Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Международно право

Последна актуализация: 19-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


В случай, че трябва да изпратите документ извън Европейския съюз, съществуват международни конвенции, които могат да ви спестят време.

Когато сте страна в съдебен процес, ви се налага да изпращате различни документи до другата страна в спора, както и на свой ред да получавате други документи. Казано на правен език, налага ви се да връчвате документи.

Хагската конвенция от 1965 г. English - français поставя основите на система за препращане на документи чрез централните органи, посочени от всяка от договарящите страни.

Съгласно тази система, документите, които трябва да изпратите в чужбина, се препращат от компетентните органи на държавата -членка на Съюза, в която живеете, до централните органи, определени от другата въпросна държава, които се задължават да ги връчат на получателя. Централният орган може и да не изисква допълнителни формалности като например легализация на документите.

Конвенцията не препятства договарящите страни да предвидят или приемат по-опростена система, например възможност за изпращане на документите до получателя направо по пощата.

Договореностите от Хагската конвенция се прилагат, ако трябва да изпращате документи до страна, която не е член на Европейския съюз, или до Дания.

Австрия не е страна по Конвенцията.

Същевременно в държавите-членки на ЕС без Дания Конвенцията е заменена от Регламент от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на ЕС.

И накрая, между държавите-членки на ЕС и държавите извън Съюза съществуват редица двустранни споразумения, препратки към които са дадени на страниците на всяка от държавите-членки.

Документи за справка

 • Хагска Конвенция English - français от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
 • Регламент (ЕО) No 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на ЕС

« Служба за документи - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 19-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство