Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar

Senaste uppdatering: 04-11-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


För att översända en handling krävs det mer än att bara posta ett brev

När man inleder ett rättsförfarande måste man sända olika handlingar till motparten och man kommer själv att få motta andra. Juridiskt kallas detta för att man delger handlingar.

En stämning är i allmänhet den första av dessa handlingar, dvs. den genom vilken den motsatta parten underrättas om målet i början av rättsförfarandet.

Det kan dock förekomma många andra under de olika faserna av rättsprocessen, till exempel överklaganden, svaromål, ålägganden osv. I slutskedet av förfarandet skall domstolsbesluten delges parterna.

Dessutom kan det även förekomma att andra handlingar, till exempel officiella handlingar, som måste översändas.

Det finns i alla medlemsstater regler för att säkerställa att dessa handlingar verkligen når fram till parterna, bland annat genom vissa formaliteter i samband med delgivningen.

I några medlemsstater är det domstolarna som ser till att handlingarna översänds och i andra måste man själv ta detta initiativ.

Formerna för hur handlingarna skall vidarebefordras varierar från en stat till en annan: det kan till exempel handla om en skyldighet att överlämna handlingarna personligen eller ett tillstånd att skicka dessa med post.

Kostnaden för dessa formaliteter skiljer sig också i stor utsträckning. I en del fall kan denna täckas av rättshjälpen för personer som inte har tillräckliga medel för att betala rättsavgifterna.

Klicka på medlemsstaternas flaggor för att få närmare information om de olika systemen för delgivning i de berörda länderna.

Om man behöver översända handlingar till en annan stat än den där man är bosatt, skall man känna till att det finns en EU-förordning från 2000 som fastställer tillämpliga förfaranden för att inte förlora tid. Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” för att få upplysningar om detta.

Det finns även en internationell konvention från 1965 som bestämmer förhållandet mellan EU-medlemsstater och länder utanför EU som berörs av denna konvention. Klicka på ikonen ”Internationell rätt” för att få utförlig information om detta ämne.

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-11-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket