Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Tjekkiet

Seneste opdatering : 19-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem er ansvarlig for forkyndelsen af et dokument? 3.
4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis forkyndelsen undtagelsesvis ikke kan foretages direkte over for adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad er følgerne, hvis dokumentets adressat ikke får dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke sker i den i lovgivningen foreskrevne form (f.eks. hvis dokumentet forkyndes over for tredjemand)? 7.
8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser om forkyndelse?

Forkyndelse af retlige dokumenter er ét af de proceduremæssige skridt, retten tager som led en retssag. I forbindelse med en retssag forkynder retten forskellige dokumenter (f.eks. stævning, tilsigelse og skriftlig eksemplar af dommen) for sagsparterne, de personer, der er involveret i sagen og andre personer.

Af hensyn til retssikkerheden og beskyttelsen af parterne har forkyndelsen af dokumenter alvorlige proceduremæssige konsekvenser. F.eks. kan kun en dom, der er forkyndt korrekt, blive endelig og få bindende virkning for det retsforhold, den vedrører.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

Ifølge lov nr. 99/1963 saml., retsplejeloven, forkyndes dokumenter enten personligt for adressaten eller pr. post afhængigt af dokumenttype. Dokumenter forkyndes personligt for adressaten, hvis dette er et lovkrav (f.eks. forkyndelse af en stævning for sagsøgte eller af en dom for sagens parter), eller hvis retsformanden træffer beslutning herom i en given sag. Andre dokumenter forkyndes med almindelig post.

3. Hvem er ansvarlig for forkyndelsen af et dokument?

Ansvaret for forkyndelsen af retlige dokumenter ligger hos domstolene og de organer, der forestår forkyndelsen (retsembedsmænd, der forestår forkyndelsen, retsbetjente, fogeden, postoperatører, organer under det tjekkiske politi, organer under det tjekkiske fængselsvæsen, plejeinstitutioner eller institutioner for sikkerhedsforvaring, den regionale militæradministration, Indenrigsministeriet og Justitsministeriet).

TopTop

4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis?

Hvis et dokument ikke er forkyndt af retten under retssagen eller på anden måde, forkyndes det af de organer, der forestår forkyndelser, ved hjælp af et offentligt datanet eller ved officielt opslag.

Dokumenter kan forkyndes personligt for adressaten eller med almindelig post; det er ikke muligt at anvende alternative forkyndelsesmåder i bestemte tilfælde, hvor dokumenter ifølge loven skal forkyndes personligt for adressaten, eller hvor retten har truffet afgørelse herom.

Adressaten kan vælge en forkyndelsesadresse i Tjekkiet, som vedkommende i så fald skal meddele retten.

Dokumenter kan forkyndes for parternes repræsentant (på grundlag af en advokatfuldmagt) eller for parternes værge (hvis en sådan er beskikket). Hvis der opstår problemer med forkyndelsen, kan retsformanden anmode parten om at udpege en repræsentant med henblik på forkyndelsen; dette gælder ikke, hvis dokumenter skal forkyndes i udlandet.

Det er muligt at benytte et offentligt datanet til forkyndelser, hvis den person, som forkyndelsen skal foretages for, har en avanceret elektronisk signatur, er villig til at kommunikere ved hjælp af internettet og er indforstået med denne form for forkyndelse. I så fald anmodes adressaten af retten om at anerkende modtagelsen af dokumentet inden for tre dage fra afsendelsen af dokumentet ved hjælp af en elektronisk besked ledsaget af vedkommendes avancerede elektroniske signatur. Forkyndelsen af dokumentet anses i modsat fald ikke for at være gyldig.

I den borgerlige retsplejelov skelnes mellem forkyndelse for fysiske personer og forkyndelse for juridiske personer.

TopTop

Forkyndelse for fysiske personer: Dokumenter kan forkyndes for en fysisk person på vedkommendes bopælsadresse, forretningsadresse, arbejdsplads eller på den adresse, hvor vedkommende opholder sig, eller som vedkommende har angivet som forkyndelsesadresse. Det organ, der foretager forkyndelsen, kan forkynde et dokument for en fysisk person på de anførte adresser, men også på ethvert andet sted, hvor personen befinder sig.

Forkyndelse for juridiske personer: Disse forkyndelser foretages på den adresse, der er registreret som hjemsted i handelsregistret eller et andet offentligt register eller på den adresse, hvor den juridiske person rent faktisk har sæde. Retten kan på anmodning forkynde dokumenter for en juridisk person på en anden adresse i Tjekkiet, som den juridiske person har meddelt. Dokumenter kan forkyndes for personer og organer, som er bemyndiget til at handle på den juridiske persons vegne, for de af dens ansatte (medlemmer), som er udpeget til at modtage forkyndelser, eller for andre fysiske personer, som har den juridiske persons bemyndigelse hertil. Hvis det ikke er muligt at få kontakt med en person eller et organ, som har bemyndigelse til at modtage forkyndelsen, deponeres dokumentet på de betingelser og med de konsekvenser, som gælder ved forkyndelse af dokumenter for fysiske personer.

Forkyndelse for andre personer: Hvis der er tale om advokater, notarer og andre juridiske erhverv gælder der særlige bestemmelser for, hvem i det pågældende kontor dokumenter kan forkyndes for. Der gælder også særlige regler for, hvilke ansatte i statslige organer, staten, kommuner og lokale myndigheder dokumenter kan forkyndes for. Der er ingen mulighed for alternative former for forkyndelse for disse enheder.

TopTop

En særlig måde at forkynde dokumenter på er ved officielt opslag. Denne metode anvendes, hvis den er foreskrevet ved lov; en afgørelse eller et andet dokument anses for forkyndt femten dage efter det er blevet slået op.

Sidst men ikke mindst sker den lovpligtige offentliggørelse af oplysninger også i form af domstolsmeddelelser i handelstidendet "Obchodní věstník".

5. Hvad sker der, hvis forkyndelsen undtagelsesvis ikke kan foretages direkte over for adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)?

Det er vigtigt at skelne mellem normal forkyndelse og personlig forkyndelse for adressaten:

 • i tilfælde af normal forkyndelse afleveres dokumentet til en anden egnet fysisk person, som lever eller arbejder på den anførte adresse eller er ansat på det pågældende sted eller i nærheden, og som kender adressaten og er indforstået med at videregive dokumentet til adressaten. Denne person må dog ikke være en person med modstridende interesser, idet forkyndelsen i så fald ville være ugyldig. Hvis en sådan person ikke findes, eller hvis dokumentet ikke kan forkyndes for en sådan person, deponeres dokumentet i retten eller på et posthus, og adressaten underrettes herom. Hvis adressaten ikke afhenter dokumentet inden for tre dage, anses dokumentet alligevel for at være forkyndt den sidste dag i afhentningsperioden
 • i tilfælde af personlig forkyndelse for adressaten, hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med adressaten, deponerer det organ, der foretager forkyndelsen, dokumentet og underretter adressaten herom, således at vedkommende kan afhente dokumentet. Hvis adressaten ikke afhenter dokumentet inden for ti dage, anses dokumentet for at være forkyndt den sidste dag i afhentningsperioden.

Hvis en part nægter at få forkyndt et dokument, anses dokumentet for at være blevet forkyndt den dag, hvor det blev afvist; adressaten skal underrettes om denne konsekvens. Det samme gælder, hvis adressaten nægter at vise et identitetsbevis eller at yde den bistand, der er nødvendig for at dokumentet kan forkyndes på korrekt vis. Også i dette tilfælde skal adressaten underrettes om konsekvenserne.

TopTop

Hvis en part har en repræsentant med advokatbeføjelser i sagen, forkyndes dokumenterne kun for denne repræsentant (f.eks. en advokat). Et dokument, der forkyndes for en repræsentant, forkyndes ikke for parten, medmindre den pågældende part skal deltage personligt i sagen (f.eks. deltage personligt i et retsmøde for at blive hørt).

Hvis en part har fået beskikket en værge, forkyndes dokumenter kun for værgen, medmindre andet er fastsat ved lov. En part kan f.eks. få beskikket en værge, hvis den pågældende parts bopælsadresse er ukendt, hvis det ikke har været muligt at forkynde dokumenterne for den pågældende part på en given adresse i udlandet eller, hvis en juridisk person ikke kan optræde i retten som part i sagen.

En part uden repræsentant kan blive anmodet om at udnævne en repræsentant med henblik på forkyndelsen af dokumenter, hvis det er for vanskeligt at forkynde dokumenterne for parten selv, eller hvis det vil medføre forsinkelser (dette gælder dog ikke, hvis forkyndelsen skal foretages i udlandet). Hvis parten ikke udnævner en repræsentant, vil dokumenter til vedkommende blive deponeret i retten og forkyndelsen anses for at være foretaget.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Når retten forkynder et dokument under retssagen eller på anden måde, anføres dette i retsbogen eller i protokollen over andre retshandlinger. Udover de øvrige elementer i protokollen anføres det, hvordan dokumentet blev forkyndt. Protokollen underskrives af det organ, der foretager forkyndelsen, og af modtageren af dokumentet.

I andre tilfælde er beviset for, at de retlige dokumenter er forkyndt, kvitteringen for modtagelsen, hvorpå det organ, der foretager forkyndelsen, anfører, at dokumentet er forkyndt. Det er den part af den officielle konvolut, som kan afrives, der returneres til retten, når dokumentet er blevet forkyndt, og oplysningerne er påført. Oplysningerne på kvitteringen for modtagelsen anses for at være korrekte, medmindre det modsatte bevises.

7. Hvad er følgerne, hvis dokumentets adressat ikke får dokumentet, eller hvis forkyndelsen ikke sker i den i lovgivningen foreskrevne form (f.eks. hvis dokumentet forkyndes over for tredjemand)? 

En forkyndelse, der ikke foretages på en af de måder, der er angivet i loven, er ugyldig og har ingen juridisk bindende virkning. Alternative muligheder for forkyndelse er beskrevet i svar 5.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget?

Udgifterne til forkyndelse af retlige dokumenter medregnes i retsgebyret. Parterne betaler derfor ikke direkte for forkyndelsen af dokumenter.

Bemærk, at ovenstående bestemmelser vedrørende forkyndelse af dokumenter, som er en del af tjekkisk lovgivning, formodentlig bliver ændret væsentligt i 2008. Oplysninger om ændringerne vil fremgå af denne webside.

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige