Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem er ansvarlig for forkyndelse af et dokument? 3.
4. Hvordan sker forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi han ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad er følgerne, hvis dokumentets adressat ikke får dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke sker i den i lovgivningen foreskrevne form (f.eks. hvis dokumentet forkyndes over for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel stadig være gyldig (kan der f.eks. rådes bod på overtrædelser af loven), eller skal dokumentet forkyndes på ny? 7.
8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse?

Der er detaljerede proceduremæssige bestemmelser for forkyndelse (jf. lov nr. 99/1963 om civil retspleje og lov nr. 71/1967 om administrative procedurer), fordi forkyndelse har vigtige proceduremæssige konsekvenser for de berørte parters rettigheder. En dom kan f.eks. kun blive endelig og få bindende virkninger for de retlige forhold, den vedrører, hvis den er blevet forkyndt forskriftsmæssigt. Forkyndelse, dvs. det retlige krav om at meddele et dokument til den part, det vedrører, hænger direkte sammen med, om en retsafgørelse kan blive endelig.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

Grundlæggende forkyndes alle dokumenter, der af retten eller af en administrativ myndighed sendes til den berørte part, formelt. De kan forkyndes direkte på retsmødet, af fogeden eller pr. post. Hvis parten i sagen repræsenteres af en advokat eller en anden befuldmægtiget, meddeles eventuelle dokumenter kun til denne befuldmægtigede. Hvis den berørte part imidlertid selv skal foretage sig noget under sagen, meddeles eventuelle dokumenter både ham og hans befuldmægtigede. Under visse omstændigheder kan en dom forkyndes ved at blive slået op på en officiel opslagstavle. Hvis det i loven fastsættes, at en dom skal slås op på en officiel opslagstavle, anses dommen for at være forkyndt over for eventuelle berørte parter, hvis identitet og adresse ikke kendes af retten, når der er gået 15 dage, fra den er blevet slået op.

TopTop

3. Hvem er ansvarlig for forkyndelse af et dokument?

Den part, der forkynder det.

4. Hvordan sker forkyndelse i praksis?

Dokumenter forkyndes på retsmødet, pr. post, af fogeden eller ved, at de bliver slået op på en officiel opslagstavle. Dokumenter, der forkyndes pr. post, kan sendes anbefalet eller afleveres til adressaten personligt. Retten kan forkynde dokumentet selv, ved hjælp af fogeden, en lokal myndighed eller politiet eller i særligt fastsatte tilfælde gennem Slovakiets justitsministerium. Forkyndelse kan ske på adressatens privatadresse, hans forretningssted eller arbejdssted eller et andet sted, hvor han kan træffes. Hvis det er fastsat i loven eller af retten, skal dokumenterne afleveres til adressaten personligt.

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi han ikke er hjemme)?

Hvis et dokument skal afleveres til adressaten personligt, og han ikke er at træffe som forventet på forkyndelsesstedet, meddeler den, der foretager forkyndelsen, på passende måde adressaten, at der vil blive foretaget et nyt forsøg på forkyndelse på et bestemt tidspunkt og på en bestemt dag. Hvis det andet forsøg på forkyndelse heller ikke lykkedes, deponerer den, der foretager forkyndelsen, dokumentet på postkontoret eller hos en lokal myndighed og meddeler adressaten dette på passende måde. Hvis adressaten ikke henter dokumentet inden tre dage, anses det for at være blevet forkyndt på tredjedagen, også selv om adressaten ikke var klar over, at det lå til afhentning.

TopTop

Dokumenter, der skal forkyndes over for organer eller retlige enheder, afleveres til de ansatte, der er bemyndiget til at modtage dokumenter. Hvis der ikke findes sådanne personer, afleveres dokumenter, som skal afleveres personligt, til den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af organet eller den retlige enhed. Andre dokumenter kan afleveres til enhver ansat, som accepterer dem.

Hvis det ikke er muligt at forkynde et dokument over for en retlig enhed på det forretningssted, der er anført i handelsregisteret eller et andet register, som det er anført i, og hvis retten ikke har nogen anden adresse på det, anses dokumentet for at være blevet forkyndt tre dage efter, at det er blevet returneret til retten som uanbringeligt, også selv om den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den retlige enhed, ikke var klar over, at dokumentet er forsøgt forkyndt.

Hvis det ikke er muligt at forkynde et dokument over for en person på vedkommendes forretningssted som anført i handelsregisteret eller et andet register, og hvis retten ikke har nogen anden adresse på vedkommende, anses dokumentet for at være blevet forkyndt tre dage efter, at det er blevet returneret til retten som uanbringeligt, også selv om den pågældende person ikke var klar over at dokumentet er forsøgt forkyndt.

Dokumenter, der skal forkyndes over for en advokat, kan også afleveres til advokatfuldmægtige eller andet personale, der arbejder på advokatens kontor og af ham er bemyndiget til at modtage dokumenter.

Dokumenter, der skal forkyndes over for en notar, kan også afleveres til ikke-færdiguddannede notarer eller andet personale, der arbejder på notarens kontor og af ham er bemyndiget til at tage imod dokumenter.

Dokumenter, der skal forkyndes over for en foged, kan også afleveres til ikke-færdiguddannede fogeder eller andet personale, der arbejder på fogedens kontor, og som kan dokumentere, at de er bemyndiget til at modtage dokumenter.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Hvis et dokument forkyndes personligt, underskriver adressaten for det på postkvitteringen, som herefter returneres til retten.

7. Hvad er følgerne, hvis dokumentets adressat ikke får dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke sker i den i lovgivningen foreskrevne form (f.eks. hvis dokumentet forkyndes over for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel stadig være gyldig (kan der f.eks. rådes bod på overtrædelser af loven), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Hvis dokumentet ikke når frem til adressaten, får retten af postvæsenet besked om, at dokumentet var uanbringeligt. Der gøres et nyt forsøg på at forkynde dokumentet, hvilket kan indebære, at retten forsøger at finde en anden adresse på adressaten. Hvis dokumentet igen returneres som uanbringeligt, anses det herefter for at være blevet forkyndt. Hvis et dokument forkyndes i strid med lovgivningen, er forkyndelsen ikke retsgyldig, og dokumentet må forkyndes igen.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget?

Nej, der skal ikke betales for forkyndelse af et dokument.

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige