Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 07-04-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και την «επίδοση εγγράφων»; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή; 5.
6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου; 6.
7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση έγινε σε κάποιον τρίτο) ; 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου, και αν ναι, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και την «επίδοση εγγράφων»;

Στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων» σημαίνει την κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων και άλλων εγγράφων στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση την καθορισμένη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την επίδοση εγγράφων για να καθορίζεται η μέθοδος επίδοσης εγγράφων που γίνεται αποδεκτή από τα Δικαστήρια και να προστατεύονται τα επηρεαζόμενα πρόσωπα σε περίπτωση που οι κανόνες αυτοί παραβιάζονται.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επισήμως;

Τα κλητήρια εντάλματα, ο εναρκτήριες αιτήσεις, οι εφέσεις, τα δικόγραφα, κάθε δικαστικό έγγραφο, κάθε έγγραφο η επίδοση του οποίου διατάσσεται από το Δικαστήριο και κάθε έγγραφο η επίδοση του οποίου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Η επίδοση εγγράφων διενεργείται από ιδιώτες επιδότες, οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από το Ανώτατο Δικαστήριο να διενεργούν επιδόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Η επιλογή επιδότη για τη διενέργεια επίδοσης γίνεται από το διάδικο, που έχει καταχωρήσει στο Δικαστήριο τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω , ο οποίος βαρύνεται με την ευθύνη επίδοσης των εν λόγω εγγράφων.

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου;

Η επίδοση γίνεται –

(α) με προσωπική επίδοση, μέσω επιδότη στον ενδιαφερόμενο,

(β) μέσω τηλεομοιότυπου,

(γ) μέσω ταχυδρομείου με διπλοσυστημένο φάκελο ή άλλο μέσο, μετά από έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, όταν γίνεται επίδοση στο εξωτερικό.

Η επίδοση οποιασδήποτε κλήσεως ή ειδοποιήσεως σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γίνεται στη διεύθυνση επιδόσεως του προσώπου αυτού ή σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί διεύθυνση επιδόσεως, η επίδοση γίνεται στον τελευταίο γνωστό ή συνήθη τόπο διαμονής του εν λόγω προσώπου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την επίδοση εγγράφων σε ανηλίκους, σε διανοητικά ανίκανους, σε άτομα που βρίσκονται υπό κηδεμονία και σε νομικά πρόσωπα (Σχετική η Διάταξη 5 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας).

5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή;

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει επίδοση εγγράφων κατά τα διαλαμβανόμενα στο σημείο 4 πιο πάνω, δύναται να καταχωρηθεί αίτηση στο Δικαστήριο για υποκατάστατη επίδοση.

6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου;

Η επίδοση εγγράφων καθώς επίσης και η αδυναμία επίδοσης εγγράφων καταχωρείται σε μητρώο, το οποίο τηρείται από τους εξουσιοδοτημένους επιδότες. Επιπρόσθετα η επίδοση εγγράφων επιμαρτυρείται με ένορκη δήλωση του επιδότη, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με έντυπο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας.

Σε περίπτωση που γίνει επίδοση μέσω τηλεομοιότυπου, η βεβαίωση αποστολής του εγγράφου κατατίθεται στο Πρωτοκολλητείο του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση έγινε σε κάποιον τρίτο) ;

Σε περίπτωση που γίνεται κακή επίδοση, η επίδοση μπορεί να παραμεριστεί μετά από καταχώρηση σχετικής αίτησης. Επίσης σε περίπτωση που γίνει κακή επίδοση και εκδοθεί δικαστική απόφαση, δύναται να παραμεριστεί η απόφαση μετά από καταχώρηση σχετικής αίτησης.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου, και αν ναι, πόσο;

Όλα τα έγγραφα για τα οποία, απαιτείται σύμφωνα με οποιουσδήποτε δικαστικούς κανονισμούς ή σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο η επίδοσή τους, επιδίδονται μέσω Δικαστηρίου μόνο εφόσον καταβληθεί το καθορισμένο με βάση τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας τέλος. Το εν λόγω τέλος ανέρχεται στο ποσό των ΛΚ 2. 50. Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό των ΛΚ 0,50 έως ΛΚ 6,50, ανάλογα με την ακτίνα επίδοσης από το οικείο δικαστήριο.

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 07-04-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο