Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Slovakiet

Seneste opdatering : 29-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det juridiske begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren af forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn? (forældremyndigheden udøves normalt af forældrene i fællesskab, så længe de lever sammen, men kan tillægges moderen, hvis forældrene ikke er gift) 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? (eller kan der beskikkes en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller ude af stand til at tage sig af deres barn) 3.
4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? (ved fælles overenskomst eller ad rettens vej) 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? (f.eks. en myndigheds eller en domstols godkendelse)? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om forældremyndigheden, hvilke alternativer findes der så for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan retten så træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder det så, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en ansøgning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 10.
11. Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at appellere en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at henvende sig til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i de tilfælde? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Slovakiet? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol i Slovakiet skal jeg henvende mig til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Slovakiet eller har forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det juridiske begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren af forældremyndigheden?

Ifølge slovakisk familieret og gældende retspraksis omfatter forældreansvar (dvs. "forældres rettigheder og forpligtelser" – "forældremyndighed") bl.a. omsorg for barnet, underhold, repræsentation og administration af barnets formue.

2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn? (forældremyndigheden udøves normalt af forældrene i fællesskab, så længe de lever sammen, men kan tillægges moderen, hvis forældrene ikke er gift)

Forældreansvaret (forældremyndigheden) tilhører begge forældre i fællesskab, uanset om barnet er født i eller uden for ægteskab, og uanset om forældrene lever sammen eller ej (gift, separeret eller skilt).

En forælder kan fratages forældremyndigheden (eller forældremyndigheden kan begrænses) af retten, hvis der ifølge loven foreligger alvorlige omstændigheder.

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? (eller kan der beskikkes en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller ude af stand til at tage sig af deres barn)

Ja. Hvis begge forældre er umyndiggjorte, frataget forældremyndigheden eller afgået ved døden, skal der beskikkes en værge, som personligt skal drage omsorg for barnet, repræsentere barnet og administrere dets rettigheder i stedet for forældrene.

TopTop

4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? (ved fælles overenskomst eller ad rettens vej)

Retten skal træffe afgørelse om fordeling og udøvelse af forældrenes rettigheder og forpligtelser (selv om begge forældre fortsat udøver forældremyndigheden i fællesskab), eller den kan godkende en aftale mellem forældrene.

Det hedder i artikel 26, stk. 1, i familieloven:

"Retten skal, hvis den bevilger skilsmisse til forældre med et mindreårigt barn, fastsætte forældrenes rettigheder og forpligtelser over for deres barn efter skilsmissen, bl.a. ved at fastslå, hvilken forælder der pålægges at opdrage barnet, og hvordan hver forælder skal bidrage til barnets underhold."

Det hedder i artikel 50, stk. 1, i familieloven:

"Hvis forældrene til et mindreårigt barn ikke bor sammen, fastlægger retten deres rettigheder og forpligtelser, også selv om der ikke foreligger en anmodning i den henseende. Retten skal navnlig beslutte, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og hvordan hver forælder skal bidrage til barnets underhold."

5. Hvis forældrene indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? (f.eks. en myndigheds eller en domstols godkendelse)?

En aftale skal godkendes af retten.

Det hedder i artikel 26, stk. 2, i familieloven:

"Skilsmissebevillingen for forældre med et mindreårigt barn, der fastsætter forældrenes rettigheder og forpligtelser over for deres barn, kan erstattes af en aftale mellem forældrene, der skal godkendes af retten for at være gyldig."

TopTop

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om forældremyndigheden, hvilke alternativer findes der så for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Ingen på nuværende tidspunkt. Loven om mægling er under udarbejdelse.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan retten så træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Retten kan i princippet træffe afgørelse på alle områder, men den kan dog ikke beslutte, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden. Kun hvis den ene forælder er blevet frataget forældremyndigheden, kan den anden forælder få eneforældremyndighed. I praksis beslutter retten (på eget initiativ), hvem af forældrene der skal drage omsorg for barnet, og hvem der skal betale underholdsbidrag. Retten træffer efter anmodning afgørelse om samvær og andre vigtige punkter, hvis forældrene ikke kan blive enige (f.eks. navneændring).

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder det så, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Begrebet "forældremyndighed" er ikke let at oversætte i forhold til de slovakiske familieretlige regler. Vi har et begreb, der hedder "forældres rettigheder og ansvar", der også udøves af begge forældre i fællesskab (der kan således aldrig være tale om "eneforældremyndighed", medmindre den ene forælder er afgået ved døden, umyndiggjort eller frataget forældremyndigheden). Et andet aspekt er "omsorg for barnet". Hvis en forælder drager omsorg for barnet, kan vedkommende træffe alle beslutninger vedrørende barnets hverdag, men alle større beslutninger (flytning, skole osv.) skal træffes af begge forældre (hvis de ikke kan blive enige, skal de få en afgørelse fra retten). Begge forældre har ret til at repræsentere barnet og administrere dets formue.

TopTop

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Se tidligere svar, navnlig punkt 8.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en ansøgning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Distriktsdomstolen i det område, hvor barnet har sin sædvanlige bopæl. Der er ingen krav om særlige formaliteter eller særlige dokumenter, da det er en procedure, retten kan indlede af egen drift. Hvilke dokumenter, der vedlægges, vil afhænge meget af den konkrete ansøgning. Normalt kræves barnets fødselsattest.

11. Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

Der findes en forenklet og mindre formel (udenretslig) procedure. Der er mulighed for en foreløbig kendelse som led i en hasteprocedure.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Alle sager om forældremyndighed er fritaget for retsgebyrer. Ordningen for retshjælp i Slovakiet er i øjeblikket begrænset til fritagelse for betaling af retsgebyrer og gratis repræsentation i retten. Det er sjældent, at parterne antager en advokat i familiesager, da der typisk er tale om udenretslige procedurer. Men hvis den pågældende person opfylder betingelserne for fritagelse for retsgebyrer, har retten mulighed for, hvis den mener, at repræsentation er nødvendig for at beskytte den pågældende parts interesse, at tilbyde gratis repræsentation i retten, herunder en advokat.

TopTop

13. Er det muligt at appellere en afgørelse om forældremyndighed?

Ja.

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at henvende sig til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i de tilfælde?

De almindelige regler for fuldbyrdelse finder anvendelse (fuldbyrdelseskendelse), bortset fra fuldbyrdelse af afgørelser om omsorg for barnet (f.eks. hvis barnet skal tilbage til den forælder, der ifølge afgørelsen har retten til at drage omsorg for barnet). I de tilfælde er proceduren strengere (anden bødeskala og mulighed for at få bistand fra politiet og/eller andre myndigheder).

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Slovakiet? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde?

Der er ikke på nuværende tidspunkt en særlig procedure for anerkendelse (bortset fra ("forudgående") anerkendelse ifølge Luxembourg-konventionen – der ikke efterfølges af fuldbyrdelse). Ansøgeren skal indgive sin ansøgning til den distriktsdomstol, der har kompetence til at sikre fuldbyrdelse. Retten kontrollerer betingelserne for anerkendelse i forbindelse med fuldbyrdelsen. Dette vil imidlertid ændre sig, når og hvis ændringen af loven om international privatret vedtages (behov for særlige fuldbyrdelsesprocedurer), og når Bruxelles II-forordningen finder anvendelse i Slovakiet. Proceduren bliver mere kompleks (fuldbyrdelseserklæring).

16. Hvilken domstol i Slovakiet skal jeg henvende mig til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde?

Appellen skal altid indgives til den ret, der har truffet den oprindelige afgørelse, men den efterfølgende afgørelse træffes af den lokale domstol.

17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Slovakiet eller har forskellig nationalitet?

Situation er meget kompleks på grund af de uforudsete følger af Haag-konventionen fra 1996. Reglerne ifølge denne konvention finder anvendelse, medmindre der er indgået en bilateral aftale. Hvis det er tilfældet, finder reglerne i henhold til denne aftale anvendelse.

Yderligere oplysninger

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige