Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Poľsko

Posledná úprava: 05-03-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Poľsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právny pojem „doručovanie písomností“?

Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností”? 1.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť v praxi obvykle doručuje? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)?

Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona), alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti? 7.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo v praxi znamená právny pojem „doručovanie písomností“?

Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností”?

„Doručovanie písomností“ znamená poskytnutie prístupu danej osoby ku korešpondencii, ktorá je jej určená, v súlade so zákonom.

Doručovanie písomností je veľmi dôležité pre občianskoprávne konania, pretože je spojené s mnohými osobitnými právnymi následkami. Dodržiavanie ústavnej zásady transparentnosti súdneho rozhodovania, zaručenie práv strán a možnosť ich obhajoby, dodržiavanie pravidiel, ktorými sa upravuje zákonnosť konania, správny výpočet lehôt a teda platnosť rozsudkov závisia od správneho doručenia písomností.

Pravidlá, ktorými sa riadi doručovanie písomností, sú záväzné; strany nemôžu z tohto hľadiska voľne rozhodovať. Pravidlá sú stanovené v článkoch 131 - 147 Občianskeho súdneho poriadku.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradne?

V Poľsku sa písomnosti doručujú úradne, t. j. doručovanie písomností sa uskutoční na základe ex officio. Doručujú sa tieto písomnosti: súdne zásielky (ktoré súd doručuje stranám a iným osobám zapojeným do súdneho konania), vrátane všetkých druhov oznámení, predvolaní a iných listov, ktoré majú v praxi obvykle štandardnú formu a ku ktorým sú pripojené kópie písomných vyhlásení (žiadosti a vyhlásenia strán, listy, na základe ktorých sa začína konanie, a ďalšie listy zasielané súdu počas konania), ako aj ďalšie písomnosti, medzi ktoré patria znalecké posudky a kópie súdnych rozhodnutí alebo príkazov.

HoreHore

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Písomnosti v priebehu konania doručuje súd. Orgánmi, ktoré doručujú písomnosti, sú: pošta, súdny exekútor, súdni zriadenci a agentúra na doručovanie súdnych písomností. Písomnosti sa spravidla doručujú poštou. V prípade osobitných problémov s doručením písomnosti poštou môže súd vydať príkaz, ktorým sa povoľuje doručenie písomnosti súdnymi zriadencami. Písomnosti počas vykonávacieho konania doručuje súdny exekútor. Minister spravodlivosti môže zriadiť agentúru na doručovanie súdnych písomností a určiť jej organizačné usporiadanie, ako aj podrobné postupy na doručovanie písomností.

Advokáti a právni poradcovia nepodliehajú zásade formality a môžu si navzájom doručovať písomnosti osobne s potvrdením, na ktorom je uvedený dátum prevzatia. Písomnosti sa môžu doručiť aj osobne na sekretariáte súdu, a to osobám, ktoré preukázali svoju totožnosť a potvrdili ich prijatie.

Na základe osobitných ustanovení môže predsedajúci sudca okrem toho vydať príkaz v tom zmysle, že súdne zásielky sa musia doručiť miestnym inštitúciám a advokátom osobne a že listy podané na súde miestnymi inštitúciami sa musia prijímať osobne. Listy a zásielky zaslané inštitúciám so sídlom v tej istej budove ako súd sa doručujú osobne s potvrdením prijatia, bez zapojenia poštovej služby súdu. Ak sa prípravný dokument predložil s takým oneskorením, že nie je možné doručiť jeho kópiu s predvolaním na súdne pojednávanie, možno ho doručiť počas samotného pojednávania.

HoreHore

4. Ako sa písomnosť v praxi obvykle doručuje?

Súdne zásielky sa doručujú formou doporučenej zásielky s potvrdením prijatia.

V prípadoch týkajúcich sa pracovného práva alebo práva v oblasti sociálneho poistenia môže súd predvolať strany, svedkov, znalcov alebo iné osoby akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa považuje za primeraný, ak je to nutné na účely urýchlenia veci.

V prípadoch týkajúcich sa obchodného práva je strana zastupovaná advokátom alebo právnym poradcom povinná doručiť kópie vyjadrení a príloh druhej strane osobne počas konania. To sa však netýka písomností, v prípade ktorých dodržanie lehoty závisí od dátumu, kedy boli podané na súde (t. j. protinároky, odvolania, kasačné opravné prostriedky, sťažnosti, námietky proti kontumačnému rozsudku, námietky proti platobnému príkazu, žiadosti o platobný príkaz, žiadosti o zabezpečenie nárokov, návrhy na obnovenie konania).

V prípade, že adresátom je fyzická osoba, písomnosti by sa jej mali doručiť osobne, t. j. mali by sa jej odovzdať, alebo v prípade, že nie je právne spôsobilá, jej právnemu zástupcovi.

Listy určené právnickej osobe alebo organizácii bez právnej subjektivity sa doručujú orgánu poverenému ich zastupovať na súde alebo odovzdajú zamestnancovi poverenému riaditeľom organizácie preberať listy.

V prípade, že na prevzatie súdnych zásielok bol určený právny zástupca alebo poverená osoba, písomnosti sa doručujú im.

Po určení právneho zástupcu sa písomnosti nesmú doručovať strane samotnej, pokiaľ neobmedzila plnú moc alebo nepoverila inú danú osobu, aby prevzala písomnosti. Lehoty sa vypočítavajú od momentu, kedy bola zásielka doručená právnemu zástupcovi, a to aj vtedy, ak súd doručil zásielku aj príslušnej strane.

HoreHore

Osoba poverená prevziať súdne zásielky musí byť zamestnancom zodpovedným za preberanie korešpondencie tohto druhu od doručovateľa písomnosti alebo osobne na poštovom úrade alebo na súde.

Písomnosti sa musia doručiť fyzickým osobám zapojeným do podnikateľských činností v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na fyzické osoby. Písomnosti sa musia doručiť podnikom a obchodným partnerom zaregistrovaným v súdnom registri na základe samostatných ustanovení na adresu uvedenú v zázname, pokiaľ strana neuviedla, že písomnosti by sa mali doručiť na inú adresu.

Písomnosti možno doručiť osobne aj opatrovníkovi, ktorého vymenoval súd rozhodujúci o žiadosti predloženej dotknutou osobou. Tento prípad nastáva vtedy, ak civilná žaloba alebo iný dokument, ktorý má za následok ochranu práv strany, sa doručuje strane, ktorej trvalé alebo prechodné miesto pobytu nie je známe. Organizácie, ktoré nemajú zastupujúce orgány, alebo v prípade, že miesto pobytu členov týchto orgánov nie je známe, môžu vymenovať aj opatrovníka.

V prípade, že miesto pobytu strany nie je známe a list, ktorý sa má doručiť, nemá za následok ochranu práv, vyvesenie tohto listu na stenách súdnej budovy sa považuje za doručenie.

V prípade, že strany a ich zástupcovia neoznámia zmenu adresy, písomnosť sa ponechá v súdnom spise a považuje sa za doručenú (okrem prípadu žiadostí o obnovu konania), pokiaľ súd nepozná novú adresu. Pri prvom doručení písomnosti súd informuje stranu o jej povinnosti oznámiť akúkoľvek zmenu adresy a o dôsledkoch jej neoznámenia.

HoreHore

Písomnosti určené osobe s bydliskom v zahraničí by sa mali doručiť jej právnemu zástupcovi alebo osobe splnomocnenej prevziať písomnosť s bydliskom v Poľsku; v prípade, že mená týchto osôb nie sú uvedené, písomnosti by sa mali doručiť na adresu strany, ktorá je uvedená v civilnej žalobe.

Písomnosti určené väzňom sa doručujú prostredníctvom príslušného riaditeľa väznice alebo riaditeľa väzobného oddelenia.

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)?

Písomnosti sa môžu doručiť domov, na pracovisko alebo kdekoľvek inde, kde je adresát prítomný. O mieste doručenia rozhodujú strany v súlade s požiadavkou oznámiť súdu svoju adresu a akúkoľvek zmenu adresy. Doručovatelia nie sú povinní zisťovať novú adresu adresáta. Na základe osobitných ustanovení súd vykoná preskúmanie za účelom zistenia adresy strany iba v prípadoch týkajúcich sa rodinného alebo opatrovníckeho práva; preskúmanie sa môže začať za účelom zistenia adresy žalovaného v prípadoch, ktoré sa týkajú nárokov zamestnancov. Za výnimočných okolností, keď je obtiažne doručiť písomnosť adresátovi domov, môže súd vydať príkaz na jej doručenie na pracovisko adresáta. Ak však strana neuviedla inú ako svoju domácu adresu, súd nie je povinný zisťovať v spise prípadu adresu pracoviska.

Písomnosť sa v prípade náhradného doručenia, t. j. doručenia inej strane ako adresátovi, doručí fyzickým osobám iba spôsobom, ktorý je jasne stanovený v zákone. V takýchto prípadoch sa list považuje za doručený adresátovi.

HoreHore

V prípade, že adresát nie je doma, doručovateľ odovzdá list dospelému spolubývajúcemu, alebo ak takáto osoba nie je prítomná, nechá list združeniu obyvateľov, správcovi domu alebo mestskému orgánu, pokiaľ príslušné osoby nie sú protistranami prípadu a súhlasili s odovzdaním listu adresátovi. Ak nie je možné doručiť list uvedeným spôsobom, alebo ak adresát alebo spolubývajúci ho odmietne prevziať, list sa ponechá na poštovom úrade alebo v sídle mestského orgánu a oznámenie o tejto skutočnosti sa pripevní na dvere bydliska adresáta alebo sa umiestni v poštovej schránke. Listy sa uchovávajú sedem dní po dátume doručenia. Ak sa list nevyzdvihne v tejto lehote, zašle sa späť súdu. Za dátum doručenia sa považuje dátum, kedy adresát prevezme list, alebo dátum, keď uplynie lehota na jeho prevzatie.

Podobné opatrenia sa uplatňujú v prípade, že adresát odmietne prevziať list a nie je ho možné nechať v mieste doručenia.

Tieto opatrenia sa vzťahujú na fyzické a právnické osoby, organizácie a orgány finančnej správy. Neuplatňujú sa v prípade, keď správa, správca domu alebo mestský orgán odmietnu prevziať list.

Ak nie je možné doručiť list právnickým osobám, pretože nebola oznámená zmena adresy, list sa uloží do spisu prípadu a považuje sa za doručený.

Ak nie je možné doručiť list právnickým osobám alebo organizáciám podliehajúcim povinnosti registrácie, pretože nebola zaregistrovaná zmena adresy, list sa uloží do spisu prípadu a považuje sa za doručený, pokiaľ súdu nie je známa nová adresa.

HoreHore

6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Potvrdenie prijatia písomnosti, obvykle formulára pripojeného k zásielke, je dôkazom o doručení písomnosti a dátume doručenia. Vo formulári sa uvádza, že v príslušný deň adresát prevzal uvedený list na uvedenej adrese. Príjemcovia potvrdzujú doručenie písomnosti a dátum doručenia vlastnoručným podpisom. Ak to nemôžu urobiť alebo ak to neurobia, doručovateľ vyplní dátum doručenia a podpíše potvrdenie namiesto nich, pričom uvedie, prečo adresát neprevzal list. Po doručení poštový úrad potvrdí prvú stranu potvrdenia o prevzatí pečiatkou s dátumom, pričom táto pečiatka potvrdzuje dátum v prípade vzniku akýchkoľvek pochybností.

Potvrdenie o prevzatí poskytnuté poštovým úradom je oficiálnym dokumentom, ktorý potvrdzuje doručenie písomnosti a dátum doručenia. Osoby, ktoré tvrdia, že písomnosť bola doručená v iný deň musia o tom poskytnúť dôkaz.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)?

Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napr. je možná náprava porušenia zákona), alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak doručovateľ poruší pravidlá, ktorými sa riadi doručovanie písomností, dané doručenie sa považuje za neplatné a konanie sa môže vyhlásiť za neplatné.

V prípade, že písomnosť nebola doručená správnej osobe, stáva sa pre adresáta platnou hneď, ako ju prevezme.

Strany sa nesmú sťažovať na rozhodnutia súdu o doručení písomností. Ak však podajú odvolanie, kasačný opravný prostriedok alebo sťažnosť týkajúcu sa iných otázok, strana súdneho konania sa môže odvolať na to, že písomnosť nebola doručená alebo že nebola doručená správne. Medzi príčiny neplatnosti, ktoré súd považuje za prípustné na základe ex officio, patria prípady, keď stranám bola odoprená možnosť brániť si svoje práva v dôsledku nedoručenia zásielky účastníkovi súdneho konania.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Nie priamo.

Náklady na doručenie písomností súdom sa pokrývajú zo súdnych poplatkov (register) znášaných stranou, ktoré sa uhrádzajú v súlade s pravidlami platnými pri rozhodovaní o skutkovej podstate veci.

Bližšie informácie

Poľské ministerstvo spravodlivosti

http://www.ms.gov.pl polski

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-03-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo