Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Дания

Последна актуализация: 06-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Дания

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“? 1.
2. Кои документи се връчват официално? 2.
3. Кой отговаря за връчването на документ? 3.
4. Как обичайно се връчва документът? 4.
5. Съществуват ли алтернативни начини за връчване на документи? 5.
6. Има ли писмено доказателство, че документът е получен/връчен? 6.
7. Какво се случва, ако адресатът не получи документа или връчването е извършено неправилно? Може ли все пак връчването на документа да е валидно или трябва да се направи нов опит за връчване на документа? 7.
8. За връчването на документ плаща ли се и, ако да, колко? 8.

 

1. Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

На практика връчването на документи означава, че документът е изпратен или предаден на лицето, за което е предназначен и че съществува доказателство, че адресатът е получил документа, или че правните разпоредби за връчването са били спазени. Причината да има правила за връчването на документи е да се гарантира, в интерес на съдилищата, че даден документ е стигнал до адресата. Основните норми за връчване на документи са в Закона за правоприлагането.

2. Кои документи се връчват официално?

По граждански дела се връчват всички уведомления по процесуални въпроси, освен ако Законът за правоприлагането не предвижда друго. По-специално на ответниците се връчват призовки. Целта на връчването е да се гарантира, че ответникът може да се запознае с иска на ищеца и основанията за него.

НагореНагоре

С изключение на това документи се връчват само в особени случаи, предвидени от закона. Необходимо е например на длъжник да бъде връчен иск на кредитор за обявяването му в несъстоятелност. 

Съдебни решения и постановления по граждански дела не се връчват. Ако страна по делото не присъства, когато се постановява решението или постановлението, на тази страна се изпраща копие от последното.

3. Кой отговаря за връчването на документ?

За връчване на уведомления по процесуални въпроси са компетентни съдилищата.

4. Как обичайно се връчва документът?

Конкретният съд, който разглежда делото, решава как да се връчи документът. Връчването може да се извърши по три различни начина: връчване с писмо, връчване по пощата или връчване от съдебен изпълнител. При връчване с писмо две еднакви копия от документа, който ще се връчва, се изпращат или предават на заинтересованата страна, която същевременно е приканена да потвърди получаването и да върне единия дубликат на съда. При връчване по пощата документът се изпраща препоръчано, а при връчване от съдебен изпълнител, той се предава на адресата от съдебния изпълнител. Ако адресатът отсъства, документът може, в зависимост от обстоятелствата, да бъде връчен на член от домакинството на адресата или на негов работодател или служител.

НагореНагоре

5. Съществуват ли алтернативни начини за връчване на документи?

Освен с писмо, по пощата и от съдебен изпълнител, даден документ може да бъде връчен при определени обстоятелства и чрез обявление в Държавен вестник.

Този начин на връчване на документи може да се използва, ако се окаже, че адресатът няма местожителство, място на пребиваване или работно място в Дания. Възможно е връчване на документи и чрез Държавен вестник, ако адресатът пребивава в чужбина и заинтересованите органи на чуждата държава откажат да изпълнят, или не успеят да изпълнят искане за връчване на документи.

6. Има ли писмено доказателство, че документът е получен/връчен?

В случай на изпращане по пощата е налице разписка, която показва, че адресатът е получил документа. В случай на връчване от съдебен изпълнител, съдебният изпълнител представя писмено доказателство, че документът е бил връчен на адресата. В случай на връчване с писмо дубликатът на документа, който адресатът подписва и връща на съда представлява доказателство за получаване.

НагореНагоре

7. Какво се случва, ако адресатът не получи документа или връчването е извършено неправилно? Може ли все пак връчването на документа да е валидно или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Ако съдът забележи, при разглеждане на дело, че дадена призовка не е била връчена на правилното лице или по правилния начин не може да се постанови задочно решение, в случай че ответникът не успее да представи писмена защита по иска, или не се яви на съдебно заседание. В такъв случай делото трябва или да се отложи, за да може призовката да бъде връчена по правилния начин, или да се прекрати.

Ако документът, който следва да бъде връчен, е стигнал до адресата, връчването се счита за осъществено, дори ако не е извършено в съответствие с нормите в Закона за правоприлагането относно връчването на документи.

8. За връчването на документ плаща ли се и, ако да, колко?

При граждански дела се плаща съдебна такса при завеждане на делото в съда. Размерът на тази такса обикновено се изчислява въз основа на размера на иска. Няма отделна такса за връчване на документи.

« Служба за документи - Обща информация | Дания - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 06-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство