Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Holandsko

Posledná úprava: 26-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” z praktického hľadiska? Prečo sú zavedené osobitné pravidlá „doručovania písomností”? 1.
2. Ktoré písomnosti musia byť doručené úradnou cestou? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť obvykle doručuje v praxi? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad, preto, lebo nie je doma)? 5.
6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napríklad, porušenie zákona sa môže napraviť) alebo je potrebné vynaložiť nové úsilie na doručenie písomnosti? 7.
8. Musím platiť za doručenie písomnosti a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” z praktického hľadiska? Prečo sú zavedené osobitné pravidlá „doručovania písomností”?

V súdnom konaní je veľmi dôležité, aby sa všetci účastníci konania v plnom rozsahu navzájom informovali o svojich stanoviskách vo veci. Tým sa zabezpečí, že poznajú argumenty druhej strany, ktoré im umožnia dať kvalifikovanú odpoveď. S cieľom zabezpečiť, pokiaľ je to len možné, aby boli účastníci konania navzájom náležite informovaní o svojich stanoviskách, sú zavedené pravidlá, ktoré stanovujú, že účastníkom konania musia byť dodané písomnosti vysvetľujúce tieto stanoviská.

V Holandsku je toto známe ako doručenie (prostredníctvom súdneho zriadenca) alebo oznámenie písomností (poštou). Tak či onak, cieľ je rovnaký, to znamená, informovať účastníkov konania.

Dva hlavné spôsoby, ako predložiť spor súdu v Holandsku, sú predvolanie na súd a návrh alebo žiadosť. Zákon predpisuje, kedy sa musí použiť predvolanie a kedy sa musí predložiť žiadosť. (Bližšie v informáciách o predložení prípadu súdu.) Ak je vybraný nesprávny spôsob, súd uskutoční opravu v konaní.

V prípade konania začatého súdnym príkazom o začatí súdny zriadenec na žiadosť žalobcu vydá odporcovi predvolanie na súd. Hneď ako žalobca zaradí prípad na termínovú listinu príslušného súdu, odporca môže predložiť obhajobu, ktorú je potrebné doručiť druhému účastníkovi konania, takisto ako akékoľvek iné následne predložené procesné písomnosti. Toto sa uskutoční na pojednávaní nazývanom pojednávanie o termínovej listine. Účastníci konania, ak majú mať právne zastúpenie, si obvykle tiež navzájom vopred zašlú písomnosti, ktoré si majú vziať so sebou.

HoreHore

Konanie začaté žiadosťou začína podaním žiadosti do kancelárie úradníka príslušného súdu prostredníctvom pošty. Súd potom predvolá navrhovateľa a dotknutých účastníkov konania, ktorých meno je uvedené v návrhu alebo z neho vyplýva, a to opäť poštou. V niektorých prípadoch musí žiadosť doručiť súdny zriadenec, najmä vo veci rozvodu.

2. Ktoré písomnosti musia byť doručené úradnou cestou?

Žalobca musí zariadiť, aby odporca dostal predvolanie a súdne rozhodnutie úradnou cestou, to znamená, prostredníctvom súdneho zriadenca.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Súdny zriadenec, ktorý má bydlisko v Holandsku.

V konaní, ktoré začína na základe žiadosti, musí žalobca iba podať žiadosť v kancelárii úradníka príslušného súdu. Kancelária súdneho úradníka potom navrhovateľovi a (ak je to vhodné) aj dotknutým účastníkom konania (s výnimkou rozvodových prípadov) vydá predvolanie a doručí tiež iné procesné písomnosti. Predvolanie alebo písomnosti sa posielajú obyčajnou alebo doporučenou poštou, v závislosti od situácie.

4. Ako sa písomnosť obvykle doručuje v praxi?

V prípade konania, ktoré sa začína na základe súdneho príkazu o začatí, doručuje predvolanie súdny zriadenec. Úradná písomnosť, ktorú vydáva, sa nazýva súdny príkaz a je to verejnoprávna listina. Súdny príkaz sa bežne doručuje odporcovi osobne. Ak odmietne príkaz prevziať, súdny zriadenec zaznamená jeho odmietnutie na príkaze a kópia sa považuje za prevzatú, aj keď ju osoba, pre ktorú bola určená, odmietla prijať. Súdny zriadenec buď nechá kópiu príkazu u tejto osoby v zapečatenej obálke alebo ju pošle poštou. Ak sa súdnemu zriadencovi nepodarí doručiť písomnosť odporcovi osobne, môže nechať písomnosť u niekoho, kto je prítomný na domácej adrese odporcu, pričom zaznamená postavenie tejto osoby (napríklad, člen domácnosti). Ak ani toto nie je možné, súdny zriadenec buď zanechá písomnosť na domácej adrese v zapečatenej obálke, alebo ho pošle poštou.

HoreHore

V prípade právnických osôb, ktoré sa spravujú verejným právom (ako sú, napríklad, provinčné a miestne orgány), sa príkaz doručuje na miesto, kde správa pôsobí alebo má svoju kanceláriu alebo osobe, ktorá vedie túto správu alebo do jej bydliska. V prípade právnickej osoby, ktorá sa spravuje súkromným právom, sa príkaz doručuje do kancelárie tejto osoby, alebo niektorému z jej riaditeľov alebo do jeho bydliska.

Ak je doručenie poštou (oznámenie) postačujúce, obvykle je vo forme zaslania príslušných písomností poštou alebo prostredníctvom kuriéra. Inou možnosťou je odovzdanie písomností na pojednávaní o termínovej listine.

V konaní začatom na základe žiadosti je doručenie prostredníctvom súdneho zriadenca veľmi zriedkavé. Ako je uvedené v odpovedi na otázku 4, v konaní začatom na základe žiadosti kancelária súdneho úradníka predvoláva navrhovateľa a dotknutých účastníkov konania obyčajnou alebo doporučenou poštou. Procesné písomnosti takisto zasiela súdny úradník, opäť obyčajnou alebo doporučenou poštou.

Ak ste v zahraničí a chcete predvolať niekoho z Holandska, aby sa dostavil na súd v zahraničí, budete potrebovať pomoc súdneho zriadenca, ktorý má sídlo v Holandsku. Môžete to urobiť tak, že písomnosť odošlete holandskému súdnemu zriadencovi, ktorý podľa európskeho nariadenia o doručovaní pôsobí ako prijímajúci orgán. Iná možnosť je, že odosielajúci orgán v krajine, v ktorej sa nachádza súd, môže zaslať písomnosť doporučenou poštou priamo zúčastnenej strane alebo stranám.

HoreHore

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad, preto, lebo nie je doma)?

Konanie začaté súdnym príkazom o začatí

Ak táto osoba nie je prítomná osobne, kópiu príslušného predvolania je možné odovzdať členovi domácnosti tejto osoby alebo inej osobe v budove, od ktorej možno očakávať, že vo vhodnom čase doručí kópiu tej osobe, pre ktorú je určená.

Ak kópiu nie je možné nechať u žiadnej z týchto osôb, súdny zriadenec nechá kópiu predvolania v zapečatenej obálke v dome osoby, ktorej má byť doručená. Ak ani to nie je možné, v krajnom prípade sa kópia zasiela poštou.

Samozrejme, môže sa stať, že osoba nemá žiadne známe bydlisko v Holandsku, v takom prípade sa predvolanie doručí prokuratúre súdu, kde sa začalo konanie. Tie isté dojednania sa uplatňujú na právnické osoby.

V prípade doručovania osobám, ktoré majú známe bydlisko alebo sídlo mimo Holandska ale v rámci EÚ, budete musieť použiť nariadenie ES č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.

Konanie začaté žiadosťou

Základné predpoklady oznamovania písomností v konaní začatom žiadosťou sú rôzne. Zdôvodnenie pre predvolanie navrhovateľa a dotknutých strán obyčajnou poštou spočíva v tom, že tieto osoby samotné uviedli adresu – v žiadosti alebo obhajobe (predloženej kancelárii súdneho úradníka) – na ktorej ich je možné zastihnúť. Preto sa dá s istotou predpokladať, že predvolanie sa skutočne uskutoční.

HoreHore

Ak dotknutá strana samotná neudá svoju adresu, bude predvolaná doporučenou poštou. Ak sa tento list súdnemu úradníkovi vráti, overí, či bol adresát zapísaný do príslušnej evidencie na adrese uvedenej v predvolaní v deň podania alebo najneskôr jeden týždeň potom. Ak je to tak, neodkladne odošle predvolanie obyčajnou poštou. V opačnom prípade súdny úradník adresu opraví (ak je to možné) a znovu odošle predvolanie doporučenou poštou, pokiaľ súd nenariadi inak.

Na konanie začaté žiadosťou sa takisto môžu uplatňovať medzinárodné pravidlá. Napríklad, doručenie sa musí uskutočniť v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia ES č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch, ak navrhovatelia alebo dotknuté strany nemajú žiadne známe bydlisko alebo známe sídlo v Holandsku, ale majú známe bydlisko alebo známe sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňuje nariadenie ES o doručovaní.

6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená?

V konaní začatom súdnym príkazom o začatí súdny zriadenec v predvolaní uvedie osobu, u ktorej nechal predvolanie, pričom uvedie postavenie tejto osoby. Toto predstavuje nesporný dôkaz o spôsobe, akým bola písomnosť vydaná a komu.

Súdny úradník musí podpísať predvolanie aj jeho kópie; ak to neurobí, predvolanie sa stane neplatným. Toto nedopatrenie je však možné napraviť prostredníctvom toho, čo je známe ako opravené predvolanie.

HoreHore

Ak sa písomnosť zasiela protistrane doporučenou poštou, často o tom nie je žiadny dôkaz, keďže skúsenosti dokazujú, že protistrana obvykle odmietne podpísať prijatie.

To isté platí o konaní začatom žiadosťou, ak sa strany predvolávajú alebo ak sa zasiela písomnosť doporučenou poštou.

7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné (napríklad, porušenie zákona sa môže napraviť) alebo je potrebné vynaložiť nové úsilie na doručenie písomnosti?

V Holandsku je obvyklou praxou doručiť súdny príkaz o začatí konania osobe, pre ktorú je určený. Ak táto osoba nie je prítomná, zákon umožňuje doručiť predvolanie členovi domácnosti alebo tretej strane, ktorú tam súdny zriadenec stretne, inou možnosťou je nechať predvolanie na mieste alebo ho zaslať poštou. Posledné dve možnosti sa využívajú iba vtedy, ak nie je prítomná žiadna osoba, ktorej môže súdny zriadenec doručiť predvolanie. Vo všetkých týchto prípadoch sa predpokladá, za predpokladu, že boli dodržané zákonné požiadavky, že predvolanie bolo doručené príslušnej osobe.

Je celý rad okolností, ktoré môžu spôsobiť, že predvolanie sa stane neplatným, ako je, napríklad, vynechanie povinných náležitostí. Takisto, ak súdny zriadenec nepodpíše predvolanie, stane sa neplatným (pozri otázku 6). Jednako, v takých prípadoch sa posúdi, či príslušné nedopatrenie spôsobilo zbytočnú ujmu osobe, pre ktorú bolo predvolanie určené: ak sa tak nestalo, predvolanie nebude neplatné.

Chybu, ktorá spôsobí, že predvolanie sa stane neplatným, je možné napraviť v inom predvolaní, buď na žiadosť osoby, ktorá požiadala o doručenie predvolania alebo súdnou cestou.

V konaní začatom na základe žiadosti sa predpokladá, že údaje o adrese navrhovateľa a iných dotknutých strán sú správne; preto, ak predvolanie nie je úspešné, v zásade za to osobne zodpovedá navrhovateľ alebo príslušná dotknutá osoba.

8. Musím platiť za doručenie písomnosti a ak áno, koľko?

Poplatky sa účtujú za doručenie písomnosti. Poplatok za doručenie bude účtovať súdny zriadenec. Poplatky sú dvojaké, to znamená, pozostávajú z nepevného poplatku stanoveného dohodou, ktorý je vecou dohody medzi klientom a súdnym zriadencom, a z pevného poplatku stanoveného vládou, ktorý sa uplatňuje na protistranu. Tieto naostatok uvedené poplatky za úkony súdneho zriadenca sú zahrnuté do trov konania.

Bližšie informácie

Niektoré z uvedených informácií sú prevzaté z článkov 45 - 66 a článkov 271 - 277 a 291 Súdneho poriadku. Viac nájdete, ak navštívite Overheid.nl Nederlands:

 • kliknite na „wet- en regelgeving” (zákony a predpisy)
 • vložte: „burgelijke rechtsvordering” (občianske konanie) (pod č. 3 v nadpisoch)
 • zvoľte: „Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering” (Súdny poriadok)

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo