Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Slowakije

Laatste aanpassing: 21-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden) of moet het document opnieuw betekend worden? 7.
8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

De reden voor het bestaan van gedetailleerde procedureregels voor de betekening en kennisgeving van stukken (Wet nr. 99/1963 (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en Wet nr. 71/1967 (Wetboek van administratieve rechtsvordering)) is dat betekening en kennisgeving belangrijke formele gevolgen hebben voor de rechten van de betrokken partijen. Een vonnis kan bijvoorbeeld alleen in kracht van gewijsde gaan en de bedoelde bindende gevolgen voor de betrokken rechtsbetrekking hebben als het op de juiste wijze is betekend. Betekening en kennisgeving, oftewel de juridische vereiste dat een document aan de betrokken partij ter hand wordt gesteld, zijn derhalve rechtstreeks van invloed op het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis van een rechtbank.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

In principe worden alle documenten die een rechtbank of bestuursorgaan doet toekomen aan de betrokken partij betekend of wordt hiervan kennisgegeven. De stukken kunnen ter terechtzitting worden betekend, door een deurwaarder, of via de post. Indien de procespartij wordt vertegenwoordigd door een advocaat of een andere vertegenwoordiger, doet de rechtbank de documenten uitsluitend toekomen aan deze vertegenwoordiger. Wanneer de betreffende partij gedurende de procedure echter zelf een bepaalde handeling moet verrichten, doet de rechtbank de documenten zowel aan hem als aan zijn vertegenwoordiger toekomen. In bepaalde gevallen kan van een uitspraak kennis worden gegeven door deze op een officieel publicatiebord aan te plakken. Als wettelijk is bepaald dat een uitspraak moet worden aangeplakt op een officieel publicatiebord, wordt hiervan op de vijftiende dag na het aanplakken geacht kennis te zijn gegeven aan eventuele betrokkenen wier identiteit en verblijfplaats bij de rechtbank onbekend zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

De partij die de betekening verricht.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Documenten worden betekend ter terechtzitting, door een deurwaarder, of de kennisgeving ervan geschiedt per post of door het aanplakken van het document op een officieel publicatiebord. Documenten waarvan de kennisgeving per post geschiedt kunnen aangetekend worden verstuurd of in persoon aan de geadresseerde worden overhandigd. De rechtbank kan een document zelf betekenen, via een gerechtsdeurwaarder, lokale instantie of politieafdeling of, in die gevallen waarvoor speciale regels gelden, via het Slowaakse ministerie van Justitie. Betekening kan plaatsvinden bij de geadresseerde thuis, op het adres van zijn statutaire zetel (bedrijfsvestiging), werkplek of elke andere locatie waar de geadresseerde wordt aangetroffen. Voorzover wettelijk bepaald of door de rechtbank bevolen, moeten documenten in persoon aan de geadresseerde worden overhandigd.

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)?

Wanneer een document in persoon moet worden overhandigd, maar de geadresseerde niet wordt aangetroffen op de plaats waar de betekening had moeten plaatsvinden, stelt de partij die belast is met de betekening de geadresseerde er op gepaste wijze van op de hoogte dat er een tweede poging tot betekening zal worden gedaan op een vastgesteld tijdstip op een vastgestelde dag. Als ook de tweede poging mislukt, laat de met betekening belaste partij het document achter op het postkantoor of bij de lokale instantie en stelt zij de geadresseerde hiervan op gepaste wijze op de hoogte. Indien de geadresseerde verzuimt het document binnen drie dagen op te halen, wordt het op de derde dag geacht te zijn betekend, ook als de geadresseerde niet wist dat het document voor hem was achtergelaten zodat hij het kon ophalen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Documenten die moeten worden betekend aan organen of rechtspersonen worden overhandigd aan medewerkers die bevoegd zijn documenten in ontvangst te nemen. Bij gebrek aan dergelijke medewerkers worden documenten die in persoon moeten worden betekend overhandigd aan de persoon die bevoegd is om namens het orgaan of de rechtspersoon op te treden; overige documenten kunnen worden overhandigd aan iedere medewerker die bereid is de documenten in ontvangst te nemen.

Indien het niet mogelijk is om een document te betekenen aan een rechtspersoon op het adres van de statutaire zetel waarop de rechtspersoon staat ingeschreven in het (handels)register en de rechtbank niet beschikt over een ander adres, wordt het document geacht betekend te zijn drie dagen nadat de rechtbank het zonder betekend te zijn retour heeft ontvangen, ook als de persoon die bevoegd is om namens de rechtspersoon op te treden hiervan niet op de hoogte is.

Indien het niet mogelijk is om een document te betekenen aan een persoon met een handelsvergunning op het adres van de statutaire zetel waarop hij staat ingeschreven in het (handels)register en de rechtbank niet beschikt over een ander adres, wordt het document geacht betekend te zijn drie dagen nadat de rechtbank het zonder betekend te zijn retour heeft ontvangen, ook als de houder van de handelsvergunning hiervan niet op de hoogte is.

Documenten die aan een advocaat moeten worden betekend, kunnen ook worden overhandigd aan advocaat-stagiairs of andere medewerkers van het advocatenkantoor die zijn gemachtigd om documenten in ontvangst te nemen.

Documenten die aan een notaris moeten worden betekend kunnen ook worden overhandigd aan kandidaat-notarissen of andere medewerkers van het notariskantoor die zijn gemachtigd om documenten in ontvangst te nemen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Documenten die aan een gerechtsdeurwaarder moeten worden betekend kunnen ook worden overhandigd aan kandidaat-deurwaarders of andere medewerkers van het deurwaarderskantoor die kunnen aantonen dat zij gemachtigd zijn om documenten in ontvangst te nemen.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

Als een document in persoon wordt betekend, tekent de geadresseerde voor ontvangst op een ontvangstbevestiging, die vervolgens aan de rechtbank wordt geretourneerd.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden) of moet het document opnieuw betekend worden?

Indien de geadresseerde het document niet ontvangt, wordt de rechtbank door het postkantoor ervan op de hoogte gesteld dat het document niet kon worden betekend. Er wordt dan een tweede poging gedaan om het document te betekenen, waarbij de rechtbank kan proberen een ander adres van de geadresseerde te achterhalen. Indien opnieuw blijkt dat het document niet kan worden betekend, wordt het desalniettemin geacht betekend te zijn. Als bij de betekening of kennisgeving van een document de wet geschonden wordt, is de betekening of kennisgeving niet geldig en moet zij opnieuw worden verricht.

8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel?

Nee, u hoeft niet te betalen voor het betekenen van een document.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 21-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk