Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Griekenland

Laatste aanpassing: 18-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen “betekening” en “kennisgeving”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van documenten? 1.
2. Welke documenten behoeven een betekening of een kennisgeving? 2.
3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of de kennisgeving van een document? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of een kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er indien, in uitzonderlijke gevallen, betekening of kennisgeving aan de geadresseerde in persoon niet mogelijk is? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bv. betekening of kennisgeving van het document aan een derde)? 7.
8. Moet er worden betaald voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen “betekening” en “kennisgeving”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van documenten?

De “betekening” is een vorm van kennisgeving van het document aan de persoon voor wie het bestemd is, zodat deze kennis kan nemen van de inhoud ervan, overeenkomstig bepalingen van het procesrecht waarbij wordt vastgesteld wie de betekening verricht, op welke wijze de mogelijkheid wordt geboden om kennis te nemen van het document, en hoe de gedane betekening wordt geattesteerd.

2. Welke documenten behoeven een betekening of een kennisgeving?

De documenten die moeten worden betekend zijn de juridische stukken betreffende de vordering, het verzet tegen een verstekvonnis, het hoger beroep, het beroep in cassatie, de revisie, het derdenverzet, het verzet tegen buitengerechtelijke en gerechtelijke stukken, de principale en accessoire tussenkomst, de aanzegging van een proces en de dagvaarding, het verzoek tot het nemen van conservatoire maatregelen, het verzoek tot het verlenen van rechtsbescherming volgens de procedure van de vrijwillige rechtspraak, de oproeping tot deelneming aan de debatten, alsmede alle (definitieve en niet-definitieve) gerechtelijke uitspraken.

3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of de kennisgeving van een document?

De betekening geschiedt op initiatief van een van de partijen op schriftelijk verzoek dat onderaan op het te betekenen document wordt geformuleerd, hetzij door de partij zelf of haar gevolmachtigde, hetzij, op haar of zijn verzoek, door de bevoegde rechter, en indien het een college van rechters betreft, door de voorzitter ervan (art. 123 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De betekening geschiedt door een gerechtsdeurwaarder die is aangesteld in de rechtbank in het arrondissement waarvan de geadresseerde van de betekening zijn woon- of verblijfplaats heeft op het moment dat de betekening plaatsvindt (art. 122, lid 1, van het WBR). De betekeningen die plaatsvinden op initiatief van de rechtbank, kunnen ook door een deurwaarder in strafzaken van het arrondissement in kwestie of door een politieagent, een gendarme, een veldwachter, een boswachter, dan wel door de gemeentesecretaris worden verricht (art. 122, leden 2 en 3, van het WBR). Bij decreten die op voorstel van de minister van Justitie worden uitgevaardigd, kan worden bepaald dat de betekening van alle bovenvermelde documenten of een deel ervan per post of per telefoon of telegram kan geschieden, en kan tevens worden bepaald op welke wijze de betekening dient te worden verricht en aangetoond (art. 122, lid 3, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In het geval van conservatoire maatregelen geschiedt de kennisgeving van plaats en tijd van het debat door betekening van een door de griffie van de rechtbank opgesteld document waarin plaats, datum en uur van het debat worden vermeld, of door middel van een oproep per telegram of telefoon door de griffie van de rechtbank. De rechter kan opdracht geven om tegelijk met de betekening van de dagvaarding een kopie van het verzoek te overhandigen (art. 686, lid 4, van het WBR).

4. Hoe verloopt een betekening of een kennisgeving in de praktijk?

De betekening bestaat erin dat het document wordt overhandigd aan de persoon voor wie het bestemd is (art. 127, lid 1, van het WBR), waar deze zich ook bevindt (art. 124 van het WBR). Indien de persoon op de plaats waar de betekening moet worden gedaan, een woning, winkel, kantoor of werkplaats heeft, hetzij alleen, hetzij met anderen, dan wel als hoofdarbeider, handarbeider of dienstbode werkt, kan de betekening niet op een andere plaats gebeuren zonder dat hij daarmee instemt (art. 124, lid 2, van het WBR).

5. Wat gebeurt er indien, in uitzonderlijke gevallen, betekening of kennisgeving aan de geadresseerde in persoon niet mogelijk is?

Indien de geadresseerde niet in zijn woning aanwezig is, wordt het document overhandigd aan een van de verwanten of bedienden die bij hem inwonen; indien deze laatsten echter ook afwezig zijn of niet bestaan, wordt het document overhandigd aan een van de andere medebewoners die handelingsbewust zijn en niet als tegenpartij van de geadresseerde bij het proces betrokken zijn (art. 128, lid 1, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien niemand van de in de vorige alinea vermelde personen in de woning aanwezig is:

 1. moet het document in tegenwoordigheid van een getuige op de deur van de woning worden aangeplakt;
 2. moet uiterlijk de volgende werkdag na het aanplakken een kopie van het document, zonder fiscaal zegel, worden overhandigd aan het hoofd van het politiecommissariaat of van het politiebureau van het district waarin de woning ligt, en bij afwezigheid van het hoofd, aan de dienstdoende officier of onderofficier of aan de wachtdoende agent van het politiebureau, en indien er geen politiecommissariaat of –bureau is in het district van de gemeente waar de woning zich bevindt, aan de burgemeester en bij diens afwezigheid aan de secretaris. In al deze gevallen wordt de overhandiging bevestigd door een verklaring van ontvangst die, zonder fiscaal zegel, wordt opgesteld onder het proces-verbaal van betekening als bedoeld onder punt 6;
 3. moet uiterlijk de volgende werkdag degene die de betekening van het document heeft gedaan, aan degene voor wie het document is bestemd per post een bericht toezenden waarin de aard van het betekende document, het adres van de woning waar het document op de deur is aangeplakt, de datum waarop het is aangeplakt, de autoriteit aan wie de kopie is overhandigd, alsmede de datum van overhandiging worden vermeld. Het feit dat het bericht per post is verzonden, wordt bevestigd door een verklaring van ontvangst die, zonder fiscaal zegel, onder het proces-verbaal van betekening (als bedoeld onder punt 6) wordt opgesteld en ondertekend door degene die de betekening heeft gedaan. In de verklaring moet melding worden gemaakt van het postkantoor waar het bericht is verzonden en van de bediende die het in ontvangst heeft genomen; laatstgenoemde moet de verklaring medeondertekenen (art. 128, lid 4, van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening niet in de winkel, het kantoor of de werkplaats aanwezig is, wordt het document overhandigd aan de chef van de winkel, het kantoor of de werkplaats dan wel aan een van de vennoten, medewerkers, bedienden of dienstboden, mits zij handelingsbewust zijn en niet als tegenpartij van de geadresseerde van de betekening bij het proces betrokken zijn (art. 129, lid 1, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien geen van de in de vorige alinea vermelde personen aanwezig is in de winkel, het kantoor of de werkplaats, is artikel 128, lid 4, van het WBR van toepassing (art. 129, lid 2, van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening of de in de artikelen 128 en 129 vermelde personen weigeren het document in ontvangst te nemen of het proces-verbaal van betekening niet willen of kunnen ondertekenen, plakt degene die de betekening verricht, het document in tegenwoordigheid van een getuige aan op de deur van de woning, het kantoor, de winkel of de werkplaats (art. 130, lid 1, van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening geen woning, kantoor, winkel of werkplaats heeft en ofwel weigert het document in ontvangst te nemen, ofwel het proces-verbaal van betekening niet kan of wil ondertekenen, en de weigering van de geadresseerde of zijn onvermogen wordt bevestigd door een getuige die daartoe is aangezocht door degene die de betekening verricht, wordt het proces-verbaal overhandigd aan de in artikel 128, lid 4, tweede alinea, vermelde personen (art. 130, lid 2, van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening in een ziekenhuis is opgenomen of in de gevangenis zit en communicatie met hem niet mogelijk is overeenkomstig de in het proces-verbaal van betekening opgenomen verklaring van de directie van het ziekenhuis of de gevangenis, kan de betekening worden gedaan aan de directeur van het ziekenhuis of de gevangenis, die verplicht is het document te overhandigen aan degene tot wie de betekening gericht is (art. 131 van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening werkzaam is op een koopvaardijschip dat in een Griekse haven ligt, en indien hij afwezig is of weigert het document in ontvangst te nemen dan wel het proces-verbaal niet wil of kan ondertekenen, wordt de betekening gedaan aan de kapitein van het schip of aan zijn plaatsvervanger, en indien ook zij afwezig zijn of weigeren het document in ontvangst te nemen, wordt de betekening gedaan aan de havenmeester, die verplicht is de geadresseerde van de betekening op de hoogte te brengen (art. 132, lid 1, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de geadresseerde van de betekening werkzaam is op een koopvaardijschip dat niet in een Griekse haven ligt, vindt de betekening overeenkomstig artikel 128 plaats in zijn woning, en indien hij geen woning heeft, geschiedt de betekening overeenkomstig de bepalingen betreffende de betekening aan personen met onbekende verblijfplaats. In ieder geval gebeurt de betekening ook in de kantoren van de eigenaar van het schip in Griekenland, of anders in de kantoren van de agent voor het schip in een Griekse haven, indien die bestaan (art. 132, lid 2, van het WBR).

Voor personen die tot een van de volgende categorieën behoren en in actieve dienst zijn, wordt de betekening, indien ze niet kan worden gedaan aan de personen zelf of aan hun verwanten of dienstboden die bij hen inwonen, verricht overeenkomstig artikel 128, leden 3 en 4, en

 1. voor degenen die bij de landmacht in dienst zijn, aan de chef van de eenheid, post of dienst waartoe de geadresseerde van de betekening behoort. Indien de eenheid, post of dienst onbekend zijn, geschiedt de betekening aan de chef van de afdeling in kwestie;
 2. voor officieren, onderofficieren en matrozen van de marine, aan de chef van generale marinestaf;
 3. voor officieren, onderofficieren en piloten van de luchtmacht, aan de chef van generale luchtmachtstaf;
 4. voor officieren en onderofficieren van de gemeentepolitie, de gendarmerie en de havenpolitie, alsmede voor politieagenten, gendarmes en agenten van de havenpolitie, aan hun diensthoofd;
 5. voor degenen die behoren tot het vuurtoren‑, vuurbaak‑ en semafoorpersoneel, aan de havenmeester van het district waar zij hun werkzaamheden uitoefenen (art. 133, lid 1, van het WBR).

Indien de geadresseerde van de betekening in het buitenland verblijft of gevestigd is, geschiedt de betekening aan de openbare aanklager van de rechtbank waar de zaak aanhangig is of zal worden gemaakt of die de te betekenen uitspraak heeft gedaan, en voor zaken voor het kantongerecht/vredegerecht aan de openbare aanklager van de rechtbank van het arrondissement waartoe het kantongerecht/vredegerecht behoort. Voor documenten betreffende de tenuitvoerlegging geschiedt de betekening aan de openbare aanklager van de rechtbank in het arrondissement waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en voor buitengerechtelijke stukken aan de openbare aanklager van de laatste woonplaats of bekende verblijfplaats van de geadresseerde in het buitenland, en indien deze geen woonplaats of bekende verblijfplaats in het buitenland heeft, geschiedt de betekening aan de openbare aanklager van de arrondissementsrechtbank van de hoofdstad (art. 132, lid 1, van het WBR). Zodra de openbare aanklager het document ontvangt, moet hij het zonder vertraging door zijn schuld naar de minister van Buitenlandse Zaken sturen, die verplicht is het door te sturen naar de geadresseerde (art. 134, lid 3, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de woonplaats of het verblijfadres van de geadresseerde van de betekening onbekend is, zijn de bepalingen van artikel 134, lid 1, van toepassing en moet tegelijkertijd een samenvatting van het betekende juridische stuk worden gepubliceerd in twee dagbladen, waarvan de ene in Athene moet worden uitgegeven en de andere in de plaats waar de rechtbank haar zetel heeft, of ook in Athene op aanwijzing van de openbare aanklager aan wie het document wordt betekend. De samenvatting wordt opgesteld en ondertekend door degene die de betekening doet en moet naam en voornaam van de partijen vermelden, alsmede de aard van het betekende juridische stuk, het verzoek en, indien het een vonnis betreft, het dictum, de rechtbank waar de zaak aanhangig is of zal worden gemaakt of de functionaris die met de tenuitvoerlegging is belast, en indien de geadresseerde van de betekening wordt gedagvaard of wordt gelast een bepaalde handeling te verrichten, moet worden vermeld waar en wanneer hij moet verschijnen, alsmede de aard van de handeling (art. 135, lid 1, van het WBR). Het bovenstaande geldt ook in gevallen waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken constateert dat het onmogelijk is het document door te sturen naar een persoon die in het buitenland verblijft of gevestigd is (art. 135, lid 3, van het WBR).

Indien de kantoren of winkels als bedoeld in artikel 128, lid 4, onder b), en de artikelen 131, 132 en 133 gesloten zijn of de in die artikelen vermelde autoriteiten of personen weigeren het te betekenen document in ontvangst te nemen of het proces-verbaal van betekening te ondertekenen, maakt degene die de betekening doet daarvan proces-verbaal op en overhandigt het te betekenen document aan de openbare aanklager van de arrondissementsrechtbank onder de bevoegdheid waarvan de plaats van betekening valt, waarna de openbare aanklager het document doorstuurt naar degene die heeft geweigerd het in ontvangst te nemen of het proces-verbaal te ondertekenen. In dat geval is artikel 136 van toepassing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd?

Degene die de betekening doet, maakt een proces-verbaal (exploot) op dat, behalve wat artikel 117 voorschrijft, het volgende moet bevatten: a) het verzoek om betekening; b) een duidelijke omschrijving van het betekende document en van de betrokken personen; c) vermelding van datum en uur van de betekening; d) vermelding van de persoon aan wie het document werd overhandigd en de wijze waarop de betekening is gedaan bij afwezigheid of weigering van de geadresseerde of de in de artikelen 128 tot en met 135 bedoelde personen (art. 139, lid 1, van het WBR).

Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de betekening doet, alsmede door degene die het document in ontvangst neemt, en indien deze laatste niet kan of niet wil ondertekenen, wordt het ook door een daartoe aangezochte getuige ondertekend (art. 139, lid 2, van het WBR).

Degene die de betekening verricht, vermeldt op het betekende document datum en uur van betekening en ondertekent deze vermelding. Deze vermelding dient als bewijs voor degene voor wie de betekening plaatsvond. Als er een verschil is tussen het proces-verbaal van betekening en de vermelding, prevaleert het proces-verbaal (art. 139, lid 3, van het WBR).

Het proces-verbaal van artikel 139 wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan het ene wordt overhandigd aan degene die het verzoek om betekening heeft gedaan, en het andere, zonder fiscaal zegel, wordt bewaard door degene die de betekening heeft gedaan. Van de betekening wordt in beknopte vorm melding gemaakt in een speciaal boek, dat wordt bijgehouden door degene die de betekening heeft gedaan (art. 140, lid 1, van het WBR).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gerechtsdeurwaarder dient op verzoek kopieën van de originelen in zijn archief te verstrekken aan degene die om de betekening heeft verzocht en aan degene voor wie ze bestemd was, en aan eenieder die terzake een legitiem belang heeft indien de voorzitter van de rechtbank van het arrondissement waar de betekening heeft plaatsgevonden, daarmee instemt door middel van een vermelding op het verzoek (art. 140, lid 2, van het WBR).

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bv. betekening of kennisgeving van het document aan een derde)?

 1. Indien een partij een termijn niet in acht heeft kunnen nemen als gevolg van overmacht of bedrog door de tegenpartij (zoals een ongeldige betekening door de gerechtsdeurwaarder of het feit dat de persoon die het document in ontvangst heeft genomen, opzettelijk nalaat de partij op de hoogte te brengen), mag hij vorderen dat de zaken weer in de vroegere toestand worden gebracht (art. 152, lid 1, van het WBR), met inachtneming van een termijn van dertig dagen vanaf de dag waarop de belemmering is opgeheven waarin de overmacht bestond, of waarop hij kennis heeft genomen van het bedrog (art. 153 van het WBR).
 2. Degene die bij verstek is veroordeeld heeft, indien hij helemaal niet is gedagvaard of niet op rechtmatige wijze of binnen de vereiste termijn is gedagvaard, het recht verzet aan te tekenen tegen de genomen beslissing, indien hij in Griekenland woont binnen een termijn van vijftien dagen na de betekening van de beslissing, indien zijn verblijfplaats niet bekend is of indien hij in het buitenland verblijft binnen een termijn van zestig dagen na de laatste publicatie van de in artikel 135, lid 1, bedoelde samenvatting van het proces-verbaal over de betekening van de beslissing (art. 501 en art. 503, leden 1 en 2, van het WBR).
 3. Indien een partij de tegenpartij op het proces heeft gedagvaard als persoon met onbekende verblijfplaats, ofschoon zij haar verblijfplaats kende, mag de tegenpartij bij volledig of gedeeltelijk verlies van het proces verzoeken om revisie van de genomen beslissing, indien zij in Griekenland verblijft binnen een termijn van zestig dagen, en indien haar verblijfplaats niet bekend is of indien zij in het buitenland verblijft binnen een termijn van honderdtwintig dagen na de betekening van de aangevochten beslissing, en indien de beslissing niet is betekend, binnen een termijn van drie jaar na de publicatie van de aangevochten beslissing, indien deze in kracht van gewijsde is gegaan of onherroepelijk is, zoniet vanaf de dag dat zij in kracht van gewijsde is gegaan (art. 538, art. 544, lid 9, art. 545, leden 1, 2, 3 en 5 van het WBR).

8. Moet er worden betaald voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel?

De kosten van de betekening worden vooruitbetaald door degene die om de betekening verzoekt (art. 173, leden 1 en 3, van het WBR).

De partij die het proces verliest, wordt ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten (art. 176 en 189 van het WBR). Het bedrag van de kosten hangt af van de plaats en de aard van de betekening. De kosten van de betekening bedragen minimaal 18-20 euro indien de betekening moet worden gedaan aan een persoon die woont of verblijft in de vestigingsplaats van de gerechtsdeurwaarder.

Nadere inlichtingen

 1. Elke partij of elke andere belanghebbende kan iemand machtigen tot het in ontvangst nemen van alle aan hem gerichte documenten. Deze machtiging wordt verleend voor alle of bepaalde van de gerechtelijke en buitengerechtelijke betekeningen die voor hem bestemd zijn en betrekking hebben op één, meerdere of alle zaken waarbij hij betrokken is (art. 142, lid 1, van het WBR), zoals in de artikelen 142 ev. van het WBR nader wordt bepaald.
 2. In de bovenvermelde wijzen van betekening zijn niet de wijzen van betekening begrepen waarin wordt voorzien door het Verdrag van Den Haag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken, dat door Griekenland bij wet nr. 1334 van 14/14.3.1983 is geratificeerd.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk