Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Portugal

Seneste opdatering : 25-09-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder forkyndelse af dokumenter i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes? 2.
3. Hvem har ansvaret for at forkynde dokumenter? 3.
4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis? Findes der alternative metoder? 4.
5. Hvad sker der, når det ikke er muligt at få kontakt med adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)? Findes der alternative forkyndelsesmetoder? 5.
6. Findes der skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad sker der, hvis adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke foretages korrekt (hvis forkyndelsen f.eks. foretages for tredjemand)? Kan forkyndelsen anses for at være gyldig på trods af sådanne forhold (kan en manglende overholdelse af forskrifterne anses for at være uden betydning), eller bør der gøres et nyt forsøg på forkyndelse? 7.
8. Koster det noget at få forkyndt et dokument? I bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad betyder forkyndelse af dokumenter i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

Forkyndelse af stævning (portugisisk: citação) anvendes til at underrette en person om, at der overfor denne er indledt søgsmål, og vedkommende opfordres til at forsvare sig, hvis han eller hun ønsker det. Citação anvendes også ved første indkaldelse af eventuelle berørte parter i en sag.

Forkyndelse af andre dokumenter (portugisisk: notificação) anvendes i alle andre tilfælde til at indkalde en person til at give møde i retten eller informere denne om et forhold.

Citação anvendes kun en gang for hver person, og herefter bruges der udelukkende notificação.

Når der er behov for at indkalde en person til retten, som ikke er direkte part i sagen, og som derfor ikke skal forsvare sig, anvendes altid notificação (f.eks. ved indkaldelse af vidner og eksperter).

Der gælder særlige regler for forkyndelsen, fordi den har meget stor betydning for et korrekt sagsforløb (den gør det f.eks. muligt at forsvare sig eller at reagere på et krav fra modparten, eller den anvendes, når personer opfordres til at give møde i retten).

De regler og særlige formkrav, der er fastsat i lovgivningen, er desuden begrundet i behovet for at kunne bevise, at forkyndelsen har fundet sted.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes?

Den stævning, ved hvilken en sag indledes, og de tilhørende dokumenter er genstand for citação.

TopTop

Den såkaldte notificação anvendes i forbindelse med alle de øvrige dokumenter, der indgår i sagen, og som parterne kan forholde sig til, samt dokumenter, der senere kommer til at indgå i sagen.

Ved notificação foretages ligeledes forkyndelse af domme og kendelser, som efter loven er omfattet af reglerne for notificação, eller som kan gå parterne imod, samt domme og kendelser, som dommeren bestemmer skal forkyndes på denne måde. Herudover omfatter notificações anmodninger og begæringer fra den offentlige anklager, visse sagsakter fra dommerkontorer, opgørelser over sagsomkostninger og dokumenter, der indgår i sager på anmodning fra tredjeparter.

3. Hvem har ansvaret for at forkynde dokumenter?

Den faktiske forkyndelse kan påhvile dommerkontoret og postvæsenet (ved citação med anbefalet eller almindelig forsendelse), en ansat i retsvæsenet (ved personlig forkyndelse), en befuldmægtiget (advokat) eller en stævningsmand udpeget af denne.

4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis? Findes der alternative metoder?

Ved postbesørget citação afsendes et anbefalet brev med modtagelsesbevis efter officielt godkendt model til den person, som der skal foretages forkyndelse for, på dennes bopæl eller arbejdssted eller, hvis der er tale om en juridisk person eller et selskab, til hovedkontoret eller den normale kontoradresse. Der skal heri være en tydelig angivelse af fristen for at fremføre et forsvar, et eventuelt behov for advokatbistand og konsekvenserne af ikke at tage til genmæle.

TopTop

Ved citação for en enkeltperson kan brevet efter underskrivelse af modtagelsesbeviset overgives til den pågældende person eller enhver anden person, der befinder sig på dennes bopæl eller arbejdssted og erklærer at være i stand til snarest at overgive forsendelsen til den person, som den er stilet til.

Inden underskrivelse af modtagelsesbeviset skal postbuddet kontrollere identiteten for adressaten eller den tredjemand, som brevet overgives til, og notere oplysningerne fra identitetskort eller andre officielle dokumenter, der anvendes til en sådan identifikation.

Når brevet overgives til tredjemand, skal postbuddet udtrykkeligt gøre modtageren opmærksom på forpligtelsen til snarest at videregive det til den borger eller til den juridiske person, som meddelelsen er stilet til.

Hvis det ikke er muligt at overgive brevet, efterlades der en anmeldelse hos adressaten med angivelse af den domstol, som det hidrører fra, og den sag, som det vedrører. Det angives, hvorfor det ikke har været muligt at aflevere brevet, som herefter opbevares på et nærmere angivet posthus i otte dage med henblik på adressatens afhentning af dette.

Nægter en person at underskrive modtagelsesbeviset eller at modtage brevet, anfører postbuddet en anmærkning herom, inden det leveres tilbage. I et sådant tilfælde foretages der citação ved stævningsmand med forudgående nøjagtig angivelse af det tidspunkt, på hvilket forkyndelsen skal finde sted for den pågældende person, eller den foretages for en anden person, der er til stede på den pågældende adresse, og som forekommer at være bedst egnet til at videregive meddelelsen. Hvis dette ikke er muligt, anbringes meddelelsen det sted, der anses for at være mest velegnet hertil, og der kan således være tale om blot at opsætte en genpart af den pågældende citação på adressen med oplysning om, at denne og de tilhørende dokumenter kan afhentes på dommerkontoret af den person, som den er stilet til. I et sådant tilfælde, og når der foretages citação for en anden person end adressaten, sendes der også et anbefalet brev til den person, der skal foretages forkyndelse for, med angivelse af forkyndelsesdatoen og – måden for den forkyndelse, der anses for at være foretaget, fristen for at fremføre et forsvar, konsekvenserne ved ikke at tage til genmæle samt angivelse af afleveringsstedet for genparten. Ved citação for tredjemand angives det desuden, hvem der er foretaget forkyndelse for.

TopTop

Ved retlige skridt med henblik på at sikre opfyldelse af finansielle forpligtelser i henhold til en skriftlig kontrakt, foretages der citação ved et almindeligt brev til den pågældende person. Brevet sendes til dennes bopæl eller arbejdssted som angivet i kontrakten, medmindre der udtrykkeligt er aftalt et andet sted, som anses for at være den pågældendes bopæl eller arbejdssted med henblik på gennemførelse af citação.

Stævningsmanden skal tydeligt registrere afsendelsestidspunktet for brevet og den bopæl eller forretningsadresse, det er sendt til.

Postbuddet afleverer det nævnte brev i brevkassen hos den person, der skal foretages forkyndelse for, og udarbejder en erklæring med angivelse af dato og det nøjagtige sted for aflevering af brevet, og denne erklæring fremsendes straks til domstolen.

Hvis det ikke er muligt at anbringe brevet i en brevkasse, anfører postbuddet dette med angivelse af dato og videresender det straks til domstolen, medmindre det skyldes brevets dimensioner, at det ikke er muligt at aflevere det. I så fald efterlades der en anmeldelse hos adressaten med angivelse af den domstol, det er afsendt fra, og den sag, som det vedrører, samt oplysninger om, hvorfor det ikke var muligt at aflevere brevet. Brevet opbevares til afhentning i otte dage på et nærmere angivet posthus/postkontor.

Personlig citação ved stævningsmand anvendes, når denne fremgangsmåde forekommer at være den hurtigste.

Stævningsmanden overgiver vedkommende en genpart af stævningen og de dokumenter, der ledsager den, og som er en integrerende del heraf, samt kvitteringsformularen. Heraf skal fremgå sagsnummer, domstol (art, kreds m.m.) hvor sagen behandles, frist for at fremføre et forsvar, oplysning om eventuelt behov for advokatbistand og konsekvenserne ved ikke at tage til genmæle.

TopTop

Hvis der ikke kan gennemføres citação, fordi den pågældende person lider af en kendt psykisk forstyrrelse eller et andet handicap, anfører stævningsmanden dette og underretter sagsøgeren herom. Herefter forelægges problemet for dommeren, som efter at have indhentet oplysninger og fremskaffet de nødvendige beviser afgør, om vedkommende kan anses for at være myndig. Hvis den pågældende midlertidigt eller varigt ikke anses for at være myndig, udpeges der for den pågældende en repræsentant (en midlertidig værge), til hvem en citação kan stiles.

Alternativt kan citação foretages af retlige repræsentanter (advokater) eller en stævningsmand udpeget af disse, hvis dette er angivet i stævningen, eller hvis det ikke har været muligt at foretage citação på andre måder. De oplysninger, der skal fremlægges, er angivet ovenfor. Kvitteringen for den pågældende citação dateres og underskrives af den person, der har ansvaret for denne. Er der ikke foretaget citação inden for en frist på 30 dage fra det tidspunkt, hvor stævningsmanden er blevet anmodet om at yde bistand, registreres dette af den retlige repræsentant, og der foretages citação efter de almindelige regler.

Der foretages citação ved hjælp af bekendtgørelse, når det konkluderes, at der er usikkerhed om opholdsstedet eller identiteten for den person, som den er stilet til. Ud over at der kan offentliggøres meddelelser i aviser (navnlig hvis sagens betydning berettiger hertil) opslås der i det første tilfælde tre bekendtgørelser (en ved domstolens dør, en på den pågældende persons senest kendte bopæl og endelig en ved de pågældende kommunale myndigheder). I det andet tilfælde opslås der kun en meddelelse, nemlig ved domstolen).

TopTop

Retshandlinger, der kræver intervention fra retsvæsenets side, kan ved skriftlig anmodning (carta precatória eller carta rogatória) begæres ved andre domstole eller myndigheder. Carta precatória anvendes, når handlingen begæres gennemført af en domstol eller en portugisisk konsul, og carta rogatória, når begæringen rettes til en udenlandsk myndighed. Domstolen anmoder derefter et organ, som er funktionelt underordnet den domstol, som har modtaget begæringen, om at gennemføre retshandlingen.

Ved postforkyndelse sendes meddelelsen direkte til den pågældende person, uanset i hvilket retsdistrikt denne befinder sig.

Ved videregivelse af enhver form for meddelelse eller afsendelse eller tilbagesendelse af cartas precatórias, kan retsvæsenet ud over postforsendelse anvende telefax eller andre elektroniske midler. Er der tale om hastende foranstaltninger, kan der anvendes telegram, telefon eller et andet lignende telekommunikationsmiddel. Telefonisk meddelelse registreres altid i sagsakterne og opfølges af en skriftlig bekræftelse. For så vidt angår parterne er telefonisk meddelelse kun gyldig ved meddelelse af en indkaldelse eller annullering af indkaldelse i forbindelse med retshandlinger.

Notificação foretages som regel ved postforsendelse.

Notificações til parterne i verserende sager stiles til disses advokater.

Når formålet med en notificação er at indkalde en part til personligt fremmøde, gives der ikke blot meddelelse til advokaten, men der afsendes også med anbefalet brev en indkaldelse til den pågældende part med angivelse af dato, sted og formål for fremmødet.

TopTop

Advokaterne modtager meddelelse pr. anbefalet brev til deres kontor eller til en anden valgt adresse, eller en stævningsmand giver dem personlig meddelelse, når de befinder sig i retsbygningen.

En postforsendt notificação anses for at være gennemført på tredjedagen efter afsendelsen af det anbefalede brev eller, hvis dette ikke er en arbejdsdag, den første arbejdsdag herefter, og har stadig virkning, hvis brevet returneres, såfremt det er sendt til advokatens kontor eller en anden adresse, der er valgt af denne. I det tilfælde, eller hvis brevet ikke er afleveret på grund af adressatens fravær, føjes konvolutten til sagens akter, idet det antages, at der er foretaget notificação den nævnte tredje dag efter brevets afsendelse.

Adressaten kan gøre indsigelse over denne antagelse ved at bevise, at der ikke blev foretaget notificação, eller at det skete på et senere tidspunkt end det antagne af årsager, som ikke kan tilregnes adressaten.

Hvis en part ikke har engageret en advokat, foretages der notificação på partens bopæl eller hovedkontor eller den adresse, der er valgt med henblik på forkyndelse efter de samme regler som for notificações stilet til advokater.

Endelige afgørelser er altid genstand for notificações i en sag, hvis den pågældende parts bopæl eller arbejdssted er kendt.

Ved forkyndelse af kendelser og domme tilsendes eller overgives den pågældende en læselig kopi eller fotokopi af afgørelsen med tilhørende begrundelse.

Indkaldelser og meddelelser til berørte parter, der deltager i domsforhandlingen, og som er afsendt efter afgørelse truffet af den pågældende domstol, er at betragte som notificações, hvis de er registreret i sagens akter eller referater herfra.

TopTop

5. Hvad sker der, når det ikke er muligt at få kontakt med adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)? Findes der alternative forkyndelsesmetoder?

Svaret på disse spørgsmål er allerede givet fuldt ud i svarene på de foregående spørgsmål.

6. Findes der skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Ved citação med anbefalet post udgøres det skriftlige bevis af modtagelsesbeviset, som skal indeholde angivelse af datoen for aflevering af brevet og modtagerens underskrift. På modtagelsesbeviset anfører postbuddet ligeledes oplysninger til identifikation af adressaten eller af tredjemand, som brevet er overgivet til, hidrørende fra identitetskortet eller et andet officielt dokument med disse oplysninger.

Ved citação med almindelig post udgøres beviset for, at den har fundet sted, af en erklæring udfærdiget og underskrevet af postbuddet, hvori angives dato og nøjagtigt sted for afleveringen af brevet.

Ved personlig citação udfærdiger den person, der gennemfører den (stævningsmand, advokat eller fuldmægtig), et dokument, som beskriver den pågældende citação og tidspunktet herfor, og som bærer denne persons underskrift og angivelse af den person, der er foretaget forkyndelse for.

Notificação sker normalt med et anbefalet brev, medmindre personlig forkyndelse er foreskrevet. Ved personlig notificação anvendes dog de samme regler som for citação.

Gennemførelsen af denne type forkyndelse registreres altid i sagsakterne med angivelse af dato for afsendelse af korrespondance og andre nærmere oplysninger vedrørende forkyndelsen. Som ovenfor nævnt antages modtagelsen at have fundet sted den tredje dag efter datoen for brevets registrering.

TopTop

7. Hvad sker der, hvis adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke foretages korrekt (hvis forkyndelsen f.eks. foretages for tredjemand)? Kan forkyndelsen anses for at være gyldig på trods af sådanne forhold (kan en manglende overholdelse af forskrifterne anses for at være uden betydning), eller bør der gøres et nyt forsøg på forkyndelse?

Alt, hvad der sker efter indgivelsen af stævningen eller anklageskriftet, dog med undtagelse af det pågældende dokument, er ugyldigt, hvis der ikke er foretaget citação for den sagsøgte, eller hvis der ved sagens indledning ikke er foretaget citação for anklagemyndigheden i de tilfælde, hvor den optræder som part i sagen.

Citação anses ikke at være foretaget: når handlingen overhovedet ikke har fundet sted, når der er begået fejl med hensyn til identiteten for den person, der har været genstand for citação, når der fejlagtigt er foretaget citação ved bekendtgørelse, når det viser sig, at der blev foretaget citação, efter at den pågældende person var afgået ved døden, eller efter at den pågældende part er ophørt med at eksistere, hvis der er tale om en juridisk person eller et selskab, og endelig når det bevises, at den person, der var genstand for citação, ikke fik kendskab hertil på grund af et forhold, der ikke kan tilskrives den pågældende.

En citação er også ugyldig, hvis de formaliteter, der er fastsat i loven, ikke er blevet opfyldt ved dens gennemførelse.

Ugyldighed skal konstateres af dommeren, og der gælder en frist for påberåbelse heraf.

TopTop

Hvis uregelmæssigheden består i angivelse af en længere periode til at fremføre forsvaret end den, loven fastsætter, skal forsvaret godkendes inden for den angivne frist, medmindre sagsøgeren foretager en ny lovmæssig citação for den sagsøgte. Hvis formkravene ikke er opfyldt, kan påberåbelsen af ugyldighed kun tages til følge, hvis den begåede fejl kan være til skade for den person, der skal forsvare sig.

Hvis der konstateres ugyldighed, indledes proceduren på ny.

Hvis den sagsøgte eller anklagemyndigheden deltager i sagen uden straks at påberåbe sig manglende citação, foreligger der ikke længere ugyldighed.

Hvad angår notificações, skal den manglende opfyldelse af formkrav påberåbes af den part, der har lidt skade på grund af fejlen.

Det tilkommer dommeren at vurdere, om der foreligger ugyldighed, og han skal træffe afgørelse herom, når det fremgår af loven, eller når den begåede uregelmæssighed kan få indflydelse på sagens behandling eller udfald.

8. Koster det noget at få forkyndt et dokument? I bekræftende fald hvor meget?

Der betales ikke noget specifikt beløb forud for de to typer forkyndelser.

Transportudgifterne for den stævningsmand, som skal foretage forkyndelserne (personligt), udgifter til postforsendelse, telefonopkald, telegrammer eller elektronisk forsendelse er inkluderet i sagsomkostningerne og betales efter sagens afslutning af taberen.

Notificações judiciais avulsas (forkyndelser, der ikke indgår i en igangværende sag) foretages altid af en stævningsmand. Omkostningerne hertil betales af den, der anmoder om forkyndelse og omfatter stævningsmandens transportudgifter.

Yderligere oplysninger

Disse oplysninger vil løbende blive ajourført og suppleret. De udgør ikke nogen doktrin, men afspejler snarere de regler og den sprogbrug, der anvendes inden for lovgivningen. Det er ikke formålet at foretage nogen fortolkning, men derimod at give en kort og klar beskrivelse af de specifikke aspekter ved portugisisk lovgivning.

Læsningen heraf erstatter ikke rådgivning fra jurister, når dette er nødvendigt.

Yderligere oplysninger er tilgængelige på følgende hjemmesider:

 • Supremo Tribunal de Justiça; (Højesteret) English - français - português
 • Ministério da Justiça; (Justitsministeriet) English - português
 • Tribunal Constitucional; (Forfatningsdomstolen) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; (Landsretten i Lissabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; (Landsretten i Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora; (Landsretten i Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; (Landsretten i Porto) português
 • Procuradoria Geral da República; (Republikkens Statsadvokat) português
 • Centro de Estudos Judiciários (en institution, som er ansvarlig for uddannelse af portugisiske dommere); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet for Retsvæsenet) giver bl.a. oplysninger om domstolenes adresser og deres territoriale jurisdiktion samt adgang til domstolenes hjemmeside); português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (Kontoret for Lovgivningspolitik og Planlægning) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; (Generaldirektoratet for Registre og Notarialkontorer) português
 • Instituto do Consumidor; (Forbrugerinstituttet) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; (Den Portugisiske Dommerforening) português
 • Sindicato dos Magistrados (Foreningen af Offentlige Anklagere) português
 • Ordem dos Advogados; (Advokatsamfundet) português
 • Base de legislação «on-line» português (Onlinedatabase får lovgivning) (indeholder de lovtekster og forordninger, der er offentliggjort i I Serie i Republikkens Tidende efter 1.1.1970; giver gratis adgang til den lovgivning, der er offentliggjort i I Serie efter 1.1.2000).

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-09-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige