Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Švédsko

Posledná úprava: 23-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny termín „rodičovská zodpovednosť“ v praxi? 1.
2. Kto má v zásade rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3. Ak sú rodičia nespôsobilí alebo neochotní prevziať rodičovskú zodpovednosť, môže byť určená iná osoba, ktorá zaujme ich miesto? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo odlúčia, ako sa rieši otázka budúcej rodičovskej zodpovednosti? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovskej zodpovednosti, aké podmienky sa musia splniť, aby bola dohoda právne záväzná? 5.
6. Ak rodičia nedospejú k dohode v otázkach rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne metódy existujú na urovnanie sporov mimosúdnou cestou? 6.
7. Ak sa rodičia s touto záležitosťou obrátia na súd, o akých otázkach môže rozhodnúť sudca v súvislosti s rodičovskou zodpovednosťou? 7.
8. Ak súd rozhodne, že opatera dieťaťa pripadne jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa bez predbežnej dohody s druhým rodičom? 8.
9. Čo to znamená v praxi, ak súd rozhodne o spoločnej opatere? 9.
10. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovskej zodpovednosti? Aké formality sa musia splniť a aké doklady sa majú predložiť? 10.
11. Aká forma konania sa použije v takých prípadoch? Existuje možnosť rýchlejšieho konania, ak odklad znamená ohrozenie? 11.
12. Môžem dostať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s procesom? 12.
13. Je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. Môže byť v niektorých prípadoch potrebné požiadať o presadenie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti? Na ktorý súd sa mám v takých prípadoch obrátiť a ako sa záležitosť rieši? 14.
15. Čo musím urobiť, aby mi rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané v inom členskom štáte uznali a presadili vo Švédsku? 15.
16. Na ktorý súd sa mám obrátiť s námietkou proti uznaniu a presadeniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte. Aká forma konania sa používa v takých prípadoch? 16.
17. Ktoré právo sa uplatňuje na záležitosti rodičovskej zodpovednosti, ak dieťa alebo účastníci nežijú vo Švédsku alebo majú inú štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo znamená právny termín „rodičovská zodpovednosť“ v praxi?

Rodičovská zodpovednosť znamená záležitosti spojené s opaterou dieťaťa, bydliskom dieťaťa a prístupom k dieťaťu.

Opatera znamená právnu zodpovednosť za osobu dieťaťa. Osoba, ktorej bola zverená opatera dieťaťa má právo a povinnosť rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú osobných okolností dieťaťa, napríklad, kde má dieťa bývať a do ktorej školy má chodiť. Osoba, ktorej bola zverená opatera dieťaťa, musí zabezpečiť, že sa uspokoja potreby dieťaťa  spojené s opaterou, bezpečnosťou a dobrou výchovou. Osoba, ktorej bola zverená opatera, je tiež zodpovedná za poskytnutie potrebného dohľadu dieťaťu v súvislosti s jeho vekom, vývojom a inými okolnosťami a musí zabezpečiť, že dieťa dostane uspokojivú starostlivosť a výchovu.

2. Kto má v zásade rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

V zásade spočíva opatera o dieťa na jeho rodičoch alebo na jednom z jeho rodičov.

Ak sú rodičia zosobášení, automaticky im pripadne spoločná opatera dieťaťa pri jeho narodení. Dokonca aj keď sa rodičia rozvedú, spoločná opatera spravidla naďalej platí. Ale ak si jeden z rodičov želá zmenu v opatere, môže súd, ak to považuje za potrebné v záujme dieťaťa, ukončiť spoločnú opateru a určiť jedného opatrovníka.

Ak nie sú rodičia zosobášení, automaticky získava opateru matka. Ale rodičia môžu získať spoločnú opateru len registračným postupom. Otec môže tiež podať žiadosť o získanie spoločnej opatery alebo ako jeden opatrovník dieťaťa.

HoreHore

3. Ak sú rodičia nespôsobilí alebo neochotní prevziať rodičovskú zodpovednosť, môže byť určená iná osoba, ktorá zaujme ich miesto?

V určitých prípadoch môže byť osobitne určený jeden alebo dvaja  opatrovníci. To sa medziiným stáva, ak sú rodičia, ktorí majú v opatere dieťa, vinní zo zneužívania alebo zanedbávania alebo iných nedostatkov v opatere dieťaťa, čo znamená, že je ohrozené zdravie a vývoj dieťaťa.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo odlúčia, ako sa rieši otázka budúcej rodičovskej zodpovednosti?

Ak si jeden z rodičov želá zmenu opatery, môže o otázke opatery rozhodnúť súd. Ak sa rodičia dohodnú o zmene, môžu vyriešiť vec dohodou bez účasti súdu. Aby bola táto dohoda platná, musí ju schváliť výbor pre sociálne blaho.

To isté sa vzťahuje na otázky, s ktorým rodičom má dieťa bývať a ako sa má zariadiť prístup druhého rodiča k dieťaťu.

Okrem toho pri rozvodovom procese musí súd pri absencii požiadavky priznať opateru dieťaťa  jednému z rodičov, ak je zjavné že spoločná opatera je nezlučiteľná s blahom dieťaťa.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o rodičovskej zodpovednosti, aké podmienky sa musia splniť, aby bola dohoda právne záväzná?

Dohoda musí byť písomná a podpísaná oboma rodičmi. Musí ju schváliť aj výbor pre sociálne blaho v obci, v ktorej je dieťa zaregistrované.

6. Ak rodičia nedospejú k dohode v otázkach rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne metódy existujú na urovnanie sporov mimosúdnou cestou?

Rozhovory o spolupráci. Obce zodpovedajú za to, že zabezpečia, rodičom rozhovory o spolupráci s cieľom dosiahnuť dohodu o opatere, bydlisku a prístupe.

HoreHore

7. Ak sa rodičia s touto záležitosťou obrátia na súd, o akých otázkach môže rozhodnúť sudca v súvislosti s rodičovskou zodpovednosťou?

Súd môže rozhodnúť o

 • opatere (o jednom opatrovníkovi alebo o spoločnej opatere),
 • o bydlisku dieťaťa (s ktorým rodičom má dieťa bývať alebo či má dieťa bývať striedavo s oboma rodičmi) a
 • prístupe k dieťaťu (pre rodiča, s ktorým dieťa nebýva).

Súd môže rozhodnúť aj o výživnom pre dieťa.

8. Ak súd rozhodne, že opatera dieťaťa pripadne jednému z rodičov, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa bez predbežnej dohody s druhým rodičom?

Ak je rodič jediným opatrovníkom, sám rozhoduje o otázkach súvisiacich s osobou dieťaťa. Ale rodič musí samozrejme plniť všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú prístupu druhého rodiča k dieťaťu.

To neznamená, že mienka rodiča, ktorý nemá dieťa v opatere, nie je dôležitá.  Napríklad pri otázkach adopcie sa musí vypočuť názor rodiča, ktorý nemá dieťa v opatere, kým súd rozhodne o adopcii.

9. Čo to znamená v praxi, ak súd rozhodne o spoločnej opatere?

Spoločná opatera znamená, že rodičia spolu rozhodujú o veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa. Základnou podmienkou je, že rodičia sa musia dohodnúť na všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú dieťaťa. V prípade nesúladu v otázke prístupu k dieťaťu alebo jeho bydliska však môže rozhodnúť súd (pozri vyššie).

HoreHore

10. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovskej zodpovednosti? Aké formality sa musia splniť a aké doklady sa majú predložiť?

Záležitosti opatery, bydliska a prístupu sa riešia na okresnom súde miesta zvyčajného bydliska dieťaťa. Otázky opatery sa  môžu riešiť aj pri rozvodovom procese.

Žiadosť musí obsahovať informácie o účastníkoch, konkrétnu požiadavku, pozadie požiadavky, informácie  o dôkaze, o ktorý sa požiadavka opiera a o skutočnostiach alebo argumentoch, ktoré každý dôkaz podporuje a informácie o okolnostiach, ktoré dokazujú príslušnosť súdu. Písomné dôkazy sa predkladajú spolu so žiadosťou.

11. Aká forma konania sa použije v takých prípadoch? Existuje možnosť rýchlejšieho konania, ak odklad znamená ohrozenie?

Záležitosti opatery, bydliska a prístupu sú povinné.

V zásade sa záležitosti  opatery, bydliska a prístupu musia prejednávať rýchlo. Súd môže vydať predbežný príkaz o opatere, bydlisku, prístupe a výživnom. Predbežný  príkaz platí do vydania  právoplatného rozhodnutia.

Dokonca aj keď nedôjde k špecifickému formálnemu postupu potrebnému pre rýchle prejednanie, v každom jednotlivom  prípade sa hodnotí naliehavosť veci.

12. Môžem dostať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s procesom?

V prípade opatery, bydliska a prístupu je všeobecným pravidlom, že každý účastník znáša vlastné náklady.

HoreHore

Právnu pomoc je možné priznať, ak sú splnené potrebné podmienky.

13. Je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Áno, proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti je možné podať odvolanie na okresný súd.

14. Môže byť v niektorých prípadoch potrebné požiadať o presadenie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti? Na ktorý súd sa mám v takých prípadoch obrátiť a ako sa záležitosť rieši?

Otázky presadenia práva prislúchajú správnemu krajskému súdu. Za normálnych okolností sa podáva žiadosť o presadenie práva na krajský správny súd v kraji, kde dieťa žije alebo býva.

15. Čo musím urobiť, aby mi rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané v inom členskom štáte uznali a presadili vo Švédsku?

V určitých prípadoch sa uplatní bruselské nariadenie II. Žiadosť o vyhlásenie presaditeľnosti sa vo Švédsku podáva na odvolací súd Svea.

V iných prípadoch pre krajiny, ktoré pristúpili k Luxemburskému dohovoru z roku 1980, platí rozhodnutie v tejto krajine a je ho možné presadiť na požiadanie, ak tvorí rozhodnutie základ pre presadenie práva v štáte, v ktorom bolo vydané. Žiadosť o presadenie práva sa podáva v takých prípadoch na krajský správny súd.

16. Na ktorý súd sa mám obrátiť s námietkou proti uznaniu a presadeniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte. Aká forma konania sa používa v takých prípadoch?

V tejto súvislosti existuje ustanovenie v bruselskom nariadení II.

Inak je možné podať námietky voči uplatniteľnosti alebo presaditeľnosti rozhodnutia v prípadoch, v ktorých vznikne otázka. Je možné aj získať vyhlásenie okresného súdu, či rozhodnutie platí alebo nie vo Švédsku.

17. Ktoré právo sa uplatňuje na záležitosti rodičovskej zodpovednosti, ak dieťa alebo účastníci nežijú vo Švédsku alebo majú inú štátnu príslušnosť?

Všeobecnou zásadou je, že sa uplatňuje právo krajiny, kde sa dieťa zvyčajne zdržiava.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo