Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Luxemburg

Laatste aanpassing: 19-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Luxemburg

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en kennisgeving van stukken? 1.
2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving? 2.
3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? 4.
5. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd? 5.
6. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of kennisgeving alsnog geldig zijn? (Kan met andere woorden de schending van de wet ongedaan worden gemaakt?) Of moet worden overgegaan tot een nieuwe betekening of kennisgeving van het stuk? 6.
7. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving van een stuk, en zo ja, hoeveel? 7.

 

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en kennisgeving van stukken?

In Luxemburg is notification (kennisgeving) de algemene term voor de verschillende procedures waarmee een stuk ter kennis wordt gebracht van de geadresseerde.

Signification (betekening) is een specifieke vorm van kennisgeving. Betekening wordt verricht door een gerechtsdeurwaarder die zich naar de woonplaats van de geadresseerde begeeft om hem het stuk te overhandigen.

De meeste kennisgevingen vinden plaats bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Betekening door een gerechtsdeurwaarder biedt meer waarborgen dan kennisgeving per post. In de wet wordt derhalve bepaald dat de belangrijkste processtukken (gedinginleidend stuk, vonnis, beroepschrift, enz.) door een gerechtsdeurwaarder moeten worden betekend.

Wat de procedure voor het Justice de Paix (vredegerecht) betreft, worden alle oproepingen echter systematisch bij aangetekend schrijven toegezonden. Afhankelijk van het soort procedure wordt de oproeping door de griffie (bv. bij huurcontracten) dan wel door een gerechtsdeurwaarder toegezonden. Het komt dus voor dat ook de gerechtsdeurwaarder kennisgeving per post verricht in plaats van betekening.

In het algemeen is betekening door een gerechtsdeurwaarder vereist om de termijnen voor beroep tegen een gerechtelijke beslissing te doen ingaan. Bij wijze van uitzondering gaan de termijnen voor beroep tegen een in eerste aanleg gegeven beslissing inzake huurcontracten en arbeidsrecht in op de datum van kennisgeving van het vonnis door de griffie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving?

Van de meeste processtukken moet kennisgeving of betekening worden verricht vooraleer zij aan de rechter kunnen worden overgelegd.

De wet voorziet met name in de betekening of kennisgeving van gedinginleidende stukken waarin de verweerder wordt opgeroepen voor een rechter te verschijnen, hetzij persoonlijk hetzij via een advocaat.

Ook van rechterlijke beslissingen moet kennisgeving of betekening worden verricht opdat zij door het verstrijken van de beroepstermijn in kracht van gewijsde zouden gaan.

3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

In Luxemburg zijn alleen de gerechtsdeurwaarders bevoegd om betekening van een stuk te verrichten.

In de meeste gevallen is voor de inleiding van een gerechtelijke procedure de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist. Zodra de beslissing is gegeven, moet nogmaals een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om de betekening van de beslissing aan de in het ongelijk gestelde partij te laten verrichten; door deze betekening begint de beroepstermijn te lopen. Indien binnen deze termijn geen beroep wordt ingesteld, wordt de beslissing definitief. Indien de in het ongelijk gestelde partij beroep wenst in te stellen, moet zij het beroepschrift door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

De wet voorziet in een aantal uitzonderingen op het monopolie van de gerechtsdeurwaarders.

Met name voor het vredegerecht worden heel wat procedures ingeleid door de indiening van een tot de bevoegde rechter gericht verzoekschrift. Het is dan de griffie die de partijen ter zitting oproept door hen een oproeping toe te zenden waaraan een afschrift van het inleidende verzoekschrift is gehecht. Deze procedure is met name van toepassing met betrekking tot huurcontracten, maar ook met betrekking tot arbeidsrecht en betalingsbevelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De oproeping door de griffie wordt ook toegepast voor een aantal procedures bij het tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank), met name procedures die onder de bevoegdheid van de president van het tribunal vallen.

Advocaten zijn niet bevoegd om rechtstreeks kennisgeving van een stuk aan een justitiabele te verrichten. Voor een geldige kennisgeving moeten zij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dat verandert echter zodra het proces van start is gegaan en elke partij door een advocaat wordt vertegenwoordigd; vanaf dat moment kunnen de processtukken, maar ook de bewijsstukken rechtsgeldig worden uitgewisseld via kennisgeving tussen advocaten. Voor kennisgeving tussen advocaten gelden geen bijzondere formaliteiten. Het is gebruikelijk dat de advocaat spontaan de ontvangst meldt van een aldus verkregen stuk.

4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk?

4.1. Samenvatting van de procedure voor kennisgeving

De meeste kennisgevingen vinden plaats in de vorm van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Indien de postbeambte de geadresseerde op zijn adres aantreft, verzoekt hij hem de ontvangstbevestiging te ondertekenen, die vervolgens naar de afzender wordt teruggezonden. Indien de geadresseerde de ontvangstbevestiging weigert te ondertekenen, wordt dat door de postbeambte genoteerd en wordt de kennisgeving geacht te hebben plaatsgevonden.

Indien de geadresseerde niet aanwezig is maar een andere persoon het aangetekend schrijven aanvaardt, noteert de postbeambte op de ontvangstbevestiging de identiteit van deze persoon. In de meeste gevallen heeft een kennisgeving aan een derde minder rechtskracht dan een kennisgeving aan de betrokkene zelf.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de persoon afwezig is maar het adres juist is, laat de postbeambte een bericht achter in de brievenbus, waarin de geadresseerde wordt verzocht het aangetekend schrijven binnen de aangegeven termijn af te halen op het postkantoor. De kennisgeving wordt dan geacht te hebben plaatsgevonden, zelfs indien de geadresseerde het aangetekend schrijven niet afhaalt.

Indien niet kan worden vastgesteld wat het juiste adres is, zendt de postbeambte de brief terug naar de afzender met de vermelding dat de kennisgeving niet heeft plaatsgevonden. In dat geval moet de verzoeker een nieuw adres verstrekken. Indien de geadresseerde van de kennisgeving geen bekend adres heeft, kan de verzoeker afzien van de kennisgevingsprocedure en het dossier overdragen aan een gerechtsdeurwaarder opdat deze tot betekening zou overgaan en in voorkomend geval een procès-verbal de recherches (proces-verbaal van onderzoek) zou opstellen.

De bovenbeschreven procedure voor kennisgeving is alleen van toepassing indien de geadresseerde van het stuk in Luxemburg woont. Ten aanzien van in het buitenland wonende personen moet de procedure voor betekening worden gevolgd.

4.2. Samenvatting van de procedure voor betekening

Betekening houdt in dat de gerechtsdeurwaarder het stuk aan de geadresseerde in persoon overhandigt.

Gewoonlijk begeeft de gerechtsdeurwaarder zich naar de woonplaats van de geadresseerde. De overhandiging kan echter ook geschieden op elke plaats waar de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde aantreft, bv. op de werkplek.

Indien de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde van het stuk op zijn woonplaats aantreft, overhandigt hij hem een eensluidend afschrift van het stuk. Hij stelt een proces-verbaal van inachtneming van deze formaliteit op, dat aan het origineel van het stuk wordt gehecht. Zowel het stuk als het proces-verbaal wordt teruggezonden naar de partij die het initiatief tot betekening heeft genomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de geadresseerde niet op zijn woonplaats aanwezig is, kan het stuk worden overhandigd aan eenieder die zich ter plaatse bevindt, waaronder kinderen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. De gerechtsdeurwaarder vermeldt in zijn proces-verbaal aan wie het stuk is overhandigd. Opgemerkt zij dat het stuk onder gesloten couvert aan derden wordt overhandigd. De derde kan dus geen kennis nemen van het stuk zonder het couvert te openen.

Indien de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde niet op zijn woonplaats aantreft maar het adres juist is, laat hij in de brievenbus, onder gesloten couvert, een afschrift van het stuk en een bericht dat hij zich heeft aangemeld achter. Uiterlijk op de eerste daaropvolgende werkdag zendt hij de geadresseerde bij gewone brief een tweede afschrift van het stuk toe. De gerechtsdeurwaarder stelt een proces-verbaal betreffende de uitvoering van deze maatregelen op, dat aan het origineel van de betekening wordt gehecht.

Indien de gerechtsdeurwaarder niemand aantreft en indien het adres niet met zekerheid bekend is (bv. omdat er geen brievenbus is), verricht hij verificaties om na te gaan waar de geadresseerde kan worden gevonden. Er wordt een zogenaamd procès-verbal de recherches opgesteld, waarin het resultaat van deze verificaties wordt gerelateerd.

5. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd?

In geval van kennisgeving per post, geldt de ontvangstbevestiging als bewijs. In geval van betekening door een gerechtsdeurwaarder, stelt deze een proces-verbaal op van de handelingen die hij heeft verricht. De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar. Het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder geldt als bewijs tenzij bij inscription de faux (betichting van valsheid).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of kennisgeving alsnog geldig zijn? (Kan met andere woorden de schending van de wet ongedaan worden gemaakt?) Of moet worden overgegaan tot een nieuwe betekening of kennisgeving van het stuk?

De schending van de voor kennisgeving geldende vormvoorschriften kan leiden tot de nietigheid van de kennisgeving.

De nietigheid wegens vormfout zal echter slechts worden uitgesproken indien vaststaat dat deze vormfout de geadresseerde van het stuk heeft benadeeld.

De rechter moet over deze kwestie oordelen.

Indien de betekening of kennisgeving niet aan de geadresseerde zelf kan worden verricht en wanneer deze niet verschijnt, kan de rechter de verzoeker vragen een nieuwe betekening of kennisgeving van het stuk te laten verrichten. Aldus kan met zekerheid worden vastgesteld wat de oorzaak is van het niet-verschijnen van de betrokkene.

Voor procedures waarbij de partijen normaliter door de griffie worden opgeroepen, kan de rechter de verzoeker ook vragen de oproeping door een gerechtsdeurwaarder te laten verrichten indien er twijfel bestaat over de geldigheid van de oproeping bij aangetekend schrijven.

Tot slot wordt een vonnis slechts geacht op tegenspraak te zijn gewezen ten aanzien van een niet ter zitting verschenen partij indien vaststaat dat de oproeping aan deze partij zelf is overhandigd. Indien dat niet het geval is (bv. de oproeping is overhandigd aan een andere persoon die zich ter plaatse bevond), wordt het vonnis bij verstek gewezen, en kan daartegen dus verzet worden aangetekend.

7. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving van een stuk, en zo ja, hoeveel?

Kennisgevingen door de griffie zijn kosteloos. Wanneer de betekening of kennisgeving door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht, dan wordt deze vergoed tegen een vast tarief dat wordt vastgesteld bij groothertogelijke verordening.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Luxemburg - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk