Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Španielsko

Posledná úprava: 13-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona), alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

Zaslanie právnej písomnosti nie je to isté, ako zaslanie listu. Ak ste stranou právneho konania, budete musieť druhej strane sporu poslať rozličné písomnosti a na druhej strane budete sami dostávať iné písomnosti. Toto je jediný spôsob primeranej ochrany práva na obranu, keďže jeho základným predpokladom je vedomosť o existencii konania. V právnickej terminológii to znamená doručovanie písomností a procesných listín zostavených stranami a súdom.

Prvou procesnou listinou súdu je v zásade súdna zásielka alebo predvolanie, ktorá(-é) druhú stranu informuje o začatí konania. Toto oznámenie uskutočňuje samotný súd pod vedením súdneho úradníka prostredníctvom kancelárií pracovníkov verejnej služby zamestnaných na súde, ktorí osobne navštívia odporcu alebo osobu, ktorá sa má zúčastniť na konaní z iného dôvodu, v mieste jeho/jej bydliska.

Takáto potreba doručenia vzniká nielen na začiatku konania, ale aj v priebehu rôznych iných jeho fáz a týka sa zastúpených strán, ako aj strán nezastúpených, ktoré musia prestúpiť pred súd (svedkovia, odborní znalci atď.). V Španielsku zodpovedá za doručovanie písomností, procesných listín a za oznamovanie svojich rozhodnutí stranám a iným osobám zúčastneným na konaní samotný súd.

Ak sú strany zastúpené (za normálnych okolností musia byť strany na súde zastúpené advokátom (procurador), riadne splnomocneným konať pred súdom, na ktorom sa konanie prerokúva, právne zastúpenie nie je povinné v ústnych konaniach, ak hodnota sporu nepresahuje 900 eur, a v konaniach o vydanie platobného rozkazu), dostáva a podpisuje všetky písomnosti advokát ako zástupca strany. Ak takéto zastúpenie neexistuje, písomnosti sa doručujú priamo príslušnej osobe.

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností?

V Španielsku sa rovnako ako v Anglicku nerozlišuje medzi francúzskymi pojmami „notification“ (formalita oznámenia obsahu písomnosti osobe s cieľom informovať) a „signification“ (názov procesu doručenia, ktorý vykonáva súdny zriadenec alebo huissier de justice). Písomnosti jednej strany sa oznamujú ostatným stranám a procesné písomnosti sa doručujú prostredníctvom „actos de comunicación judicial“ (súdnych oznámení), ktoré vždy uskutočňuje súd pod vedením súdneho úradníka, ktorý zodpovedá za riadnu organizáciu doručovania. Tieto písomnosti v praxi doručuje súdny úradník osobne alebo ich doručuje ním určený zamestnanec verejnej správy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. V prípade písomností určených osobám zastúpeným v konaní právnym zástupcom sa písomnosti doručujú cez advokáta.
 2. Písomnosti, ktoré majú byť doručené, sa doručujú poštou, telegramom alebo inými technickými prostriedkami, ktoré poskytujú spoľahlivý záznam o prevzatí, dátume prevzatia a obsahu písomnosti.
 3. Osobné doručenie úplného vyhotovenia rozhodnutia, ktoré sa má oznámiť, súdneho príkazu, zásielky alebo predvolania príjemcovi súdnym úradníkom alebo zamestnancom verejnej služby ním určeným.
 4. Ak nie je možné určiť miesto pobytu príjemcu (v tomto prípade vzniká povinnosť vyhľadať jeho adresu v rôznych verejných registroch, ktoré existujú, pričom k mnohým z nich má súd elektronický prístup), oznámenie sa vykoná vyvesením oznamov na dverách súdu (tieto oznamy tiež môžu byť na žiadosť žalobcu uverejnené v úradných vestníkoch alebo v iných médiách). Výnimkou sú rozsudky, ktoré okrem vyvesenia na výveske súdu musia byť uverejnené v úradnom vestníku autonómnej oblasti.

Nie všetky procesné listiny vydané súdom sú rovnaké, treba medzi nimi rozlišovať v závislosti od ich účelu, napríklad:

HoreHore

 1. Písomnosti so zameraním na oznámenie rozhodnutia, právneho opatrenia alebo postupu.
 2. Zásielky, ktorých účelom je informovať príjemcu o potrebe prísť na súd a vykonať určité úkony v stanovenej lehote.
 3. Predvolania, ktoré príjemcu neinformujú o lehote, ale o mieste, dátume a konkrétnom čase, kedy sa musí dostaviť na súd a vykonať určité úkony v súvislosti s účelom uvedeným v predvolaní.
 4. Súdne nariadenia, ktoré príjemcovi v súlade s právom nariaďujú, aby vykonal určité úkony alebo aby sa určitých úkonov zdržal.
 5. Príkazy, ktoré nie sú adresované občanom, ale registrom majetku, spoločností, lodí, splátkovým spoločnostiam na nákup hnuteľného majetku, notárom, obchodným brokerom a zamestnancom verejnej správy zamestnaným na súde. Tieto príkazy stanovujú, že tieto osoby musia vydať osvedčenia alebo doklady alebo vykonať iné úkony, na ktoré sú oprávnené.
 6. Súdne pokyny adresované mimosúdnym orgánom a iným úradníkom než úradníkom uvedeným v predchádzajúcom odseku.

Takéto osobitné pravidlá, ktorými sa riadia súdne písomnosti, sú opodstatnené, pretože tieto písomnosti nie sú iba formálnymi požiadavkami, ale nástrojom zaručujúcim stranám konania, ako aj tým, ktorí musia alebo môžu byť stranou konania, ochranu ich legitímnych práv a záujmov na základe základného práva na účinnú súdnu ochranu a zásady, podľa ktorej nikto nemôže zostať bez primeraného právneho zastúpenia, pričom výkon tohto práva sa zakladá na predpoklade vedomosti o existencii konania.

HoreHore

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne?

Všetky dôležité písomnosti tvoriace súčasť konania musia byť oznámené všetkým účastníkom procesu, ktorí sa v procese uvádzajú, a tým, ktorí môžu zastaviť škodu. Teda:

 1. Súdne rozhodnutia a organizačné opatrenia prijaté súdnym úradníkom je potrebné oznámiť všetkým, ktorí sú stranami konania.
 2. Na príkaz súdu sa prebiehajúce konanie oznámi aj tým, na ktorých bude mať podľa dokumentácie prípadu vplyv rozsudok, ktorý súd nakoniec vydá. Písomnosť tohto druhu sa doručí za rovnakých podmienok v prípade, že súd získa dôkazy o tom, že strany využívajú konanie na podvodné účely.
 3. Ak to ustanovuje zákon, oznámenie sa zašle aj iným stranám.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Súdne písomnosti vždy doručuje súd pod vedením súdneho úradníka, ktorý zodpovedá za riadnu organizáciu doručovania. Písomnosti v praxi doručuje súdny úradník osobne alebo ich doručuje ním určený zamestnanec verejnej správy. Títo zamestnanci sa obyčajne označujú ako „agentes judiciales“ (súdni agenti), ale od roku 2004 sa označujú aj ako „funcionarios del cuerpo de auxilio judicial“ (pomocní súdni úradníci) a ich úlohou je doručovať také písomnosti, ako oznámenia, predvolania, zásielky a nariadenia, a to formou stanovenou v Občianskom súdnom poriadku (zákon 1/2000).

Doručenie písomnosti pomocným súdnym úradníkom nie je jediným možným spôsobom uskutočnenia oznámenia. K dispozícii sú aj iné spôsoby, ako napríklad pošta, telegram alebo cez právneho zástupcu.

HoreHore

Písomnosti sa preto v Španielsku doručujú týmito spôsobmi:

 1. Prostredníctvom advokáta v prípade písomností adresovaných osobám, ktorých v konaní zastupuje tento právny zástupca. Zastupovanie advokátom je potrebné vždy, okrem ústnych konaní s nárokom neprekračujúcim 900 eur, konaní o vydanie platobného rozkazu, konkurzných konaní, pri ktorých sa dostavenie sa na súd obmedzuje na prezentáciu nárokov alebo účasť na stretnutí veriteľov, prípadov spojených s vyslovením námietky voči rozhodnutiam týkajúcim sa bezplatnej právnej pomoci a prípadov, keď sú pred vypočutím nevyhnutné súrne opatrenia. Počas platnosti plnej moci je advokát osobou, ktorá podpisuje a preberá predvolania, zásielky, súdne nariadenia a písomnosti akéhokoľvek druhu vrátane rozsudkov týkajúcich sa tejto strany, v priebehu celého konania až do vykonania rozsudku. Tieto úkony majú rovnakú právnu silu, ako by bol do nich priamo zapojený splnomocniteľ, ktorý splnomocnil právneho zástupcu konať v jeho mene. Je však nezákonné, aby požadoval, aby súd komunikoval priamo s ním.
 2. Písomnosti, ktoré sa majú doručiť, sa odosielajú poštou, telegramom alebo inými technickými prostriedkami, ktoré poskytujú spoľahlivý záznam o prevzatí, dátume prevzatia a obsahu písomnosti.
 3. Pomocný súdny úradník odovzdá príjemcovi úplné vyhotovenie rozhodnutia, ktoré sa má oznámiť, jemu určeného súdneho nariadenia alebo predvolania či zásielky. V predvolaní sa uvádza, ktorý súd rozhodnutie vydal, príslušný prípad, ako aj meno a adresa osoby, ktorej sa predvolanie alebo zásielka doručuje, jeho/jej účely a miesto, dátum a čas, kedy sa osoba, ktorej je predvolanie určené, musí dostaviť, alebo lehota, počas ktorej je potrebné vykonať úkon uvedený v predvolaní, s uvedením následkov, ktoré vzniknú v tom ktorom prípade podľa zákona, ako výstrahy. Na oznámeniach, predvolaniach alebo zásielkach nie je povolené zaznamenávať odpovede príslušnej strany akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa to vyslovene neprikazuje. V prípade súdnych nariadení môže príslušná osoba odpovedať, pričom táto odpoveď sa stručne zaznamená na prostriedku.
 4. Ak nie je možné zistiť miesto pobytu príjemcu (v tomto prípade vzniká povinnosť vyhľadať jeho adresu v rôznych verejných registroch, ktoré existujú, pričom k mnohým z nich má súd elektronický prístup), doručenie sa vykoná vyvesením oznamov na dverách súdu (tieto oznamy tiež môžu byť na žiadosť žalobcu uverejnené v úradných vestníkoch alebo iných médiách). Výnimkou sú rozsudky, ktoré okrem vyvesenia na výveske súdu musia byť uverejnené v úradnom vestníku autonómnej oblasti.

(V prípade doručovania písomností z členského štátu alebo do členského štátu Európskej únie sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000. Keď Španielsko začlenilo toto nariadenie do svojich právnych predpisov, ako vysielacie agentúry určilo úradníkov súdov prvého stupňa a ako prijímajúce agentúry úradníkov vyšších súdov alebo úradníkov zodpovedných za doručovanie spoločných oznámení. Nájdete ich na súdnej mape español Španielska. Môžete tiež navštíviť internetovú stránku Európskeho justičného atlasu v občianskych veciach, v ktorom sú tieto orgány priamo uvedené.)

HoreHore

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi?

V prípade osôb, ktoré sú alebo môžu byť stranou konania, to závisí od postupov doručenia, od typu písomnosti a použitej služby:

 1. Ak sa dokument doručuje cez advokáta (inými slovami ak sú strany zastúpené), platia nasledujúce postupy. Združenie advokátov (SRCP) organizuje v každej súdnej budove, ktorá je sídlom občianskeho súdu, službu na prijímanie písomností. Kópie písomností vyhotovených stranami konania sa doručujú advokátom iných strán prostredníctvom tejto služby, a to pred fyzickou prezentáciu písomnosti na súde. V tomto prípade služba dostane písomnosť a jej kópie doručí ostatným advokátom. Potom sa v dokumente urobí zápis o počte kópií vydaných ostatným advokátom a počte advokátov. Tento dokument spolu s pôvodnou písomnosťou, ktorá je predmetom doručenia, dodá doručovacia služba súdu. V prípade písomnosti, ktorú doručuje súd advokátom, sa kópia rozhodnutia alebo predvolania predkladá dvojmo, pričom jednu kópiu advokát preberá a druhú podpíše, a doručovacia služba ju následne vráti súdu. Úkon doručenia písomnosti sa považuje za ukončený nasledujúci deň po prijatí písomnosti. (Z toho systému sú vyňaté písomnosti, predvolania, zásielky a súdne nariadenia, ktoré podľa zákona musia byť stranám sporu doručené osobne.)
 2. Ak strany nie sú zastúpené advokátom a v prípade prvého predvolania alebo zásielky adresovanej odporcovi, písomnosti sa doručujú na adresy strán sporu.

Za adresu žalobcu sa považuje adresa uvedená v žiadosti alebo žalobe, ktorou sa začína konanie. Žalobca uvedie ako adresu odporcu tú adresu, ktorú má v záznamoch, a táto sa použije pri prvej zásielke alebo predvolaní. Ak žalobca uvedie ako adresy niekoľko miest, musí uviesť poradie, v ktorom sa podľa neho má písomnosť postupne doručovať. Žalobca tiež musí uviesť všetky jemu známe podrobnosti týkajúce sa odporcu, ktoré môžu byť nápomocné pri určovaní jeho miesta pobytu, ako napríklad telefónne číslo, fax a podobné údaje.

HoreHore

Keď sa odporca dostaví na súd, môže uviesť inú adresu pre následnú komunikáciu.

Ak by strany počas konania zmenili adresu, musia o tom ihneď upovedomiť súd. Tiež musia nahlásiť zmeny telefónneho čísla, faxu alebo podobných údajov v prípade, ak sa tieto používajú ako prostriedky na komunikáciu so súdom.

Kópiu rozhodnutia alebo predvolania doručuje príjemcovi úradník v sídle súdu alebo na adrese osoby, ktorej je rozhodnutie, predvolanie alebo nariadenie určené. Zaznamená sa to v potvrdení podpísanom súdnym úradníkom alebo pomocným súdnym úradníkom, ktorý písomnosť doručuje, a osobou, ktorej sa písomnosť doručuje, pričom je potrebné uviesť jej meno (ak táto osoba odmietne podpísať, táto skutočnosť sa zaznamená, ak táto osoba odmietne písomnosť prevziať, je oboznámená so skutočnosťou, že písomnosť bude k dispozícii v sídle súdu a že doručenie je účinné nasledujúci deň po dni tohto záznamu).

V hlavných mestách provincií a vo veľkých mestách bola zriadená Spoločná služba pre oznamy a nariadenia (Servicio Común de Notificaciones y Embargos - SAC) pod záštitou kancelárie vyšších sudcov, ktorá sa zaoberá doručovaním písomností pre celý súd.

Písomnosti, ktoré sa majú doručiť svedkom, odborným znalcom alebo iným osobám, ktoré, hoci nie sú stranou konania, sa musia zúčastniť konania, sa doručujú odoslaním kópie rozhodnutia alebo predvolania doporučenou poštou alebo telegramom s potvrdením prevzatia, alebo inými podobnými prostriedkami, ktoré poskytujú spoľahlivý záznam o prevzatí, dátume prevzatia a obsahu dokumentu. Súdny úradník uvedie v záznamoch odoslanie a obsah odoslaného dokumentu a k záznamu, ak je to uplatniteľné, pripojí potvrdenie prevzatia alebo prostriedok, na ktorom je prevzatie dokumentu prijímateľom zaznamenané. Písomnosť sa odosiela na adresu uvedenú príslušnou stranou. V prípade potreby je možné uskutočniť potrebné kontroly, pokiaľ ide o adresu alebo trvalé bydlisko osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť. Svedkovia, odborní znalci a iné osoby, ktoré, hoci nie sú stranou konania, sa musia konania zúčastniť, musia súd upovedomiť o akýchkoľvek zmenách adresy, ku ktorým dôjde v priebehu konania. O tejto povinnosti sú informovaní, keď sa prvýkrát dostavia na súd.

HoreHore

Podľa španielskeho Občianskeho súdneho poriadku (zákon 1/2000) je možné doručovať písomnosti elektronickými alebo podobnými prostriedkami za predpokladu, že súdy a strany alebo príjemcovia písomností majú prístup k elektronickým médiám, elektronickým telekomunikáciám alebo podobným médiám, ktoré umožňujú odosielanie a prijímanie písomností tak, aby sa zaručila autentickosť komunikácie a obsahov a aby sa tiež poskytol spoľahlivý záznam o odoslaní a prevzatí úplných písomností a čase ich uskutočnenia. Ak sú splnené tieto požiadavky, písomnosti je možné doručovať použitím takýchto médií s primeraným potvrdením prevzatia. Za týmto účelom strany a odborníci zapojení do konania musia súdu podať vyhlásenie, že majú prístup k uvedeným médiám, a musia poskytnúť svoje adresy elektronickej pošty. Tento zákon tiež ustanovuje vytvorenie elektronického registra na ministerstve spravodlivosti, ku ktorému je možný prístup použitím uvedených médií a ktorý obsahuje adresy verejných orgánov. Ak je autentickosť rozhodnutí, písomností, stanovísk alebo správ predložených alebo doručených použitím uvedených médií možné uznať alebo overiť iba priamym preskúmaním alebo inými prostriedkami, príslušné strany alebo osoby ich musia doručiť takým spôsobom, ktorý umožňuje ich overenie týmito prostriedkami pri zohľadnení zákonom stanovených časových a priestorových požiadaviek v príslušnom prípade.

Ak písomnosť musí byť doručená do teritoriálnej oblasti odlišnej od oblasti, v ktorej sa nachádza súd, ktorý písomnosť vydáva, je potrebné požiadať o doručenie písomnosti súd s jurisdikciou v tejto oblasti. Hovorí sa tomu súdna pomoc a v tomto prípade písomnosť doručuje súd, ktorému je adresovaná žiadosť (žiadosť o súdnu pomoc), vyššie uvedenou formou. Kópia tohto rozhodnutia alebo príslušného predvolania je priložená k žiadosti o súdnu pomoc, ako aj iné písomnosti v závislosti od príslušného prípadu. Písomnosti je potrebné doručiť v lehote do dvadsať dní od dátumu prijatia.

HoreHore

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)?

V zásade, ak strany nie sú zastúpené advokátom a zvolili si adresu na doručovanie pred súdom, písomnosti doručené na ktorúkoľvek z týchto uvedených adries sú účinné v okamihu, keď sa zaznamená správne odoslanie písomnosti, ktorá má byť doručená, a to aj v prípade, ak nebolo zaznamenané jej prevzatie príjemcom.

Ak nebola uvedená žiadna adresa na doručovanie (čo je bežné v prípade písomností, ktorých cieľom je predvolanie, zásielka na dostavenie sa na súd alebo na osobné zapojenie sa strán v určitých fázach procesu), písomnosti v zásade môžu byť doručené osobám iným než príjemca za predpokladu, že medzi príjemcom a týmito osobami je blízky vzťah tak, ako to stanovuje zákon.

Takže ak adresa, na ktorú sa súd snaží doručiť písomnosť, je miestom, kde má adresát miesto trvalého pobytu podľa mestského registra, daňového registra alebo iného oficiálneho registra alebo podľa vestníkov profesijných združení, alebo ak ide o sídlo alebo priestory, ktoré má odporca v nájme, a príjemca tam nie je, písomnosť je možné doručiť zamestnancovi alebo členovi rodiny vo veku nad 14 rokov, ktorý sa na tejto adrese nachádza, alebo správcovi budovy, ak je to možné, pričom túto osobu je potrebné informovať o povinnosti odovzdať túto kópiu rozhodnutia alebo predvolania príslušnému príjemcovi alebo ho o ňom upovedomiť, ak pozná miesto jeho pobytu.

HoreHore

Ak je písomnosť adresovaná na adresu bežného pracoviska príjemcu, písomnosť, ak príjemca nie je prítomný, sa doručí osobe, ktorá ho podľa vlastného vyjadrenia pozná, alebo v prípade, že je tu oddelenie zodpovedné za príjem písomností alebo predmetov, osobe, ktorá zodpovedá za jeho činnosť. V potvrdení sa zaznamenajú meno príjemcu, dátum a čas neúspešného pokusu o doručenie, ako aj meno osoby, ktorá prevzala kópiu rozhodnutia alebo predvolania, a vzťah medzi touto osobou a príjemcom, pričom takto doručený dokument nadobúda plnú účinnosť.

V prípade, že na adrese, na ktorú sa súd pokúša písomnosť doručiť, sa nikto nenachádza, súdny úradník alebo ním určený úradník sa musia snažiť zistiť, či tu príjemca žije. Ak príjemca už nežije alebo nepracuje na danej adrese a žiadna z opýtaných osôb nepozná jeho súčasnú adresu, táto skutočnosť sa zaznamená v zápornom potvrdení o doručení písomnosti. Ak týmto spôsobom nie je možné zistiť adresu odporcu a žalobca neuviedol iné možné adresy, súd sa musí pokúsiť zistiť adresu odporcu prostredníctvom úradných registrov alebo použitím adresy uvedenej vo vestníkoch profesijných združení v prípade podnikov a iných subjektov alebo osôb pôsobiacich v profesii, ktoré majú povinné členstvo v takýchto združeniach. Súd sa tiež musí spojiť s miestom, kde odporca vykonáva profesionálnu činnosť alebo s jeho bežným pracoviskom (v niektorých prípadoch má súd priamy prístup elektronickými prostriedkami). Ak súd v dôsledku takýchto zisťovaní zistí adresu alebo miesto bydliska príjemcu, písomnosť doručí na túto adresu. Ak sú však takéto zisťovania bezvýsledné, písomnosť sa musí doručiť prostredníctvom verejného oznámenia, pričom sa v záznamoch uvedie že všetky snahy o zistenie adresy alebo miesta bydliska príjemcu boli bezvýsledné. V takomto prípade sa písomnosť doručí vyvesením kópie rozhodnutia alebo predvolania na výveske súdu. Vo výnimočných prípadoch na žiadosť jednej zo strán a na jej náklady sa uverejní v úradnom vestníku provincie alebo autonómnej oblasti alebo v úradnom štátnom vestníku alebo v celoštátnej či miestnej tlači.

HoreHore

Keďže môže nastať situácia, že miesto pobytu tej istej osoby sa snažia zistiť viaceré súdy, v snahe zjednodušiť proces a vyhnúť sa nepotrebnému opakovaniu snahy zistiť adresu zo strany rôznych súdnych orgánov, španielsky Občiansky súdny poriadok (zákon 1/2000) ustanovuje vytvorenie ústredného registra takýchto osôb, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti. Súdy, ktoré bezvýsledne uskutočnili kontroly na adrese alebo v mieste bydliska odporcu, sa môžu obrátiť na tejto register s tým, že oznámia meno odporcu a iné údaje o jeho identite, ktoré majú v záznamoch. Ak súd potrebuje skontrolovať adresu odporcu, môže sa obrátiť na register, aby zistil, či v ňom odporca figuruje a či údaje, ktoré má súd k dispozícii, sú zhodné s údajmi v registri. V takomto prípade nie je potrebné vykonať ďalšie zisťovania, keďže tieto zisťovania už vykonal súd, ktorý sa snažil zistiť miesto pobytu odporcu, a súd sa môže priamo rozhodnúť doručiť písomnosti cestou verejného oznámenia. Odporcovia zapísaní v tomto registri môžu požiadať o zrušenie zápisu oznámením adresy, na ktorú sa im majú doručovať súdne písomnosti. V takomto prípade (ak sa zistí miesto pobytu osoby zapísanej v registri), register upovedomí o adrese na účely doručovania písomností súdy, ktoré sú zapojené do konaní proti tomuto odporcovi, pričom písomnosti doručené na túto adresu po tomto upovedomení budú platné.

6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

V každom prípade vždy existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená, ktorý sa zaznamená v písomnom transkripte potvrdenom súdnym úradníkom. Konkrétne postupy závisia od prostriedkov, akými bola písomnosť doručená.

HoreHore

Ak sa písomnosti doručujú na súde alebo prostredníctvom spoločnej služby na prijímanie písomností organizovanej Združením advokátov (SRCP), doručenie sa zaznamená podpisom advokáta alebo príslušnej strany na kópii písomnosti alebo na potvrdení zostavenom na tieto účely a potvrdenom súdnym úradníkom.

Keď sa písomnosti doručujú odoslaním rozhodnutia alebo predvolania formou doporučeného listu alebo telegramu s potvrdením prevzatia alebo inými podobnými prostriedkami, súdny úradník potvrdí záznam o odoslaní a obsahu listiny, s priložením, ak je to potrebné, potvrdenia o prevzatí alebo o prostriedkoch, akými bolo prevzatie zaznamenané.

Ak sa písomnosti doručujú osobným doručením príjemcovi, doručenie sa zaznamená formou potvrdenia zostaveného úradníkom, ktoré príjemca podpíše, alebo formou kópie rozhodnutia podpísanej príjemcom.

V prípade, ak je potrebné písomnosť doručiť formou verejného oznámenia, doručenie sa zaznamená prostredníctvom potvrdenia o tom, že oznámenie bolo uverejnené na súdnej výveske, s uvedením doby, počas ktorej oznámenie zostane na výveske, potvrdeného súdnym úradníkom, s priložením kópie vestníka, v ktorom bolo oznámenie uverejnené v prípade, ak došlo k uplatneniu tohto doplnkového opatrenia.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona), alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Písomnosť je možné doručiť osobe inej ako adresátovi v určitých zákonom stanovených prípadoch, ktoré sme už analyzovali. V tomto prípade sa písomnosti považujú za právoplatne doručené.

HoreHore

V prípade, ak písomnosť nebola doručená v súlade s Občianskym súdnym poriadkom (zákon 1/2000), v súlade s pravidlami uvedenými v odpovediach na predchádzajúce otázky, písomnosť je neplatná, ak v jej dôsledku príslušná osoba zostane bez náležitého právneho zastúpenia. Na vyhlásenie príslušnej písomnosti za neplatnú je potrebné rozhodnutie súdu, hoci žiadosť o vyhlásenie písomnosti za neplatnú je možné vykonať ex officio. Napriek tomu však v prípade, ak osoba, ktorej je oznámenie, predvolanie, zásielka alebo nariadenie doručené, uvádza, že bola o prípade informovaná a neuvedie skutočnosť, že doručenie písomnosti je neplatné, počas prvého dostavenia sa pred súd, písomnosť sa stáva účinnou tak, akoby bola doručená v súlade so zákonom. V tomto prípade preto nie je potrebné doručiť písomnosť ešte raz.

Je potrebné, aby bola písomnosť právoplatne doručená, pretože, ak sa odporca riadne nedostaví na konanie v čase a na miesto uvedené v predvolaní alebo oznámení, pokladá sa to za pohŕdanie súdom a konanie pokračuje bez toho, aby odporca mohol konať. V takomto prípade, ak sa odporca naďalej nedostaví pred súd, musí požiadať o vyhlásenie konania za neplatné vo fáze výkonu.

Dokonca je možné, že, hoci písomnosti boli právoplatne doručené, odporca môže požiadať o anulovanie konečného rozsudku, ktorý poškodzuje jeho záujmy, a súd môže jeho žiadosti vyhovieť, avšak iba vo výnimočných prípadoch z veľmi obmedzených dôvodov a za predpokladu, že mu rozsudok nebol oznámený osobne. Takúto žiadosť je potrebné podať na súde v lehote od dvoch týždňov do štyroch mesiacov. Jediné dôvody opodstatňujúce takúto žiadosť sú:

 • existencia nepretržitej situácie force majeure, ktorá osobe pohŕdajúcej súdom znemožnila dostaviť sa kedykoľvek na súd, hoci o konaní vedela, pretože jej bolo riadne doručené predvolanie alebo oznámenie,
 • osoba pohŕdajúca súdom nevedela o žalobe a konaní, pretože predvolanie alebo oznámenie bolo doručené formou písomnosti, ktorá sa však nedostala do jej rúk z dôvodov, ktoré nemohla ovplyvniť,
 • odporca pohŕdajúci súdom nevedel o žalobe a konaní, pretože predvolanie alebo oznámenie bolo doručené formou verejného oznámenia, pričom odporca sa nenachádzal v mieste, kde konanie prebieha, ani na inom mieste v Španielsku alebo v autonómnej oblasti, v úradných vestníkoch, kde bolo oznámenie uverejnené.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné zohľadniť spôsob doručenia písomnosti.

Písomnosti doručené súdom sú bezplatné.

Písomnosti doručené advokátmi sú spoplatnené (škála poplatkov sa riadi kráľovskou vyhláškou 1372/2003 zo 7. novembra 2003). Tieto poplatky v zásade platí tá strana, ktorá splnomocnila daného advokáta, pokiaľ nie je príjemcom bezplatnej právnej pomoci. Tieto poplatky je tiež možné zahrnúť do nákladov príkazu na úhradu. V takomto prípade ich vo všeobecnosti zaplatí tá strana, ktorá prípad prehrá.

Bližšie informácie

 • Generálna rada súdnictva español
 • Ministerstvo spravodlivosti español 

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo