Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Slovakien

Senaste uppdatering: 29-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden (genom en överenskommelse eller av domstol)? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande (krävs t.ex. godkännande av en myndighet eller domstol)? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform används i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Slovakien? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Slovakien eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Enligt slovakisk lagstiftning och rättspraxis på familjerättens område omfattar föräldraansvaret (det vill säga ”föräldrars rättigheter och skyldigheter” – ”vårdnad”) bland annat att föräldrarna står för personlig omvårdnad och underhåll samt fungerar som barnets ställföreträdare och förvaltar dess egendom.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Föräldraansvaret (vårdnaden) tillkommer båda föräldrarna gemensamt, oavsett om barnet är fött utom äktenskapet och oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte.

En förälder kan fråntas sitt föräldraansvar (eller få det begränsat) av domstol i vissa allvarliga fall som anges i lag.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Ja. Om båda saknar rättslig handlingsförmåga, har fråntagits föräldraansvaret eller är avlidna ska en förmyndare utses. Denne ska ha personlig vårdnad om barnet, företräda det och sköta dess angelägenheter i föräldrarnas ställe.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden (genom en överenskommelse eller av domstol)?

Domstolen ska besluta om fördelningen och utövandet av föräldrarnas rättigheter och skyldigheter (även om båda föräldrarna fortsätter att utöva föräldraansvaret gemensamt) eller godkänna ett avtal mellan föräldrarna.

Till börjanTill början

Artikel 26.1 i familjelagen:

”I sin dom om äktenskapsskillnad mellan ett barns föräldrar ska domstolen fastställa föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet under tiden efter äktenskapsskillnaden, särskilt genom att besluta vilken förälder som ska ha vårdnaden om barnet och hur varje förälder ska bidra till barnets underhåll.”

Artikel 50.1 i familjelagen:

”om föräldrarna till ett minderårigt barn inte lever tillsammans, ska domstolen fastställa deras rättigheter och skyldigheter, också om ingen av parterna begärt det; domstolen ska särskilt fastställa vem som ska ha vårdnaden om barnet och hur varje förälder ska bidra till barnets underhåll.”

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande (krävs t.ex. godkännande av en myndighet eller domstol)?

Ett avtal ska godkännas av domstol.

Artikel 26.2 i familjelagen:

”En dom om äktenskapsskillnad mellan föräldrarna till ett minderårigt barn, som anger föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet, kan ersättas av ett avtal mellan föräldrarna; ett sådant avtal måste godkänna av domstolen för att vara giltigt.”

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

För närvarande inga. En lag om medling håller på att utarbetas.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet?

Domstolen kan i princip fatta beslut i alla relevanta frågor, med det undantaget att den inte kan bevilja en förälder ensam vårdnad. Endast om en förälder fråntagits sitt föräldraansvar kan den andra föräldern få ensam vårdnad. I praktiken beslutar emellertid domstolen (på eget initiativ) vilken av föräldrarna som ska ha personlig vårdnad om barnet och vem som ska betala underhåll. På parternas begäran beslutar den om umgängesrätt och andra viktiga frågor som parterna inte kan komma överens om (till exempel namnbyte).

Till börjanTill början

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Begreppet ”vårdnad” är inte helt lätt att passa in i det slovakiska familjerättssystemet. I Slovakien talar man om ”föräldrars rättigheter och ansvar”, som alltid utövas av föräldrarna gemensamt (vilket innebär att det inte kan bli fråga om ensam vårdnad för en av föräldrarna om inte den andra föräldern är död, saknar rättslig handlingsförmåga eller har fråntagits sitt föräldraansvar). Till detta kommer ”personlig vårdnad” om barnet. En förälder som har personlig vårdnad om barnet kan alltid fatta beslut som rör barnets vardag, men i alla viktiga frågor (flytt, skolgång osv.) bestämmer båda föräldrarna gemensamt (såvida det inte finns ett domstolsbeslut som fastställer något annat). Båda föräldrarna har rätt att företräda barnet och förvalta dess egendom.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Se tidigare svar, särskilt punkt 8.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Du ska vända dig till distriktsdomstolen på den plats där barnet har hemvist. Det krävs inga särskilda formaliteter och det är inte heller nödvändigt att bifoga några dokument, eftersom det är fråga om ett förfarande som domstolen kan inleda på eget initiativ. Vilka dokument som bör bifogas beror i hög grad på innehållet i ansökan. I normala fall behövs barnets födelsebevis.

Till börjanTill början

11. Vilken handläggningsform används i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Det är fråga om ett förenklat och mindre formellt förfarande (rättsvårdsärende). Det finns en möjlighet att använda interimistiskt föreläggande för att påskynda ett förfarande.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I förfaranden som rör föräldraansvar uttas inga domstolsavgifter. Rättshjälpssystemet i Slovakien inskränker sig för närvarande till befrielse från domstolsavgifter och möjlighet att få ett ombud utan kostnad. I familjerättsliga mål är det sällan parterna utser en advokat, eftersom förfarandena har karaktär av rättsvårdsärenden. Om de rättsliga villkoren för befrielse från domstolsavgifter är uppfyllda kan domstolen emellertid bevilja ett rättegångsombud (även advokat) utan kostnad för den berörda parten, om det bedöms som nödvändigt för att vederbörande ska kunna skydda sina intressen.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

De normala verkställighetsförfarandena (domstolsbeslut) tillämpas, med undantag för verkställighet av beslut om personlig vårdnad (till exempel om barnet ska återlämnas till den förälder som enligt beslutet har rätt till personlig vårdnad). I sådana fall tillämpas ett strängare förfarande (annan bötesskala och möjlighet att begära handräckning av polis eller andra myndigheter).

Till börjanTill början

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Slovakien? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

För närvarande finns det inget särskilt förfarande för erkännande (bortsett från (”föregående”) erkännande enligt Luxemburgkonventionen – som inte följs av verkställighet). Sökanden ska ge in ansökan till den distriktsdomstol som är behörig att besluta om verkställighet. Domstolen kontrollerar förutsättningarna för erkännande inom ramen för verkställigheten av ett avgörande. Detta kommer dock att ändras när ändringen av lagen om internationell privaträtt har antagits (krav på särskilda så kallade exekvaturförfaranden) och när Bryssel II-förordningen börjar att tillämpas i Slovakien. Förfarandet kommer att bli mer komplext (verkställbarhetsförklaring).

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Ett överklagande ska alltid ges in till den domstol som meddelade det ursprungliga avgörandet, men det är den regionala domstolen som prövar överklagandet.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Slovakien eller har olika medborgarskap?

Situationen är mycket komplicerad på grund av de oförutsedda följderna av 1996 års Haagkonvention. I princip gäller att det är den lag som konventionen anvisar som ska tillämpas. Om det finns ett bilateralt avtal är det dock den lag som anvisas i det avtalet som ska tillämpas.

Ytterligare information

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina (justitieministeriet)

« Föräldraansvar - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket