Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 08-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

Ett praktiskt, säkert och snabbt sätt att delge handlingar inom EU

Om du inleder en rättegång måste du sända olika handlingar till motparten och du kommer själv att få motta andra. Med juridiskt språkbruk kallas detta för att delge handlingar.

För inte så länge sedan var det ganska komplicerat att delge handlingar i utlandet. Delgivningen skulle bland annat ske genom olika mellanhänder. Europeiska unionen antog 2000 en förordning med bestämmelser för att underlätta översändande av handlingar från en medlemsstat till en annan. Förordningen är direkt tillämplig i EU. (Utom i Danmark, som inte deltar i EU:s civilrättsliga samarbete.)

De viktigaste ändamålen med förordningen:

 • Att undvika förseningar därför att handlingarna ska sändas via olika mellanhänder. Därför har man i förordningen infört ett system med direkta kontakter mellan de personer eller myndigheter som är ansvariga för översändandet (”sändande organ”) och de som har ansvar för att handlingarna delges i den medlemsstat där motparten är bosatt (”mottagande organ”). Medlemsstaterna bestämmer själva vilka organ som har hand om översändande och delgivning. Det kan vara domstolar, särskilda stämningsmän eller andra myndigheter.
 • Att göra det möjligt att sända handlingar per post direkt till mottagarna. För säkerhets skull kräver nästan alla medlemsstater att handlingarna sänds med rekommenderat brev med mottagningsbevis.
 • Att underlätta för personer och myndigheter genom att införa ett standardformulär som kan användas för delgivning och en handbok med en förteckning över de mottagande organen i varje medlemsstat.
 • Att se till att mottagarna får handlingarna på sitt hemlands språk eller på ett språk som de förstår.

Europeiska kommissionen har utarbetat en rapport om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Kommissionen är nämligen rapporteringsskyldig enligt artikel 24 i förordningen.

Rapporten är en sammanställning av uppgifter från en undersökning English PDF File (PDF File 2.206 KB), från medlemsstaterna och andra berörda parter. Uppgifterna har samlats in vid olika tillfällen, bland annat vid ett möte med europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område i december 2002, en offentlig utfrågning i juli 2003 och ett möte med Rådgivande kommittén för delgivning av handlingar i april 2004.

Till börjanTill början

I rapporten dras slutsatsen att sedan förordningen trädde i kraft 2001 har tillämpningen generellt förbättrats och påskyndat både översändning och delgivning av handlingar mellan medlemsstaterna. Men vi befinner oss fortfarande i ett övergångsskede, noterar man i rapporten, och många personer som ska tillämpa förordningen, i synnerhet på lokalplanet, har otillräckliga kunskaper om den. Vissa bestämmelser i förordningen tillämpas inte heller på ett helt tillfredsställande sätt. Man bör överväga, blir slutsatsen, att ändra sådana bestämmelser för att ytterligare förbättra och underlätta tillämpningen av förordningen.

Se även kommissionens interna arbetsdokument English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Europeiska kommissionen antog den 8 juli 2005 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Syftet med detta förslag är att ytterligare förbättra och påskynda översändandet och delgivningen av handlingar, förenkla tillämpningen av vissa bestämmelser i förordningen och förbättra rättssäkerheten för den sökande och adressaten.

De viktigaste föreslagna ändringarna är följande:

 • Att införa en regel om att delgivning skall ske snarast möjligt och i alla händelser senast en månad efter det att handlingen inkommit till det mottagande organet.
 • Att införa ett nytt standardformulär för att informera adressaten om att han eller hon i vissa fall har rätt att vägra att ta emot den handling som skall delges, antingen vid delgivningstillfället eller genom att återlämna handlingarna inom en vecka efter detta tillfälle.
 • Att införa en regel om att kostnaderna för att anlita en stämningsman eller annan behörig person enligt lagarna i den berörda medlemsstaten skall motsvara en på förhand fastställd avgift i enlighet med proportionalitetsprincipen och principen om att inte diskriminera.
 • Att införa enhetliga villkor för delgivning med hjälp av posttjänster (rekommenderat brev med mottagningsbevis eller motsvarande).

Referensdokument

 • Rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • Handbok med en förteckning över de mottagande organen
 • Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • Undersökning English PDF File (PDF File 2.206 KB) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 08-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket