Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Tsjechië

Laatste aanpassing: 19-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet wordt geschonden (bijvoorbeeld betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? 7.
8. Moet er worden betaald voor de betekening van een stuk, en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

Het betekenen of kennisgeven van gerechtelijke stukken is een van de procedurele stappen die de rechtbank neemt tijdens een gerechtelijke procedure. In het kader van de procedure betekent de rechtbank diverse stukken (zoals het verzoekschrift, de dagvaarding, het afschrift van het vonnis) aan de procespartijen, andere betrokkenen en derden.

Het betekenen of kennisgeven van stukken heeft in het belang van de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van partijen belangrijke procedurele gevolgen. Zo kan alleen een vonnis dat op de juiste manier is betekend definitief van kracht worden en een bindend effect krijgen op de rechtsbetrekking waarover het is uitgesproken.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

Conform wet 99/1963 Coll., wetboek van burgerlijke rechtsvordering, moet de kennisgeving of betekening van een stuk, afhankelijk van de aard ervan, ofwel persoonlijk ofwel per post aan de geadresseerde geschieden. Stukken worden persoonlijk aan geadresseerde betekend indien dit bij wet is vereist (zoals betekening van het verzoekschrift aan de verweerder of van het vonnis aan de procespartijen) of indien de rolrechter hiertoe in een specifiek geval besluit. Andere stukken worden per post bezorgd.

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

De bevoegde organen voor het betekenen van gerechtelijke stukken zijn de rechtbanken en (personen van) de organen die de betekening uitvoeren (rechterlijke ambtenaren, leden van de justitiële bewakingsdienst, gerechtsdeurwaarders, postbeambten, beambten van de Tsjechische politie, gevangenbewaarders in Tsjechië, instellingen voor institutionele zorg of verzekerde bewaring, regionale militaire organisaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Indien de betekening of kennisgeving niet tijdens het proces of een andere gerechtshandeling door de rechtbank is uitgevoerd, vindt betekening of kennisgeving plaats via een van bovengenoemde bevoegde personen of instanties, of via een openbaar gegevensnetwerk, of door het plaatsen van een bericht op een officieel publicatiebord.

Stukken kunnen persoonlijk of per post aan de geadresseerde worden betekend; alternatieve manieren van betekening of kennisgeving zijn niet toegestaan in bepaalde bij wet vastgelegde gevallen, voor stukken die uitsluitend persoonlijk aan de geadresseerde mogen worden betekend en voor stukken waarvan de rechtbank de wijze van betekening heeft vastgesteld.

De geadresseerde mag een betekeningsadres in Tsjechië kiezen en moet dit aan de rechtbank doorgeven.

Stukken kunnen ook worden betekend aan de vertegenwoordiger van een partij (bij volmacht) of aan de curator van een partij (indien deze is benoemd). Indien zich problemen bij de betekening voordoen, kan de rolrechter een partij verzoeken een vertegenwoordiger voor de betekening aan te wijzen. Dit geldt niet voor stukken die in het buitenland moeten worden betekend.

Betekening via een openbaar gegevensnetwerk is mogelijk op voorwaarde dat de geadresseerde aan wie het stuk moet worden betekend, beschikt over een geavanceerde elektronische handtekening, bereid is via internet te communiceren en heeft ingestemd met deze vorm van betekening. Bij een dergelijke betekening vraagt de rechtbank de geadresseerde de ontvangst van het stuk binnen drie dagen na dagtekening te bevestigen door middel van een elektronisch bericht voorzien van zijn of haar geavanceerde elektronische handtekening. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is de betekening van het stuk niet geldig.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering maakt onderscheid tussen betekening aan natuurlijke personen en betekening aan rechtspersonen.

Betekening aan natuurlijke personen: Betekening aan natuurlijke personen kan plaatsvinden op het woonadres, het zakelijke adres, de werkplek of de verblijfplaats van de betrokkene of op het adres dat hij of zij voor de betekening aan de rechtbank heeft doorgegeven. De persoon die de betekening aan een natuurlijk persoon uitvoert, kan dit bovendien doen op elke andere plek waar deze persoon wordt aangetroffen.

Betekening aan rechtspersonen vindt plaats op het adres waar volgens het handelsregister of een ander openbaar register de statutaire zetel is gevestigd, of op het adres waar de werkelijke zetel is gevestigd. Op verzoek kan de rechtbank stukken aan een rechtspersoon laten betekenen op een ander, door de rechtspersoon aangegeven, adres in Tsjechië. Stukken bestemd voor een rechtspersoon kunnen worden betekend aan personen en organen die bevoegd zijn uit naam van de rechtspersoon te handelen, aan werknemers (leden) van de rechtspersoon die voor de betekening zijn aangewezen, of aan andere natuurlijke personen die hiervoor toestemming hebben van de rechtspersoon. Indien geen enkele bevoegde persoon of geen enkel bevoegd orgaan voor de betekening kan worden bereikt, wordt het stuk afgegeven onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde gevolgen als bij de betekening aan natuurlijke personen.

Betekening aan andere personen: Voor advocaten, notarissen en andere juridische beroepsbeoefenaren gelden speciale regels aangaande de personen die in hun kantoor bevoegd zijn om stukken aan te betekenen. Voor de betekening van stukken aan staatsinstellingen, de Staat, gemeenten en lokale autoriteiten gelden speciale regels aangaande de personen die bevoegd zijn om stukken aan te betekenen. De wet voorziet voor deze entiteiten niet in alternatieve manieren van betekening.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een bijzondere manier van kennisgeving is het plaatsen van het stuk op een officieel publicatiebord. Deze methode wordt toegepast in bij wet bepaalde gevallen; een vonnis of ander stuk wordt geacht te zijn betekend op de vijftiende dag na het plaatsen ervan op het publicatiebord.

Tot slot vindt bij wet vereiste kennisgeving van informatie ook plaats door middel van publicaties in het handelsblad ("Obchodní věstník").

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)?

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen een normale betekening en betekening aan de geadresseerde in persoon:

 • in geval van een normale betekening wordt het stuk afgegeven aan een andere geschikte natuurlijke persoon die op het aangegeven adres woont of werkt, die de geadresseerde kent en die zich bereid verklaart het stuk aan de geadresseerde te overhandigen. Deze persoon mag echter geen conflicterende belangen hebben, omdat de betekening hierdoor ongeldig wordt. Als een dergelijke persoon niet aanwezig is of als het stuk niet aan een dergelijke persoon kan worden betekend, wordt het in bewaring gegeven bij de rechtbank of een postkantoor en wordt de geadresseerde hiervan op de hoogte gesteld. Als de geadresseerde het stuk niet binnen drie dagen ophaalt, geldt een fictieve betekening en wordt het stuk geacht te zijn betekend op de laatste dag van deze periode;
 • als de geadresseerde in geval van betekening aan geadresseerde in persoon niet kan worden bereikt, geeft de persoon die de betekening uitvoert het stuk in bewaring en stelt de geadresseerde hiervan op de hoogte zodat deze het stuk kan ophalen. Als de geadresseerde het stuk niet binnen tien dagen ophaalt, geldt een fictieve betekening en wordt het stuk geacht te zijn betekend op de laatste dag van deze periode.

Als een partij de betekening van een stuk weigert, wordt het stuk geacht te zijn betekend op de dag van weigering. De geadresseerde moet van dit feit op de hoogte worden gesteld. Hetzelfde geldt indien de geadresseerde weigert een identiteitsbewijs te tonen of de benodigde medewerking te verlenen voor een correcte betekening van het stuk. Ook in dit geval moet de geadresseerde op de hoogte worden gesteld van de gevolgen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien een partij een vertegenwoordiger heeft met een volmacht voor de procedure, wordt het stuk alleen aan deze vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een advocaat) betekend. Een stuk dat aan een vertegenwoordiger is betekend, wordt niet eveneens aan de partij betekend, tenzij deze partij tijdens het proces in persoon zal optreden (bijvoorbeeld het in persoon bijwonen van een hoorzitting om te worden gehoord).

Indien voor een partij een curator is benoemd, worden de stukken alleen betekend aan de curator, tenzij de wet anders voorschrijft. Er wordt bijvoorbeeld een curator benoemd voor een partij met een onbekende woon- of verblijfplaats, een partij aan wie stukken niet op het adres in het buitenland konden worden betekend of voor een rechtspersoon die tijdens de procedure niet als partij in de rechtbank kan optreden.

Een partij zonder vertegenwoordiger kan worden verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen voor het betekenen van stukken, indien de betekening aan de partij zelf te ingewikkeld is of vertraging zal opleveren (hierom kan echter niet worden verzocht als de betekening in het buitenland moet plaatsvinden). Als de partij geen vertegenwoordiger benoemt, worden de aan deze partij gerichte stukken gedeponeerd bij de rechtbank en wordt de betekening geacht op de juiste wijze te hebben plaatsgevonden.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

Indien de rechtbank tijdens het proces of een andere gerechtshandeling een stuk betekent, wordt dit opgenomen in het afschrift van het proces of in het verslag van de andere gerechtshandeling. Hierin wordt onder meer vermeld op welke wijze het stuk is betekend. Het afschrift wordt getekend door de persoon die de betekening heeft uitgevoerd en door de ontvanger van het stuk.

In andere gevallen geldt het ontvangstbewijs waarop de uitvoerende persoon heeft aangetekend dat de betekening heeft plaatsgevonden, als bewijs voor de betekening van gerechtelijke stukken. Het ontvangstbewijs is het afneembare deel van de officiële envelop dat aan de rechtbank wordt geretourneerd zodra het stuk is betekend en de gegevens zijn ingevuld. De gegevens op het ontvangstbewijs worden geacht te kloppen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet wordt geschonden (bijvoorbeeld betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)?

Betekening of kennisgeving op enige andere manier dan bij wet is voorgeschreven, is ongeldig en heeft geen juridisch bindend karakter. Zie antwoord 5 voor alternatieve manieren van betekening of kennisgeving.

8. Moet er worden betaald voor de betekening van een stuk, en zo ja, hoeveel?

De kosten van betekening van gerechtelijke stukken zijn inbegrepen in de proceskosten. Partijen betalen derhalve niet afzonderlijk voor het betekenen van stukken.

N.B.: bovenstaande bepalingen in de Tsjechische wetgeving ten aanzien van het betekenen en kennisgeven van stukken worden in 2008 waarschijnlijk ingrijpend gewijzigd. Informatie over de wijzigingen zal te zijner tijd op deze website te vinden zijn.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk