Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Латвия

Последна актуализация: 15-02-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Латвия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава на практика терминът „връчване на документи“? Защо има специални правила за връчването на документи? 1.
2. За кои документи се изисква формално връчване? 2.
3. Кой е компетентен да връчва документи? 3.
4. Как се осъществява обичайно на практика връчването на документи? 4.
5. Какво се случва, когато личното връчване на адресата не е възможно (например защото той не е открит в дома му)? 5.
6. Съществува ли писмено доказателство за връчването на документа? 6.
7. Какво става, когато нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването бъде извършено в нарушение на закона (например когато документът е връчен на трето лице)? Може ли да се счита, че документът е връчен и че връчването е валидно (например, възможно ли е да се предотврати нарушение на нормативни разпоредби) или документите трябва да бъдат издадени повторно? 7.
8. Дължа ли заплащане за връчване на документ и каква сума? 8.

 

1. Какво означава на практика терминът „връчване на документи“? Защо има специални правила за връчването на документи?

Връчване на документи е процедурата за уведомяване на адресат за писмен документ или процедура в съответствие с националното законодателство, която предоставя на адресата възможност да научи своевременно за документа.

Съществуват специални правила за връчване на някои писмени документи, гарантиращи на участниците в съдебни производства процесуалните им права и равни възможности за упражняване на тези права. Например, Гражданският процесуален закон урежда правата и задълженията на страните, включително тяхното право да получат копия от присъди, съдебни решения и други документи по делото, в което участват.

2. За кои документи се изисква формално връчване?

Физическо или юридическо лице, което защитава своите нарушени или оспорени права, предявява съдебен иск като подава писмена молба, с която уведомява съда за своя иск. Това се извършва под формата на искова молба, подадена в службата на съдебния деловодител или изпратена до съда по пощата.

НагореНагоре

Освен това, Гражданският процесуален закон възлага на съда задължението да осигури връчването на документите по делото на засегнатите страни чрез следните способи:

 1. връчване на съдебни призовки на страните;
 2. изпращане на копие от исковата молба и приложените към нея документи на насрещната страна по делото и, след получаване на отговора на ответника, изпращане на копие от този отговор до ищеца и засегнатите трети страни;
 3. предоставяне или изпращане на копия от съдебното решение на страните по делото;
 4. издаване на изпълнителни основания и изпращане на тези документи до съдебните пристави, когато имуществото, подлежащо на възстановяване, следва да се внесе в държавния бюджет.

3. Кой е компетентен да връчва документи?

В общия случай документите се връчват от съдилищата. Но в отделни предвидени в закона случаи и с разрешение на съдията съдебните призовки могат да се получат от страна по делото за предаване на друго лице, което е поканено или призовано да участва в делото. В такива случаи поканеното или призовано лице следва да удостовери с подписа си приемането на призовката, като подписаната част от призовката се връща на съда.

НагореНагоре

Когато лицето, натоварено с връчването на призовката, не открие адресата на домашния му адрес, призовката се връчва на друг пълнолетен член на семейството, живеещ в същото домакинство. Когато лицето, което връчва призовката, не открие адресата на работното му място, призовката се връчва на администратор на работното място за предаване на адресата. В горните случаи, лицето, което приема призовката, трябва да впише името и фамилията си, и да посочи връзката си с адресата или длъжността си на работното му място в частта от призовката, предназначена за подписване от адресата, и трябва да я предаде на адресата при първа възможност.

Когато едно лице е редовно призовано, се счита, че то е уведомено за датата и мястото на разглеждане на делото, освен в случаите, когато адресатът не е открит на домашния му адрес и местонахождението му е неизвестно. В такива случаи лицето, натоварено да връчи призовката, документира обстоятелствата върху частта от призовката, предназначена за подписване от адресата, като вписва сведения относно местонахождението на адресата и очакваното време на завръщането му, когато е възможно тази информация да бъде набавена (раздел 56 от Гражданския процесуален закон).

НагореНагоре

4. Как се осъществява обичайно на практика връчването на документи?

Най-често връчването на документи се осъществява чрез изпращането им по пощата или личното им предаване на лицето, участващо в делото (когато става дума за съдебни постановления, призовки и други съдебни документи), при което адресатът подписва формуляр за уведомяване за разглеждане на дело, с който се удостоверява приемането на документа. Латвийското законодателство предвижда и възможността за връчване на призовки с телеграма, по телефона, по факс и чрез куриер.

5. Какво се случва, когато личното връчване на адресата не е възможно (например защото той не е открит в дома му)?

Когато лицето, натоварено с връчването на призовката, не открие адресата на домашния му адрес, призовката се връчва на друг пълнолетен член на семейството, живеещ в същото домакинство. Когато лицето, което връчва призовката, не открие адресата на работното му място, призовката се връчва на администратор на работното място за предаване на адресата. В горните случаи, лицето, което приема призовката, трябва да впише името и фамилията си, и да посочи връзката си с адресата или длъжността си на работното му място в частта от призовката, предназначена за подписване от адресата, и трябва да я предаде на адресата при първа възможност.

НагореНагоре

6. Съществува ли писмено доказателство за връчването на документа?

При връчване на призовка от куриер или от друг участник в делото, документът се връчва лично, като призованото или поканено лице трябва да удостовери с подписа си приемането на призовката. Подписаната част от призовката се връща на съда.

При връчване на призовка в обстоятелствата, описани във въпрос 5, лицето, което приема призовката, трябва да впише името и фамилията си, и да посочи връзката си с адресата или длъжността си на работното му място в частта от призовката, предназначена за подписване от адресата, и трябва да я предаде на адресата при първа възможност.

За доказателства за връчване / приемане на документ се считат:

 1. доказателство за изпращане по пощата или предаване чрез комуникационно средство (за физически и юридически лица);
 2. потвърждение от адресата за приемане на съдебни документи;
 3. подпис на адресата и дата на пощенската разписка;
 4. подпис на адресата върху формуляр за уведомяване за разглеждане на дело, специален формуляр или протокол за процесуални действия.

7. Какво става, когато нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването бъде извършено в нарушение на закона (например когато документът е връчен на трето лице)? Може ли да се счита, че документът е връчен и че връчването е валидно (например, възможно ли е да се предотврати нарушение на нормативни разпоредби) или документите трябва да бъдат издадени повторно?

Когато дадено юридическо лице не е получило документ, но е налице доказателство, потвърждаващо, че документът е изпратен на регистрационния адрес на юридическото лице, връчването се счита за валидно извършено.

НагореНагоре

Съдебна призовка, изпратена до физическо лице, се счита за връчена, когато е предадена на пълнолетен член на семейството, живеещ в същото домакинство. Когато настоящото местожителство на физическо лице не е известно или лицето отсъства от адреса си, то това лице се счита за редовно призовано след публикуване на съдебната призовка в официалния вестник „Latvijas Vēstnesis“ не по-късно от един месец преди съдебното заседание. Отсъствието на ответник от дома му или фактът, че местожителството му не е известно, може да се удостовери от пощенските служби или от заклет съдебен пристав.

Обаче, когато една от страните по дело не е уведомена за датата и мястото на съдебното заседание, делото се отлага.

Когато първоинстанционен съд не изпълни нормативните изисквания, свързани с уведомяването за датата и мястото на съдебно заседание, и пристъпи към разглеждане на делото, съдебното решение се анулира и делото се разглежда повторно.

НагореНагоре

(Виж въпрос 5)

8. Дължа ли заплащане за връчване на документ и каква сума?

Раздел 40 от Гражданския процесуален закон предвижда, че съдебните разноски се заплащат преди разглеждането на делото от страната, предявила иска, освен в случаите, когато тази страна е освободена от заплащане на съдебни разноски на държавата. Размерът на заплатените суми отразява действително направените разходи.

Когато документи са връчени от заклет нотариус или съдебен пристав, дължимото възнаграждение се изчислява въз основа на текущите тарифи на нотариуса или пристава за изпълнение на процесуални действия.

Не се събират разноски за първо предоставяне на извлечение от съдебно постановление. От участниците в дело се събира административна такса в размер на 2 LVL, само при поискване на второ или следващо извлечение; когато се установи, че лицето, осъществяващо принудителното изпълнение, е изгубило, унищожило или откраднало изпълнително основание, за издаването на дубликат на документа се събира такса в размер на 5 LVL; за издаване на документ, удостоверяващ влизането в сила на съдебно постановление, когато такова постановление се предоставя на чуждестранен орган, се събира такса в размер на 3 LVL.

« Служба за документи - Обща информация | Латвия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-02-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство