Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Španělsko

Poslední aktualizace: 13-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností”? Proč platí zvláštní pravidla pro doručování písemností? 1.
2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně? 2.
3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti? 3.
4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány? 4.
5. Co se stane, pokud není, ve výjimečných případech, možné doručit dokument přímo adresátovi (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení dokumentu? 6.
7. Co se stane, pokud adresát neobdrží písemnost, nebo pokud je písemnost doručena v rozporu s zákonem (např. pokud byla doručena třetí osobě)? Může být doručení písemnosti přesto platné (lze např. porušení zákona napravit), nebo musí být provedeno opakované doručení? 7.
8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku? 8.

 

Zaslání právního dokumentu není stejné jako odeslání běžného dopisu. Pokud jste stranou soudního řízení, budete potřebovat zasílat řadu písemností druhé straně sporu a přijímat jiné písemnosti. Jedině takto je odpovídajícím způsobem chráněno právo na obhajobu, neboť jeho základním předpokladem je vědomost o existenci řízení. V právním smyslu to znamená doručování písemností a procesních příkazů vypracovaných stranami sporu a soudem.

Prvním procesním příkazem vydaným soudem je zásadně předvolání k soudu nebo soudní obsílka, kterými se druhé straně oznamuje zahájení řízení. Tuto skutečnost oznamuje přímo soud pod vedením soudního tajemníka, a to prostřednictvím kanceláře státního zaměstnance zaměstnaného soudem, který oznámení doručuje osobně v místě bydliště žalovaného nebo osoby, která se má zúčastnit řízení v jiném postavení.

Tato povinnost doručení vzniká nejen na začátku řízení, ale rovněž v různých dalších fázích, a týká se nejen zastoupených stran, ale i těch, které nejsou zastoupeny, ale musí se dostavit k soudu (svědci, znalci apod.). Ve Španělsku je to přímo soud, kdo stranám sporu a osobám zúčastěným na řízení doručuje písemnosti a oznamuje procesní příkazy a svá rozhodnutí.

Pokud jsou strany zastoupeny (obvykle musí být strany u soudu zastoupeny advokátem (procurador) řádně oprávněným vystupovat před soudem, který vede řízení; právní zastoupení není povinné při ústním řízení, pokud sporná částka nepřesahuje 900 eur, a při řízeních o platebním rozkazu), přijímá a podepisuje veškeré písemnosti advokát, jako zástupce dotčené strany. Pokud nejsou strany zastoupeny, doručují se písemnosti přímo dotčené osobě.

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností”? Proč platí zvláštní pravidla pro doručování písemností?

Ve Španělsku, stejně jako v Anglii, se nerozlišuje mezi francouzskými instituty „notification“ (formální úkon, kterým se dotčené osobě pro informaci sděluje obsah dokumentů) a „signification“ (označuje proces doručení, které provádí soudní vykonavatel nazývaný huissier de justice). Písemnosti stran určené ostatním stranám a procesní příkazy doručuje formou „actos de comunicación judicial“ (soudní sdělení) vždy soud prostřednictvím soudního tajemníka, který odpovídá za řádné zajištění tohoto doručení. Ve skutečnosti doručuje uvedené písemnosti soudní tajemník osobně nebo prostřednictvím jím určeného státního zaměstnance, a to některým z těchto způsobů:

 1. Písemnosti se doručují prostřednictvím advokáta, v případě písemností adresovaných stranám, které mají v řízení právního zástupce.
 2. Příslušné písemnosti se zasílají poštou, telegramem nebo jakýmkoli jiným technickým prostředkem umožňujícím spolehlivě zaznamenat přijetí, datum přijetí a obsah dokumentu.
 3. Soudní tajemník nebo jím jmenovaný státní zaměstnanec doručí do vlastních rukou adresáta úplný stejnopis rozhodnutí, které má být oznámeno, soudního příkazu určeného adresátovi, nebo soudní obsílky či předvolání k soudu.
 4. Nelze-li určit místo bydliště adresáta (v takovém případě platí povinnost vyhledat příslušnou adresu v různých veřejných seznamech, z nichž je většina přístupná elektronickými prostředky přímo od soudu), provede se doručení vyvěšením oznámení na dveřích soudu (tato oznámení mohou být na žádost žalobce rovněž zveřejněna v úředních věstnících nebo jiných médiích). Výjimku z tohoto pravidla tvoří rozsudky, které musí být kromě vyvěšení na úřední desce soudu rovněž zveřejněny v úředním věstníku příslušné autonomní oblasti.

Ne všechna procesní podání vydaná soudem mají stejné postavení a je třeba mezi nimi rozlišovat podle jejich účelu, například:

NahoruNahoru

 1. Písemnosti, jejichž účelem je oznámit rozhodnutí, zákonné opatření nebo řízení.
 2. Předvolání k soudu, jehož účelem je uvědomit adresáta o jeho povinnosti dostavit se k soudu, aby ve stanovené lhůtě provedl určitý úkon.
 3. Soudní obsílky, ve kterých se adresátovi oznamuje nikoli určitá lhůta, ale místo, datum a konkrétní hodina, kdy se musí dostavit k soudu a učinit konkrétní úkon týkající se účelu stanoveného v obsílce.
 4. Příkazy, kterými se adresátovi, v souladu se zákonem, nařizuje učinit určitý úkon nebo se zdržet určitého jednání.
 5. Příkazy určené nikoli občanům, ale registrátorům majetku, společností, lodí a leasingových smluv na movitý majetek, notářům, obchodním makléřům a státním zaměstnancům zaměstnaným soudy. V těchto příkazech se stanoví, že jsou povinni vystavit potvrzení či podat svědeckou výpověď nebo provést jakýkoli jiný úkon, ke kterému jsou oprávněni.
 6. Soudní pokyny adresované mimosoudním orgánům a jiným úředníkům, kteří nejsou uvedeni v předchozím odstavci.

Tato zvláštní pravidla, kterými se řídí doručování soudních písemností, jsou odůvodněná, neboť se nejedná o pouhé formální náležitosti, ale zaručují stranám sporu, stejně jako těm, kteří musí nebo mohou být účastníky řízení, ochranu jejich zákonných práv a zájmů na základě základního práva na účinnou soudní ochranu a zásady, že nikomu nesmí být upřeno právní zastoupení, přičemž výkon tohoto práva vychází z předpokladu, že daná osoba je o existenci příslušného řízení zpravena.

NahoruNahoru

2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně?

Veškeré důležité písemnosti tvořící součást řízení musejí být doručeny všem účastníkům řízení a rovněž osobám, které jsou v nich uvedeny a osobám, které mohou zabránit škodě. Konkrétně:

 1. Soudní rozhodnutí a organizační opatření přijatá soudním tajemníkem musí být oznámena všem stranám řízení.
 2. Na základě nařízení soudu se o probíhajícím řízení uvědomí i osoby, které podle spisové dokumentace mohou být dotčeny konečným rozsudkem. Dokument tohoto druhu se doručí, za stejných podmínek, pokud se soud dozví o důkazech, že strany zneužívají řízení k podvodným účelům.
 3. Třetí strany budou uvědomeny rovněž v zákonem stanovených případech.

3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti?

Soudní písemnosti doručuje vždy soud pod vedením soudního tajemníka, který je povinen zajistit řádné doručení. V praxi doručuje písemnosti soudní tajemník osobně nebo prostřednictvím jím určeného státního zaměstnance. Obvykle jsou státní zaměstnanci, tradičně nazývaní agentes judiciales (soudní úředníci), kteří se však od roku 2004 označují jako „funcionarios del cuerpo de auxilio judicial” (pomocní soudní úředníci), pověřování doručením např. oznámení, soudních obsílek, předvolání k soudu a soudních příkazů ve formě stanovené občanským soudním řádem (zákon 1/2000).

NahoruNahoru

Doručení písemnosti pomocným soudním úředníkem není jediný způsob, jakým lze provést oznámení. Mohou být využity i jiné způsoby, např. zaslání poštou, telegramem nebo prostřednictvím právního zástupce.

Písemnosti lze tedy ve Španělsku doručovat takto:

 1. Prostřednictvím advokáta, v případě písemností adresovaných stranám, které mají v řízení právního zástupce. Zastoupení advokátem je povinné, s výjimkou ústních řízení, pokud žalobní nárok nepřesahuje 900 eur, při řízení o platebním rozkazu, v konkursním řízení, pokud je přítomnost u soudu požadována pouze za účelem uplatnění nároku nebo svolání schůze věřitelů, v případech týkajících se námitek proti rozhodnutí o bezplatné právní pomoci, a pokud jsou před soudním jednáním požadována předběžná opatření. Po dobu platnosti plné moci podepisuje a přebírá advokát soudní obsílky, předvolání k soudu, soudní příkazy a písemnosti všeho druhu, zahrnující rozsudky týkající se strany, kterou zastupuje, a to po celou dobu řízení až do vynucení rozsudku. Tyto úkony mají stejnou právní sílu jako by je učinil přímo zmocnitel, který pověřil právního zástupce, aby jednal jeho jménem. Není však oprávněn požadovat, aby soud komunikoval přímo s ním.
 2. Příslušné písemnosti se zasílají poštou, telegramem nebo jakýmkoli jiným technickým prostředkem umožňujícím spolehlivě zaznamenat přijetí, datum přijetí a obsah dokumentu.
 3. Pomocný soudní úředník předá adresátovi úplný stejnopis rozhodnutí, které má být oznámeno, soudního příkazu, který vůči němu vydal soud, soudní obsílky či předvolání k soudu. V obsílce se stanoví, který soud vydal rozhodnutí, a uvede se dotčený případ, jméno a adresa osoby, které se soudní obsílka nebo odvolání k soudu doručuje, její účel a místo, datum a čas, kdy se musí předvolaná osoba dostavit k soudu, nebo lhůta, ve které má být proveden úkon uvedený v obsílce, spolu s upozorněním na následky, které pro každý případ vyplývají ze zákona. V oznámeních, soudních obsílkách a předvoláních k soudu se nepřipouští ani nezaznamenává žádná odpověď dotčené strany, není-li výslovně nařízena. V případě soudních příkazů může dotčená osoba uvést odpověď, která se stručně zaznamená na příslušné listině.
 4. Nelze-li určit místo bydliště adresáta (v takovém případě platí povinnost vyhledat příslušnou adresu v různých veřejných seznam, přičemž k většině z nich je možný elektronický přístup přímo od soudu), provede se doručení vyvěšením příslušného oznámení na dveřích soudu (tato oznámení mohou být na žádost žalobce rovněž zveřejněna v úředních věstnících nebo jiných médiích). Výjimku z tohoto pravidla tvoří rozsudky, které musí být kromě vyvěšení na úřední desce soudu rovněž zveřejněny v úředním věstníku příslušné autonomní oblasti.

(v případě doručování písemností z členského státu Evropské unie nebo určených do členského státu Evropské unie je použitelné nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000. Při začlenění tohoto nařízení do svého vnitrostátního právního řádu Španělsko zvolilo jako zástupce pro doručování soudní tajemníky soudů prvního stupně, a jako zástupce pro přebírání písemností soudní tajemníky vyšších soudů nebo soudní tajemníky odpovědné za společné oznamovací služby. Kontakty na uvedené osoby naleznete na soudní mapě español Španělska. Lze je vyhledat rovněž na interne tové stránce Evropského soudního atlasu v civilních věcech, kde jsou tyto orgány přímo uvedeny.

NahoruNahoru

4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány?

U osob, které jsou nebo mohou být stranou řízení, závisí na způsobu doručení a druhu písemnosti a použité formě doručení:

 1. Pokud se písemnost doručuje prostřednictvím advokáta (jinými slovy, pokud jsou strany zastoupeny), postupuje se takto: V každé soudní budově, která je sídlem civilního soudu, působí služba pro přijímání písemností zajišťovaná Advokátní komorou (SRCP). Stejnopisy dokumentů vydaných stranami řízení se doručují advokátům ostatních stran prostřednictvím této služby a před vlastním předložením písemnosti soudu. V tomto případě služba převezme dokument a doručí stejnopisy ostatním advokátům. Poté se na příslušný dokument zaznamená počet stejnopisů předaných ostatním advokátům a počet advokátů. Tento dokument, spolu s prvopisem původního dokumentu, se poté prostřednictvím služby doručí soudu. Naopak, v případě písemnosti, kterou doručuje soud advokátům, se stejnopis rozhodnutí předloží dvojmo, s tím, že advokát obdrží jeden stejnopis a druhý stejnopis podepíše a prostřednictvím stejné služby odevzdá zpět soudu. Písemnost se považuje za doručenou dnem následujícím po dni přijetí. (Výjimku z tohoto systému představují písemnosti, soudní obsílky, předvolání k soudu a soudní příkazy, které musejí být straně sporu doručeny do vlastních rukou.)
 2. Pokud nejsou strany zastoupeny advokátem a v případě první soudní obsílky nebo předvolání k soudu adresovaného žalovanému se písemnosti doručují na adresy stran sporu.

Adresou žalobce je adresa uvedená v žalobě nebo podání, kterými se zahajuje řízení. Jako adresu žalovaného určí žalobce adresu, která je mu známa, a na ní se pak doručuje první předvolání k soudu nebo soudní obsílka.

NahoruNahoru

Pokud žalobce označí jako adresy několik míst, musí uvést, na kterou z nich může být podle jeho názoru písemnost úspěšně doručena.

 Žalobce musí rovněž uvést veškeré jemu známé údaje o žalovaném, které mohou být užitečné z hlediska určení místa jeho pobytu, např. telefonní a faxová čísla a obdobné údaje.

Poté, co se žalovaný dostaví k soudu, může pro následnou komunikaci určit jinou adresu.

Pokud strany změní v průběhu řízení svou adresu, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit soudu. Musí rovněž oznámit jakoukoli změnu svých telefonních nebo faxových čísel nebo obdobných údajů, pokud jsou tyto údaje používány ke komunikaci se soudem.

Stejnopis rozhodnutí nebo soudní obsílky doručuje soudní úředník v sídle soudu nebo na adrese osoby, které má být doručeno oznámení nebo která má být předvolána či které musí být doručen soudní příkaz. O doručení se vydá potvrzení podepsané soudním tajemníkem nebo pomocným soudním úředníkem, který písemnost doručuje, a osobou, které se doručuje, jejíž jméno musí být v potvrzení uvedeno (pokud odmítne potvrzení podepsat, tato skutečnost se zaznamená, a pokud odmítne písemnost převzít, je upozorněn, že si ji může vyzvednout v sídle soudu a že doručení nabývá účinnosti následující den po tomto záznamu).

V hlavních městech jednotlivých provincií a ve velkých městech byla vytvořena Společná služba pro oznámení a soudní příkazy (Servicio Común de Notificaciones y Embargos - SAC) pod patronátem kanceláře předsedy soudu, která zajišťuje doručování písemností pro celý soud.

NahoruNahoru

Písemnosti určené svědkům, znalcům a jiným osobám, které nejsou stranami řízení, avšak jsou povinni se jej účastnit, se doručují zasláním stejnopisu rozhodnutí nebo soudní obsílky doporučeným dopisem nebo telegramem na doručenku nebo jakýmkoli jiným technickým prostředkem umožňujícím spolehlivě zaznamenat přijetí, datum přijetí a obsah dokumentu. Soudní tajemník zaznamená skutečnost, že písemnost byla zaslána, obsah zaslané písemnosti, a případně připojí potvrzení o přijetí nebo prostředek, kterým se zaznamenává přijetí písemnosti adresátem. Písemnost se zasílá na adresu, kterou uvedla dotčená strana. Případně lze provést nezbytné ověření adresy nebo místa bydliště osob, kterým má být písemnost doručena. Svědci, znalci a jiné osoby, které nejsou stranami řízení, avšak jsou povinny se jej zúčastnit, musí oznámit soudu jakoukoli změnu své adresy, ke které dojde v průběhu řízení. O této povinnosti jsou poučeni, když se poprvé dostaví k soudu.

Podle španělského občanského soudního řádu (zákon č. 1/2000) je možné doručit písemnost elektronickými a obdobnými prostředky, za podmínky, že soudy a strany nebo adresáti písemností mají přístup k elektronickým médiím, telematickým médiím, elektronické komunikaci nebo jiným obdobným médiím umožňujícím zasílat a přijímat dokumenty způsobem, který zaručuje autenticitu sdělení a obsahu a rovněž spolehlivě zaznamenat přijetí úplných dokumentů a dobu, kdy k němu došlo. Pokud jsou tyto požadavky splněny, mohou být písemnosti doručeny prostřednictvím těchto médií s příslušným potvrzením o přijetí. Za tímto účelem musí strany a odborníci, kteří se účastní řízení, prohlásit před soudem, že mají přístup k výše zmíněným médiím, a uvést svou e-mailovou adresu. Citovaný zákon rovněž upravuje vytvoření elektronického rejstříku na Ministerstvu spravedlnosti, který je přístupný prostřednictvím uvedených médií a obsahuje adresy orgánů veřejné moci. Pokud lze autenticitu rozhodnutí, písemností, posudků nebo zpráv předkládaných nebo doručovaných prostřednictvím výše zmíněných médií uznat nebo ověřit pouze přímým přezkoumáním nebo jiným způsobem, musí být stranám a dotčeným osobám doručeny způsobem, který umožňuje dané písemnosti takto ověřit, s tím, že v každém případě je nutné dodržet zákonná ustanovení o čase a místě.

NahoruNahoru

Pokud má být písemnost doručena na jiné teritoriální území než ve kterém se nachází sídlo soudu, který ji vydal, musí být soud příslušný pro toto území požádán o doručení písemnosti. Tento postup se označuje jako právní pomoc, a písemnost v tomto případě doručuje soud, který byl požádán (v žádosti o právní pomoc) výše uvedeným způsobem. K žádosti o právní pomoc se přiloží stejnopis rozhodnutí nebo příslušné soudní obsílky a další dokumenty, podle okolností daného případu. Písemnosti musí být doručeny nejpozději do dvaceti dní po datu přijetí.

5. Co se stane, pokud není, ve výjimečných případech, možné doručit dokument přímo adresátovi (např. protože není doma)?

V zásadě, pokud jsou strany zastoupeny advokátem a zvolily si adresu pro doručování u soudu, nabude doručení písemnosti zaslané na některou z uvedených adres účinnosti v okamžiku, kdy je potvrzeno řádné odeslání písemnosti, která má být doručena, a to i v případě, že není zaznamenáno převzetí písemnosti adresátem.

Pokud není uvedena žádná doručovací adresa (což je poměrně obvyklé v případě písemností určených k předvolání určité osoby k soudu nebo zajištění osobního úkonu stran v některých procesních fázích), mohou být písemnosti zásadně doručeny jiné osobě než adresátu, za podmínky, že jsou s ním v úzkém vztahu stanoveném zákonem.

Pokud je tedy proveden pokus o doručení v místě bydliště adresáta zjištěného podle obecního seznamu, daňové evidence nebo jakéhokoli jiného úředního seznamu nebo publikací profesních organizací, nebo pokud se jedná o bydliště nebo prostory pronajaté žalovaným a adresát není přítomen, může být písemnost doručena kterémukoli zaměstnanci nebo členu rodiny staršímu 14 let, který je přítomen na dané adrese, případně správci budovy, s tím že příjemce je upozorněn, že je povinen předat tento stejnopis rozhodnutí nebo soudní obsílky dotčenému adresátovi nebo jej o této písemnosti uvědomit, pokud ví, kde se nachází.

NahoruNahoru

Pokud je písemnost adresována na stálé pracoviště adresáta, doručí se, v případě jeho nepřítomnosti, osobě, která prohlásí, že jej zná, nebo, pokud existuje oddělení pro přebírání písemností a věcí, příslušné odpovědné osobě. V potvrzení se uvede jméno adresáta, datum a čas, kdy bylo doručení provedeno a adresát nebyl přítomen v místě bydliště, a dále jméno osoby, která převzala stejnopis rozhodnutí nebo soudní obsílky a její vztah k adresátovi, s tím, že takto doručená písemnost nabývá plně účinnosti.

Pokud není na adrese, kde byl proveden pokus o doručení, přítomna žádná osoba, musí se soudní tajemník nebo jím pověřená osoba pokusit zjistit, zda zde má adresát bydliště. Pokud zde již nebydlí nebo pokud nepracuje a kterákoli z dotázaných osob zná jeho současnou adresu, zaznamená se tento údaj v potvrzení o nedoručení písemnosti. Není-li možné zjistit adresu žalovaného tímto způsobem, a žalobce neuvedl jinou možnou adresu, musí se soud pokusit vyhledat adresu žalovaného v úředních seznamech nebo použít adresu uvedenou v publikacích profesních organizacích, v případě podniků a jiných subjektů, resp. osob, které vykonávají příslušnou profesi a jsou povinně členy těchto organizací. Soud musí rovněž kontaktovat místo, kde žalovaný vykonává svou profesi nebo stálé zaměstnání (v některých případech je možný přístup elektronickými prostředky přímo od soudu). Pokud je na základě tohoto šetření zjištěna adresa nebo místo bydliště adresáta, písemnost se doručí. Nepodaří-li se adresu zjistit, doručí se písemnost prostřednictvím oznámení, přičemž se v záznamu uvede, že předchozí pokusy o zjištění adresy byly neúspěšné. V tomto případě se písemnost doručuje vyvěšením stejnopisu rozhodnutí nebo soudní obsílky na úřední desku soudu. Výjimečně, na žádost jedné ze stran a na její náklady, se zveřejní v úředním věstníku dané provincie nebo autonomní oblasti, nebo ve státním úředním věstníku nebo vnitrostátních či regionálních novinách.

NahoruNahoru

Vzhledem k tomu, že stejnou osobu se mohou pokusit vyhledat různé soudy, a s cílem urychlit proces a vyhnout se zbytečnému opakovanému zjišťování adresy každým soudním orgánem, stanoví španělský občanský soudní řád (zákon 1/2000) vytvoření centrálního rejstříku nepřítomných osob, který se nachází na Ministerstvu spravedlnosti. Soudy, které se neúspěšně pokusily zjistit adresu nebo místo bydliště žalovaného, se mohou obrátit na tento rejstřík, přičemž uvedou jméno žalovaného a jakékoli jiné osobní údaje, které jsou jim známy. Kterýkoli soud, jenž potřebuje ověřit adresu žalovaného, může nahlédnout do tohoto rejstříku, aby zjistil, zda je v něm žalovaný uveden a zda údaje v něm uvedené souhlasí s údaji, které jsou mu známy. V takovém případě není třeba provádět další šetření, neboť tak již učinil první soud, který se pokusil vyhledat žalovaného, a dotčený soud tak může přímo rozhodnout o doručení písemností vyvěšením oznámení. Žalovaní uvedení v tomto rejstříku mohou požádat o vymazání příslušného záznamu, když sdělí adresu, na kterou jim mohou být doručovány soudní písemnosti. V tomto případě (pokud byla osoba uvedená v rejstříku nalezena), sdělí rejstřík soudu, který vede řízení proti žalovanému, uvedenou doručovací adresu, s tím, že písemnosti doručené na tuto adresu jsou platné.

6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení dokumentu?

V každém případě se vydává písemný důkaz o doručení dokumentu. Ten je zaznamenán v úředním protokolu potvrzeném soudním tajemníkem. Příslušné postupy závisí na zvoleném způsobu doručení písemnosti.

NahoruNahoru

Pokud jsou písemnosti doručovány u soudu prostřednictvím společné služby pro přijímání písemností organizované Advokátní komorou (SRCP), potvrzuje se doručení tím, že advokát nebo strana podepíší stejnopis dokumentu nebo potvrzení vyhotovené za tímto účelem a podepsané soudním tajemníkem.

V případě doručování písemností zasláním stejnopisu rozhodnutí nebo soudní obsílky doporučeným dopisem nebo telegramem na doručenku nebo jiným obdobným způsobem potvrdí soudní tajemník potvrzení o odeslání a obsah odeslané písemnosti, a případně připojí doručenku nebo prostředek, kterým bylo zaznamenáno přijetí.

Pokud jsou písemnosti doručovány adresátovi, zaznamená se doručení v potvrzení vydaném příslušným úředníkem, podepsaném adresátem, nebo prostřednictvím stejnopisu písemnosti podepsaného adresátem.

V případě, že bylo třeba vyvěsit oznámení, zaznamená se tato skutečnost v potvrzení podepsaném soudním tajemníkem, ve kterém se uvede, že oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce soudu spolu se lhůtou, po kterou tam bude vyvěšeno, společně s výtiskem úředního věstníku, ve kterém bylo oznámení zveřejněno, pokud bylo přijato toto dodatečné opatření.

7. Co se stane, pokud adresát neobdrží písemnost, nebo pokud je písemnost doručena v rozporu s zákonem (např. pokud byla doručena třetí osobě)? Může být doručení písemnosti přesto platné (lze např. porušení zákona napravit), nebo musí být provedeno opakované doručení?

V některých zákonem stanovených případech, které jsou vyloženy výše, může být písemnost doručena jiné osobě než adresátovi, s tím, že se jedná o platné doručení.

NahoruNahoru

Pokud nejsou písemnosti doručeny v souladu s občanským soudním řádem (zákon 1/2000), podle pravidel zmíněných v odpovědích na předchozí otázky, nejsou platné, pokud by se jejich důsledku ocitla dotčená osoba bez řádné právní ochrany. Je nezbytné soudní rozhodnutí o prohlášení dotčené písemnosti za neplatnou, ačkoli žádost o prohlášení písemnosti za neplatnou může být podána z moci úřední. Bez ohledu na výše uvedené, pokud osoba, které bylo určeno oznámení, soudní obsílka, nebo která byla předvolána k soudu nebo proti které byl vydán soudní příkaz prohlásí, že byla o případu informována, a neuplatní námitku, že doručení písemnosti je neplatné, během své první výpovědi před soudem, nabude daná písemnost účinnosti, jako by byla doručena v soudu se zákonem. V takovém případě tedy nemusí být příslušná písemnost znovu doručena.

Je nezbytné zajistit platné doručení písemností, neboť pokud se žalovaný nedostaví v den a na místo uvedené v soudní obsílce nebo předvolání, dopouští se pohrdání soudem a nebude mu umožněno vystupovat v dalším řízení. Pokud je v tomto případě žalovaný nadále nepřítomen, musí požádat o prohlášení řízení za neplatné ve fázi vynucení rozhodnutí.

Je dokonce možné, aby žalovaný, i v případě, že písemnosti byly platně doručeny, požádal o anulování, a dosáhl anulování, konečného rozsudku vydaného v jeho neprospěch, avšak pouze v některých výjimečných případech a na základě velmi omezených důvodů, a za podmínky, že mu rozsudek nebyl doručen do vlastních rukou. Tato žádost musí být předložena soudu ve lhůtě pohybující se v rozmezí dvaceti dní a čtyř měsíců. Jediné důvody, kdy je možné podat uvedenou žádost, jsou tyto:

 • Nepřetržitě trvající případ vyšší moci, který osobě, která se dopustila pohrdání soudem, zabránil dostavit se včas k soudu, přestože byla informována o soudním sporu, neboť byla řádně předvolána.
 • Osoba nebyla informována o žalobě ani soudním sporu, neboť soudní obsílka nebo předvolání byly doručeny formou soudního příkazu, avšak osoba, která se dopustila pohrdání soudem, je neobdržela z důvodů, které nemohla ovlivnit.
 • Žalovaný, který se dopustil pohrdání soudem, nebyl informován o žalobě a soudním sporu, neboť byl předvolán formou oznámení a nezdržoval se v místě, kde bylo vedeno řízení, ani jinde ve Španělsku nebo autonomní oblasti, v jejichž úředním věstníku byla oznámení zveřejněna.

8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku?

Odpověď na tuto otázku závisí na způsobu doručení písemnosti.

Písemnosti doručované soudy jsou bez poplatku.

Za doručování písemností advokáty se hradí poplatky (jejich výše je regulována královským výnosem 1372/2003 ze dne 7. listopadu 2003). Tyto poplatky platí zásadně strana, která udělila plnou moc dotčenému advokátovi, pokud nevyužila bezplatné právní pomoci. Uvedené poplatky mohou být rovněž zahrnuty v příkazu k náhradě nákladů; v takovém případě je hradí zásadně strana, která spor prohrála.

Bližší informace

 • General Council of the Judiciary español (Vrchní soudní rada)
 • Ministry of Justice español (Ministerstvo spravedlnosti)

« Doručování písemností - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království