Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Ηνωµένο Βασίλειο