zou moeten plaatsvinden. Verder gebeurt betekening of kennisgeving alleen wanneer dat gezien de omstandigheden noodzakelijk is. Een voorbeeld van een wettelijke bepaling waaruit voortvloeit dat betekening moet plaatsvinden is dat de dagvaarding aan de gedaagde moet worden betekend.

3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een document?

In verreweg de meeste gevallen zorgt de autoriteit/rechtbank voor de betekening of kennisgeving. Maar het komt ook voor dat een autoriteit een partij toestemming verleent om voor de betekening of kennisgeving te zorgen. Voorwaarde daarbij is dat dit zonder problemen kan gebeuren.

4. Hoe verloopt betekening of kennisgeving gewoonlijk?

Het is gebruikelijk dat een document ter betekening of kennisgeving per post aan de geadresseerde wordt gezonden. Met dit schrijven wordt een ontvangstbewijs meegestuurd, dat de geadresseerde ondertekend moet terugsturen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Zijn er ook alternatieve manieren van betekening of kennisgeving?

Er zijn verschillende andere manieren van betekening of kennisgeving. Specifieke regels bepalen wanneer de verschillende manieren van betekening of kennisgeving moeten worden gebruikt en wanneer ervan moet worden uitgegaan dat betekening of kennisgeving aan de geadresseerde heeft plaatsgevonden. Hieronder volgen de meest voorkomende manieren van betekening of kennisgeving.

Vereenvoudigde betekening/kennisgeving
Het document wordt per post naar het laatst bekende adres van de geadresseerde gestuurd en minstens een dag later wordt een bericht gezonden dat het document is gestuurd. Dan is dus geen ontvangstbewijs of kwitantie nodig. Vereenvoudigde betekening/kennisgeving kan alleen worden toegepast indien de geadresseerde is medegedeeld dat dit in de desbetreffende zaak kan voorkomen. In de praktijk kan dit betekenen dat u in een procedure slechts één keer stukken ter betekening/kennisgeving met ontvangstbewijs krijgt aangeboden en dat de rechtbank alle volgende stukken op de vereenvoudigde wijze per post stuurt.

Telefonische betekening/kennisgeving
De inhoud van het document wordt per telefoon voorgelezen aan de geadresseerde. Vervolgens wordt het document per post aan de geadresseerde gezonden.

Betekening/kennisgeving via de deurwaarder
Persoonlijke betekening/kennisgeving via een deurwaarder of een andere ambtenaar, bijvoorbeeld een politiefunctionaris.

Plaatsvervangende betekening/kennisgeving
Het document wordt overhandigd aan iemand anders dan de geadresseerde, b.v. een volwassen lid van het huishouden van de geadresseerde, of aan de huisbaas of de werkgever van de geadresseerde.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vastspijkering
Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de geadresseerde zich schuil houdt en het document aan niemand anders ter betekening/kennisgeving kan worden aangeboden (plaatsvervangende betekening/kennisgeving) , kan in bepaalde gevallen het document worden achtergelaten in de woning van de geadresseerde of worden vastgespijkerd op de deur.

Speciale betekening/kennisgeving aan naamloze vennootschappen
Onder bepaalde voorwaarden kan een document aan een naamloze vennootschap ter betekening/kennisgeving worden gezonden naar het officiële adres van de vennootschap.

Bekendmaking
Als laatste mogelijkheid kan betekening/kennisgeving gebeuren door middel van bekendmaking. Dit houdt in dat het document beschikbaar is bij de autoriteiten of de rechtbank en dat dit tegelijkertijd, met een samenvatting van de inhoud van het document, wordt bekendgemaakt in de krant Post- och Inrikes tidningar en/of in een plaatselijke krant. Het document moet tevens per post worden gezonden naar het laatst bekende adres van de geadresseerde.

6. Is er een schriftelijk bewijs voor de inontvangstneming/overhandiging van een document?

Ja, normaal tekent degene aan wie het document ter betekening/kennisgeving is aangeboden een ontvangstbewijs, of wordt door de autoriteiten of de rechtbank een document opgesteld dat plaatsvervangende betekening/kennisgeving of betekening/kennisgeving per telefoon of vastspijkering heeft plaatsgevonden.

7. Wat zijn de gevolgen als de geadresseerde het document niet ontvangt of als de betekening of kennisgeving niet overeenkomstig de wet gebeurt? Kan de betekening of kennisgeving toch nog geldig zijn of moet het document opnieuw ter betekening of kennisgeving worden aangeboden?

In de Zweedse rechtbanken geldt vrije bewijstoetsing en bewijswaardering. Indien kan worden aangetoond dat betekening/kennisgeving aan de betrokkene heeft plaatsgevonden, doet het er niet toe of dat al dan niet op de voorgeschreven wijze is gebeurd. Vormfouten houden niet automatisch in dat de betekening/kennisgeving opnieuw moet gebeuren. Waar het om gaat, is dat de geadresseerde het document heeft ontvangen.

Indien de geadresseerde het document echter niet heeft ontvangen en de betekenings-/kennisgevingsvoorschriften niet zijn nageleefd, kan een vonnis eventueel nietig worden verklaard door middel van buitengewone rechtsmiddelen, zoals een verzoek om herziening of een klacht over een gerechtelijke dwaling.

8. Zijn er kosten verbonden aan betekening/kennisgeving, en zo ja, welke?

Wanneer een autoriteit of rechtbank zorgt voor de betekening/kennisgeving worden de kosten gedragen door de staat. De eiser hoeft bijvoorbeeld de rechtbank niet de kosten terug te betalen van de betekening/kennisgeving van de dagvaarding aan de gedaagde.

Wie zelf voor de betekening/kennisgeving wil zorgen en zich tot de politie wendt om de betekening/kennisgeving te verrichten, moet 250 kroon betalen.

Nadere inlichtingen

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Zweden - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk