Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Portugali

Uusin päivitys: 25-09-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Portugali

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä? 1.
2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi? 2.
3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta? 3.
4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi? 4.
5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)? 5.
6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus? 6.
7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (esim. asiakirja annetaan kolmannelle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi? 7.
8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto ja jos, niin kuinka paljon? 8.

 

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä?

Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan vastaaja oikeuteen vastaamaan ja kuultavaksi. Citação-asiakirjaa käytetään myös haastettaessa ensimmäistä kertaa oikeuteen henkilö, jonka etua asia koskee.

Notificação-asiakirjaa (ilmoitus) käytetään kaikissa muissa tapauksissa kutsuttaessa henkilö oikeuteen tai kuultavaksi tai annettaessa jokin asia tiedoksi.

Citação-asiakirja toimitetaan kullekin henkilölle vain kerran. Sen jälkeen tiedoksianto vastaajalle tapahtuu notificação-asiakirjojen avulla.

Notificação-asiakirjaa käytetään aina silloin, kun tuomioistuimeen on kutsuttava henkilö, jolla ei ole välitöntä etua asiassa ja jonka ei tästä syystä tarvitse vastustaa kannetta (esim. todistajien ja asiantuntijoiden kutsuminen kuultavaksi).

Citaçaõ- ja notificaçaõ-asiakirjoista on laadittu erityisiä sääntöjä, sillä niillä on olennainen merkitys menettelyssä riita-asian ratkaisemiseksi asianmukaisella tavalla (esim. niiden avulla voidaan vastustaa kannetta tai vastapuolen hakemusta taikka kutsua oikeuteen).

Lisäksi edellytetyt muodollisuudet ja tietyt lailla säädetyt menettelyt ovat perusteltuja, sillä on tarpeen varmistaa, että tiettyjen toimenpiteiden toteuttaminen voidaan tarvittaessa osoittaa.

2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi?

Vireillepanoasiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat on annettava tiedoksi citação-asiakirjalla.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät hakemukset, joihin asianosaiset voivat vastata, sekä niihin menettelyn aikana liittyvät asiakirjat on annettava tiedoksi notificação-asiakirjalla.

Notificação-asiakirjalla on lisäksi annettava tiedoksi tuomiot tai määräykset, joiden tiedoksiannosta säädetään lailla, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia asianosaisille tai jotka kyseessä oleva tuomari on määrännyt tiedoksiannettaviksi, syyttäjän esittämät hakemukset ja vaateet, eräät kirjaamon toimet, laskelma oikeudenkäyntikuluista ja kolmansien aloitteesta oikeudenkäynnissä huomioon otetut asiakirjat.

3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta?

Citação-asiakirjan tiedoksiannosta huolehtii käytännössä tuomioistuimen kirjaamo ja postinjakaja (asiakirja toimitetaan kirjattuna tai tavallisena lähetyksenä), tuomioistuimen virkailija (asiakirja toimitetaan henkilökohtaisesti vastaajalle), oikeudenkäyntiedustaja (asianajaja) tai oikeudenkäyntiedustajan nimittämä henkilö.

4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi?

Jos citação-asiakirjan tiedoksianto tapahtuu postitse, lähetyksessä käytetään kirjattua kirjettä ja virallista vastaanottoilmoitusta. Asiakirja toimitetaan haastetulle tämän asuin- tai työpaikkaan, tai oikeushenkilön tai yrityksen tapauksessa päätoimipaikkaan tai siihen toimipaikkaan, jossa sen hallinto tavallisesti toimii. Asiakirjassa on mainittava selvästi määräaika, johon mennessä vastaajan on puolustettava etuaan, onko asianajajan hankkiminen tarpeen ja seuraukset, joita voi aiheutua siitä, ettei käytä vastustamisoikeuttaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos citação-asiakirja on osoitettu yksityishenkilölle, se voidaan luovuttaa vastaanottoilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen vastaanottajalle tai jollekin toiselle henkilölle, joka on vastaanottajan asuin- tai työpaikassa ja joka osoittaa voivansa toimittaa kirjeen nopeasti vastaanottajalle.

Ennen vastaanottoilmoituksen allekirjoittamista postinjakajan on varmistettava vastaanottajan tai sen kolmannen henkilöllisyys, jolle asiakirja luovutetaan. Postinjakajan on tällöin merkittävä muistiin yksityiskohtaiset henkilötiedot henkilöllisyystodistuksesta tai muusta vastaavasta virallisesta asiakirjasta.

Jos asiakirja luovutetaan kolmannelle, postinjakajan on nimenomaisesti ilmoitettava kyseisen henkilön velvollisuudesta toimittaa asiakirja nopeasti vastaanottajaksi merkitylle yksityis- tai oikeushenkilölle.

Jos asiakirjaa ei saada luovutettua, vastaanottajalle on jätettävä asiasta ilmoitus (aviso). Ilmoituksessa mainitaan tuomioistuin, joka on lähettänyt asiakirjan, ja menettely, johon asiakirja liittyy. Lisäksi mainitaan, miksi asiakirjaa ei ole voitu luovuttaa. Asiakirjaa säilytetään kahdeksan päivän ajan postitoimistossa, josta vastaanottaja voi sen noutaa. Kyseisen postitoimiston osoite merkitään selvästi.

Jos vastaanottoilmoituksen allekirjoittamista tai asiakirjan vastaanottamisesta kieltäydytään, postinjakaja kirjaa asian tiedoksi ennen asiakirjan palauttamista lähettäjälle. Tällöin haastemies toimittaa citação-asiakirjan ennalta ilmoitettuun aikaan henkilökohtaisesti vastaanottajalle tai toiselle kyseisessä osoitteessa olevalle henkilölle, jonka voidaan osoittaa olevan parhaassa asemassa asiakirjan välittämiseen vastaanottajalle. Jos tämä ei ole mahdollista, asiasta jätetään ilmoitus sopivimmaksi katsottuun paikkaan. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun haastetta koskeva ilmoitus (nota de citação) on jätetty. Tässä ilmoituksessa on myös mainittava, että vastaanottaja voi noutaa citação-asiakirjan kaksoiskappaleen ja siihen liittyvät asiakirjat tuomioistuimen kirjaamosta. Tällaisessa tapauksessa ja aina silloin, kun citação-asiakirja luovutetaan jollekin toiselle henkilölle kuin suoraan vastaanottajalle, oikeuteen haastetulle ilmoitetaan aina asiasta myös kirjatulla kirjeellä. Siinä mainitaan milloin ja millä tavalla tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, määräaika etujen puolustamiselle, sen laiminlyönnin seuraukset ja kaksoiskappaleen sijaintipaikka. Jos citação-asiakirja on luovutettu kolmannelle, tämän henkilötiedot on aina ilmoitettava.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kirjallisista sopimuksista johtuvien taloudellisten velvoitteiden noudattamista koskevissa asioissa citação-asiakirja toimitetaan tavallisena kirjepostina vastaanottajalle. Kirje lähetetään sopimuksessa mainitun vastaanottajan kotiosoitteeseen tai päätoimipaikkaan. Poikkeuksena on tilanne, jossa citação-asiakirjan tiedoksiantoa varten sovitaan erikseen toinen paikka, joka katsotaan vastaanottajan kotiosoitteeksi tai päätoimipaikaksi.

Haastemiehen on varmistettava, että oikeudenkäyntiasiakirjoihin kirjataan erikseen tavallisen kirjepostilähetyksen lähetyspäivä ja kotiosoite tai toimipaikka, johon lähetys toimitettiin.

Postinjakaja toimittaa kirjeen vastaanottajan postilaatikkoon ja laatii ilmoituksen (declaração), jossa mainitaan päiväys ja vahvistetaan kirjeen täsmällinen toimitusosoite. Ilmoitus toimitetaan välittömästi tuomioistuimelle.

Jos kirjettä ei pystytä toimittamaan postilaatikon kautta, postinjakaja laatii asiasta päivätyn ilmoituksen ja toimittaa sen välittömästi tuomioistuimelle. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa lähetystä ei suuren kokonsa vuoksi voida toimittaa postilaatikon kautta. Tällöin postinjakaja jättää vastaanottajalle ilmoituksen, jossa mainitaan asiakirjan lähettäneen tuomioistuimen nimi ja oikeusmenettely, johon lähetys liittyy. Lisäksi mainitaan, miksi kirjettä ei saatu toimitettua vastaanottajalle. Kirjettä säilytetään kahdeksan päivän ajan selvästi mainitussa postitoimipaikassa, josta vastaanottaja voi sen noutaa.

Haastemies toimittaa citação-asiakirjan henkilökohtaisesti vastaanottajalle, jos tämä vaikuttaa nopeimmalta vaihtoehdolta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Haastemies toimittaa vastaanottajalle kaksoiskappaleen vireillepanoasiakirjasta ja sen liitteenä olevista samaan kokonaisuuteen kuuluvista asiakirjoista sekä haastetta koskevan ilmoituksen (nota de citação). Kyseisessä ilmoituksessa on mainittava asiaa käsittelevä tuomioistuin, sen jaosto ja tuomari sekä asian numero. Lisäksi on mainittava määräaika, jonka kuluessa etujaan on puolustettava, tarvitaanko asianajajaa ja seuraukset vastustamisen laiminlyönnistä.

Jos citação-asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi, koska osoitetaan, että vastaaja ei pysty vastaanottamaan sitä mielenterveydellisistä tai muista vastaavista syistä, haastemies ilmoittaa tästä asian vireillepanijalle. Tämän jälkeen asia toimitetaan käsiteltäväksi tuomarille, joka päättää oikeustoimikelvottomuudesta sen jälkeen kun tarvittavat tiedot on kerätty ja edellytetyt todisteet hankittu. Jos vastaaja todetaan tilapäisesti tai pysyvästi oikeustoimikelvottomaksi, vastaajalle nimitetään edustaja (väliaikainen edunvalvoja), jolle citação-asiakirja osoitetaan.

Citação-asiakirjan voi toimittaa myös oikeudenkäyntiedustaja (asianajaja) tai tämän nimeämä asiamies silloin, kun tästä on mainittu vireillepanoasiakirjassa tai kun citação-asiakirjaa ei ole voitu muuten antaa tiedoksi. Annettavat tiedot on mainittu edellä. Toimenpiteestä laaditaan päivätty asiakirja, jonka citação-asiakirjan toimittanut henkilö allekirjoittaa. Jos osoitetaan, että näin ei ole tapahtunut 30 päivän kuluessa asiamiehen pyynnöstä, oikeudenkäyntiedustaja toteaa asian ja antaa citação-asiakirjan tiedoksi tavallista menettelyä noudattaen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Citação-asiakirjan tiedoksianto tapahtuu julkisella kuulutuksella, jos vastaajan asuinpaikasta tai henkilöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Kuulutuksesta julkaistaan ilmoitus sanomalehdissä (varsinkin, jos se on perustelua asian merkittävyyden vuoksi). Lisäksi ensin mainitussa tapauksessa julkinen kuulutus asetetaan nähtäville kolmeen paikkaan (tuomioistuimen oveen, viimeisen tunnetun asuinpaikan oveen ja kyseessä olevan kunnanvaltuuston oveen) ja toiseksi mainitussa tapauksessa yksi julkinen kuulutus kiinnitetään tuomioistuimen oveen.

Myös toisia tuomioistuimia tai viranomaisia voidaan pyytää toteuttamaan tuomioistuimen toimenpiteitä edellyttäviä menettelyn vaiheita. Tämä tapahtuu esittämällä näille virka-apupyyntö (carta precatória tai carta rogatória). Carta precatória –virka-apupyyntöä käytetään, kun portugalilaista tuomioistuinta tai konsulaattia pyydetään toimimaan, ja carta rogatória –virka-apupyyntöä, kun pyyntö esitetään ulkomaiselle viranomaiselle. Tuomioistuin määrää toimeenpanovelvollisuuden yksikölle, jonka toiminta kuuluu sen alaisuuteen.

Postitetut citação- tai notificação-asiakirjat lähetetään suoraan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle riippumatta oikeuspiiristä, jonka alueella tämä oleskelee.

Välittäessään viestejä ja lähettäessään tai palauttaessaan virka-apupyyntöjä tuomioistuimen kirjaamo voi käyttää postin lisäksi faksia ja telemaattisia välineitä. Kun kyse on kiireellisistä asiakirjoista, voidaan lisäksi käyttää sähkeitä, puhelinta tai muita analogisia televiestintävälineitä. Puhelinkeskustelu kirjataan aina asiakirja-aineistoon ja vahvistetaan lähettämällä jälkikäteen asiaa koskeva kirjallinen viesti. Asianosaisten osalta puhelimitse voidaan esittää ainoastaan kutsu oikeudenkäyntiin tai sen peruuttaminen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Notificação-asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti postitse.

Oikeudenkäynnin aikana asianosaisille esitettävät notificação-asiakirjat toimitetaan oikeudenkäyntiedustajien välityksellä.

Jos notificação-asiakirjan tarkoituksena on kutsua asianosainen henkilökohtaisesti paikalle, asiasta ilmoitetaan tämän oikeudenkäyntiedustajalle ja lisäksi kutsu lähetetään suoraan asianosaiselle kirjattuna kirjeenä. Kirjeessä mainitaan päiväys, paikka ja syy henkilökohtaiselle läsnäololle.

Tiedoksianto oikeudenkäyntiedustajille tapahtuu kirjatuilla kirjeillä, jotka osoitetaan asianajotoimistoon tai valittuun tiedoksianto-osoitteeseen. Haastemies voi hoitaa tiedoksiannon myös henkilökohtaisesti, kun oikeudenkäyntiedustaja toimii tuomioistuinrakennuksessa.

Notificação-asiakirja katsotaan postitetuksi kolmantena päivänä sen kirjaamisesta tuomioistuimen kirjaamossa (tai ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä, jos tämä ei ole arkipäivä). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, vaikka asiakirja palautettaisiin edellyttäen, että se on lähetetty oikeudenkäyntiedustajan toimistoon tai tämän valitsemaan tiedoksianto-osoitteeseen. Jos asiakirjaa ei ole tällaisessa tapauksessa toimitettu vastaanottajan poissaolon vuoksi, se lisätään asiakirja-aineistoon, ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sen kirjaamisesta tuomioistuimen kirjaamossa.

Vastaanottaja voi kumota tämä oletuksen osoittamalla, että tiedoksiantoa ei tapahtunut tai se tapahtui oletetun päivän jälkeen syistä, joihin vastaanottaja ei ole voinut vaikuttaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos asianosainen ei ole hankkinut asianajajaa, tiedoksianto tapahtuu toimittamalla notificação-asiakirjat asianosaiselle tämän asuinpaikkaan, päätoimipaikkaan tai ilmoitettuun tiedoksianto-osoitteeseen. Tässä sovelletaan samoja ehtoja kuin tiedoksiannon tapahtuessa oikeudenkäyntiedustajille.

Lopulliset päätökset annetaan tiedoksi aina kun asianosaisen asuin- tai päätoimipaikka on kirjattu asiakirja-aineistoon.

Kun ilmoitetaan tuomioistuimen määräyksistä, tuomioista tai muista oikeuden päätöksistä, vastaajalle on toimitettava oikeaksi todistettu kopio päätöksestä ja sen perusteluista.

Notificação-asiakirjoiksi katsotaan oikeudenkäyntiä johtavan tahon kutsut ja tiedonannot oikeudenkäyntiin osallistuville asianosaisille, jos ne on liitetty asiakirja-aineistoon tai pöytäkirjaan.

5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)?

Vastaus tähän kysymykseen on esitetty edellisiin kysymyksiin annetuissa vastauksissa.

6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus?

Kirjattuna kirjeenä toimitetun citação-asiakirjan tapauksessa kirjalliseksi todisteeksi riittää saantitodistus, jossa on mainittava kirjeen toimituspäivä ja jonka on oltava vastaanottajan allekirjoittama. Postinjakaja merkitsee saantitodistukseen lisäksi vastaanottajan tai sen kolmannen, jolle kirje on luovutettu, henkilötiedot. Ne tarkistetaan henkilötodistuksesta tai muusta vastaavasta virallisesta asiakirjasta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tavallisena postilähetyksenä toimitetun citação-asiakirjan tapauksessa kirjalliseksi todisteeksi riittää postinjakajan tekemä ilmoitus (declaração), jonka on sisällettävä päiväys, kirjeen täsmällinen toimitusosoite ja postinjakajan allekirjoitus.

Henkilökohtaisesti toimitetun citação-asiakirjan tapauksessa asiakirjan toimittanut henkilö (haastemies, asianajaja tai tämän nimeämä henkilö) laatii todistuksen, joka sisältää kuvauksen toimenpiteestä, sen toteutuspäivän sekä kyseisen henkilön ja asiakirjan vastaanottajan allekirjoituksen.

Notificação-asiakirja toimitetaan yleensä kirjattuna kirjeenä lukuun ottamatta tapauksia, joissa tiedoksianto on syytä tehdä henkilökohtaisesti. Tällöin noudatetaan citação-asiakirjojen tiedoksiantoa koskevia sääntöjä.

Tiedoksianto kirjataan aina asiakirja-aineistoon. Erityisesti mainitaan tiedoksiannetun asiakirjan lähetyspäivä ja muut lähetyksen yksilöinnin mahdollistavat tiedot. Asiakirjan vastaanottaminen määritetään tapahtuneeksi edellä mainitun oletuksen mukaan. Näin ollen asiakirja katsotaan vastaanotetuksi kolmantena päivänä kirjeen kirjaamispäivästä.

7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (esim. asiakirja annetaan kolmannelle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi?

Vireillepanoasiakirjaa lukuun ottamatta kaikki sen jälkeiset vaiheet ovat pätemättömiä, jos vastaajalle tai syyttäjäviranomaiselle ei ole toimitettu citação-asiakirjaa heti menettelyn alussa sellaisissa oikeusjutuissa, joissa syyttäjän on toimittava varsinaisena asianosaisena.

Sivun alkuunSivun alkuun

Citação-asiakirjaa ei katsota toimitetuksi seuraavissa tapauksissa: tiedoksianto on laiminlyöty kokonaan; haastettavan henkilöllisyydestä on erehdytty; citação-asiakirjan tiedoksiantoa kuuluttamalla ei ole toteutettu asianmukaisesti; osoitetaan, että tiedoksianto tapahtui haastetun henkilön kuoleman jälkeen tai jos kyseessä on oikeushenkilö tai yritys, sen toiminnan päättymisen jälkeen, tai jos todistetaan, että henkilökohtaisesti toimitetun citação-asiakirjan vastaanottaja ei ole saanut tietoa hänestä riippumattomista syistä.

Tiedoksianto katsotaan pätemättömäksi myös silloin, kun sen jälkeen ei ole noudatettu lakisääteisiä muodollisuuksia.

Tuomarin on vahvistettava tiedoksiannon pätemättömyys ja siitä voi valittaa tietyn määräajan kuluessa.

Jos sääntöjenvastaisuus johtuu siitä, että vastustamiselle on annettu lakisääteistä pidempi määräaika, mainitun määräajan kuluessa esitetty vastine on hyväksyttävä, ellei kantaja haasta vastaajaa uudelleen asianmukaisella tavalla. Jos lakisääteisiä muodollisuuksia on rikottu, pätemättömyyskanne hyväksytään vain silloin, kun virhe voisi aiheuttaa vahinkoa vastaajan etujen puolustamiselle.

Pätemättömäksi julistaminen edellyttää, että kumotut toimet suoritetaan uudelleen.

Jos kantaja tai syyttäjäviranomainen toimii menettelyssä ilmoittamatta heti, ettei tiedoksiantoa ole suoritettu, pätemättömyyden katsotaan korjautuneen.

Notificação-asiakirjojen osalta lakisääteisten muodollisuuksien laiminlyönnin on tuotava esiin sen asianosaisen, jolle laiminlyönnistä aiheutuu haittaa.

Tuomarin on arvioitava pätemättömyyskanne ja hyväksyttävä se, jos laissa näin säädetään tai jos sääntöjenvastainen toimi voisi vaikuttaa asian käsittelyyn tai sitä koskevaan päätökseen.

8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto ja jos, niin kuinka paljon?

Citação- ja notificação-asiakirjojen tiedoksiannosta ei tarvitse maksaa ennakolta.

Citação- ja notificação-asiakirjojen (henkilökohtaisesta) toimittamisesta vastaavan haastemiehen matkakulut ja postikulut, puhelin- ja sähkekulut tai muiden telemaattisten välineiden käytöstä aiheutuneet kulut kuuluvat oikeudenkäyntikuluihin ja ne maksaa hävinnyt osapuoli oikeudenkäynnin päätteeksi.

Erilliset oikeudelliset ilmoitukset (jotka eivät liity meneillään olevaan oikeudenkäyntiin) hoitaa aina haastemies. Kantaja maksaa tästä aiheutuvat kulut ja ne sisältävät myös haastemiehen matkakulut.

Lisätietoja

Tässä esitetyt tiedot muuttuvat ja niitä päivitetään jatkuvasti, eivätkä ne ole sitovia. Tarkoitus on pikemminkin selittää lainsäädännön sisältöä ja käytettyä lakikieltä sekä välttää liiallista tulkintaa. Pyrkimyksenä on esittää lyhyesti ja yksinkertaisesti tiedoksiantoa koskevan Portugalin lainsäädännön sisältö.

Tässä esitettyihin tietoihin perehtyminen ei merkitse sitä, ettei oikeusalan ammattilaisten apua olisi tarpeen käyttää.

Täydentäviin tietoihin voi tutustua seuraavissa Internet-osoitteissa:

 • Supremo Tribunal de Justiça (korkein oikeus); English - français - português
 • Ministério da Justiça (oikeusministeriö); English - português
 • Tribunal Constitucional (perustuslakituomioistuin); português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Lissabonin ylioikeus); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Coimbran ylioikeus); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Évoran ylioikeus); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Porton ylioikeus); português
 • Procuradoria Geral da República (yleisen syyttäjän virasto); português
 • Centro de Estudos Judiciários (tuomareiden koulutuksesta vastaava laitos); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto; antaa mm. tuomioistuinten yhteystiedot, tietoa niiden alueellisesta toimivallasta ja käyttäjätunnukset Oficiais de Justiça –kotisivuille); português 
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (oikeusministeriön lainsäädäntöpolitiikan suunnitteluyksikkö); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (kirjaamo- ja notariaattitoiminnasta vastaava virasto); português
 • Instituto do Consumidor (kuluttajavirasto); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Portugalin tuomarien ammattiyhdistys); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (yleisten syyttäjien ammattiyhdistys); português
 • Ordem dos Advogados (asianajajaliitto); português
 • Base de legislação «on-line» português (lainsäädäntö verkossa; sisältää säädökset, jotka on julkaistu Portugalin virallisen lehden I sarjassa 1.1.1970 alkaen; vapaa tutustumisoikeus I sarjassa 1.1.2000 alkaen julkaistuun lainsäädäntöön)

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-09-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta