Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Τσεχία

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Τσεχία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση εγγράφων; 1.
2. Για ποια έγγραφα ο νόμος προβλέπει ότι είναι υποχρεωτική η επίδοση ή κοινοποίηση; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων; 3.
4. Πώς διεξάγεται κατά κανόνα στην πράξη η επίδοση ή η κοινοποίηση; 4.
5. Τι γίνεται εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση απευθείας στον αποδέκτη του εγγράφου (π.χ. επειδή αυτός δεν είναι στην οικία του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση; 6.
7. Ποιες είναι οι συνέπειες αν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου (παραδείγματος χάρη αν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); 7.
8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ή την κοινοποίηση και, αν ναι, ποιο είναι αυτό; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση εγγράφων;

Η επίδοση ή κοινοποίηση των δικογράφων είναι μια από τις διαδικαστικές πράξεις που διενεργεί το δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης. Στο πλαίσιο της δίκης, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί διάφορα έγγραφα (όπως η αίτηση, η κλήση, το αντίγραφο της απόφασης κ.λπ.) στους διαδίκους, στα πρόσωπα που συμμετέχουν στη δίκη και σε άλλα πρόσωπα.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προστασίας των διαδίκων, η επίδοση και η κοινοποίηση εγγράφων έχουν σοβαρές διαδικαστικές συνέπειες. Για παράδειγμα, μόνον η απόφαση που έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως μπορεί να καταστεί τελεσίδικη και να παράγει δεσμευτικές συνέπειες όσον αφορά τη νομική σχέση την οποία αφορά.

2. Για ποια έγγραφα ο νόμος προβλέπει ότι είναι υποχρεωτική η επίδοση ή κοινοποίηση;

Σύμφωνα με τον νόμο 99/1963 Συλλ., τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα έγγραφα επιδίδονται είτε προσωπικά στον αποδέκτη είτε ταχυδρομικά, ανάλογα με το είδος του εγγράφου. Τα έγγραφα επιδίδονται προσωπικά στον αποδέκτη, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. επίδοση της αίτησης στον καθού ή της απόφασης στους διαδίκους) ή αν ο προεδρεύων του δικαστηρίου το αποφασίσει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τα υπόλοιπα έγγραφα επιδίδονται ταχυδρομικά.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων;

 Τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την επίδοση ή την κοινοποίηση δικογράφων είναι τα δικαστήρια και τα όργανα που προβαίνουν σε επιδόσεις ή κοινοποιήσεις (υπάλληλοι του δικαστηρίου που πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις, όργανα της δικαστικής αστυνομίας, δικαστικοί επιμελητές, υπάλληλοι των ταχυδρομείων, αστυνομικά όργανα της Τσεχικής Δημοκρατίας, όργανα της σωφρονιστικής αστυνομίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, ιδρυμάτων κρατικής μέριμνας ή προστασίας, της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Πώς διεξάγεται κατά κανόνα στην πράξη η επίδοση ή η κοινοποίηση;

Αν το έγγραφο δεν επιδόθηκε από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης ή άλλης δικαστικής πράξης, κοινοποιείται από τα όργανα που είναι αρμόδια για την επίδοση και κοινοποίηση μέσω ενός δημοσίου δικτύου δεδομένων ή με τοιχοκόλλησή του σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.

Τα έγγραφα μπορούν να επιδοθούν προσωπικά στον αποδέκτη ή ταχυδρομικά. Η εναλλακτική επίδοση δεν είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται από το νόμο, σε περίπτωση εγγράφων που πρέπει να επιδοθούν προσωπικά στον αποδέκτη ή αν το διατάξει το δικαστήριο.

Ο αποδέκτης μπορεί να επιλέξει διεύθυνση για επιδόσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, την οποία στη συνέχεια κοινοποιεί στο δικαστήριο.

Τα έγγραφα μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε εκπροσώπους των διαδίκων (βάσει πληρεξουσίου) ή στους επιτρόπους τους (εφόσον υπάρχουν). Αν ανακύψουν δυσκολίες κατά την επίδοση ή την κοινοποίηση, ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να ζητήσει από το διάδικο να διορίσει αντίκλητο. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει όταν τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν στο εξωτερικό.

Η κοινοποίηση μέσω δημόσιου δικτύου δεδομένων είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ο αποδέκτης στον οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί το έγγραφο να διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, να είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για την επικοινωνία και να έχει εγκρίνει αυτό το είδος κοινοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ζητεί από τον αποδέκτη να αποστείλει απόδειξη παραλαβής του εγγράφου εντός τριών ημερών από την αποστολή του, μέσω μηνύματος δεδομένων συνοδευόμενου από την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του. Διαφορετικά, η κοινοποίηση του εγγράφου δεν είναι έγκυρη.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας διακρίνει μεταξύ επίδοσης ή κοινοποίησης σε φυσικά πρόσωπα και επίδοσης ή κοινοποίησης σε νομικά πρόσωπα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επίδοση ή κοινοποίηση σε φυσικά πρόσωπα: η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε φυσικό πρόσωπο πραγματοποιείται στη διεύθυνση της κατοικίας του, της επιχείρησής του, του τόπου εργασίας του, στη διεύθυνση του τόπου διαμονής του προσώπου ή στην διεύθυνση που έχει υποδείξει για το σκοπό της επίδοσης. Το όργανο που πραγματοποιεί την επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφο σε φυσικό πρόσωπο όχι μόνο στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έγγραφο, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ανευρεθεί το πρόσωπο.

Η επίδοση ή κοινοποίηση σε νομικά πρόσωπα πραγματοποιείται στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους που είναι καταχωρημένη στο εμπορικό ή σε άλλο δημόσιο μητρώο ή στη διεύθυνση της πραγματικής έδρας του νομικού προσώπου. Μετά από σχετική αίτηση, το δικαστήριο μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφα σε νομικό πρόσωπο σε άλλη διεύθυνση στην Τσεχική Δημοκρατία την οποία κοινοποιεί το νομικό πρόσωπο. Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται, για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στα πρόσωπα και στα όργανα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στους υπαλλήλους του (μέλη) στους οποίους έχει ανατεθεί να δέχονται την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων ή σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχει εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό το νομικό πρόσωπο. Αν δεν μπορεί να ανευρεθεί πρόσωπο ή όργανο εξουσιοδοτημένο να δέχεται την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων, το έγγραφο κατατίθεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τις ίδιες συνέπειες όπως και για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα.

Επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλα πρόσωπα: Στην περίπτωση δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άλλων νομικών επαγγελματιών, ειδικές διατάξεις προβλέπουν ποιό πρόσωπο στο γραφείο τους είναι εξουσιοδοτημένο να δέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων. Υπάρχουν επίσης ειδικές διατάξεις που διευκρινίζουν ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων για λογαριασμό κρατικών φορέων, του δημόσιου, δήμων και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν προβλέπεται εναλλακτική επίδοση ή κοινοποίηση στους οργανισμούς αυτούς.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μια ειδική μέθοδος κοινοποίησης είναι η τοιχοκόλληση των εγγράφων σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εφόσον προβλέπεται από νόμο. Η απόφαση ή το έγγραφο τεκμαίρεται ότι κοινοποιήθηκε την 15η ημέρα μετά την τοιχοκόλλησή της/του.

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η δημοσίευση των πληροφοριών τις οποίες απαιτεί ο νόμος μέσω δικαστικών ανακοινώσεων στο Εμπορικό Δελτίο ("Obchodní věstník").

5. Τι γίνεται εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση απευθείας στον αποδέκτη του εγγράφου (π.χ. επειδή αυτός δεν είναι στην οικία του);

 Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ κανονικής επίδοσης και προσωπικής επίδοσης στον αποδέκτη:

 • σε περίπτωση κανονικής επίδοσης, το έγγραφο παραδίδεται σε άλλο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο που ζει ή εργάζεται στην αναφερόμενη διεύθυνση ή απασχολείται στο συγκεκριμένο τόπο ή κοντά σε αυτόν, γνωρίζει τον αποδέκτη και συμφωνεί να του διαβιβάσει το έγγραφο. Εντούτοις, δεν πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με το πρόσωπο αυτό, διότι διαφορετικά η επίδοση δεν θα είναι έγκυρη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή το έγγραφο δεν μπορεί να επιδοθεί στο πρόσωπο αυτό, το έγγραφο κατατίθεται στο δικαστήριο ή στο ταχυδρομείο και η κατάθεση κοινοποιείται στον αποδέκτη. Αν ο αποδέκτης δεν παραλάβει το έγγραφο εντός τριών ημερών, εφαρμόζεται η πλασματική επίδοση και το έγγραφο τεκμαίρεται ότι επιδόθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας παραλαβής του·
 • σε περίπτωση αυτοπρόσωπης επίδοσης στον αποδέκτη, αν ο αποδέκτης δεν μπορεί να βρεθεί, το όργανο που πραγματοποιεί την επίδοση καταθέτει το έγγραφο και ειδοποιεί τον αποδέκτη να το παραλάβει. Αν ο αποδέκτης δεν παραλάβει το έγγραφο εντός δέκα ημερών, το έγγραφο τεκμαίρεται ότι επιδόθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας παραλαβής του.

Αν ο διάδικος αρνηθεί να δεχθεί την επίδοση εγγράφου, το έγγραφο τεκμαίρεται ότι επιδόθηκε την ημέρα της άρνησης· η συνέπεια αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αποδέκτη. Το ίδιο ισχύει και αν ο αποδέκτης αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία του ή να προσφέρει τη συνδρομή που είναι απαραίτητη για την ορθή επίδοση του εγγράφου. Και στην περίπτωση αυτή ο αποδέκτης πρέπει να ενημερωθεί για τις συνέπειες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν ο διάδικος έχει ορίσει εκπρόσωπο στον οποίο έχει παράσχει πληρεξούσιο για τη δίκη, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται μόνο στον εκπρόσωπο (π.χ. δικηγόρο). Έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται στον εκπρόσωπο δεν επιδίδεται ή κοινοποιείται και στον διάδικο, εκτός αν ο διάδικος ενεργεί αυτοπροσώπως στη διαδικασία ( π.χ. παρίσταται στην ακροαματική διαδικασία για να απευθυνθεί στο δικαστήριο).

Αν έχει οριστεί επίτροπος του διαδίκου, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται μόνο στον επίτροπο, εκτός αν ο νόμος προβλέπει άλλως. Επίτροπος ορίζεται, για παράδειγμα, όταν είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας του διαδίκου, όταν στάθηκε αδύνατον να επιδοθούν  ή να κοινοποιηθούν τα έγγραφα στη γνωστή διεύθυνση διαδίκου στο εξωτερικό, σε νομική οντότητα που δεν μπορεί να είναι διάδικος στη δίκη κ.λπ.

Μπορεί να ζητηθεί από διάδικο που δεν έχει εκπρόσωπο, να διορίσει αντίκλητο, αν η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον ίδιο το διάδικο είναι υπερβολικά πολύπλοκη ή θα δημιουργήσει καθυστερήσεις (εντούτοις, δεν μπορεί να ζητηθεί ο διορισμός αντικλήτου αν η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό). Αν ο διάδικος δεν διορίσει αντίκλητο, τα έγγραφα που του απευθύνονται κατατίθενται στο δικαστήριο και η επίδοση ή η κοινοποίηση τεκμαίρεται ότι πραγματοποιήθηκε.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση;

Αν το δικαστήριο επιδώσει έγγραφο κατά τη διάρκεια της δίκης ή άλλης διαδικαστικής πράξης, η επίδοση καταχωρίζεται στα πρακτικά της δίκης ή της άλλης διαδικαστικής πράξης. Στα πρακτικά, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία, αναφέρεται και ο τρόπος επίδοσης του εγγράφου. Τα πρακτικά υπογράφονται από το όργανο που πραγματοποίησε την επίδοση και από τον παραλήπτη του εγγράφου.

Σε άλλες περιπτώσεις, η επίδοση ή κοινοποίηση δικογράφων αποδεικνύεται από την απόδειξη παραλαβής, στην οποία το όργανο που πραγματοποιεί την επίδοση ή την κοινοποίηση αναφέρει ότι το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε. Το τμήμα του επίσημου φακέλου που μπορεί να αποσπαστεί συμπληρώνεται και επιστρέφεται στο δικαστήριο μετά την επίδοση ή την κοινοποίηση. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην απόδειξη παραλαβής τεκμαίρεται ότι είναι αληθή, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.

7. Ποιες είναι οι συνέπειες αν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου (παραδείγματος χάρη αν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο);

Η επίδοση ή η κοινοποίηση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τους τρόπους που ορίζει ο νόμος είναι άκυρη και δεν έχει δεσμευτικές έννομες συνέπειες. Για τις δυνατότητες εναλλακτικής επίδοσης, βλέπε απάντηση 5.

8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ή την κοινοποίηση και, αν ναι, ποιο είναι αυτό;

Η δαπάνη επίδοσης ή κοινοποίησης δικογράφων περιλαμβάνεται στο κόστος της διαδικασίας. Συνεπώς, οι διάδικοι δεν πληρώνουν απευθείας για την επίδοση εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την επίδοση και την κοινοποίηση εγγράφων και αποτελούν μέρος της τσεχικής νομοθεσίας είναι πιθανόν να τροποποιηθούν σημαντικά το 2008. Πληροφορίες για τις τροποποιήσεις θα δημοσιευθούν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Τσεχία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο