Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Malta

Uusin päivitys: 25-05-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudellinen termi ”asiakirjojen tiedoksianto” käytännössä tarkoittaa? 1.
2. Mitkä asiakirjat on annettava virallisesti tiedoksi? 2.
3. Kuka vastaa asiakirjan tiedoksiannosta? 3.
4. Miten asiakirja annetaan tiedoksi? 4.
5. Entä jos tiedoksianto suoraan vastaanottajalle ei ole mahdollinen (esim. siinä tapauksessa, että vastaanottaja ei ole kotona)? 5.
6. Saako asiakirjan tiedoksiannosta todistuksen? 6.
7. Entä jos tiedoksianto ei suju kaikilta osin lain mukaisesti (esim. siinä tapauksessa, että asiakirja annetaan tiedoksi kolmannelle henkilölle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (voiko virhe esimerkiksi korjaantua) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi? 7.
8. Onko vastaanottajan maksettava asiakirjan tiedoksiannosta, ja jos on, niin kuinka paljon? 8.

 

1. Mitä oikeudellinen termi ”asiakirjojen tiedoksianto” käytännössä tarkoittaa?

Asiakirjojen tiedoksiannolla tarkoitetaan oikeudellisten asiakirjojen toimittamista luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Tiedoksiantotavoista on erityissäännöksiä Maltan siviiliprosessilaissa (Code of Organisation and Civil Procedure, Maltan lainsäädäntö, 12 luku).

2. Mitkä asiakirjat on annettava virallisesti tiedoksi?

Kaikki tuomioistuinmenettelyjen yhteydessä oikeudelle jätettävät asiakirjat on annettava virallisesti tiedoksi. Näitä ovat esimerkiksi oikeudelliset kirjeet (judicial letters), oikeudelliset vaadeilmoitukset (judicial protests), hakemukset, haasteet, muutoksenhakemukset, vastineet, turvaamis- ja täytäntöönpanotoimia koskevat määräykset ja kaikki muutkin oikeuskäsittelyyn liittyvät asiakirjat.  

3. Kuka vastaa asiakirjan tiedoksiannosta?

Tuomioistuimelle jätetyn asiakirjan tiedoksiantaminen on tuomioistuimen tehtävä. Asianosaisen, joka jättää kanneasiakirjat tuomioistuimeen, on jätettävä samalla myös asiakirja, josta ilmenee, kenelle asiakirja on annettava tiedoksi, ja tiedoksianto-osoite. Jos vastaanottajia on useampia, asiakirjat jättävän osapuolen on varmistettava, että asiakirjan jäljennöksiä on vastaanottajia vastaava määrä.

4. Miten asiakirja annetaan tiedoksi?

Asiakirjat, jotka eivät sisälly oikeudenkäynnin varsinaiseen asiakirja-aineistoon, ja oikeudelliset vaadeilmoitukset, jotka yleensä laaditaan ennen kanteen vireillepanoa, annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä. Alkuperäiseen asiakirjaan liitetään tällöin postin vaaleanpunainen tosite, josta näkyy joko vastaanottajan allekirjoitus tai tieto siitä, että lähetystä ei ole noudettu.

Sivun alkuunSivun alkuun

Muut asiakirjat, jotka jätetään Court of Voluntary Jurisdiction –tuomioistuimelle asian vireille panemiseksi tai oikeudenkäynnin tai muun oikeuskäsittelyn kuluessa, annetaan tiedoksi tuomioistuimen haastemiehen (bailiff, marshal) välityksellä. Haastemies toimittaa kyseisen asiakirjan vastaanottajaksi ilmoitetulle henkilölle osoitteeseen, jonka asiakirjan jättänyt on ilmoittanut, tai jättää asiakirjasta jäljennöksen vastaanottajan työpaikalle tai kotiosoitteeseen.

5. Entä jos tiedoksianto suoraan vastaanottajalle ei ole mahdollinen (esim. siinä tapauksessa, että vastaanottaja ei ole kotona)?

Postitse toimitettavasta tiedoksiannosta, joka palautetaan noutamattomana, annetaan uusi toimeksianto. Jos tiedoksiannettavien asiakirjojen vastaanottajaksi mainittu henkilö on muuttanut tai jos asiakirjoja ei edelleenkään noudeta, asiakirja palautetaan tuomioistuimeen.

Tuomioistuimen haastemiehet toimittavat tiedoksiantoja maanantaista perjantaihin klo 7–19.

Jos asiakirjoja ei saada annettua tiedoksi, koska vastaanottaja ei ole kotona, on mahdollista ilmoittaa toinen osoite (esimerkiksi  toimipaikan osoite), jossa tiedoksianto suoritetaan virallisten tiedoksiantoaikojen kuluessa.

Jos tiedoksiantoa ei saada suoritettua edellä mainitusta menettelystä huolimatta, kantaja voi jättää tuomioistuimelle myös hakemuksen, jonka mukaan virallisista tiedoksiantoajoista tulisi poiketa, jolloin se voitaisiin toimittaa ennen kello 7:ää tai kello 19:än jälkeen. Tällainen tiedoksianto on mahdollinen vasta kun tuomioistuin on antanut siihen luvan päätöksellään.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos tiedoksianto ei onnistu myöskään viimeksi mainitun menettelyn avulla, kantaja voi pyytää tiedoksiannon suorittamista kuulutuksella, joka julkaistaan Maltan virallisessa lehdessä ja yhdessä tai useammassa päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä tuomioistuimen ohjeiden mukaisesti.  Jäljennös kanteesta ja siihen liittyvät asiakirjat postitetaan ilmoitettuun osoitteeseen ja osoitteessa mainitun paikkakunnan kunnanvirastoon.

6. Saako asiakirjan tiedoksiannosta todistuksen?

Kyllä. Todistuksesta ilmenee, onko tiedoksianto toteutunut vai ei.

Kirjatulla kirjeellä tiedoksiannettujen alkuperäisten asiakirjojen liitteenä on vaaleanpunainen tosite osoituksena tiedoksiannosta.  Kun alkuperäiset asiakirjat on palautettu tuomioistuimelle, niihin lisätään joko musta tai punainen leima. Mustaa leimaa käytetään osoittamaan, että tiedoksianto on suoritettu, ja leiman yhteydessä on myös tieto siitä, kenelle asiakirja toimitettiin. Jos asiakirjaa ei ole annettu tiedoksi, leima merkitään punaisella ja sen yhteydessä ilmoitetaan, miksi tiedoksianto jäi suorittamatta.

Kaikki muut asiakirjat leimataan mustalla tiedoksiannon onnistuttua tai punaisella sen epäonnistuttua, ja tiedoksiannosta vastaava tuomioistuimen haastemies allekirjoittaa ne.

7. Entä jos tiedoksianto ei suju kaikilta osin lain mukaisesti (esim. siinä tapauksessa, että asiakirja annetaan tiedoksi kolmannelle henkilölle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (voiko virhe esimerkiksi korjaantua) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi?

Jos vastaanottajaksi tarkoitettu henkilö ei saa asiakirjoja, mutta asiakirjat annetaan pätevästi tiedoksi jättämällä niistä jäljennös vastaanottajan osoitteeseen, kotiin tai työpaikalle, tiedoksianto katsotaan pätevästi toimitetuksi, mutta vastaanottaja voi vedota edellä mainittuihin seikkoihin puolustuksekseen, jos hän ei ole noudattanut lakisääteisiä määräaikoja. Lainvastaisesti suoritettu tiedoksianto voidaan riitauttaa kanneteitse oikeudessa. Jos pätevä tiedoksianto puuttuu, mutta vastapuoli, jolle tiedoksianto olisi pitänyt toimittaa, jättää tuomioistuimelle vastineen tai saapuu oikeuteen vastaamaan asiassa, tiedoksiantoa pidetään pätevänä.

8. Onko vastaanottajan maksettava asiakirjan tiedoksiannosta, ja jos on, niin kuinka paljon?

Haastemiehen toimittamasta tiedoksiannosta veloitetaan maksu, joka on määrältään noin 16 Maltan liiraa. Postitiedoksianto maksaa 3 Maltan liiraa.

Lisätietoja

 • Oikeus ja paikallinen hallinto English - Malti
 • Postitiedoksiantoon sovellettavat säännöt English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Tiedoksianto-ohje (haaste ja muut siihen liittyvät asiakirjat) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-05-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta