Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 17-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος “επίδοση εγγράφων”; Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν την επίδοση εγγράφων; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Πώς επιδίδεται πρακτικά το έγγραφο; 4.
5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. διότι δεν βρίσκεται στην κατοικία του); 5.
6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου; 6.
7. Τι συμβαίνει αν κάτι δεν πάει καλά και ο αποδέκτης δεν λάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. αν το έγγραφο επιδοθεί σε άλλο πρόσωπο); Μπορεί η επίδοση του εγγράφου να θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα και ότι είναι έγκυρη (για παράδειγμα, μπορεί να θεραπευθεί η παράβαση νομοθετικών διατάξεων) ή πρέπει να εκδοθεί νέο έγγραφο; 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος “επίδοση εγγράφων”; Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν την επίδοση εγγράφων;

Σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο ο αποδέκτης ενημερώνεται για την ύπαρξη εγγράφου ή την κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και του δίδεται η ευκαιρία να αποκτήσει έγκαιρα γνώση του εγγράφου.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την επίδοση ορισμένων εγγράφων που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα δικονομικά δικαιώματα των διαδίκων σε μια υπόθεση και την εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για παράδειγμα, ο νόμος περί πολιτικής δικονομίας θεσπίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαδίκων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να λαμβάνουν αντίγραφα των δικαστικών και των διοικητικών αποφάσεων, καθώς και άλλων εγγράφων που αφορούν μια υπόθεση.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως;

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί ή αμφισβητούνται τα δικαιώματα ασκεί αγωγή υποβάλλοντας γραπτή αίτηση με την οποία γνωστοποιεί στο δικαστήριο την αξίωσή του. Η αίτηση γνωστοποιήσεως της αξίωσης κατατίθεται στο γραφείο του γραμματέα του δικαστηρίου ή αποστέλλεται στο δικαστήριο ταχυδρομικά.

Ο νόμος περί πολιτικής δικονομίας επιβάλλει επίσης στα δικαστήρια την υποχρέωση να μεριμνούν για την επίδοση εγγράφων στους διαδίκους με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. επίδοση δικαστικών κλήσεων στους διαδίκους·
 2. αποστολή αντιγράφων των αιτήσεων γνωστοποιήσεως των αξιώσεων και των συνημμένων εγγράφων στον αντίδικο και διαβίβαση της απάντησης του εναγομένου στον ενάγοντα και σε τρίτους·
 3. υποβολή ή αποστολή αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων στους διαδίκους·
 4. έκδοση εντολών αναγκαστικής εκτέλεσης και διαβίβασή τους στους δικαστικούς επιμελητές, σε περίπτωση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων για την ικανοποίηση αξιώσεων του Δημοσίου.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Γενικά, τα έγγραφα επιδίδονται από τα δικαστήρια. Εντούτοις, σε μεμονωμένες περιπτώσεις τις οποίες καθορίζει η νομοθεσία και κατόπιν έγκρισης του δικαστή, η κλήση για παράσταση στο δικαστήριο μπορεί να επιδοθεί σε διάδικο προκειμένου να διαβιβαστεί σε τρίτον ο οποίος καλείται ή επιτάσσεται να συμμετάσχει στη δίκη. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο το οποίο καλείται ή επιτάσσεται να παραστεί υπογράφει την κλήση προκειμένου να αποδειχθεί η επίδοση και το υπογεγραμμένο τμήμα επιστρέφεται στο δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν ο αποδέκτης της κλήσης απουσιάζει από την κατοικία του, το πρόσωπο που ενεργεί την επίδοση μπορεί να επιδώσει την κλήση σε άλλο ενήλικο μέλος της οικογένειας που συνοικεί με τον αποδέκτη. Αν ο αποδέκτης απουσιάζει από το χώρο εργασίας του, η κλήση επιδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο του χώρου εργασίας προκειμένου να τη διαβιβάσει στον αποδέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο που παραλαμβάνει την κλήση πρέπει να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του και τη σχέση του με τον αποδέκτη ή τη θέση του στο χώρο εργασίας στο τμήμα της κλήσης όπου τίθεται η υπογραφή του αποδέκτη και να διαβιβάσει την κλήση στον αποδέκτη το συντομότερο δυνατόν.

Αν η κλήση επιδοθεί νομότυπα, θεωρείται ότι το πρόσωπο που καλείται ή επιτάσσεται έχει λάβει γνώση του χρόνου και του τόπου της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, εκτός αν δεν ήταν παρών στην κατοικία του και η διαμονή του είναι άγνωστη. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που επιδίδει την κλήση σημειώνει στο τμήμα της κλήσης όπου τίθεται η υπογραφή του αποδέκτη το γεγονός αυτό, και δηλώνει πού βρίσκεται ο αποδέκτης και πότε αναμένεται να επιστρέψει, εφόσον έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία (άρθρο 56 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

4. Πώς επιδίδεται πρακτικά το έγγραφο;

Ο συνηθέστερος τρόπος επιδόσεως εγγράφου είναι ταχυδρομικώς ή απευθείας σε πρόσωπο που συμμετέχει σε δίκη (σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων, κλήσεων ή άλλων δικαστικών εγγράφων). Ο αποδέκτης υπογράφει το έντυπο κοινοποιήσεως προκειμένου να πιστοποιήσει ότι έλαβε το έγγραφο. Η νομοθεσία της Λεττονίας προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επίδοσης κλήσεων με τηλεγράφημα, τηλεφωνικό μήνυμα, φαξ ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς.

5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. διότι δεν βρίσκεται στην κατοικία του);

Αν το πρόσωπο που επιδίδει το έγγραφο διαπιστώσει ότι ο αποδέκτης απουσιάζει από την κατοικία του, η κλήση επιδίδεται σε άλλο ενήλικο μέλος της οικογένειας που συνοικεί με τον αποδέκτη. Αν το πρόσωπο που επιδίδει το έγγραφο διαπιστώσει ότι ο αποδέκτης απουσιάζει από τον τόπο εργασίας του, η κλήση επιδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο του τόπου εργασίας προκειμένου να τη διαβιβάσει στον αποδέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο που παραλαμβάνει την κλήση πρέπει να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του και τη σχέση του με τον αποδέκτη ή τη θέση του στο χώρο εργασίας στο τμήμα της κλήσεως όπου τίθεται η υπογραφή του αποδέκτη και να διαβιβάσει την κλήση στον αποδέκτη το συντομότερο δυνατόν.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου;

Όταν η κλήση επιδίδεται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς ή μέσω άλλου διαδίκου, πρέπει να επιδίδεται αυτοπροσώπως και να υπογράφεται από το πρόσωπο που καλείται ή επιτάσσεται, προκειμένου να αποδεικνύεται η παραλαβή της. Το υπογεγραμμένο τμήμα της κλήσης πρέπει να επιστρέφεται στο δικαστήριο.

Όταν η κλήση επιδίδεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 5, ο παραλαμβάνων πρέπει να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του και τη σχέση του με τον αποδέκτη ή τη θέση του στο χώρο εργασίας στο τμήμα της κλήσεως όπου τίθεται η υπογραφή του αποδέκτη και να διαβιβάσει την κλήση στον αποδέκτη το συντομότερο δυνατόν.

Τα ακόλουθα στοιχεία θεωρείται ότι αποτελούν απόδειξη επίδοσης/παραλαβής εγγράφου:

 1. αποδεικτικό ταχυδρομείου ή διαβίβασης (για φυσικά και νομικά πρόσωπα)·
 2. βεβαίωση του αποδέκτη ότι έλαβε τα δικαστικά έγγραφα·
 3. υπογραφή του αποδέκτη και ημερομηνία σε πιστοποιητικό ταχυδρομικής παραλαβής·
 4. υπογραφή του αποδέκτη στο έντυπο κοινοποίησης, σε ειδικό έντυπο ή στα πρακτικά της διαδικασίας.

7. Τι συμβαίνει αν κάτι δεν πάει καλά και ο αποδέκτης δεν λάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. αν το έγγραφο επιδοθεί σε άλλο πρόσωπο); Μπορεί η επίδοση του εγγράφου να θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα και ότι είναι έγκυρη (για παράδειγμα, μπορεί να θεραπευθεί η παράβαση νομοθετικών διατάξεων) ή πρέπει να εκδοθεί νέο έγγραφο;

Αν ένα νομικό πρόσωπο δεν έχει λάβει έγγραφο, αλλά αποδεικνύεται ότι το έγγραφο στάλθηκε στην καταστατική έδρα του, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί.

Κλήση για εμφάνιση στο δικαστήριο που απευθύνεται σε φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί αν παραδοθεί σε οποιοδήποτε ενήλικο μέλος της οικογένειας του αποδέκτη που συνοικεί με αυτόν. Αν η πραγματική κατοικία του φυσικού προσώπου είναι άγνωστη ή το φυσικό πρόσωπο απουσιάζει από την κατοικία του, η επίδοση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε εφόσον η κλήση προς εμφάνιση δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα Latvijas Vēstnesis τουλάχιστον ένα μήνα πριν την επ’ ακροατηρίου συζήτηση. Η απουσία του εναγομένου από την κατοικία του ή το γεγονός ότι ο τόπος κατοικίας του είναι άγνωστος μπορούν να βεβαιωθούν από τις ταχυδρομικές αρχές ή από δικαστικό επιμελητή.

Εντούτοις, αν ο διάδικος δεν λάβει γνώση του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της δίκης, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να αναβληθεί.

Αν πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν τηρήσει νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τη γνωστοποίηση του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της δίκης και εκδίκασε την υπόθεση, η απόφαση ανακόπτεται και η υπόθεση έρχεται και πάλι προς συζήτηση.

(Βλ. ερώτηση 5)

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο;

Το άρθρο 40 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται πριν τη δικάσιμο από το διάδικο που ασκεί την αγωγή, εκτός αν απαλλάσσεται από την καταβολή των δικαστικών εξόδων στο κράτος. Τα δικαστικά έξοδα αντιπροσωπεύουν το πραγματικό κόστος.

Αν τα έγγραφα επιδοθούν από συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή, η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές για την εκτέλεση διαδικαστικών πράξεων από συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή.

Η πρώτη έκδοση αποσπάσματος δικαστικής απόφασης πραγματοποιείται ατελώς. Οι διάδικοι υποχρεούνται να καταβάλουν διοικητικό τέλος 2 LVL μόνο για κάθε επόμενη φορά που ζητούν την έκδοση αποσπάσματος· αν το πρόσωπο που εκτελεί δικαστική απόφαση απολέσει, καταστρέψει ή κλέψει εντολή αναγκαστικής εκτέλεσης, η έκδοση αντιγράφου υπόκειται σε τέλος 5 LVL · η έκδοση εγγράφου που να πιστοποιεί την έναρξη ισχύος δικαστικής αποφάσεως, όταν η απόφαση αυτή πρόκειται να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή, υπόκειται σε τέλος 3 LVL.

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 17-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο