Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Ierland

Laatste aanpassing: 05-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor de betekening/kennisgeving van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening/kennisgeving van een document, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor de betekening/kennisgeving van gerechtelijke stukken?

De termen geven aan hoe aanklagers/eisers partijen informeren over zaken die bij de rechter aanhangig worden gemaakt.

De regels maken duidelijk welke wijzen van betekening en kennisgeving de rechtbank toestaat.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

Alle documenten die zijn opgesteld om een procedure te beginnen bij het District Circuit of het High Court (inclusief beroepen tegen uitspraken van lagere rechtbanken) en alle verdere documenten in verband met civiele procedures.

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

De partij namens wie het document moet worden betekend of degene die daartoe door deze partij is gemachtigd.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Voor kleine overtredingen die in het District Court worden behandeld, kan een betekening of kennisgeving plaatsvinden via

 1. Aangetekende brief
 2. Gefrankeerde brief met bericht van ontvangst
 3. Afgifte in een verzegelde envelop aan iemand anders dan degene aan wie betekening geschiedt
 4. Overhandiging aan verweerder of aan een familielid van verweerder die ouder is dan zestien jaar en op hetzelfde adres woont.

In civiele procedures in het Circuit Court gebeurt kennisgeving vrijwel altijd per aangetekende brief.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

High Court Order 9 van de Rules of the Superior Courts bepaalt dat een gedinginleidend stuk moet worden betekend aan een natuurlijke persoon, maar staat kennisgeving toe nadat naar behoren is geprobeerd het stuk te betekenen. Betekening/kennisgeving aan ondernemingen: artikel 379 van de Companies Act 1963 bepaalt dat een gedinginleidend stuk per gewone post dient te worden toegezonden aan de statutaire zetel van de onderneming. Verdere documentatie wordt gewoonlijk per aangetekende post verzonden. (Zie Order 121 RSC, 1986, zoals gewijzigd.)

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)?

Als kennisgeving per aangetekende brief of betekening niet lukt, kan de eiser of diens wettelijke vertegenwoordiger de desbetreffende rechtbank verzoeken om een andere manier van kennisgeving, meestal per gewone post.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

In het District Court en het Circuit Court wordt in het geval van kennisgeving per aangetekende brief een wettelijke verklaring onder ede afgelegd door degene die de envelop heeft gepost, ten minste tien dagen na de datum waarop de envelop is gepost en onder overlegging van het verzendbewijs.

In het High Court wordt als noodzakelijk bewijs een verklaring onder ede over de betekening afgelegd door degene die de betekening heeft verricht. In het geval van een gedinginleidend stuk moeten de gegevens van de betekening binnen drie dagen na betekening aan de achterzijde van het stuk worden vermeld en hiervan moet melding worden gemaakt in de beëdigde verklaring over de betekening.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden?

Men kan het District Circuit en het High Court verzoeken een eventuele beschikking te vernietigen indien een per aangetekende post verzonden kennisgeving van de rechtszitting niet is ontvangen.

8. Moet er betaald worden voor de betekening/kennisgeving van een document, zo ja, hoeveel?

Alleen portokosten en, indien van toepassing, het honorarium van een vertegenwoordiger.

Nadere inlichtingen

 • Courts Service - Ireland English

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk