Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Изпращането на съдебен документ е нещо повече от пускане на писмо по пощата.

Когато сте страна в съдебен процес, ви се налага да изпращате различни документи до другата страна в спора, както и на свой ред да получавате други документи. Казано на правен език, налага ви се да връчвате документи.

Първият от тези документи обикновено е призовката, с която другата страна се уведомява за започването на съдебо производство.

В хода на производството е твърде вероятно да се появят и други документи, като жалби, писмени защити, съдебни нареждания и други. В края на процедурата на страните по делото се връчва решението на съда.

Могат да се изпращат и редица извънсъдебни документи, като например нотариални актове.

Всички държави-членки на ЕС имат разработени правила, които гарантират, че документите действително са предадени на страните по делото, чрез изпълнението на определени формалности при връчването им.

В някои държави самият съд поема задължението да изпрати документите. В други държави се налага вие да поемете инициативата.

Методите за предаване на тези документи също могат да се различават в отделните държави-членки, например възможно е да съществува изискване за предаването им на ръка или да е разрешено да се изпращат по пощата.

Разходите по тези формалности също варират. В някои случаи може да се покриват от правната помощ, отпускана на лица, които не разполагат с достатъчно средства сами да заплатят съдебните си разноски.

Щракнете върху знамето на всяка от държавите-членки на ЕС, за да получите необходимата ви информация за системата за връчване на документи в тази страна.

Ако ви се налага да изпратите документи до държава-членка на ЕС, различна от държавата, в която живеете, трябва да знаете, че съответните процедури са регулирани в европейски регламент, приет през 2000 г. За да научите повече, щракнете върху иконата „Право на Общността“.

Съществува и международна конвенция, подписана през 1965 г., регулираща отношенията между държавите-членки на Европейския съюз и държавите извън ЕС, които са страни по конвенцията. За да научите повече, щракнете върху иконата „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство