Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Roemenië

Laatste aanpassing: 19-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen “betekening” en “kennisgeving”? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of de kennisgeving van een document? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of een kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of de kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld betekening of kennisgeving van het document aan een derde)? Kan de betekening of de kennisgeving toch nog geldig zijn (bijvoorbeeld kunnen schendingen van de wet worden hersteld) of moet het document opnieuw aangeboden worden ter betekening of ter kennisgeving? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen “betekening” en “kennisgeving”?

De betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in en vanuit andere landen heeft in feite als doel de desbetreffende informatie beschikbaar te stellen aan de geadresseerden: partijen, getuigen of deelnemers in burgerlijke en handelszaken in de staat waar de stukken worden afgegeven.

Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van stukken?

De regels komen tegemoet aan een toenemende behoefte onder de autoriteiten aan een snelle, efficiënte rechtsbedeling in gerechtelijke procedures met niet-nationale aspecten en aan de behoefte aan een betere afstemming van de rechtsstelsels binnen het internationale recht.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

Gerechtelijke stukken worden afgegeven in de loop van burgerlijke en handelszaken: kennisgevingen van rechtszaken, dagvaardingen, beslissingen, verzoeken met betrekking tot beroepen en andere kennisgevingen van soortgelijke aard.

Buitengerechtelijke stukken worden niet afgegeven door de rechterlijke autoriteiten, maar kunnen worden gebruikt in burgerlijke en handelszaken.

3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of de kennisgeving van een document?

(Eisers, advocaten, griffiers, gerechtsdeurwaarders, ambtenaren, politie, posterijen enz.?)

 • Gerechtsdeurwaarders

  Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering schrijft in detail voor hoe gerechtsdeurwaarders dagvaardingen moeten betekenen.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  Het bepaalt dat dagvaardingen en alle overige processtukken moeten worden betekend aan de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde. Indien de gedaagde een agrarisch bedrijf of een commercieel, industrieel of zakelijk adres heeft, kunnen de stukken daar betekend worden. Betekening kan overal plaatsvinden zolang de gedaagde het stuk maar ontvangt. Als de gedaagde lid van de strijdkrachten is, wordt de dagvaarding betekend aan de aangewezen hogere officier. Indien het adres van een gedaagd bemanningslid van een schip onbekend is, worden de documenten betekend aan de havenmeester bij wie het schip is geregistreerd. Indien de gedaagde zich in hechtenis bevindt, worden de stukken betekend aan de gevangenisautoriteiten. In geval van opname in een ziekenhuis, verpleeghuis voor terminale patiënten of sanatorium, vindt betekening plaats aan de leiding van de instelling. Dagvaardingen en alle overige processtukken kunnen worden betekend aan een functionaris, of andere medewerker die bevoegd is tot ontvangst van correspondentie, wiens volledige naam en functie zijn vermeld en die het ontvangstbewijs rechtsgeldig ondertekent.

  De dagvaarding moet aan de gedaagde persoonlijk worden betekend en door hem voor ontvangst worden ondertekend, terwijl de betekenaar de identiteit van de gedaagde en de echtheid van diens handtekening vaststelt. Indien de gedaagde thuis is maar de dagvaarding niet wil aanvaarden, of haar aanneemt maar niet voor ontvangst wil of kan tekenen, laat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij hem achter of, in geval van weigering, brengt hij haar aan op de deur van de gedaagde en vermeldt hij het gebeurde in een proces-verbaal. Indien de gedaagde niet thuis is, laat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding achter bij een familielid of, indien er geen familie is, bij iemand anders die bij de gedaagde woont of gewoonlijk de post aanneemt. Indien de gedaagde in een hotel of flatgebouw woont en het nummer van de kamer respectievelijk het appartement niet is vermeld, laat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding achter bij de beheerder of portier, of bij degene die hen gewoonlijk vervangt. De ontvanger van de dagvaarding tekent voor ontvangst, terwijl de gerechtsdeurwaarder diens identiteit en de echtheid van diens handtekening vaststelt en een proces-verbaal van het gebeurde opmaakt. Indien de persoon in kwestie niet voor ontvangst wil of kan tekenen, maakt de gerechtsdeurwaarder daarvan aantekening en laat de dagvaarding bij hem achter. Indien de gedaagde de dagvaarding niet wil aanvaarden of niet thuis is, brengt de gerechtsdeurwaarder haar aan op de deur of, in het geval van een hotelkamer of appartement met onbekend nummer, op de buitendeur van het gebouw. De gerechtsdeurwaarder doet vervolgens verslag in een proces-verbaal.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  Betekening aan personen die jonger dan veertien jaar of niet tot pleiten in staat zijn, is niet toegestaan. Handelingsbekwaamheid wordt verondersteld tenzij er tegenbewijs is.

  Het is niet toegestaan dagvaardingen of andere processtukken te betekenen aan rechtspersonen door de stukken op hun deur aan te brengen, en evenmin aan verenigingen of ondernemingen die volgens de regels kunnen worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, tenzij zij weigeren de stukken in ontvangst te nemen of niet aanwezig zijn.

  Indien de partij domicilie heeft gekozen of iemand heeft aangewezen voor de ontvangst van processtukken, kunnen deze stukken worden betekend aan dat domicilie respectievelijk die persoon.

  Indien betekening niet mogelijk is omdat het gebouw niet meer bestaat of leeg staat, of om een vergelijkbare reden, deponeert de gerechtsdeurwaarder de stukken bij de griffier, die de partij hierover tijdig informeert.

  Als blijkt dat het ondanks alle inspanningen van de eiser onmogelijk is het adres van de verweerder te achterhalen, beslist de voorzitter van de rechtbank tot publicatie van de dagvaarding. Publicatie vindt plaats door de dagvaarding op de deur van het gerechtsgebouw aan te brengen. De dagvaarding kan ook in het Roemeense Staatsblad of in een groot nieuwsblad worden gepubliceerd, indien de voorzitter van de rechtbank of het college dat nodig acht. De termijn voor publicatie middels aanbrengen of bekendmaking in het Staatsblad of een groot dagblad is vijftien dagen vóór de rechtsdag. In dringende gevallen kan de voorzitter van de rechtbank of het college deze termijn terugbrengen tot vijf dagen. Indien de verweerder verschijnt en aantoont dat hij te kwader trouw is gedagvaard, worden alle processtukken ingevolge de machtiging tot uitbrengen van de dagvaarding nietig verklaard en kan de eiser worden veroordeeld tot betaling van een boete en proceskosten.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  De partij die persoonlijk verschijnt of zich laat vertegenwoordigen, mag niet weigeren proces- of andere stukken aan te nemen die hem tijdens de zitting worden aangeboden. In deze gevallen kan de rechter desgevraagd de partij of diens vertegenwoordiger de tijd geven om de stukken te bestuderen.

  Processtukken mogen niet worden betekend op wettelijke feestdagen, behalve in dringende gevallen en met toestemming van de voorzitter van de rechtbank.

  Bij verhuizing van een of meer van de partijen tijdens het proces wordt alleen rekening gehouden met de adreswijziging als een schriftelijk verzoek daartoe is opgenomen in de instructie en de wederpartij hiervan in kennis wordt gesteld per aangetekend schrijven, waarvan het ontvangstbewijs bij de processtukken wordt gevoegd, samen met het verzoek aan de rechter om de adreswijziging in acht te nemen.

 • Deurwaarders mogen gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken en processtukken betekenen (Wet 188/2000 betreffende deurwaarders). De wettelijk vastgestelde vergoeding voor de betekening is tussen RON 20 en RON 400 (situatie per maart 2007).
 • Notarissen mogen eveneens gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken en processtukken betekenen (Wet 36/1995 inzake notarissen en notariële activiteiten en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften).

4. Hoe verloopt een betekening of een kennisgeving in de praktijk?

Bestaan er alternatieve wijzen van betekening of kennisgeving? Zo ja, gelieve een volledige beschrijving te geven.

(persoonlijke betekening, bezorging per post: per aangetekend of gewoon schrijven, fax, elektronisch).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zie de antwoorden op de vragen 3 en 5.

5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of de kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij niet thuis is)?

Bestaan er alternatieve wijzen van betekening of kennisgeving? Zo ja, gelieve een volledige beschrijving te geven.

(persoonlijke betekening aan andere personen dan de geadresseerde, deponering (bijv. in brievenbus op particulier of zakelijk adres), deponering bij bevoegde overheidsinstanties, zoals fictieve betekening ("remise au parquet") of bij het postkantoor, bekendmaking, brief aan laatst bekende adres enz.)

Tenzij de wet anders bepaalt, mag de rechter pas uitspraak doen over een eis nadat de partijen zijn gedagvaard of zijn verschenen.

Vorderingen en alle processtukken worden ambtshalve betekend door ambtenaren van het desbetreffende gerecht of door ambtenaren van de rechtbank met bevoegdheid in het gebied waar de te betekenen persoon op dat moment verblijft.

Aan de volgende natuurlijke of rechtspersonen kan een dagvaarding worden betekend:

 • de Staat, de provincie, de plaatselijke autoriteiten of een andere publieke rechtspersoon, in de persoon van het hoofd van de afdeling betwiste vorderingen van het hoofdkantoor van de autoriteit of, bij gebreke van een dergelijke afdeling, het hoofdkantoor van de autoriteit;
 • particuliere rechtspersonen, in de persoon van hun vertegenwoordiger, op het hoofdkantoor, filiaal of, naargelang de omstandigheden, het kantoor van de vertegenwoordiger;
 • verenigingen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, via hun bestuursorgaan op het bestuurskantoor;
 • entiteiten die worden gereorganiseerd of ontbonden, via de vereffenaar of, indien nodig, de curator;
 • personen zonder handelingsbekwaamheid via hun wettelijke vertegenwoordigers;
 • via een bijzondere curator, indien aangesteld;
 • medewerkers van Roemeense diplomatieke missies en consulaten, Roemeense staatsburgers die in een overheidsfunctie zijn gedetacheerd bij een internationale organisatie en leden van hun familie die bij hen verblijven in het buitenland, via het ministerie van buitenlandse zaken;
 • andere Roemeense staatsburgers dan hiervoor bedoeld die zich in overheidsdienst in het buitenland bevinden, via het centrale orgaan dat de persoon heeft gedetacheerd of, als alternatief, de persoon die hen heeft uitgezonden;
 • in zaken waarin geen bijzondere regelingen gelden krachtens internationale verdragen waarbij Roemenië partij is of krachtens bijzondere regelgeving, personen in het buitenland met bekende woon- of verblijfplaats, middels schriftelijke dagvaarding verzonden per aangetekende post met ontvangstbewijs. Indien de verweerder in het buitenland woont, kan de voorzitter van de rechtbank de termijn verlengen. De verweerder wordt in de dagvaarding gewezen op de eis domicilie in Roemenië te kiezen voor toezending van alle processtukken. Indien de verweerder geen domicilie in Roemenië kiest, worden de stukken aangetekend met ontvangstbewijs toegezonden aan de Roemeense postdienst, onder vermelding van de verzonden stukken, als bewijs dat de procedures in acht zijn genomen;
 • indien de woon- of verblijfplaats van in het buitenland verblijvende personen onbekend is, wordt de dagvaarding gepubliceerd;
 • indien de personen in het buitenland een wettelijke vertegenwoordiger in Roemenië hebben, worden de dagvaardingen betekend aan de wettelijke vertegenwoordiger;
 • indien de woon- of verblijfplaats niet bekend is, wordt de dagvaarding gepubliceerd;
 • tot zij bij het proces worden betrokken, vindt betekening aan erfgenamen plaats via een door de rechter aangestelde bijzondere curator.

De wijze van betekening van stukken aan de gedaagde of aan iemand anders wordt beschreven in artikel 92 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Als de gedaagde niet wordt aangetroffen op zijn woonadres of het nummer van zijn hotelkamer of appartement niet heeft vermeld, betekent de ambtenaar de dagvaarding aan de volgende personen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • een familielid;
 • iemand anders die op hetzelfde adres woont;
 • iemand anders die er regelmatig correspondentie ontvangt: beheerder of portier of iemand die hen regelmatig vervangt.

De wijze van betekening van stukken aan de gedaagde of aan iemand anders is als volgt:

 • persoonlijk;
 • overhandiging (indien de ontvanger niet voor ontvangst wil of kan tekenen, laat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij hem achter en meldt het gebeurde in een proces-verbaal);
 • aanbrengen op de deur of de hoofdingang (vermelding in proces-verbaal indien de ontvanger de dagvaarding niet wil aanvaarden of niet aanwezig is).

Betekening aan personen die jonger dan veertien jaar of niet tot pleiten in staat zijn, is niet toegestaan.

Het doel van de dagvaardingsprocedure is de partijen te informeren over het bestaan van de zaak en de plaats en datum van de rechtszitting. Dit kan ook worden bereikt via kennisgeving aan de partij die de eerste zitting bijwoont.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd?

(postontvangstbewijs, attest, exploot enz.)

JA

 • Bewijs van betekening (of proces-verbaal van betekening) is een officieel document met de verklaringen van de betekenaar, tenzij de valsheid ervan wordt aangetoond. Uit de Roemeens jurisprudentie blijkt dan ook dat het bewijs van betekening van een dagvaarding en het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder als de geadresseerde niet thuis was of de dagvaarding niet wilde aanvaarden, de enige documenten zijn waarmee kan worden aangetoond dat de betekening volgens de regels is verlopen.
 • Postontvangstbewijs. Volgens artikel 87, lid 8, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, in zaken waarvoor geen bijzondere regelingen gelden krachtens internationale verdragen waarbij Roemenië partij is of krachtens bijzondere regelgeving, personen in het buitenland met bekende woon- of verblijfplaats, middels aangetekend verzonden schriftelijke dagvaarding met ontvangstbewijs. Het vierde lid van artikel 1141 is van toepassing. Indien de woon- of verblijfplaats van personen in het buitenland niet bekend is, worden de documenten betekend overeenkomstig artikel 95. Indien de personen in het buitenland een wettelijke vertegenwoordiger in Roemenië hebben, worden de dagvaardingen betekend aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Volgens artikel 8 van Wet 189/2003 kan bewijs van betekening in het buitenland als volgt worden verkregen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. betekening per post direct aan de geadresseerde met ontvangstbewijs van aangetekende brief met de dagvaarding en bijlagen;
 2. betekening via de centrale autoriteiten van de verzoekende staat of de Roemeense diplomatieke missie of consulaat in de verzoekende staat, met gebruikmaking van het formulier voorzien in artikel 6, lid 3.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld betekening of kennisgeving van het document aan een derde)? Kan de betekening of de kennisgeving toch nog geldig zijn (bijvoorbeeld kunnen schendingen van de wet worden hersteld) of moet het document opnieuw aangeboden worden ter betekening of ter kennisgeving?

Gevolgen

 • De uitspraak kan worden opgeschort.

  Alvorens de zaak te bespreken, kunnen de partijen de rechter verzoeken om opschorting van de uitspraak over kwesties die op dat moment niet aan de orde zijn. Tot opschorting zonder bespreking wordt gewoonlijk beslist als het nodig is om procedurele onregelmatigheden te herstellen, bijvoorbeeld wanneer er geen getuigen of deskundigen zijn opgeroepen.

 • Processtukken kunnen nietig worden verklaard indien iemand niet of niet volgens de regels is gedagvaard.
 • Er kan bezwaar worden gemaakt in verband met rechtsvragen.

  In de voorbereidende fase van een openbaar proces is de eerste dag van verschijning een belangrijk moment. Volgens artikel 134 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de eerste dag van verschijning voor de volgens de regels opgeroepen partijen de eerste gelegenheid om hun argumenten te presenteren. De eerste dag van verschijning mag niet worden verward met de eerste dag van de feitelijke zitting. Deze eerste dag kan samenvallen met de eerste dag van verschijning, maar alleen als aan de voorwaarde is voldaan dat de partijen: 1. volgens de regels zijn gedagvaard; en 2. hun argumenten kunnen presenteren. De eerste dag van verschijning is belangrijk omdat de verweerder bezwaar kan maken in verband met rechtsvragen en de rechtmatigheid van de tot dan gevolgde procedures. Bezwaren in verband met rechtsvragen hebben overwegend betrekking op de formele voorwaarden van de procedure. De meeste bezwaren vallen in die categorie, zoals bezwaren in verband met het niet of niet volgens de regels dagvaarden van partijen.

 • Dit kan een van de gronden zijn voor weigering tot erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing door een buitenlands gerecht, die derhalve niet in het buitenland uitvoerbaar kan worden verklaard. Artikel 171 van Wet 105/1992 ter tenuitvoerlegging van internationaal privaatrecht bepaalt dat stukken die moeten worden gevoegd bij verzoeken om de erkenning van beslissingen gegeven door buitenlandse rechters, onder meer kopieën zijn van het bewijs van betekening van dagvaardingen en de verwijzingsstukken waarvan kennis is gegeven aan de partij die niet voor de buitenlandse rechter verschenen is of enig ander officieel document waaruit blijkt dat dagvaardingen en verwijzingsdocumenten rechtmatig zijn erkend door de partijen tegen wie de uitspraak is gedaan.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel?

NIET indien kennisgeving en betekening worden gedaan door een gerechtsdeurwaarder.

De wettelijk vastgestelde vergoeding voor de betekening en kennisgeving van processtukken door deurwaarders is tussen RON 20 en RON 400 (situatie per maart 2007).

Nadere inlichtingen

(Links naar websites enz.)

http://www.just.ro/ română

http://www.executori.ro/ română

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk