Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Spanien

Senaste uppdatering: 20-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Vid äktenskapsskillnad eller hemskillnad mellan föräldrarna, hur löses frågan om föräldraansvar för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, i vilka frågor kan rätten besluta rörande barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att först samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska man vända sig för att väcka talan avseende föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga avgöranden om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att vända sig till en domstol eller myndighet för att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Hur handläggs sådana mål? 14.
15. Vad ska man göra för att få en dom om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänd och verkställd i Spanien? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Till vilken domstol i Spanien ska man vända sig för att motsätta sig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som har meddelats av en domstol i ett annat EU-land? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i mål om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Spanien eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Föräldraansvar är de rättigheter och skyldigheter som fysiska personer, vanligen föräldrarna, eller juridiska personer genom lag eller domstols beslut har rörande barnets person och egendom.

Om föräldrarna inte bor tillsammans, gäller det i synnerhet vårdnaden om barnen och umgängesrätt.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Det är föräldrarna som har föräldraansvaret för ett barn.

Vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad eller om föräldrarna i annat fall inte bor tillsammans har, utom i särskilda fall, båda föräldrarna ovannämnda rättigheter och skyldigheter rörande barnens person och egendom.

Om föräldrarna lever åtskilda är det föräldern som bor med barnet som har vårdnaden, men rätten kan efter ansökan av den andra föräldern besluta att vårdnaden ska utövas gemensamt. Detta är det vanligaste fallet.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Om föräldrarna själva inte är lämpliga att utöva föräldraansvaret, är det enligt spansk lag möjligt att genom myndighets beslut eller domstolsbeslut utse andra familjemedlemmar eller personer eller en institution att göra det i föräldrarnas ställe.

4. Vid äktenskapsskillnad eller hemskillnad mellan föräldrarna, hur löses frågan om föräldraansvar för framtiden?

Vid äktenskapsskillnad eller hemskillnad mellan föräldrarna kan föräldraansvaret bestämmas:

Till börjanTill början

 • Genom ett vårdnadsavtal (convenio regulador) på förslag av båda föräldrarna. Avtalet måste godkännas av domstol.
 • Genom domstols dom vid tvist.

Båda föräldrarna är skyldiga att utöva föräldraansvar till skydd för barnet.

Vårdnadsalternativen kan sammanfattas enligt följande:

 • Det vanligaste, både vid hemskillnad och äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan och vid tvist, är att vårdnaden anförtros endast en av föräldrarna.
 • Det är framför allt i mål efter gemensam ansökan som föräldrarna yrkar på och avtalar om gemensam vårdnad. Då bor barnet växelvis hos föräldrarna.
 • Under särskilda omständigheter kan vårdnaden genom dom anförtros en annan person, antingen efter förslag av föräldrarna själva eller på rättens initiativ.
 • Om staten har utsett förmyndare för barnet anförtros ingen av föräldrarna vårdnaden.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Föräldrar som avtalar om föräldraansvar ska lämna in ett undertecknat vårdnadsavtal med allt vad man kommit överens om. Avtalet ska bland annat uttryckligen innehålla lösningen på frågor om:

 • vårdnad av barnet,
 • umgänget med föräldrarna,
 • utövandet av föräldraansvar,
 • användningen av familjebostaden,
 • underhållsbidrag till barnet.

Vårdnadsavtalet lämnas in i samband med att talan väcks vid domstol. Det ska bekräftas av föräldrarna inför rätten som bedömer överenskommelserna, eventuellt efter att ha hört barnen om det är lämpligt.

Till börjanTill början

Om avtalet anses främja barnets bästa godkänns det i domen på hemskillnad eller äktenskapsskillnad eller, om föräldrarna inte är gifta, domen om underåriga barns vårdnad och underhåll.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Familjemedling är det främsta alternativet till domstolslösning när parterna ska nå en överenskommelse.

För att avtal som sluts genom medling ska vara verkställbara måste de fastställas av domstol.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, i vilka frågor kan rätten besluta rörande barnet?

I domen ska rätten alltid fatta beslut i nedanstående frågor i de underåriga barnens intresse. Om det är möjligt ska rätten undvika att sära på syskon, och barnen ska höras om det är lämpligt och alltid om de är äldre än 12 år.

 • Beslut om vårdnaden, som anförtros en av eller båda föräldrarna, och beslut om utbildningen.
 • Beslut om hur umgängesrätten ska fördelas mellan föräldrarna, med angivande av när, hur och var föräldrarna får kontakta barnen och ha dem hos sig.
 • Umgängesrätten kan begränsas eller hävas om det föreligger tungt vägande skäl eller om någon av föräldrarna grovt och vid upprepade tillfällen åsidosätter sina skyldigheter.
 • Beslut om förmyndarskap och, om det finns skäl för det och det främjar barnens bästa, beslut om att en av föräldrarna ska vara ensam eller delvis ensam förmyndare. Om det finns skäl för det, kan det även beslutas om fråntagande av förmyndarskapet.
 • Beslut om det underhållsbidrag som vardera föräldern måste betala för att tillfredsställa barnets behov. Hänsyn ska tas till de ekonomiska omständigheterna i det enskilda fallet och beslut ska fattas om eventuella åtgärder som krävs för att se till att betalning sker.
 • Beslut om användning av familjens bostad och egendom för dagligt bruk, om föräldrarna inte har avtalat om detta, med företrädesrätt för underåriga barn.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att först samråda med den andra föräldern?

Huvudregeln är att förmyndarskapet tillkommer båda föräldrarna, och därför är det båda föräldrarna som ska besluta om och lösa alla frågor som rör barnet, även om vårdnaden bara har anförtrotts en av dem.

Till börjanTill början

Om föräldrarna är oeniga om beslut som kan eller ska fattas rörande det underåriga barnet, till exempel beslut i frågor om skola och utbildning (till exempel val av skola eller fritidsaktiviteter) , i hälsofrågor (till exempel val av läkare) , i personliga frågor (till exempel val av namn eller religiös uppfostran, eller val av plats eller land där barnen ska bo) och föräldrarna inte kan nå en överenskommelse, kan någon av föräldrarna be domstolen lösa tvisten.

Efter att ha hört båda föräldrarna och, om det är lämpligt, barnet anförtror domstolen beslutanderätten till fadern eller modern genom beslut som inte kan överklagas. Om oenighet uppstår vid upprepade tillfällen eller om det föreligger någon annan omständighet som allvarligt försvårar utövandet av förmyndarskapet kan rätten tilldöma en av föräldrarna fullständig eller partiell beslutanderätt, eller till och med fördela uppgifterna mellan föräldrarna. Åtgärder av detta slag kan beslutas för en period om högst två år.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Om båda föräldrarna anförtros vårdnaden om barnet innebär detta i praktiken att den dagliga vårdnaden och omsorgen om barnet sköts av föräldrarna växelvis under förutbestämda perioder, vilka brukar sammanfalla med skolperioder som terminer eller läsår.

Gemensam vårdnad innebär också att alla ledighetsperioder fördelas mellan föräldrarna.

Denna vårdnadsform är inte så vanlig, även om den är oftare förekommande vid äktenskapsmål efter gemensam ansökan, på förslag från föräldrarna.

Till börjanTill början

10. Till vilken domstol eller myndighet ska man vända sig för att väcka talan avseende föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

I mål om hemskillnad eller äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan tillkommer behörigheten den underrätt (juzgado de primera instancia) där makarna senast hade gemensam hemvist eller den där någon av föräldrarna har hemvist.

I tvistiga äktenskapsmål är domstolen där makarna har gemensam hemvist behörig. Om makarna bor i olika domkretsar kan käranden välja antingen den där makarna senast hade gemensam hemvist eller den där svaranden har hemvist.

När föräldrarna inte är gifta och målet således bara gäller underåriga barns vård och underhåll är domstolen där föräldrarna senast hade gemensam hemvist behörig. Om de bor i olika domkretsar kan käranden välja den där svaranden har hemvist eller där barnet bor.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Följande handläggningsformer kan tillämpas i dessa fall:

 • Om det finns ett avtal mellan föräldrarna handläggs målet enligt artikel 777 i den spanska civilprocesslagen som gäller vid mål efter gemensam ansökan vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad och, om föräldrarna inte är gifta, vid mål om underåriga barns vårdnad och underhåll.
 • Om det inte finns något avtal mellan föräldrarna handläggs målet som tvistemål enligt artiklarna 770 och 774 i civilprocesslagen, som gäller vid äktenskapsmål och, om föräldrarna inte är gifta, mål om underåriga.

Vid fara i dröjsmål kan man yrka på åtgärder genom följande förfaranden:

Till börjanTill början

 • Interimistiska åtgärder före ansökan om hemskillnad, äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap eller i mål om underåriga barns vårdnad och underhåll handläggs enligt artiklarna 771 och 772 i civilprocesslagen.

Vid fara i dröjsmål kan rätten redan i sitt första beslut besluta om sådana åtgärder med omedelbar verkan.

 • Interimistiska åtgärder i samband med beslut att ta upp talan i äktenskapsmål eller mål om underåriga, som i ovannämnda fall. Detta framgår av artikel 773 i civilprocesslagen.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Man kan få rättshjälp för att helt eller delvis täcka kostnaderna under förutsättning att man styrker att villkoren för att beviljas rättshjälp enligt den spanska rättshjälpslagen är uppfyllda (se ”Rättshjälp i Spanien”).

13. Är det möjligt att överklaga avgöranden om föräldraansvar?

För att veta vilka avgöranden som kan överklagas måste man skilja mellan de olika typerna av avgöranden i frågor om föräldraansvar:

 • Alla domar i tvistemål kan överklagas till överrätten (audiencia provincial).
 • Avgöranden i mål efter gemensam ansökan kan endast överklagas när avgörandet gäller en fråga som inte finns upptagen i vårdnadsavtalet. Överklagande sker till audiencia provincial.
 • När det gäller beslut om interimistiska åtgärder före eller under rättegången eller avgöranden avseende vårdnad finns ingen lagstadgad möjlighet att överklaga.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att vända sig till en domstol eller myndighet för att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Hur handläggs sådana mål?

När ett avgörande om föräldraansvar inte verkställs frivilligt kan man ansöka om tvångsverkställighet av avgörandet vid den domstol som meddelat det.

Till börjanTill början

Rätten fastställer vilket avgörande verkställigheten avser och mot vem verkställigheten ska ske.

15. Vad ska man göra för att få en dom om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänd och verkställd i Spanien? Hur handläggs sådana mål?

Domar i mål om föräldraansvar för gemensamma barn som meddelats i en EU-medlemsstat och som är verkställbara i den staten och har delgivits, erkänns i Spanien i enlighet med rådets förordning (EG) 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Det krävs bara en ansökan av någon av de berörda parterna, men annars krävs det inga särskilda formaliteter.

För att ansöka om verkställbarhetsförklaring måste man väcka talan om verkställighet, man måste anlita advokat (abogado) och ombud (procurador) och man måste bifoga kopia av den dom som man vill ha verkställd. Kopian måste uppfylla de villkor som är nödvändiga för att domens äkthet ska kunna fastställas (se formuläret i bilaga V till förordningen). Talan ska väckas vid domstolen i den domkrets där barnet befinner sig och där verkställighet ska ske.

Domar som inte omfattas av ovannämnda förordning, det vill säga domar om föräldraansvar som avser barn till ogifta föräldrar, erkänns i enlighet med de allmänna bestämmelserna om exekvatur och kan verkställas när det har fastställts att de är förenliga med spansk rätt. Detta gäller fram till dess att förslaget till rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (offentliggjort i EU:s officiella tidning den 27 augusti 2002) träder i kraft och börjar tillämpas.

16. Till vilken domstol i Spanien ska man vända sig för att motsätta sig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som har meddelats av en domstol i ett annat EU-land? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

En berörd part som vill motsätta sig ett erkännande i Spanien av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat ska vända sig till den domstol där ansökan om erkännande gjorts. Parten måste visa att något av de skäl för att vägra erkännande som anges i förordning 1347/2000 föreligger.

De skäl som kan anföras är: att ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen, att barnet inte har fått möjlighet att komma till tals, att domen har meddelats i någons utevaro och den uteblivne inte har delgivits stämningsansökan (såvida det inte kan fastställas att den uteblivne har godtagit domen) , att domen hindrar parten från att utöva sitt föräldraansvar och att parten i fråga inte har fått möjlighet att yttra sig eller att domen är oförenlig med en senare dom om samma sak.

17. Vilken lag tillämpas i mål om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Spanien eller har olika medborgarskap?

Tillämplig lag i ett mål som rör föräldraansvar är lagen i det land som reglerar barnets personliga förhållanden (det s.k. personalstatutet). Om denna lag inte kan fastställas, gäller lagen där barnet har hemvist.

« Föräldraansvar - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 20-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket