Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Ρουμανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επίσημα; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν είναι δυνατή η επίδοση απευθείας στον αποδέκτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από την οικία του); 5.
6. Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης της πράξης; 6.
7. Τι συμβαίνει εάν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή εάν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει επανόρθωση της παράβασης των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το έγγραφο προς επίδοση; 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση μιας πράξης και, εάν ναι, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»;

Η επίδοση δικαστικών και εξωδικαστικών εγγράφων στην αλλοδαπή και από την αλλοδαπή είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιέχουν τα εν λόγω έγγραφα περιέρχονται στους αποδέκτες τους: διαδίκους, μάρτυρες ή συμμετέχοντες σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις στη χώρα έκδοσης του εγγράφου.

Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση εγγράφων»;

Οι κανόνες ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ανάγκη των αρχών να διασφαλίζουν ταχεία και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης σε δικαστικές διαδικασίες που περιέχουν στοιχεία αλλοδαπότητας και στην ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των νομικών συστημάτων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επίσημα;

Δικαστικά έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαδικασιών: κοινοποιήσεις διαδικασιών, κλητεύσεις, αποφάσεις, αιτήσεις σχετικά με ένδικα μέσα και άλλες παρόμοιες κοινοποιήσεις.

Εξωδικαστικά έγγραφα που δεν εκδίδονται από δικαιοδοτικές αρχές, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

(Ο ενάγων, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, ειδικά επαγγέλματα όπως δικαστικοί επιμελητές, δημόσιοι υπάλληλοι, η αστυνομία, το ταχυδρομείο κλπ.);

 • Δικαστικοί υπάλληλοι

  Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θεσπίζει αναλυτικούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο επίδοσης κλητεύσεων από δικαστικούς υπαλλήλους.

  Ειδικότερα, προβλέπει ότι οι κλητεύσεις και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο πρέπει να επιδίδονται στον τόπο διαμονής ή κατοικίας του προσώπου στο οποίο απευθύνονται. Εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει αγρόκτημα ή εμπορική, βιομηχανική ή επαγγελματική επιχείρηση, τα έγγραφα πρέπει να επιδίδονται εκεί. Η επίδοση μπορεί να πραγματοποιείται οπουδήποτε προκειμένου το πρόσωπο στο οποίο αφορά η κλήτευση να λάβει το έγγραφο. Εάν το πρόσωπο υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις, η κλήτευση επιδίδεται στον αρμόδιο ανώτερο αξιωματικό. Όταν δεν είναι γνωστός ο τόπος κατοικίας των μελών του πληρώματος ενός πλοίου, τα έγγραφα επιδίδονται στον πλοίαρχο, στον λιμένα νηολόγησης του σκάφους. Εάν το πρόσωπο τελεί υπό κράτηση, τα έγγραφα επιδίδονται στις σωφρονιστικές αρχές. Εάν το πρόσωπο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ίδρυμα ή σανατόριο, τα έγγραφα επιδίδονται στη διεύθυνση του ιδρύματος. Οι κλητεύσεις και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο είναι δυνατόν να κοινοποιούνται σε υπάλληλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει αλληλογραφία, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο αναφέρεται σαφώς (με όνομα και επώνυμο), η αρμοδιότητά του περιγράφεται και υπογράφει δεόντως την απόδειξη παραλαβής.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Η κλήτευση πρέπει να παραδίδεται στον κλητευθέντα προσωπικά, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής, ενώ το πρόσωπο που επιδίδει το έγγραφο επιβεβαιώνει την ταυτότητα και την υπογραφή του παραλήπτη της κλήτευσης. Εάν ο κλητευθείς βρίσκεται στην οικία του αλλά δεν επιθυμεί να παραλάβει την κλήτευση, ή την παραλαμβάνει αλλά δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής, ο δικαστικός υπάλληλος αφήνει την κλήτευση στα χέρια του ή, εάν ο παραλήπτης αρνείται να την παραλάβει, τη θυροκολλεί στον χώρο και επισημαίνει το γεγονός αυτό στην έκθεσή του. Εάν ο κλητευθείς είναι απών, ο δικαστικός υπάλληλος αφήνει την κλήτευση σε μέλος της οικογένειάς του ή, εάν δεν υπάρχει κανένας συγγενής, σε οποιονδήποτε συγκατοικεί μαζί του ή σε οποιονδήποτε παραλαμβάνει συνήθως το ταχυδρομείο. Όταν κάποιος που διαμένει σε ξενοδοχείο ή σε πολυκατοικία δεν έχει υποδείξει τον αριθμό του δωματίου ή του διαμερίσματός του, ο δικαστικός υπάλληλος αφήνει την κλήτευση στον διαχειριστή ή τον θυρωρό ή στο πρόσωπο που τους αναπληρώνει συνήθως. Το πρόσωπο που παραλαμβάνει την κλήτευση υπογράφει την απόδειξη παραλαβής, ενώ ο δικαστικός υπάλληλος επιβεβαιώνει την ταυτότητα και την υπογραφή του προσώπου που την παραλαμβάνει και συντάσσει έκθεση των συμβάντων. Εάν το πρόσωπο δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής, ο δικαστικός υπάλληλος συντάσσει σχετική έκθεση και αφήνει την κλήτευση στο εν λόγω πρόσωπο. Εάν ο κλητευθείς δεν επιθυμεί να παραλάβει την κλήτευση ή είναι απών, ο δικαστικός υπάλληλος τη θυροκολλεί στην πόρτα ή στην κύρια είσοδο του χώρου, σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν ανέφερε τον αριθμό του δωματίου ή του διαμερίσματος στο οποίο διαμένει. Στη συνέχεια, ο δικαστικός υπάλληλος καταγράφει όλα τα συμβάντα στην έκθεση επίδοσης.

  Έγγραφα δεν επιδίδονται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 14 ετών ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι ανίκανο να δικαστεί. Η δικαιοπρακτική ικανότητα τεκμαίρεται, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις περί του αντιθέτου.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Η επίδοση κλητεύσεων ή άλλων διαδικαστικών εγγράφων σε νομικά πρόσωπα μέσω θυροκόλλησης των εγγράφων, ή σε ενώσεις ή εταιρίες που νομιμοποιούνται να είναι διάδικοι, επιτρέπεται μόνον εάν αρνούνται να παραλάβουν τα έγγραφα ή εάν απουσιάζουν από τον χώρο κατά τον χρόνο επίδοσης.

  Όταν ένας διάδικος έχει επιλέξει τόπο κατοικίας και διορίσει αντίκλητο για την παραλαβή διαδικαστικών εγγράφων, τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να επιδίδονται στον αντίκλητο ή, ελλείψει τέτοιας υπόδειξης, στην κατοικία του διαδίκου.

  Εάν τα έγγραφα δεν είναι δυνατόν να επιδοθούν λόγω κατεδάφισης ή εγκατάλειψης του κτιρίου ή για οποιονδήποτε παρόμοιο λόγο, ο δικαστικός υπάλληλος καταθέτει τα έγγραφα στον γραμματέα του δικαστηρίου, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο σε εύθετο χρόνο.

  Εάν διαπιστωθεί ότι, παρά τις προσπάθειες του ενάγοντος, δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί ο τόπος κατοικίας του εναγόμενου, ο προεδρεύων δικαστής δίνει εντολή δημοσίευσης της κλήτευσης. Η κλήτευση δημοσιεύεται μέσω θυροκόλλησης στο δικαστήριο. Μπορεί επίσης να δημοσιευθεί στη ρουμανική Επίσημη Εφημερίδα ή σε μια μεγάλη εφημερίδα, εάν ο προεδρεύων δικαστής ή το δικαστήριο το κρίνουν αναγκαίο. Η κλήτευση πρέπει να θυροκολληθεί ή να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα ή σε μεγάλη εφημερίδα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο προεδρεύων δικαστής ή το δικαστήριο μπορούν να συντομεύσουν την περίοδο αυτή σε 5 ημέρες. Εάν ο εναγόμενος εμφανισθεί και μπορεί να αποδείξει ότι κλητεύθηκε κακόπιστα, όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που προκύπτουν από την έγκριση έκδοσης της κλήτευσης κηρύσσονται άκυρα και ανίσχυρα, και ο ενάγων ενδέχεται να υποχρεωθεί στην καταβολή προστίμου και στην καταβολή των νομικών εξόδων.

  Ο διάδικος που εμφανίζεται στο δικαστήριο αυτοπροσώπως ή ο αντιπρόσωπός του δεν μπορούν να αρνηθούν να παραλάβουν διαδικαστικά ή άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ορίσει μια χρονική περίοδο για την εξέταση των εγγράφων.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Διαδικαστικά έγγραφα δεν επιδίδονται κατά τις επίσημες αργίες, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν άδειας του προεδρεύοντος δικαστή.

  Εάν οποιοσδήποτε εκ των διαδίκων αλλάξει τόπο κατοικίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αλλαγή διεύθυνσης δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν περιληφθεί στις προτάσεις έγγραφη σχετική αίτηση και οι αντίδικοι ενημερωθούν μέσω συστημένης επιστολής, της οποίας η απόδειξη παραλαβής πρέπει να επισυνάπτεται στη δικογραφία μαζί με την αίτηση κοινοποίησης της αλλαγής διεύθυνσης στο δικαστήριο.

 • Οι δικαστικοί επιμελητές επιτρέπεται να επιδίδουν δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα και διαδικαστικά έγγραφα (Νόμος αριθ. 188/2000 περί δικαστικών επιμελητών). Η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής κυμαίνεται μεταξύ RON 20 και RON 400 (τιμές Μαρτίου του 2007).
 • Οι συμβολαιογράφοι επιτρέπεται επίσης να επιδίδουν δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα και διαδικαστικά έγγραφα (Νόμος αριθ. 36/1995 περί συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφικών δραστηριοτήτων και κανόνες εφαρμογής του).

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου;

Εάν υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, παρακαλούμε να περιγράψετε όλες τις μεθόδους.

(προσωπική επίδοση, ταχυδρομική επίδοση: συστημένη ή απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα).

Βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 3 και 5.

5. Τι συμβαίνει όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν είναι δυνατή η επίδοση απευθείας στον αποδέκτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από την οικία του);

Εάν υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, παρακαλούμε να περιγράψετε όλες τις μεθόδους.

(προσωπική επίδοση σε άλλα πρόσωπα εκτός του αποδέκτη, κατάθεση (π.χ. σε γραμματοκιβώτιο στην κατοικία ή στον τόπο εργασίας), κατάθεση σε αρμόδια δημόσια αρχή όπως «remise au parquet» (εισαγγελία) ή στο ταχυδρομείο, επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κλπ.)

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εκτός εάν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό, το δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση πριν από την κλήτευση ή την εμφάνιση των διαδίκων.

Οι αξιώσεις και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα κοινοποιούνται αυτεπαγγέλτως από τους δικαστικούς υπαλλήλους ή άλλους υπαλλήλους δικαστηρίων με τοπική αρμοδιότητα στην περιοχή στην οποία κατοικεί το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να επιδοθεί η κοινοποίηση.

Κλήτευση είναι δυνατό να επιδοθεί στα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα:

 • το κράτος, την κομητεία, τις τοπικές αρχές ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στον προϊστάμενο της οικείας αρχής (στο γραφείο αξιώσεων της αρχής στα κεντρικά γραφεία) ή, εάν δεν υπάρχουν γραφείο αξιώσεων, στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης·
 • νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στο πρόσωπο των εκπροσώπων τους, στα κεντρικά γραφεία, σε παράρτημα ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο γραφείο του εκπροσώπου·
 • ενώσεις και επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, στα διοικητικά τους όργανα στα γραφεία της διοίκησής τους·
 • φορείς που τελούν υπό ανασυγκρότηση ή εκκαθάριση, μέσω του επίσημου διαχειριστή ή, όπου είναι αναγκαίο, του εκκαθαριστή·
 • πρόσωπα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα, μέσω των νόμιμων αντιπροσώπων τους·
 • μέσω ειδικού επιτρόπου, εάν έχει ορισθεί τέτοιο πρόσωπο·
 • το προσωπικό ρουμανικών διπλωματικών αποστολών και προξενείων, ρουμάνους πολίτες αποσπασμένους ως υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους στην αλλοδαπή, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών·
 • άλλους ρουμάνους πολίτες, εκτός των αναφερόμενων στο προηγούμενο σημείο, οι οποίοι βρίσκονται στην αλλοδαπή για υπηρεσιακούς λόγους, μέσω του κεντρικού οργάνου ή, εναλλακτικά, μέσω του προσώπου που έστειλε τα εν λόγω πρόσωπα στην αλλοδαπή·
 • στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις βάσει διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή βάσει ειδικών κανονισμών, πρόσωπα που ζουν στην αλλοδαπή των οποίων ο τόπος διαμονής ή κατοικίας είναι γνωστός, μέσω έγγραφης κλήτευσης που αποστέλλεται με συστημένο ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής. Εάν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό, ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να ορίσει μεγαλύτερη προθεσμία. Ο εναγόμενος ενημερώνεται με την κλήτευση ότι πρέπει να επιλέξει έναν τόπο κατοικίας στη Ρουμανία, στον οποίο θα αποστέλλονται όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία. Εάν ο εναγόμενος δεν συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό, τα έγγραφα θα επιδίδονται με συστημένο ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής στη ρουμανική ταχυδρομική υπηρεσία με αναφορά των αποσταλέντων εγγράφων ως απόδειξη τήρησης των διαδικασιών·
 • εάν ο τόπος κατοικίας ή διαμονής προσώπων που ζουν στην αλλοδαπή είναι άγνωστος, η κλήτευση δημοσιεύεται·
 • σε κάθε περίπτωση, εάν τα πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή έχουν νόμιμο αντιπρόσωπο στη χώρα, οι κλητεύσεις επιδίδονται στον νόμιμο αντιπρόσωπο·
 • όταν ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του προσώπου είναι άγνωστος, οι κλητεύσεις δημοσιεύονται·
 • μέχρι την εμπλοκή τους στη δίκη, τα έγγραφα επιδίδονται στους κληρονόμους μέσω ειδικού επιτρόπου διορισμένου από το δικαστήριο.

Οι τρόποι επίδοσης εγγράφων στον αποδέκτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφέρονται στο άρθρο 92 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εάν το πρόσωπο δεν βρίσκεται στον τόπο κατοικίας του ή δεν έχει υποδείξει τον αριθμό του διαμερίσματός του, ο υπάλληλος επιδίδει την κλήτευση στα ακόλουθα πρόσωπα:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • ένα μέλος της οικογένειας·
 • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαμένει στον ίδιο χώρο·
 • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραλαμβάνει τακτικά την αλληλογραφία: διαχειριστές ή θυρωροί ή οποιοδήποτε πρόσωπο τους αντικαθιστά συνήθως.

Οι τρόποι επίδοσης εγγράφων στον αποδέκτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι οι εξής:

 • προσωπική επίδοση·
 • στα χέρια του αποδέκτη (εάν ο αποδέκτης δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής, η κλήτευση αφήνεται στο εν λόγω πρόσωπο και ο δικαστικός υπάλληλος καταγράφει το συμβάν σε έκθεση)·
 • μέσω θυροκόλλησης στο διαμέρισμα ή στην κύρια είσοδο (εκπονείται έκθεση εάν ο αποδέκτης δεν επιθυμεί να παραλάβει την κλήτευση ή απουσιάζει).

Δεν επιτρέπεται η επίδοση εγγράφων σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 14 ετών ή σε πρόσωπα που είναι ανίκανα να δικαστούν.

Στόχος της διαδικασίας κλήτευσης είναι η ενημέρωση των διαδίκων σχετικά με την ύπαρξη διαδικασίας, τη δικάσιμο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Ο στόχος αυτός μπορεί επίσης να επιτευχθεί ενημερώνοντας τον διάδικο που παρίσταται στην πρώτη συνεδρίαση της διαδικασίας.

6. Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης της πράξης;

(ταχυδρομική απόδειξη, βεβαίωση, «Zustellungsurkunde» κλπ.).

ΝΑΙ

 • Η απόδειξη επίδοσης (ή η έκθεση επίδοσης) είναι το επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει τις δηλώσεις του υπαλλήλου που επέδωσε τα έγγραφα, εκτός εάν αποδειχθούν ψευδείς. Επομένως, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων μας, η απόδειξη επίδοσης της κλήτευσης και η έκθεση που συντάσσεται από τον δικαστικό υπάλληλο, εάν το πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να επιδοθούν τα έγγραφα απουσίαζε κατά τον χρόνο της επίδοσης ή αρνήθηκε να παραλάβει την κλήτευση, είναι τα μοναδικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η διαδικασία επίδοσης εγγράφων τηρήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο.
 • Απόδειξη ταχυδρομείου. Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 8 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις βάσει διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή βάσει ειδικών κανονισμών, πρόσωπα που ζουν στην αλλοδαπή των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής είναι γνωστός λαμβάνουν έγγραφη κλήτευση, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Εφαρμόζεται η τέταρτη υποπαράγραφος του άρθρου 1141. Εάν ο τόπος κατοικίας ή διαμονής προσώπων που ζουν στην αλλοδαπή είναι άγνωστος, η επίδοση των εγγράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 95. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή έχουν νόμιμο αντιπρόσωπο στη χώρα, οι κλητεύσεις επιδίδονται στον νόμιμο αντιπρόσωπο.

Βάσει του άρθρου 8 του Νόμου αριθ. 189/2003, απόδειξη επίδοσης στην αλλοδαπή μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

α. κοινοποίησης μέσω άμεσης ταχυδρομικής αποστολής στον αποδέκτη με απόδειξη παραλαβής συστημένων επιστολών που περιέχουν την κλήτευση και τα συνημμένα έγγραφα·

β. κοινοποίησης μέσω των κεντρικών αρχών του αιτούντος κράτους ή της ρουμανικής διπλωματικής αποστολής ή του προξενείου στο αιτούν κράτος χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

7. Τι συμβαίνει εάν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή εάν η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει επανόρθωση της παράβασης των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το έγγραφο προς επίδοση;

Συνέπειες

 • Η εκδίκαση της υπόθεσης ενδέχεται να αναβληθεί.

  Προτού ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσης, οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης για θέματα που δεν εξετάζονται ήδη από το δικαστήριο. Τέτοιου είδους αναβολές χορηγούνται συνήθως εάν πρέπει να διορθωθούν διαδικαστικές παρατυπίες, όπως η παράλειψη κλήτευσης μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων.

 • Ενδέχεται να ακυρωθούν διαδικαστικά έγγραφα, σε περίπτωση παράλειψης κλήτευσης ενός προσώπου ή εάν ένα πρόσωπο κλητεύθηκε παράνομα.
 • Ενδέχεται να υποβληθούν ενστάσεις επί νομικών ζητημάτων.

  Στο προκαταρκτικό στάδιο μιας αστικής δίκης, καθοριστική στιγμή της διαδικασίας είναι η πρώτη ημέρα εμφάνισης. Βάσει του άρθρου 134 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η πρώτη ημέρα εμφάνισης είναι η πρώτη ευκαιρία κατά την οποία οι νόμιμα κλητευθέντες διάδικοι μπορούν να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους. Η πρώτη ημέρα εμφάνισης δεν πρέπει να συγχέεται με την πρώτη συνεδρίαση της ακροαματικής διαδικασίας. Η πρώτη συνεδρίαση της ακροαματικής διαδικασίας μπορεί να είναι επίσης η πρώτη ημέρα εμφάνισης, αλλά μόνον εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: πρώτον, οι διάδικοι κλητεύθηκαν νόμιμα να εμφανισθούν και, δεύτερον, μπορούν να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους. Η πρώτη ημέρα εμφάνισης είναι σημαντική, καθώς ο εναγόμενος μπορεί να υποβάλει ενστάσεις επί νομικών ζητημάτων και σχετικά με το κύρος της διαδικασίας μέχρι αυτού του σημείου. Οι ενστάσεις επί νομικών ζητημάτων αφορούν ουσιαστικά τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας. Οι περισσότερες ενστάσεις εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, όπως οι ενστάσεις που αφορούν την παράλειψη κλήτευσης προσώπων ή την παράνομη κλήτευση.

 • Μπορεί να συνιστά λόγο άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο, η οποία ενδέχεται επομένως να κηρυχθεί ανεκτέλεστη σε άλλη χώρα. Το άρθρο 171 του Νόμου αριθ. 105/1992 για την εφαρμογή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ορίζει ότι τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αιτήσεις αναγνώρισης αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν από δικαστήρια της αλλοδαπής πρέπει να περιλαμβάνουν αντίγραφα των αποδείξεων παραλαβής κλητεύσεων και των εγγράφων παραπομπής που κοινοποιήθηκαν στον διάδικο ο οποίος δεν ήταν παρών στο αλλοδαπό δικαστήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η κλήτευση και το έγγραφο παραπομπής κοινοποιήθηκαν δεόντως από τον διάδικο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση μιας πράξης και, εάν ναι, πόσο;

ΟΧΙ, εάν η κοινοποίηση και η επίδοση πραγματοποιηθούν από δικαστικό υπάλληλο.

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες δικαστικών κλητήρων που επιδίδουν και κοινοποιούν διαδικαστικά έγγραφα κυμαίνεται μεταξύ RON 20 και RON 400 (τιμές Μαρτίου του 2007). 

Πρόσθετες πληροφορίες

(Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους κλπ.)

http://www.just.ro/ română 

http://www.executori.ro/ română

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ρουμανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο