Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 26-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis vien gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, ir jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

Nagrinėjant bylas teisme labai svarbu, kad visos ginčo šalys būtų išsamiai informuotos apie viena kitos požiūrius byloje. Tai užtikrina, kad jos yra informuotos apie kitos šalies argumentus, ir tai suteikia joms galimybę pateikti atsakymą turint išsamią informaciją. Siekiant kiek įmanoma užtikrinti, kad šalys būtų tinkamai informuotos apie viena kitos požiūrius, yra numatytos taisyklės, kuriose nustatyta, kad dokumentai, kuriuose yra išdėstyti šie požiūriai, turi būti pateikti šalims.

Nyderlanduose tai vadinama dokumentų įteikimu (per antstolį) arba pranešimu (paštu). Bet kuriuo atveju tikslas yra tas pats, t. y. informuoti teismo proceso šalis.

Du pagrindiniai būdai atiduoti svarstyti ginčą į teismą Nyderlanduose yra šaukimas ir pareiškimas arba prašymas. Įstatymuose konkrečiai nurodoma, kuriais atvejais turi būti panaudotas šaukimas ir kada turi būti pateiktas prašymas. (Išsamiau šis klausimas aprašytas skyriuje apie bylos iškėlimą teisme.) Jei pasirinktas neteisingas būdas, teismas pataisys procesą.

Kai bylos nagrinėjimas pradedamas išduodant įsakymą dėl šaukimo į teismą, antstolis ieškovo prašymu išduoda atsakovui šaukimą. Ieškovui įtraukus bylą į kompetentingo teismo nagrinėtinų bylų sąrašą, atsakovas gali pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris, kaip ir visi kiti vėliau teikiami proceso dokumentai, turi būti pateiktas kitai šaliai. Tai atliekama vadinamajame nagrinėtinų bylų posėdyje. Jei šalims turi būti atstovaujama pagal įstatymą, jos paprastai iš anksto taip pat nusiunčia viena kitai dokumentus, kurie reikalingi šiame posėdyje.

viršųviršų

Byla, kuriai iškelti yra pateikiamas prašymas, yra iškeliama paštu pateikus prašymą kompetentingo teismo sekretoriatui. Teismas, taip pat paštu, šaukia į teismą prašymo įteikėją ir paveiktąsias šalis, kurios yra nurodytos pareiškime arba nustatomos pagal pareiškimą. Tam tikrais atvejais, konkrečiai ištuokos bylose, prašymą turi įteikti antstolis.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Ieškovas turi imtis priemonių, kad šaukimas ir teismo sprendimas atsakovui būtų pateiktas oficialiai, t. y. per antstolį.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Antstolis, kurio juridinis adresas yra Nyderlanduose.

Kai byla yra iškeliama pateikiant prašymą, ieškovui tereikia pateikti prašymą kompetentingo teismo sekretoriatui. Po to teismo sekretoriatas prašymo įteikėjui ir (atitinkamais atvejais) paveiktosioms šalims (išskyrus ištuokos bylas) išduoda šaukimą į teismą ir taip pat išsiunčia kitus procesinius dokumentus. Šaukimas ar dokumentai, priklausomai nuo situacijos, yra siunčiami paprastu arba registruotu laišku.

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Kai byla iškeliama išduodant įsakymą dėl šaukimo į teismą, šaukimą įteikia antstolis. Oficialus jo išduodamas dokumentas yra vadinamas įsakymu, ir tai yra autentiškas aktas. Paprastai įsakymas perduodamas priešingai šaliai asmeniškai. Jei ji atsisako paimti įsakymą, antstolis pažymi jo atsisakymą ant įsakymo, ir yra laikoma, kad šis asmuo gavo nuorašą, net jei asmuo, kuriam jis buvo skirtas, atsisakė jį priimti. Antstolis palieka įsakymo nuorašą šiam asmeniui užklijuotame voke arba siunčia jį paštu. Jei antstoliui nepavyksta įteikti dokumento priešingai šaliai asmeniškai, jis gali palikti dokumentą priešingos pusės namų adresu esančiam asmeniui, pasižymėdamas to asmens statusą (pvz., namų ūkio narys). Jei tai taip pat nėra įmanoma, antstolis palieka dokumentą užklijuotame voke namų adresu arba nusiunčia dokumentą paštu.

viršųviršų

Juridinių asmenų, kuriuos reglamentuoja viešoji teisė (pavyzdžiui, provincijos ir savivaldos institucijos), atveju šaukimas įteikiamas administracijos posėdžiavimo arba buveinės adresu arba tos administracijos vadovui arba jo gyvenamosios vietos adresu. Juridinio asmens, kurį reglamentuoja privatinė teisė, atveju šaukimas yra įteikiamas to asmens biurui arba vienam iš direktorių asmeniškai arba vieno iš direktorių gyvenamosios vietos adresu.

Jei įteikimo paštu (pranešimo) pakanka, toks įteikimas paprastai atliekamas siunčiant atitinkamus dokumentus paštu arba per kurjerį. Taip pat galima pasinaudoti galimybe perduoti dokumentus nagrinėtinų bylų posėdyje.

Kai byla iškeliama pateikiant prašymą, įteikimas per antstolį taikomas labai retais atvejais. Kaip nurodyta atsakyme į 4 klausimą, kai byla yra iškeliama pateikiant prašymą, šaukimą prašymo įteikėjui ir paveiktosioms šalims paprastu arba registruotu laišku įteikia teismo sekretoriatas. Proceso dokumentus taip pat siunčia teismo sekretorius, vėlgi paprastu arba registruotu laišku.

Jeigu esate užsienio šalyje ir pageidaujate, kad Nyderlanduose esantis asmuo būtų šaukiamas atvykti į užsienio teismą, jums prireiks Nyderlanduose įsisteigusio antstolio pagalbos. Tai galima atlikti nusiuntus dokumentą Nyderlandų antstoliui, kuris, vadovaujantis Europos reglamentu dėl įteikimo, turi gaunančiosios agentūros kompetenciją. Arba kitu atveju šalies, kurioje yra teismas, perduodančioji agentūra gali tiesiogiai nusiųsti dokumentą susijusiai šaliai ar šalims registruotu laišku.

viršųviršų

5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais įteikti dokumentą pačiam adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)?

Byla, iškeliama išduodant įsakymą dėl šaukimo į teismą

Jei šis asmuo nesurastas, atitinkamo įsakymo nuorašas gali būti įteiktas to asmens namų ūkio nariui arba kitam patalpose esančiam asmeniui, kuris, kaip galima tikėtis, laiku perduos nuorašą asmeniui, kuriam šis dokumentas yra skirtas.

Jei palikti nuorašo kuriam nors iš šių asmenų negalima, antstolis palieka įsakymo nuorašą užklijuotame voke asmens, kuriam jis turi būti įteiktas, namuose. Jei tai taip pat nėra įmanoma, blogiausiu atveju nuorašas yra siunčiamas paštu.

Žinoma, tai gali būti asmuo, neturintis žinomos gyvenamosios vietos Nyderlanduose, ir tokiu atveju įsakymas įteikiamas prokuroro prie teismo, kuriame yra iškeliama byla, tarnyboje. Ta pati tvarka taikoma juridiniams asmenims.

Jei dokumentus reikia įteikti asmenims, kurių žinoma buvimo ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra Nyderlandų ribų, bet Europos Sąjungoje, jums reikės taikyti Europos bendrijos reglamentą Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.

Byla, iškeliama pateikiant prašymą

Esminės prielaidos, kuriomis yra grindžiamas dokumentų pranešimas bylose, kurios yra iškeliamos pateikiant prašymą, yra skirtingos. Šaukimai prašymo įteikėjui ir paveiktosioms šalims yra įteikiami paprastu laišku vadovaujantis tuo, kad šie asmenys patys nurodė adresą – prašyme arba atsiliepime į ieškinį (kuris pateiktas teismo sekretoriatui), kuriuo juos galima rasti. Todėl galima drąsiai manyti, kad šaukimas tikrai bus įteiktas.

viršųviršų

Jei paveiktoji šalis pati nenurodė savo adreso, šaukimas jai bus nusiųstas registruotu laišku. Jei šis laiškas grąžinamas teismo sekretoriui, jis patikrina, ar adresatas buvo įtrauktas į atitinkamus registrus šaukime nurodytu adresu laiško siuntimo dieną arba vėliausiai vieną savaitę po tos dienos. Jei taip, jis nedelsiant nusiunčia šaukimą paprastu laišku. Priešingu atveju teismo sekretorius pataiso adresą (jei įmanoma) ir dar kartą siunčia šaukimą registruotu laišku, nebent teismas nurodytų kitaip.

Bylai, kuri iškeliama pateikiant prašymą, taip pat gali būti taikomos tarptautinės taisyklės. Pavyzdžiui, įteikimas turi būti atliktas vadovaujantis Europos bendrijos reglamentą Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 14 straipsnio 2 dalimi, jei prašymo įteikėjai ar paveiktosios šalys neturi žinomos gyvenamosios vietos arba žinomos nuolatinės gyvenamosios vietos Nyderlanduose, tačiau turi žinomą gyvenamąją vietą ar žinomą nuolatinę gyvenamąją vietą valstybėje, kurioje yra taikomas EB reglamentas dėl įteikimo.

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Bylose, kurios yra iškeliamos išduodant įsakymą dėl šaukimo į teismą, antstolis įsakyme nurodo asmenį, kuriam turi būti paliktas įsakymo nuorašas, ir kartu pažymi to asmens statusą. Tai laikoma neginčytinu dokumento išdavimo būdo ir asmens, kuriam jis yra išduodamas, įrodymu.

viršųviršų

Antstolis turi pasirašyti įsakymą ir nuorašus; jei jis to nepadaro, įsakymas nebegalioja. Tačiau šį neapsižiūrėjimą galima ištaisyti, taikant ištaisytu įsakymu vadinimą priemonę.

Jei dokumentas siunčiamas priešingai šaliai registruotu laišku, dažniausiai jokių rašytinių įrodymų nebus, nes, kaip parodė patirtis, priešinga šalis paprastai atsisako pasirašyti gavusi dokumentą.

Tas pats galioja ir byloms, kurios yra iškeliamos pateikiant prašymą, jei šaukimas šalims ar dokumentas yra siunčiamas registruotu laišku.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis vien gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą?

Nyderlanduose yra įprasta įteikti įsakymą dėl šaukimo į teismą asmeniui, kuriam šis įsakymas yra skirtas. Jei to asmens nėra, pagal įstatymus yra leidžiama įteikti įsakymą namų ūkio nariui ar namuose antstolio rastai kokiai nors trečiajai šaliai, arba kitu atveju įsakymas gali būti paliktas patalpose arba nusiųstas paštu. Šiomis dviem galimybėmis naudojamasi tik tuo atveju, jei asmuo, kuriam antstolis gali įteikti įsakymą, nerastas. Visais šiais atvejais, jei teisiniai reikalavimai buvo įvykdyti, yra manoma, kad įsakymas pasiekė asmenį, kuriam buvo skirtas.

Įsakymas gali tapti negaliojančiu susidarius tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, kai įsakyme nėra nurodyti privalomieji duomenys. Įsakymas taip pat neteks galios, jei antstolis jo nepasirašys (žr. 6 klausimą). Tačiau tokiais atvejais svarstoma, ar toks neapsižiūrėjimas sukėlė asmeniui, kuriam šis įsakymas buvo skirtas, pernelyg didelę žalą: jei ne, įsakymas nėra laikomas negaliojančiu.

Trūkumas, dėl kurio įsakymas netenka galios, gali būti ištaisytas kitame įsakyme asmens, kuris pareikalavo įteikti įsakymą, prašymu arba teismo nurodymu.

Bylose, kurios yra iškeliamos pateikiant prašymą, yra manoma, kad prašymo įteikėjo ir kitų paveiktųjų šalių adreso duomenys yra teisingi; todėl jei šaukimo įteikti nepavyksta, yra manoma, kad prašymo įteikėjas ar kitos atitinkamos paveiktosios šalys iš esmės yra asmeniškai už tai atsakingos.

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, ir jeigu taip, tai kiek?

Yra nustatyti dokumento įteikimo mokesčiai. Antstolis nustato mokestį už įteikimą. Mokesčiai yra dvejopo pobūdžio, t. y. juos sudaro kintamas, svarstytinas mokestis, kurį suderina klientas ir antstolis, ir nekintamas vyriausybės nustatytas mokestis, kuris yra taikomas priešingai šaliai. Nekintamas vyriausybės nustatytas mokestis už antstolio veiksmus yra įtrauktas į teismo proceso išlaidas.

Papildoma informacija

Kai kuri iš pirmiau pateiktos informacijos yra paimta iš Civilinio proceso kodekso 45–66, 271–277 ir 291 straipsnių. Daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje Overheid.nl Nederlands:

 • spragtelėkite nuorodą „įstatymai ir reglamentai“ (oland. wet- en regelgeving)
 • įrašykite „civilinis procesas“ (oland. burgelijke rechtsvordering) (3-ioje skiltyje)
 • pasirinkite „Civilinio proceso kodeksas“ (oland. Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering).

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė