Európai Bizottság > EIH > Iratok kézbesítése > Hollandia

Utolsó frissítés: 26-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Iratok kézbesítése - Hollandia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban az “iratkézbesítés” jogi fogalma? Miért vannak egyedi szabályok az „iratkézbesítés”-re vonatkozóan? 1.
2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni ? 2.
3. Ki felel egy irat kézbesítéséért? 3.
4. Hogyan kézbesítik általában a gyakorlatban az iratokat? 4.
5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni (pl. mert nem tartózkodik otthon)? 5.
6. Van-e írásbeli elismervény az iratot kézbesítéséről? 6.
7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)? Lehet-e egy irat kézbesítése mégis érvényes (pl. orvosolható-e a jogsértés) vagy az iratkézbesítést újból kezdeményezni kell? 7.
8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit? 8.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban az “iratkézbesítés” jogi fogalma? Miért vannak egyedi szabályok az „iratkézbesítés”-re vonatkozóan?

Bírósági eljárásban nagyon fontos, hogy a jogvita valamennyi érintettjét teljes mértékben tájékoztassák a másik fél álláspontjáról egy ügyben. Ez biztosítja azt, hogy ismerik a másik fél érveit, és ezáltal megalapozott válasszal élhetnek. Annak lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a felek megfelelően ismerjék egymás álláspontját, egyes szabályok kikötik azt, hogy az ezen álláspontokat tartalmazó dokumentumokat kézbesíteni kell a feleknek.

Hollandiában ezt (végrehajtó révén) kézbesítésnek vagy (postán) értesítésnek nevezik. A cél mindkét esetben ugyanaz, vagyis az eljárás feleinek tájékoztatása.

Hollandiában egy jogvita bíróság elé vitelének két módja az idézés és a kereset. Törvény írja elő, hogy mikor kell idézést alkalmazni, és mikor kell keresetet benyújtani. (Ezzel kapcsolatosan további részletek találhatók abban a tájékoztatásban, amelyet egy ügy bíróság elé viteléről adnak ki). Ha nem megfelelő módszert választanak, a bíróság kiigazítja az eljárást.

Idézéssel indított eljárás esetén a végrehajtó idézést kézbesít az alperesnek a felperes kérésére. Miután a felperes elhelyezte az ügyet az illetékes bíróság tárgyalási jegyzékébe, az alperes benyújthatja az ellenkérelmet, melyet kézbesíteni kell a másik félnek, az ezt követően benyújtott egyéb eljárási iratokkal együtt. Ez a tárgyalási jegyzékbe vételkor történik. Ha jogi képviseletük is lesz, a felek általában előzetesen megküldik egymásnak a szükséges iratokat.

Lap tetejeLap teteje

A kereset benyújtásával indított eljárás a keresetnek az illetékes bíróság hivatalához postai úton történő benyújtásával kezdődik. A bíróság aztán beidézi a felperest és a keresetben megnevezett vagy az alapján egyértelműen érintett feleket, ismét postai úton. Egyes esetekben a keresetet végrehajtó kézbesíti, különösen válási ügyekben.

2. Mely iratokat kell formálisan kézbesíteni ?

A felperesnek gondoskodnia kell arról, hogy az alpereshez hivatalosan, vagyis végrehajtó útján eljuttatják az idézést és a bíróság döntését.

3. Ki felel egy irat kézbesítéséért?

A Hollandiában letelepedett végrehajtó.

A keresettel indított eljárásban a felperesnek egyszerűen be kell nyújtania a keresetet az illetékes bíróság hivatalához. Ezt követően a bíróság hivatala idézést ad ki a felperes és (adott esetben) az érintett felek részére (válási ügyek kivételével), illetve kiadja a további eljárási iratokat. Az idézést vagy az iratokat vagy normál vagy ajánlott levélben küldik, a helyzettől függően.

4. Hogyan kézbesítik általában a gyakorlatban az iratokat?

Idézéssel indított ügyekben az idézést végrehajtó kézbesíti. Az általa kézbesített hivatalos irat a végzés, és ez közhiteles okirat. A végzést általában személyesen kézbesítik az ellenérdekű félnek. Ha megtagadja a végzés átvételét, a végrehajtó ezt feljegyzi a végzésen, és feltételezik, hogy a személy megkapta a saját példányát, még ha a címzett meg is tagadta ennek átvételét. A végrehajtó vagy otthagyja a végzés egy példányát ennél a személynél lezárt borítékban vagy postán küldi meg. Ha a végrehajtó nem tudja személyesen kézbesíteni az iratot az ellenérdekű félnek, az iratot átadhatja az ellenérdekű fél lakcímén tartózkodó személynek is, feljegyezve az illető személy minőségét (pl. egy háztartásban lakó). Ha ez sem lehetséges, a végrehajtó lezárt borítékban vagy a lakcímen hagyja az iratot vagy postán küldi meg.

Lap tetejeLap teteje

Közjog hatálya alá tartozó jogi személyek (tartományi és önkormányzati hatóságok) esetén az idézést az intézmény székhelyére vagy hivatalába vagy az intézmény vezetőjének személyesen vagy a lakóhelyére kézbesítik. Magánjog hatálya alá tartozó jogi személy esetén az idézést az egyik vezető saját irodájába vagy neki személyesen vagy a lakóhelyére kézbesítik.

Ha elegendő a postai kézbesítés (értesítés), ez általában a releváns iratok posta vagy futár útján történő megküldésével történik. További lehetőség az iratok átadása a tárgyalási jegyzékbe vételkor.

A keresettel indított eljárásban ritkán történik végrehajtó útján kézbesítés. Ahogy az a 4. kérdésre adott válaszból kiderül, a felperest és az érintett feleket a bíróság hivatala normál vagy ajánlott levélben idézi be. Az eljárási iratokat szintén a bíróság hivatala küldi meg, normál vagy ajánlott levélben.

Ha külföldön tartózkodik, és Hollandiában tartózkodó személyt kíván külföldi bíróság elé idézni, akkor Hollandiában működő végrehajtó segítségére lesz szüksége. Ezt megkaphatja az európai iratkézbesítési rendelet szerint az irat holland végrehajtónak mint fogadó szervnek történő megküldésével. Emellett a bíróság helye szerinti ország kézbesítési hatósága is megküldheti az iratot közvetlenül az érintett félnek vagy feleknek ajánlott levélben.

5. Mi történik, ha kivételes esetben nem lehet magának a címzettnek kézbesíteni (pl. mert nem tartózkodik otthon)?

Idézéssel indított eljárások

Ha ez a személy nincs jelen személyesen, a releváns végzés egy példánya átadható az adott személlyel egy háztartásban élő személynek vagy a helyszínen tartózkodó más személynek, akitől elvárható, hogy időben kézbesíti az adott példányt a címzettnek.

Lap tetejeLap teteje

Ha egy példány ezen személyek egyikének sem adható át, a végrehajtó a végzés egy példányát lezárt borítékban a címzett otthonában hagyja. Ha erre sincs mód, utolsó megoldásként az adott példányt postán küldik meg.

Természetesen elképzelhető, hogy egy személy Hollandiában nem rendelkezik ismert lakcímmel, mely esetben a végzést az eljárás megindítása szerinti bíróság ügyészi hivatalához kézbesítik. Ugyanez vonatkozik a jogi személyekre is.

Olyan személyeknek történő kézbesítés esetén, akik Hollandián kívül, de az EU-ban rendelkeznek ismert lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendeletet kell alkalmazni.

Keresettel indított eljárások

A keresettel indított eljárásokban az iratokról szóló értesítés alapelvei eltérőek. A felperes és az érintett felek normál postai úton történő beidézésének oka az, hogy ezek a személyek maguk adták meg a címüket – a keresetben vagy az ellenkérelemben (melyet a bíróság hivatalához nyújtottak be) –, melyen elérhetők. Így biztosan feltételezhető, hogy az idézésnek valóban érvényt lehet szerezni.

Ha egy érintett fél saját maga nem adja meg a címét, ajánlott levélben idézik be. Ha ezt a levelet visszakapja a bíróság hivatala, a tisztviselő ellenőrzi azt, hogy a címzett a postázás napján vagy legkésőbb egy hét elteltével valóban a jelzett címen szerepel-e a megfelelő nyilvántartásokban. Ha igen, normál levélben azonnal megküldi az idézést. Ellenkező esetben a bíróság tisztviselője (ha ez lehetséges) helyesbíti a címet, és az idézést ismét megküldi ajánlott levélben, hacsak a bíróság nem dönt eltérően.

Lap tetejeLap teteje

A keresettel indított eljárásra nemzetközi szabályok is vonatkoznak. Például a kézbesítésnek a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésével összhangban kell történnie, ha a felpereseknek vagy az érintett feleknek Hollandiában nincs ismert lakcíme vagy ismert tartózkodási helye, de az EK iratkézbesítésről szóló rendeletének hatálya alá tartozó államban ismert lakcímmel vagy ismert tartózkodási hellyel rendelkezik.

6. Van-e írásbeli elismervény az iratot kézbesítéséről?

Az idézéssel indított eljárásban a végrehajtó a végzésben megnevezi azt a személyt, akinek a végzés egy példányát átadta, megjelölve az illető személy minőségét. Ez az irat kézbesítésének módjára és arra vonatkozóan, hogy azt kinek adták át, vitathatatlan bizonyíték.

A végrehajtónak alá kell írnia a végzést és annak másolatait; ennek elmulasztása esetén a végzés semmis és érvénytelen. Azonban ez a mulasztás orvosolható kiigazított végzéssel.

Ha egy iratot ajánlott levélben küldenek meg egy ellenérdekű félnek, a tapasztalatok szerint gyakran nincs arról írásbeli bizonyíték, hogy az ellenérdekű fél általában megtagadja az átvételi elismervény aláírását.

Ugyanez vonatkozik a keresettel indított eljárásokra, ha a felek idézése vagy egy dokumentum kézbesítése ajánlott levél útján történik.

Lap tetejeLap teteje

7. Mi történik, ha valamilyen probléma miatt a címzett nem kapja meg az iratot vagy a kézbesítés jogszerűtlenül történik (pl. az iratot harmadik személynek kézbesítik)? Lehet-e egy irat kézbesítése mégis érvényes (pl. orvosolható-e a jogsértés) vagy az iratkézbesítést újból kezdeményezni kell?

Hollandiában bevett gyakorlat, hogy az idézést a címzettnek kézbesítik. Ha az illető nincs jelen, a törvény szerint a végzés kézbesíthető egy vele egy háztartásban élő személynek vagy olyan harmadik félnek, akivel a végrehajtó ott találkozik, vagy a végzés a helyszínen hagyható vagy postán elküldhető. Az utóbbi két opciót csak akkor alkalmazzák, ha nincs jelen olyan személy, akinek a végzés kézbesíthető. Minden előbbi esetben feltételezik, a törvényes előírások teljesülése esetén, hogy a végzés megérkezik a kérdéses személyhez.

Számos olyan körülmény van, ami a végzést semmissé és érvénytelenné teheti, például az előírt részletes adatok hiánya. Ugyanígy semmissé és érvénytelenné teszi a végzést a végrehajtó aláírásának hiánya (lásd a fenti 6. kérdést). Azonban ilyen esetekben figyelembe veszik, hogy a kérdéses mulasztás ésszerűtlen mértékben sérti-e a végzés címzettjének érdekeit: ha nem, a végzés nem semmis és nem érvénytelen.

Egy végzést semmissé és érvénytelenné tevő mulasztást másik végzésben ki lehet igazítani, vagy a végzés kézbesítését kérő személy kérelmére vagy a bíróság által.

Keresettel indított eljárásban a felperes és minden további érdekelt lakcímének adatairól feltételezik, hogy azok helytállóak; így ha az idézés nem jár sikerrel, elvileg a felperes vagy az adott esetben érintett személy személyesen felelős.

8. Kell-e fizetni az iratkézbesítésért, és ha igen, mennyit?

Az iratkézbesítés díjköteles. A végrehajtó díjat számol fel a kézbesítésért. A díjak két részből állnak, egyrészt egy nem rögzített, az ügyfél és a végrehajtó közötti megegyezés tárgyát képező díjból, másrészt a kormány által az ellenérdekű félre alkalmazandóan megállapított díjból. A végrehajtó intézkedéseinek ezen utóbbi díjai részei az eljárási költségeknek.

További információk

Több fenti információ a polgári perrendtartás 45–66. és 271–277., illetve 291. cikkeiből származik. További információt talál a Overheid.nl Nederlands weboldalon:

 • klikkeljen a „wet- en regelgeving” linkre (törvények és rendeletek)
 • gépelje be a következőt: „burgelijke rechtsvordering” (polgári eljárás) (a 3. címsor)
 • válassza a következőt: „Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering” (polgári perrendtartás)

« Iratok kézbesítése - Általános információk | Hollandia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 26-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság