Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Austrija

Naujausia redakcija: 22-04-2005
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Austrija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką reiškia juridinė sąvoka „dokumentų įteikimas“ praktikoje? Kodėl yra nustatytos dokumentų įteikimo taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami? 2.
3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai yra įteikiami dokumentai? 4.
5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumentų įteikti adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namie)? 5.
6. Ar yra raštiškas įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas atsitinka, kai adresatas negauna jam įteiktino dokumento arba dokumentas įteikiamas ne pagal įstatymo nustatytą tvarką (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? 7.
8. Ar už dokumento įteikimą reikia sumokėti? Jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Ką reiškia juridinė sąvoka „dokumentų įteikimas“ praktikoje? Kodėl yra nustatytos dokumentų įteikimo taisyklės?

Dokumento įteikimas yra įstatymo nustatyta tvarka ir bet kuriuo atveju patvirtintas dokumento perdavimas gavėjui, kad šis galėtų tai įsidėmėti. Kadangi žinia apie teismo proceso buvimą, jo turinį ir baigtį yra būtina sąlyga suinteresuotojo asmens interesams ginti, yra nustatytos konkrečios dokumentų įteikimo taisyklės.

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami?

Specialiu būdu – su įrodančiu patvirtinimu ir bet kuriuo atveju tik asmeniškai – yra įteikiami svarbūs teismo procesiniai dokumentai; būtina atkreipti ypatingą dėmesį į ieškinio ir teismo sprendimų bei visų dokumentų, kurių įteikimas lemia terminą arba ypatingą teisinę seką, tinkamą įteikimą.

3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą?

Dokumentai dažniausiai yra siunčiami registruotu laišku, tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, juos gali įteikti ir teismo tarnautojai arba bendruomenės institucijos.

4. Kaip paprastai yra įteikiami dokumentai?

Dokumentų įteikimo būdas yra skirtingas ir priklauso nuo įteiktino dokumento pobūdžio; kartais teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, pats savo nuožiūra pasirenka įteikimo būdą. Dokumentai dažniausiai yra įteikiami siunčiant paštu arba juos įteikia teismo tarnautojas, tačiau jie gali būti paskelbiami ir viešai (įsakų duomenų sistemoje, skelbimų lentoje); būna tik gavėjui skirtas asmeniškas įteikimas, įteikimas tik gavėjui į rankas arba specialiam pašto įgaliotam pasiuntiniui ar gavėjo atstovui. Uždaram dalyvių ratui dokumentai gali būti įteikiami ir elektroninėmis informavimo priemonėmis.

viršųviršų

5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumentų įteikti adresatui yra neįmanoma (pvz., jo nėra namie)?

Priklausomai nuo dokumento įteikimo ir kliūčių pobūdžio, neradus gavėjo, jį reikia informuoti apie nesėkmingą bandymą įteikti dokumentą ir kartu pranešti pakartotinio bandymo įteikti jam dokumentą laiką, saugant dokumentą pašte arba teisme paruoštą vėl įteikti, siuntą įteikti gavėjo atstovui arba bandyti naujai įteikti kitu adresu.

6. Ar yra raštiškas įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas?

Iš esmės dokumentas yra įteikiamos be specialaus įteikimą įrodančio patvirtinimo. Dokumentai, kurių įteikimas lemia terminą ar ypatingas teisines pasekmes, įteikiami su raštišku įrodančiuoju patvirtinimu („atgaline pažyma“), kurį dokumento įteikėjas užpildo ir pasirašo, o kai jį pasirašo ir gavėjas, tada įteikėjas perduoda teismui.

7. Kas atsitinka, kai adresatas negauna jam įteiktino dokumento arba dokumentas įteikiamas ne pagal įstatymo nustatytą tvarką (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Jeigu įteikiant dokumentą yra pažeidžiamos įteikimo taisyklės, tai įteikimas iš esmės yra negaliojantis ir jį reikia pakartoti iš naujo. Kai kurios taisyklės nereguliuoja ir negina jokių subjektyvių įteikiamo dokumento gavėjo teisių, o yra vien tik įteikimo tvarkos taisyklės; jų pažeidimas neturi jokių pasekmių, susijusių su įteikimo galiojimu. Kartais, susiklosčius kitoms aplinkybėms, laikinai negaliojantis įteikimas gali ir vėl pradėti galioti. Taip būna dažniausiai tada, kai įteikimo tikslas pasiekiamas kitu būdu ir apginamos įteikiamo dokumento gavėjo teisės.

8. Ar už dokumento įteikimą reikia sumokėti? Jeigu taip, tai kiek?

Mokestis už įprastą dokumento siuntimą paštu yra įtrauktas į bylinėjimosi išlaidas. Jeigu įteikiant dokumentą susidaro papildomų išlaidų, tai jas reikia apmokėti pagal nustatytą išlaidų kompensavimo tvarką.

Papildoma informacija

Nuostatas apie įstatymų (Įteikimo įstatymo „Zustellgesetz“, Civilinio proceso kodekso (ZPO), Geo informacinės sistemos) nustatytą dokumentų įteikimą galite rasti teisinės informacijos sistemoje „Rechtsinformatonssystem RIS“ Deutsch.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-04-2005

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė