Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Prancūzija

Naujausia redakcija: 22-04-2005
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra ,,dokumentų įteikimas ir notifikacija”? Kam reikalingos specialios procedūros dokumentų įteikimui ir notifikacijai? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami arba notifikuojami? 2.
3. Kas turi teisę įteikti arba notifikuoti dokumentą? 3.
4. Kaip yra notifikuojamas arba įteikiamas dokumentas? 4.
5. Kas daroma, jei visiškai neįmanoma notifikuoti arba įteikti dokumento tiesiogiai adresatui (pavyzdžiui, kai jo nėra namie) ? 5.
6. Ar yra rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo notifikuotas arba įteiktas? 6.
7. Kokios yra pasekmės, jei dokumentas įteiktas arba notifikuotas pažeidžiant įstatymus arba jei suinteresuotas asmuo negavo dokumento (pavyzdžiui, dokumentas notifikuotas arba įteiktas trečiajam asmeniui)? Ar tokiu atveju dokumento notifikacija arba įteikimas gali būti pripažinti? (Kitaip tariant, ar galima atitaisyti įstatymo pažeidimą?) Ar dokumentas turi būti įteiktas iš naujo? 7.
8. Ar yra išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu arba notifikacija. Jei taip, tai kiek? 8.

 

1. Kas yra ,,dokumentų įteikimas ir notifikacija”? Kam reikalingos specialios procedūros dokumentų įteikimui ir notifikacijai?

Notifikacija yra toks formalumas, kai asmuo supažindinamas su dokumentu. Įteikimas yra terminas, kuriuo vadinama notifikacija, jei ją atlieka antstolis.

Kai kurie dokumentai (šaukimai, sprendimai ypatingosios teisenos procesuose) yra notifikuojami. Tačiau jie turi būti įteikiami, jei nustatoma, kad notifikacija buvo atlikta ne adresatui.

Specialiosios procesinių dokumentų notifikavimo procedūros priklauso nuo proceso metu vykstančių formalumų svarbos: kai kurie terminai pradedami skaičiuoti nuo notifikavimo momento, pavyzdžiui, atvykimo į teismą arba apeliacijos formulavimo.

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami arba notifikuojami?

Su visais svarbiais teismo proceso dokumentais turi būti supažindinama kita bylos šalis: ieškiniu, parodymais, sprendimu….

3. Kas turi teisę įteikti arba notifikuoti dokumentą?

Pagal įstatymą kai kuriuos dokumentus privaloma įteikti, t.y. su jais supažindinti kitą bylos šalį, per teismo antstolį. Antstolis – valstybės pareigūnas – vienintelis turi teisę įteikti dokumentus. Toks monopolis grindžiamas saugumo reikalavimais dėl atliekamo formalumo svarbos.

Kiti dokumentai gali būti notifikuojami paprastai, tai yra:

 • laišku pašto sąskaita,
 • arba teismo raštinei įteikiant dokumentą adresatui su jo parašu arba su įteikimo pakvitavimu.
Kai reikia notifikuoti arba įteikti dokumentą, gautą iš Europos Sąjungos valstybės narės arba perduodamą į tą valstybę narę, taikomas 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.

Ryšium su šio reglamento taikymu Prancūzijoje numatyta, jog antstoliai ir teismų raštinės yra atsakingi už dokumentų perdavimą valstybėse narėse. Paprastai Nacionaliniai antstolių rūmai (Chambre nationale des huissiers de justice) yra dokumentus iš kitų valstybių narių gaunanti institucija:

viršųviršų

Chambre nationale des huissiers de justice,

Service des actes étrangers,

44, rue de Douai,

F - 75009 Paris.

4. Kaip yra notifikuojamas arba įteikiamas dokumentas?

Už dokumento įteikimą atsakingas yra tas antstolis, kuris veikia prie teismo, kurio jurisdikcijai priklauso dokumento adresatas pagal gyvenamąją vietą. Antstolis atvyksta į adresato gyvenamąją vietą darbo dienomis nuo 6 iki 21 val. Jei adresatas yra, dokumentas įteikiamas jam asmeniškai.

Notifikuojant paštu dokumentas siunčiamas antspauduotame voke. Kai notifikuojamas dokumentas siunčiamas paprastame voke, pašto tarnautojas įmeta laišką į adresato pašto dėžutę. Kai dokumentas notifikuojamas registruotu laišku su įteikimo pakvitavimu, paštininkas laišką įteikia adresatui.

Pagal galiojančius teisės aktus faksu arba elektroniniu paštu notifikuoti dokumentai negalioja.

5. Kas daroma, jei visiškai neįmanoma notifikuoti arba įteikti dokumento tiesiogiai adresatui (pavyzdžiui, kai jo nėra namie) ?

Dėl notifikacijos registruotu laišku: jei adresatas nerandamas, jo gyvenamojoje vietoje paliekamas pranešimas apie apsilankymą, o laiškas saugomas 15 dienų pašto skyriuje, aptarnaujančiame adresato gyvenamąją vietą. Jei per šį laiką laiškas neatsiimamas, grąžinamas siuntėjui.

Dėl įteikimo: jei įteikti asmeniškai neįmanoma, dokumento kopiją antstolis gali įteikti bet kuriam kitam asmeniui adresato gyvenamojoje vietoje, namo sargui arba galiausiai kaimynui. Jei antstolis, įsitikinęs, kad dokumento adresato gyvenamoji vieta arba buveinė nurodyta teisingai, nesutiko asmens, galinčio ar norinčio priimti dokumentą, dokumentas turi būti paliktas merijoje. Adresato gyvenamosios vietos merijoje dokumentas saugomas tris mėnesius.

viršųviršų

Abiem atvejais antstolis adresato pašto dėžutėje privalo palikti pranešimą apie apsilankymą. Jei adresato rasti neįmanoma, nes nepavyksta nustatyti jo gyvenamosios vietos arba darbovietės, antstolis turi surasti naująją adresato gyvenamąją vietą. Jis surašo protokolą, kad paieškos buvo bergždžios, ir dokumento kopiją siunčia registruotu laišku su gavimo pakvitavimu.

6. Ar yra rašytinis įrodymas, kad dokumentas buvo notifikuotas arba įteiktas?

Dėl registruoto laiško su pakvitavimu apie gavimą: kad dokumentas įteiktas, rodo adresato pasirašytas gavimo pakvitavimas, kuris grąžinamas siuntėjui.

Dėl įteikimo: antstolio įrašai įteikimo protokole laikomi įteikimo įrodymu, kol neįrodoma priešingai.

7. Kokios yra pasekmės, jei dokumentas įteiktas arba notifikuotas pažeidžiant įstatymus arba jei suinteresuotas asmuo negavo dokumento (pavyzdžiui, dokumentas notifikuotas arba įteiktas trečiajam asmeniui)? Ar tokiu atveju dokumento notifikacija arba įteikimas gali būti pripažinti? (Kitaip tariant, ar galima atitaisyti įstatymo pažeidimą?) Ar dokumentas turi būti įteiktas iš naujo?

Pažeidus įstatymo nustatytas sąlygas, ypač procesinių dokumentų formai keliamus reikalavimus, dokumentas gali tapti negaliojantis. Dokumento negaliojimas skelbiamas tik teismo sprendimu.

Jei negaliojimas grindžiamas formos pažeidimais, vadinasi, dėl jų turėjo būti padaryta žala kitai bylos šaliai.

Tačiau ir formos, ir esminiai pažeidimai gali būti kompensuoti, jei dokumentas įforminamas, kaip reikalauja įstatymai.

Teismas privalo atšaukti dėl esminio pažeidimo paskelbtą negaliojimą, jei jis pažeidžia viešosios tvarkos taisyklę. Kitais atvejais prieštarauti turi teisę tik suinteresuotoji šalis.

Kai dokumentą bylos šaliai turi notifikuoti teismo raštinė ir laiškas grąžinamas, nes negalėjo būti įteiktas adresatui (su įrašu ant voko ,,negyvena nurodytu adresu” arba neįteiktas registruotas laiškas), teismo raštinė siūlo bylos šaliai dėl įteikimo kreiptis į antstolį.

Kai negalima dokumento įteikti asmeniškai, procedūra tęsiama toliau. Galiausiai, jei nuosprendis paskelbiamas šaliai neatvykus į teismą, ji turi galimybę prieštarauti, tai yra reikalauti, kad tas pats teismas jos bylą.nagrinėtų iš naujo.

8. Ar yra išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu arba notifikacija. Jei taip, tai kiek?

Notifikacijos paštu išlaidos skaičiuojamos pagal tuo metu galiojančius pašto tarifus. Dokumentų įteikimas per antstolį yra apmokestinamas.

Teismo raštinės atliekama notifikacija yra nemokama. Kitokiais būdais atliekamos notifikacijos ar įteikimo išlaidas apmoka asmuo, dėl kurio visa tai daroma, išskyrus atvejus, kai jis gauna teisinę pagalbą: pastaruoju atveju įteikimo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto. Pasibaigus teismo procesui, išlaidas apmokėti teismas paprastai priteisia pralaimėjusiajai šaliai, nebent dėl teisingumo ar bylos šalies finansinės padėties priimamas kitas sprendimas.

Papildoma informacija

 • Teisingumo ministerija français
 • Légifrance français: viskas apie Prancūzijos teisę
 • Chambre nationale des Huissiers de Justice français (Nacionaliniai antstolių rūmai)

Service des actes étrangers,

44, rue de Douai,

75009 Paris

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-04-2005

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė