Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Suomija

Naujausia redakcija: 08-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktikoje reiškia pranešimo įteikimas? Kam reikalingos šios specialios taisyklės dėl pranešimo apie dokumentus įteikimo? 1.
2. Kuriuos dokumentus reikia pateikti patikrinamu būdu? 2.
3. Kas rūpinasi pranešimo apie dokumentus įteikimu? 3.
4. Kaip paprastai įteikiamas dokumentas? 4.
5. Kas būna, jei išskirtiniais atvejais adresatui neįmanoma asmeniškai įteikti dokumento (pvz., jei jo nėra namie)? 5.
6. Ar parengiama raštiška pažyma apie pranešimo įteikimą? 6.
7. Kas būna, jei dokumento adresatas dokumento negauna, arba jei dokumentas buvo įteiktas pažeidžiant taisykles? Ar vis dar galima laikyti, kad dokumentas buvo kompetentingai įteiktas, ar dokumentą būtina įteikti iš naujo? 7.
8. Ar nustatyta dokumentų įteikimo kaina, jei taip, kiek tai kainuoja? 8.

 

1. Ką praktikoje reiškia pranešimo įteikimas? Kam reikalingos šios specialios taisyklės dėl pranešimo apie dokumentus įteikimo?

Pranešimo įteikimas (dokumento įteikimas) reiškia, kad nurodytam asmeniui patikrinamu būdu ir laikantis įstatymo nustatytos formos įteikiamas pranešimas (dokumentas). Normų, susijusių su pranešimo įteikimu, tikslas - užtikrinti, kad pranešimas atitinkamam asmeniui būtų įteiktas patikimu ir patikrinamu būdu.

2. Kuriuos dokumentus reikia pateikti patikrinamu būdu?

Tokie dokumentai paprastai yra su teismo procesu susiję dokumentai, pvz., šaukimai į teismą, prašymai išdėstyti teismui faktus. Išankstinė sąlyga dėl patikrinamo pranešimo įteikimo taip pat gali būti taikoma kitiems nei teismo proceso dokumentams, pvz., testamentams.

3. Kas rūpinasi pranešimo apie dokumentus įteikimu?

Teismo proceso atveju pranešimų įteikimui paprastai vadovauja teismas. Bylos šalies prašymu teismas šiai šaliai gali patikėti įteikti pranešimą, jei mano, kad tam yra pateisinama priežastis.

Kitais atvejais pranešimo įteikimu rūpinasi bylos šalis, suinteresuota įteikti pranešimą.

4. Kaip paprastai įteikiamas dokumentas?

Kai teismo proceso atveju pranešimo įteikimu rūpinasi teismas, toks pranešimas pirmiausia bus įteikiamas naudojantis pašto tarnybos paslaugomis. Laiškas su gavimo kvitu gali būti pristatomas arba į paštą, arba tiesiai į adresato namus. Pastaruoju atveju prie voko prisegtą gavimo kvitą būtina grąžinti teismui. Pranešimą, susijusį su kitais nei šaukimas į teismą teismo proceso dokumentais, taip pat galima nusiųsti paprastu laišku teismo proceso šalies teismui nurodytu adresu. Jei tikėtina, kad pranešimo nepavyks įteikti paštu, arba jei pranešimo įteikimu pavesta rūpintis byloje dalyvaujančiai šaliai, pranešimo įteikimą vykdys antstolis.

viršųviršų

Pranešimų, susijusių su kitais nei teismo proceso dokumentais, įteikimu valdžios institucijos arba privataus asmens prašymu rūpinasi antstolis.

5. Kas būna, jei išskirtiniais atvejais adresatui neįmanoma asmeniškai įteikti dokumento (pvz., jei jo nėra namie)?

Civilinėse bylose teismo šaukimų įteikimas gali būti organizuojamas taip, kad šią užduotį atlikti įgaliotas asmuo gautų dokumentus. Jei teismo proceso metu įteikiamas pranešimas dėl kitokio nei šaukimas į teismą dokumento ir jei asmeniui, kuriam šis dokumentas adresuotas, atstovauja advokatas, šis dokumentas gali būti įteikiamas advokatui. Tačiau dokumentas, įpareigojantis ką nors asmeniškai atvykti į teismą arba ką nors asmeniškai atlikti, turi būti įteikiamas pačiam asmeniui.

Jei asmuo, kurio gyvenamoji vieta Suomijoje yra žinoma, vengia pranešimo įteikimo, antstolis gali įteikti pranešimą vadinamuoju pakaitiniu pranešimo įteikimo būdu: dokumentai įteikiami kuriam nors tam pačiam namų ūkiui priklausančiam asmeniui, vyresniam nei 15 metų, arba (jei pranešimo adresatas vadovauja įmonei) kuriam nors jo įmonės darbuotojui. Jei neįmanoma susisiekti net su tokiu asmeniu, dokumentas gali būti įteikiamas policijai. Apie tai antstolis privalo pranešti adresatui paštu.

Jei pranešimo adresato buvimo vieta nežinoma, teismas pasirūpins pranešimo įteikimu apie tai viešai paskelbdamas. Tai reiškia, kad oficialiame leidinyje ir (jei teismas taip nusprendžia) laikraštyje išspausdinamas skelbimas apie šį atvejį. Be to, dokumentai viešai iškabinami teismo skelbimų lentoje.

6. Ar parengiama raštiška pažyma apie pranešimo įteikimą?

Antstolis išduoda pažymą apie jo įvykdytą pranešimo įteikimą. Pažyma taip pat pateikiama pranešimo įteikimo per pašto tarnybą atveju.

7. Kas būna, jei dokumento adresatas dokumento negauna, arba jei dokumentas buvo įteiktas pažeidžiant taisykles? Ar vis dar galima laikyti, kad dokumentas buvo kompetentingai įteiktas, ar dokumentą būtina įteikti iš naujo?

Jei pranešimas buvo neteisingai įteiktas, ir bylos šalis į teismą neatvyko arba nepateikė jos prašomo raštiško atsakymo, pranešimą būtina dar kartą įteikti. Tačiau jei klaida buvo nereikšminga, pakartotinai įteikti pranešimo nereikia.

Jei byloje dalyvaujanti šalis tvirtina, kad pranešimas buvo neteisingai įteiktas, bylos nagrinėjimą būtina sustabdyti, nebent manoma, kad to daryti nereikia dėl klaidos nereikšmingo pobūžio.

8. Ar nustatyta dokumentų įteikimo kaina, jei taip, kiek tai kainuoja?

Antstolio vykdomas pranešimo įteikimas kainuoja 25 eurus.

Tačiau jei pranešimo įteikimu rūpinasi teismas, mokestis neimamas. Mokestis taip pat neimamas, kai pranešimas įteikiamas teikiant pagalbą užsienio valstybės valdžios institucijai. Įstatymo nustatytos ir kai kurios kitos mokėjimo prievolės išimtys.

Papildoma informacija

 • Tiedoksianto ulkomaille English - suomi - svenska (Teisingumo ministerija)

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 08-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė