Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Portugalija

Naujausia redakcija: 25-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką reiškia teisinis terminas „dokumentų įteikimas“ praktikoje? Kodėl „dokumentų įteikimui“ taikomos ypatingos taisyklės? 1.
2. Kokiems dokumentams turi būti taikoma įteikimo tvarka? 2.
3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai įteikiami dokumentai? Ar yra alternatyvių būdų? 4.
5. Kas atsitinka, jei išimtiniais atvejais adresatui neįmanoma įteikti dokumentų (pvz., jei jo nėra namuose)? Ar yra alternatyvių įteikimo būdų? 5.
6. Ar yra rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas atsitinka, jei dėl nenumatytų priežasčių dokumentas adresatui neįteikiamas arba įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., jei dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant šių faktų, įteikimas gali būti laikomas teisėtu (pvz., ar teisės pažeidimai gali būti atitaisyti), ar turi būti bandoma dar kartą įteikti dokumentą? 7.
8. Ar privalau mokėti už dokumentų įteikimą, jei taip, tai kiek? 8.

 

1. Ką reiškia teisinis terminas „dokumentų įteikimas“ praktikoje? Kodėl „dokumentų įteikimui“ taikomos ypatingos taisyklės?

Įteikimas yra veiksmas, kuriuo asmeniui pranešama, kad jo atžvilgiu atliekami teisiniai veiksmai, ir kuriuo jis kviečiamas gintis, jei asmuo to nori. Įteikimas taip pat naudojamas asmenį kviečiant pirmą kartą atvykti į teismą dėl keliamos bylos.

Pranešimas naudojamas visais kitais atvejais kviečiant asmenį atvykti į teismą ar pranešti jam apie faktą.

Įteikimas naudojamas kiekvienam asmeniui tik vieną kartą, todėl vėliau atsakovas gauna tik pranešimą.

Jei būtina įteikti šaukimą į teismą asmeniui, kuris yra tiesiogiai nesuinteresuotas byla ir todėl neturi savęs ginti, visada naudojamas pranešimas (pvz., iškviesti liudytojus ar ekspertus).

Atsižvelgiant į ypatingą šių veiksmų svarbą procese, kurio metu siekiama teisingai išspręsti ginčus, „dokumentų įteikimui“ taikomos ypatingos taisyklės (pvz., jos leidžia gintis, atsakyti į kitos ginčo šalies pareiškimą, arba jų tikslas yra įteikti asmeniui šaukimą atvykti į teismą).

Be to, reikalaujamas atsakingas požiūris ir įstatymų nustatytos ypatingos procedūros yra pateisinamos būtinybe užtikrinti, kad būtų įmanoma įrodyti atitinkamo veiksmo įvykdymą.

2. Kokiems dokumentams turi būti taikoma įteikimo tvarka?

Dokumentų įteikimo tvarka taikoma pradiniam ieškiniui ir prie jo pridedamiems dokumentams.

Pranešama apie visus byloje pateikiamus reikalavimus, į kuriuos šalys gali atsakyti, bei su jais byloje susijusius dokumentus.

viršųviršų

Taip pat pranešama apie teisėjų paskelbtus nuosprendžius ar sprendimus, apie kuriuos pagal įstatymą turi būti pranešta arba dėl kurių šalys gali būti nepagrįstai apkaltintos, taip pat apie tuos, apie kuriuos pranešti reikalauja teisėjas, apie prokurorų pateiktus prašymus ir paklausimus, kai kuriuos teismo kanceliarijos vykdomus veiksmus, teismo išlaidų ataskaitas ir dokumentus, pateiktus byloje trečiųjų šalių iniciatyva.

3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą?

Faktinį dokumentų įteikimą gali vykdyti teismo kanceliarija ar paštininkas (įteikiant registruotu ar paprastu paštu), teismo pareigūnas (įteikiant asmeniškai adresatui), teisinis atstovas (advokatas ar jo padėjėjas) ar teisinio atstovo paskirtas teismo vykdytojas.

4. Kaip paprastai įteikiami dokumentai? Ar yra alternatyvių būdų?

Įteikimas paštu vykdomas siunčiant registruotą laišką kartu su oficialiai patvirtintos formos gavimą patvirtinančiu pranešimu asmeniui, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adresuotą jo gyvenamosios vietos ar darbovietės adresu, arba jei tai juridinis asmuo ar bendrovė – jos buveinės ar administracijos adresu. Laiške turi būti aiškiai nurodytas terminas, iki kurio turi būti pateikta gynyba, būtinybė pranešti advokatui ir pasekmės, gresiančios nepateikus gynybos.

Įteikiant dokumentus fiziniam asmeniui, laiškas gali būti įteiktas asmeniui, kuriam skirtas laiškas, pasirašius gavimą patvirtinantį pranešimą, arba kitam asmeniui, esančiam pastarojo gyvenamojoje vietoje ar darbovietėje ir patvirtinančiam, kad gali nedelsiant perduoti laišką asmeniui, kuriam jis skirtas.

viršųviršų

Prieš asmeniui pasirašant gavimą patvirtinantį pranešimą, paštininkas privalo nustatyti adresato ar trečiojo asmens, kuriam perduodamas laiškas, tapatybę, nurašydamas asmens tapatybės duomenis iš asmens tapatybės kortelės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Perduodamas laišką trečiajam asmeniui, paštininkas šiam turi aiškiai pranešti apie jo pareigą nedelsiant perduoti laišką piliečiui ar juridiniam asmeniui, kuriam laiškas skirtas.

Jei pristatyti laiško neįmanoma, adresatui turi būti paliekamas pranešimas, kuriame nurodomas laišką siunčiantis teismas ir bylos, su kuria laiškas yra susijęs, pavadinimas. Nepristatymo priežastys fiksuojamos, o adresatas gali atsiimti laišką per aštuonias dienas būtinai nurodytame pašto skyriuje.

Jei asmuo atsisako pasirašyti gavimą patvirtinantį pranešimą ar paimti laišką, paštininkas, prieš grąžindamas laišką, užfiksuoja šį faktą. Šiuo atveju dokumentus įteikia teismo tarnautojas, iš anksto suderinęs tikslų įteikimo laiką su asmeniu, kuriam turi būti įteikti dokumentai, arba su kitu ten esančiu asmeniu, galinčiu geriausiai perduoti pranešimą. Jei tai neįmanoma, įteikimo veiksmas gali būti vykdomas tam tinkamiausioje vietoje paliekant pranešimą, kuriame nurodoma, kad dokumento kopiją ir kartu pridedamus dokumentus asmuo, kuriam skirti šie dokumentai, gali rasti teismo kanceliarijoje. Šiuo atveju ir visada, kai dokumentas įteikiamas asmeniui, kuris nėra dokumentų adresatas, registruotas laiškas išsiunčiamas ir asmeniui, kuriam turi būti įteikti dokumentai, jame nurodant datą ir būdą, kuriuo šis veiksmas laikomas įvykdytu, galutinis gynybos pateikimo terminas, to neįvykdžius gresiančias pasekmes ir kopijos buvimo vietą. Jei dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui, taip pat turi būti nurodyta asmens, kuriam įteikti dokumentai, tapatybė.

viršųviršų

Nagrinėjant ieškinius, susijusius su finansinių įsipareigojimų, atsirandančių vykdant rašytines sutartis, vykdymu, dokumentai įteikiami neregistruotu laišku asmeniui, kuriam jie yra skirti. Šis laiškas išsiunčiamas sutartyje nurodytu gavėjo gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai specialiai sutarta kita dokumentų įteikimo vieta, kurioje gyvena ar yra įsikūręs adresatas.

Teismo tarnautojas turi užtikrinti, kad byloje būtų užfiksuota neregistruoto laiško išsiuntimo data ir gyvenamoji vieta ar buveinė, kur buvo išsiųstas laiškas.

Paštininkas įmeta minėtą laišką į asmens, kuriam įteikiami dokumentai, pašto dėžutę ir užpildo deklaraciją, kurioje nurodo datą ir tikslią pristatymo vietą, ir nedelsdamas išsiunčia šią deklaraciją teismui.

Jei laiško neįmanoma įmesti į pašto dėžutę, paštininkas užfiksuoja šį faktą bei jo datą ir nedelsdamas praneša apie tai teismui, išskyrus tuos atvejus, kai įmesti laiško į pašto dėžutę neįmanoma dėl jo dydžio. Pastaruoju atveju paštininkas adresatui palieka pranešimą, kuriame nurodo laišką siunčiančio teismo ir susijusios bylos pavadinimą, pateikia priežastis, dėl kurių buvo neįmanoma pristatyti laiško. Adresatas gali atsiimti laišką per aštuonias dienas būtinai nurodytame pašto skyriuje.

Teismo tarnautojas asmeniškai įteikia dokumentus tais atvejais, kai tai yra greičiausias dokumentų pristatymo būdas.

Teismo tarnautojas įteikia asmeniui pradinio ieškinio kopiją ir prie jos pridedamus bei neatskiriamą prašymo dalį sudarančius dokumentus kartu su pranešimu apie įteikimą. Šiame pranešime būtinai nurodoma bylos numeris, teismas, jo skyrius ir padalinys, kuriame bus nagrinėjamas ieškinys, galutinis terminas pateikti gynybą, nurodymas pranešti advokatui ir pasekmės atsisakius gintis.

viršųviršų

Jei asmeniui neįmanoma įteikti dokumento, nes asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, negali jo gauti dėl žinomos psichikos ligos ar kitos negalios, teismo tarnautojas užfiksuoja šį faktą ir apie tai praneša ieškovui. Toliau byla perduodama teisėjui, ir šis, surinkęs būtiną informaciją ir liudytojų parodymus, nusprendžia dėl neveiksnumo buvimo. Jei nustatomas laikinas arba nuolatinis asmens, kuriam skirti dokumentai, neveiksnumas, jam skiriamas atstovas (laikinasis globėjas), kuriam įteikiami dokumentai.

Dokumentus taip pat gali įteikti teisiniai atstovai (advokatai ar jų padėjėjai) arba jų paskirti teismo vykdytojai bylose, kai pradiniame ieškinyje pareiškiamas toks noras arba kai kiti dokumentų įteikimo būdai nedavė rezultatų. Būtina perduoti pirmiau nurodytą informaciją. Už dokumentų įteikimą atsakingas asmuo įrašą byloje tvirtina data ir parašu. Jei tai neįvykdoma per 30 dienų nuo prašymo teisininkams pateikimo, teismo atstovas apie tai padaro įrašą ir vykdo įteikimą bendra tvarka.

Įteikimas vykdomas skelbiant viešus skelbimus, jei nusprendžiama, kad nėra tikslių duomenų apie asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, buvimo vietą arba tikslių duomenų apie asmenų, kuriems turi būti įteikti dokumentai, tapatybę. Be skelbimų spausdinimo laikraščiuose (tai daroma, jei byla yra gana svarbi, kad tokie skelbimai būtų laikomi pagrįstais), pirmuoju atveju paskelbiami trys vieši skelbimai (vienas – ant teismo durų, kitas – ant paskutinės žinomos gyvenamosios vietos durų ir trečias – ant atitinkamos seniūnijos durų), antruoju atveju – vienintelis skelbimas ant teismo durų.

viršųviršų

Prašymo laišku arba teisinės pagalbos laišku, skirtu kitiems teismams ar institucijoms, iš jų gali būti reikalaujama vykdyti procesinius veiksmus, kurie reikalauja teismo tarnybų įsikišimo. Prašymo laiškas naudojamas, kai atlikti veiksmą prašoma teismo ar Portugalijos konsulato, o teisinės pagalbos laiškas – kai prašymas pateikiamas užsienio institucijai. Teismas prašo įstaigos, kuri pagal savo atliekamas funkcijas yra pavaldi teismui ar institucijai, į kurią kreipiamasi, atlikti procesinius veiksmus.

Įteikiami dokumentai ar pranešimai paštu persiunčiami tiesiogiai asmeniui, kuriam jie yra skirti, neatsižvelgiant į teritorinę jurisdikciją, kuriai šis asmuo priklauso.

Teismo tarnybos, perduodamos pranešimus arba siųsdamos ar grąžindamos laiškus, be pašto paslaugų, gali naudoti faksimilinį aparatą arba nuotolines informacijos perdavimo priemones. Atliekant neatidėliotinus veiksmus, gali būti naudojamos telegramos, telefono pokalbiai ar kitos panašios nuotolinio ryšio priemonės. Telefono pokalbiai registruojami bylos medžiagoje ir patvirtinami rašytine forma. Kalbant apie ginčo šalis, telefono pokalbiai yra teisėti tik kaip priemonė pakviesti ar atšaukti kvietimą dalyvauti procesiniuose veiksmuose.

Paprastai pranešimai siunčiami paštu.

Pranešimai ginčo šalims bylos metu perduodami per jų teisinius atstovus.

Kai pranešimu siekiama pakviesti šalį atvykti asmeniškai, be pranešimo atstovui, pačiai šaliai siunčiamas pranešimas registruotu paštu, nurodant atvykimo datą, vietą ir tikslą.

Atstovams yra pranešama registruotu laišku, siunčiamu jų biuro ar jų pasirinktu adresu, skirtu dokumentams įteikti. Teismo tarnautojas jiems taip pat gali pranešti asmeniškai, jei jie yra įsikūrę tame pačiame teismo pastate.

viršųviršų

Laikoma, kad pranešimas paštu įvykdomas trečią dieną po laiško užregistravimo arba po jos einančią darbo dieną, jei tai buvo ne darbo diena, ir laikomas įvykdytu net tada, kai laiškas grąžinamas, jei jis buvo išsiųstas atstovo biuro adresu arba pastarojo pasirinktu adresu dokumentams įteikti; šiuo atveju arba tuo atveju, jei laiškas buvo nepristatytas, nes nerasta adresato, laiškas pridedamas prie bylos ir pranešimas laikomas įvykdytu, kaip minėta, trečią dieną po laiško užregistravimo.

Adresatas gali atmesti šią prielaidą, įrodydamas, kad pranešimas nebuvo įvykdytas ar buvo įvykdytas vėliau nei numatytą datą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo adresato.

Jei šalis nepranešė advokatui, pranešimai siunčiami jos gyvenamosios vietos adresu arba centrinės buveinės adresu, arba dokumentams įteikti pasirinktu adresu, nurodytu siekiant gauti šiuos pranešimus, remiantis nustatyta atstovams skirtų pranešimų siuntimo tvarka.

Apie galutinius sprendimus visada pranešama, jei byloje yra nurodyta šalies gyvenamoji vieta arba centrinė buveinė.

Kai pranešama apie nurodymus, nuosprendžius ar sprendimus, asmeniui turi būti persiunčiamos ar perduodamos raštiškos sprendimo ir jo pagrindimo kopijos arba jų fotokopijos.

Kvietimai ir paskelbimai, išsiųsti procesiniuose veiksmuose dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims nusprendus bylą nagrinėjančiai institucijai, galioja kaip pranešimai, jeigu įrašai apie juos yra byloje arba protokoluose.

5. Kas atsitinka, jei išimtiniais atvejais adresatui neįmanoma įteikti dokumentų (pvz., jei jo nėra namuose)? Ar yra alternatyvių įteikimo būdų?

Atsakymai į šiuos klausimus išsamiai pateikti atsakymuose į prieš tai pateiktus klausimus.

viršųviršų

6. Ar yra rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas?

Įteikiant dokumentus registruotu paštu, rašytinis įrodymas yra pranešimas apie gavimą, kuriame turi būti laiško pristatymo data ir laišką gavusio asmens parašas. Šiame pranešime taip pat nurodomi paštininko įrašyti adresato ar trečiojo asmens, kuriam buvo įteiktas laiškas, asmens tapatybės duomenys, nurašyti iš asmens tapatybės kortelės ar kito oficialaus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Įteikiant dokumentus paprastuoju paštu, jų įteikimą patvirtina paštininkas, pateikdamas deklaraciją, kurioje nurodoma data, tiksli laiško pristatymo vieta ir minėto paštininko parašas.

Įteikiant dokumentus asmeniškai, asmuo, vykdantis šį veiksmą (teismo tarnautojas, advokatas, jo padėjėjas ar teismo vykdytojas), parengia dokumentą, kuriame aprašomas veiksmas, nurodoma jo įvykdymo data, šį dokumentą pasirašo pareigūnas ir adresatas.

Pranešimas paprastai siunčiamas registruotu paštu, išskyrus atvejus, kai turi būti įteikiamas asmeniškai, ir šiuo atveju jam taikomos įteikimui nustatytos taisyklės.

Byloje visada daromas įrašas apie pranešimo įvykdymą, nurodant laiško išsiuntimo datą ir kitą informaciją, leidžiančią nustatyti šį veiksmą. Dokumento gavimas nustatomas, remiantis pirmiau nurodyta prielaida, ir todėl laikoma, kad laiškas pasiekia adresatą trečią dieną po laiško užregistravimo.

7. Kas atsitinka, jei dėl nenumatytų priežasčių dokumentas adresatui neįteikiamas arba įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., jei dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant šių faktų, įteikimas gali būti laikomas teisėtu (pvz., ar teisės pažeidimai gali būti atitaisyti), ar turi būti bandoma dar kartą įteikti dokumentą?

Viskas, kas atsitinka po pradinio ieškinio pateikimo, neįskaitant paties ieškinio, neturi galios, jei atsakovui nebuvo įteikti dokumentai, arba prokuratūra proceso pradžioje juos įteikė pažeisdama galiojančią tvarką bylose, kuriose prokuratūra privalo veikti kaip pagrindinė šalis.

viršųviršų

Įteikimas laikomas neįvykusiu, jei: veiksmas visiškai nebuvo įvykdytas; buvo klaidingai nurodyta adresato asmens tapatybė; neteisingai pasinaudota pranešimo per spaudą būdu; paaiškėja, kad dokumentų įteikimas buvo įvykdytas po adresato mirties arba juridinio asmens ar bendrovės likvidavimo; įrodyta, kad asmuo, kuriam įteikiami dokumentai, nesužinojo apie šį veiksmą dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

Įteikimas taip pat laikomas negaliojančiu, kai jį vykdant buvo pažeista įstatymo nustatyta tvarka.

Teisėjas turi pripažinti negaliojimo faktą, apie kurį turi būti pranešta per nustatytą laikotarpį.

Jei pažeidimas pasireiškia tuo, kad gynybai nustatytas ilgesnis laikotarpis, nei nustatyta įstatyme, gynyba turi būti leidžiama nustatytu laikotarpiu, išskyrus atvejį, jei ieškovas nustatyta tvarka pakartotinai įteikė atsakovui dokumentus. Jei buvo pažeista įstatymo nustatyta tvarka, negaliojimo faktą galima pateikti tik tuo atveju, jei padaryta klaida galėtų pakenkti asmens, kuriam įteikiami dokumentai, gynybai.

Negaliojimo fakto paskelbimas reikalauja, kad negaliojančiais paskelbti veiksmai būtų pakartoti.

Jei atsakovas arba prokuratūra byloje veikia nedelsiant nepranešę apie tai, kad jiems nebuvo įteikti dokumentai, negaliojimo faktas laikomas neįvykusiu.

Kalbant apie pranešimus, šalis, kuri gali būti apkaltinta dėl klaidos, turi pranešti apie įstatymų nustatytos tvarkos nesilaikymą.

Už pranešto negaliojimo fakto įvertinimą yra atsakingas teisėjas, jis turi pripažinti šį faktą, jei tai nustato įstatymas arba jei padarytas pažeidimas galėtų paveikti bylos nagrinėjimą ar nuosprendžio paskelbimą.

8. Ar privalau mokėti už dokumentų įteikimą, jei taip, tai kiek?

Specialus išankstinis mokestis už įteikimą ar pranešimus nenustatytas.

Teismo tarnautojo, atsakingo už įteikimą (tiesiogiai asmeniui) kelionės išlaidos, taip pat pašto, telefono pokalbių, telegrafo išlaidos ar išlaidos už nuotolinių informacijos perdavimo priemonių naudojimą yra įskaičiuojamos į proceso išlaidas ir apmokamos bylą pralaimėjusio asmens ją užbaigus.

Atskiri teisiniai pranešimai (neatsirandantys proceso metu) yra visada vykdomi teismo tarnautojo. Atitinkamas išlaidas, į kurias įeina šio tarnautojo kelionės išlaidos, apmoka ieškovas.

Papildoma informacija

Ši medžiaga bus palaipsniui atnaujinama ir papildoma. Ji neturi būti traktuojama kaip doktrina ir greičiau atspindi įstatymų turinį ir įstatymų leidėjo vartojamą terminiją, vengiant jų interpretavimo ir siekiant supaprastintai ir apibendrintai pateikti tam tikrus Portugalijos teisės aspektus.

Šios medžiagos skaitymas neatmeta galimybės, jei tai būtina, kreiptis į teisininkus dėl konsultacijos.

Atidžiai analizuojant medžiagą, daugiau informacijos galima gauti šiuose interneto tinklalapiuose:

 • Aukščiausiasis teismas English - français - português;
 • Teisingumo ministerija English - português;
 • Konstitucinis teismas português;
 • Lisabonos apeliacinis teismas português;
 • Coimbra apeliacinis teismas português;
 • Évora apeliacinis teismas English - français - português;
 • Porto apeliacinis teismas português;
 • Generalinė prokuratūra português;
 • Teisės studijų centras English - français - português (įstaiga, atsakinga už Portugalijos teisėjų mokymą);
 • Generalinis teisingumo valdymo direktoratas português (inter alia suteikiama teismų kontaktinė informacija bei informacija apie jų teritorinę jurisdikciją ir prieiga prie Teisingumo sistemos pareigūnų tinklalapio);
 • Teisingumo ministerijos Teisingumo politikos ir planavimo biuras English - português;
 • Generalinis registrų ir notariato direktoratas português;
 • Vartotojų asociacija português;
 • Portugalijos teismų profesinė asociacija português;
 • Prokuratūros Prokurorų profesinė sąjunga português;
 • Advokatų rūmai português;
 • Teisės aktų duomenų bazė internete português (įstatymai ir teisės aktai, paskelbti OL I serijoje nuo 1970 01 01; suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su įstatymais, paskelbtais iki 2000 01 01).

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 25-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė