Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Španija

Zadnja sprememba: 23-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Španija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pojem starševska odgovornost v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima na splošno starševsko odgovornost do otrok? 2.
3. Se lahko imenuje druga oseba, ki bo prevzela odgovornost do otrok, če njihovi starši tega niso sposobni ali ne želijo storiti? 3.
4. Kako se v prihodnje opredeli vprašanje izvajanja starševske odgovornosti , če se starši ločijo ali razvežejo? 4.
5. Katere formalnosti je treba izpolniti, da bi bil sporazum med starši glede vprašanj starševske odgovornosti zanje pravno zavezujoč? 5.
6. Katere so alternativne možnosti za rešitev spora po izvensodni poti, če se starši sporazumejo glede vprašanja starševske odgovornosti? 6.
7. O katerih vprašanjih, ki zadevajo otroka, lahko odloča sodnik, če se starši odločijo za sodno rešitev spora? 7.
8. Če sodišče odloči, da enemu od staršev podeli izključno skrbništvo nad otrokom, ali to pomeni, da ta roditelj lahko odloča o vsem, kar zadeva otroka, ne da bi se pred tem posvetoval z drugim roditeljem? 8.
9. Kaj pomeni v praksi, če sodišče odloči, da imajo starši deljeno skrbništvo nad otrokom,? 9.
10. Na katero sodišče ali organ se je treba obrniti glede vložitve zahtevka za dodelitev starševske odgovornosti? Katere formalnosti je treba izpolniti in katere listine je treba priložiti zahtevku? 10.
11. Kakšen je veljaven postopek v teh primerih? Ali obstaja skrajšan postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti brezplačno pravno pomoč, ki bi pokrila stroške postopkov? 12.
13. Ali obstaja možnost pritožbe na odločitve glede starševske odgovornosti 13.
14. V nekaterih primerih lahko nastane potreba po naslovitvi zahtevka na drugo sodišče ali organ zaradi uveljavitve sklepa o starševski odgovornosti. Kakšen je postopek v teh primerih? 14.
15. Kaj je treba storiti, da bi bila odločitev o starševski odgovornosti, ki jo je sprejelo sodišče v drugi državi članici Evropske unije, priznana in uveljavljena v Španiji? Kakšen je veljaven postopek v teh primerih? 15.
16. Na katero sodišče se je treba obrniti v Španiji zaradi izpodbijanja priznanja odločitve o starševski odgovornosti, ki jo je sprejelo sodišče v drugi državi članici Evropske unije? Kakšen je veljaven postopek v teh primerih? 16.
17. Katero je veljavno pravo v postopku dodelitve starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne živita v Španiji ali sta različnih narodnosti? 17.

 

1. Kaj pomeni pojem starševska odgovornost v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Starševsko odgovornost sestavljajo pravice in dolžnosti fizičnih oseb, navadno staršev, ali pravnih oseb v skladu z zakonom ali sklepom sodišča glede osebnosti in pravic otrok.

Ob domnevi, da starši ne živijo skupaj, se nanaša predvsem na skrbništvo in režim obiskov.

2. Kdo ima na splošno starševsko odgovornost do otrok?

Starševsko odgovornost do otrok imajo starši.

Ob ločitvi, razvezi, prenehanju skupnega gospodinjstva ali nebivanju staršev v skupnem gospodinjstvu, imata oba od staršev vse pravice in dolžnosti, da se odločita glede otrok, njihove osebnosti in premoženja, razen izjemnih primerov.

Če starši živijo ločeno, skrbništvo nad otrokom prevzame tisti, pri katerem otrok živi; vendar bo sodnik na zahtevo drugega roditelja lahko odločil o skupnem skrbništvu. Takšno je običajno stanje.

3. Se lahko imenuje druga oseba, ki bo prevzela odgovornost do otrok, če njihovi starši tega niso sposobni ali ne želijo storiti?

Po španskem pravu se lahko določijo drugi sorodniki, osebe ali ustanove, ki so z upravnim oziroma sodnim sklepom določeni za izvajanje starševske odgovornosti nad otroki, če starši za to nimajo zadostnih sposobnosti.

4. Kako se v prihodnje opredeli vprašanje izvajanja starševske odgovornosti , če se starši ločijo ali razvežejo?

Če se starši ločijo ali razvežejo, se starševska odgovornost lahko določi tako:

Na vrh straniNa vrh strani

 • na predlog obeh staršev na podlagi ureditvenega dogovora, ki mora biti sodno potrjen.
 • na podlagi sodnega sklepa v pravdnih postopkih.

Starševska odgovornost kot institucija zaščite otroka se nanaša na oba od staršev.

Postopke glede varstva in skrbništva nad otroki je mogoče povzeti tako:

 • Dodelitev enemu samemu roditelju, kar se dogaja najpogosteje, tako na podlagi sporazumne ločitve ali razveze staršev kot na podlagi pravdnih postopkov.
 • Deljena dodelitev, kjer se izmenjujejo obdobja, ko je otrok pri enem in potem pri drugem roditelju, se zahteva in se odobrava predvsem v postopkih na podlagi medsebojnega dogovora med starši.
 • Izjemoma se lahko v danih okoliščinah skrbništvo dodeli na podlagi sklepa sodišča drugi osebi, in sicer na predlog samih staršev ali neposredno na sodnikov predlog.
 • Ob predpostavki, da se skrbništvo otroka dodeli organu regionalne oblasti, se stanje ohrani in se skrbništvo ne dodeli nobenemu od staršev.

5. Katere formalnosti je treba izpolniti, da bi bil sporazum med starši glede vprašanj starševske odgovornosti zanje pravno zavezujoč?

Starši, ki se dogovorijo o vprašanjih glede starševske odgovornosti, morajo predložiti podpisan ureditveni dogovor z vsemi soglasji, ki poleg drugih ukrepov posebej določa naslednje:

 • Varstvo in skrbništvo nad otrokom.
 • Režim obiskov staršev.
 • Izvajanje starševske odgovornosti.
 • Uporabo družinskega bivališča.
 • Preživnino za otroka.

Ureditveni dogovor se predloži skupaj z zahtevkom pristojnemu prvostopenjskemu sodišču in starši ga morajo potrditi na sodišču, sodnik pa, potem ko je zaslišal otroka, da bi ugotovil, ali je zadostno sposoben presoje, oceni dogovore.

Na vrh straniNa vrh strani

Če ugotovi, da so koristni za otroka, nadaljuje z njihovo odobritvijo v razsodbi o ločitvi, razvezi ali o dokončnih ukrepih za zagotovitev varstva in skrbništva ter preživnine za mladoletne otroke, kadar gre za starše, ki niso poročeni.

6. Katere so alternativne možnosti za rešitev spora po izvensodni poti, če se starši sporazumejo glede vprašanja starševske odgovornosti?

Alternativni ukrep v pravem pomenu besede za sodne odločitve v smislu doseganja sporazuma med strankama predstavlja družinsko posredovanje.

Da bi imeli izvršilno moč, morajo biti sprejeti dogovori v vsakem primeru odobreni s sodnim sklepom.

7. O katerih vprašanjih, ki zadevajo otroka, lahko odloča sodnik, če se starši odločijo za sodno rešitev spora?

Sodnik mora s sodnim sklepom za naslednje ukrepe v vsakem primeru najti rešitev v interesu mladoletnih otrok, pri čemer si mora prizadevati, da ne bo ločeval bratov in sester, in sicer po njihovem zaslišanju, da bi ugotovil, ali so zadostno sposobni presoje, pri čemer morajo biti starejši od 12 let.

 • Ukrepi sodišča glede skrbništva in skrbi za otroke, ki ju dodeli enemu ali drugemu roditelju ali obema, ter vzgoja otrok.
 • Režim obiskov staršev, z navedbo časa, načina in kraja, kjer bo mogoč pogovor in druženje staršev z otroki.
 • To pravico do obiskov je izjemoma mogoče omejiti ali preklicati v primeru nastanka resnih okoliščin ali v primeru hujšega in ponavljajočega se neizpolnjevanja obveznosti katerega od staršev.
 • Dodelitev skrbništva, in če za to obstajajo razlogi in če je to koristno za otroke, popolnega ali delnega skrbništva enemu od staršev, vključno z odvzemom skrbništva, če za to obstajajo razlogi.
 • Preživnina, ki jo mora zaradi zadovoljevanja potreb otroka plačevati vsak od staršev, ob upoštevanju danih gmotnih razmer in sprejetju ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev njihove učinkovitosti.
 • Dodelitev uporabe družinskega stanovanja in predmetov za vsakdanjo uporabo v primerih, kadar dogovor med starši ne obstaja, pri čemer imajo prednost mladoletni otroci.

8. Če sodišče odloči, da enemu od staršev podeli izključno skrbništvo nad otrokom, ali to pomeni, da ta roditelj lahko odloča o vsem, kar zadeva otroka, ne da bi se pred tem posvetoval z drugim roditeljem?

Skrbništvo kot splošno pravilo pripada obema od staršev, zato je pravica odločanja o vseh vprašanjih, ki zadevajo otroka, dana vsakemu od staršev, čeprav je bilo skrbništvo dodeljeno samo enemu.

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru nesoglasja med starši pri odločitvah, ki jih lahko ali ki bi jih morali sprejeti v zvezi s svojim mladoletnim otrokom in ki bi se lahko nanašale na vprašanja šolanja in vzgoje, kot je izbira šole ali zunajšolskih dejavnosti, zdravja pri izbiri zdravnika, osebnostne rasti pri izbiri imena ali verske vzgoje, ali izbire kraja ali države, kjer bodo otroci živeli, itd.; če skupno soglasje v teh zadevah ni mogoče, se lahko kateri koli od staršev za rešitev spora obrne na sodišče.

Sodnik bo po zaslišanju obeh staršev in otroka, če je slednji zadostno sposoben presoje, brez nadaljnjega dodelil pravico odločitve očetu ali materi. Če se nesoglasja ponavljajo ali če nastanejo drugi vzroki, ki bi lahko resno ovirali izvajanje skrbništva, sodnik lahko sposobnost odločitve dodeli delno ali v celoti enemu od staršev ali celo dolžnosti razdeli med oba. Vse te ukrepe je mogoče sprejeti v največ dveh letih.

9. Kaj pomeni v praksi, če sodišče odloči, da imajo starši deljeno skrbništvo nad otrokom,?

Ob predpostavki, da se skrbništvo nad otrokom dodeli skupaj obema od staršev, se v praksi pri opravljanju vsakdanje dolžnosti neposredne skrbi za otroka izmenjujeta oba od staršev v vnaprej določenih časovnih obdobjih, ki navadno ustrezajo konkretnim časovnim obdobjem v šoli, kakor so trimesečja ali šolsko leto.

Pri tem se prav tako razume porazdelitev vseh počitnic na oba od staršev.

Tako skrbništvo ni običajno, čeprav je pogostejše v postopkih, ki potekajo na podlagi medsebojnega soglasja na predlog staršev.

10. Na katero sodišče ali organ se je treba obrniti glede vložitve zahtevka za dodelitev starševske odgovornosti? Katere formalnosti je treba izpolniti in katere listine je treba priložiti zahtevku?

Za postopke sporazumne ločitve ali razveze zakona je pristojno prvostopenjsko sodišče na območju zadnjega skupnega bivališča zakoncev ali katerega koli predlagatelja zahtevka.

Na vrh straniNa vrh strani

Za pravdne postopke v zakonskih zadevah je pristojno prvostopenjsko sodišče v kraju stalnega bivališča zakoncev, če pa zakonca prebivata na območju različnih sodnih okrajev, pa, po izbiri tožeče stranke, sodišče v zadnjem kraju stalnega bivališča zakoncev ali v kraju stalnega bivališča tožene stranke v ločitvenem postopku.

V postopkih, ki se ukvarjajo izključno z določanjem skrbništva in preživnine za mladoletne otroke, katerih starši niso poročeni, je pristojno prvostopenjsko sodišče v zadnjem kraju stalnega bivališča staršev, če pa starši prebivajo na območju različnih sodnih okrajev, pa, po izbiri tožeče stranke, v kraju stalnega bivališča tožene stranke v ločitvenem postopku ali v kraju stalnega bivališča otroka.

11. Kakšen je veljaven postopek v teh primerih? Ali obstaja skrajšan postopek?

V teh primerih se uporabljajo naslednji postopki:

 • Ob predpostavki dogovora med strankama v postopku postopek na podlagi vzajemnega sporazuma, kakor ga določa 777. člen Zakona o civilnem postopku, v zadevah ločitev, razvez in sprejetja dokončnih ukrepov glede skrbništva in določanja preživnine za mladoletne otroke, če njihovi starši niso poročeni.
 • Kadar dogovora med strankama ni, civilni pravdni postopek, ki ga urejata 770. in 774. člen Zakona o civilnem postopku, tudi za postopke, ki se nanašajo na zakonske zadeve in na otroke, če njihovi starši niso poročeni.

V nujnih primerih je mogoče zaprositi za sprejetje ukrepov na podlagi naslednjih postopkov:

 • Začasnih ukrepov, sprejetih pred vložitvijo zahtevka za razveljavitev, ločitev, razvezo, ali v postopkih, ki se ukvarjajo s skrbništvom otrok in določanjem preživnin. To področje je urejeno s 771. in 774. členom Zakona o civilnem postopku.
 • Jasno je predvideno, da se, če obstajajo razlogi za nujnost postopka, lahko nujno sprejmejo ukrepi s prvim izdanim sklepom.
 • Začasnih postopkov, ki so posledica sprejetja zahtevka za postopek v zakonskih zadevah in v zadevah, povezanih z otroki, kakor je to urejeno v primeru že omenjenih domnev. To področje ureja 773. člen Zakona o civilnem postopku.

12. Ali je mogoče dobiti brezplačno pravno pomoč, ki bi pokrila stroške postopkov?

Obstaja možnost, da se koristi popolnoma ali delno brezplačna pravna pomoč, vedno na podlagi ugotovitve, da so za to izpolnjeni pogoji, skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči. (Glej »Brezplačna pravna pomoč – Španija«).

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali obstaja možnost pritožbe na odločitve glede starševske odgovornosti

Da bi ugotovili, ali obstaja možnost pritožbe na odločitve, je treba razločevati med vsemi odločitvami, ki jih je mogoče izdati v tej zadevi starševske odgovornosti:

 • Zoper vse odločitve v pravdnih postopkih obstaja možnost pritožbe na deželno sodišče.
 • Zoper odločitve, sprejete v postopkih na podlagi medsebojnega soglasja, obstaja možnost pritožbe tudi pri deželnem sodišču v primeru odobritve ukrepov, ki se oddaljujejo od pogojev ureditvenega dogovora.
 • Pritožba zoper odločitve na podlagi predhodnih začasnih ukrepov ali na podlagi začasnih ukrepov oziroma odločitve, ki urejajo izvajanje skrbništva, ni mogoča.

14. V nekaterih primerih lahko nastane potreba po naslovitvi zahtevka na drugo sodišče ali organ zaradi uveljavitve sklepa o starševski odgovornosti. Kakšen je postopek v teh primerih?

V primerih, kadar se sodne odločbe o starševski odgovornosti ne izvajajo prostovoljno, je od prvostopenjskega sodišča, ki jih je izdalo, mogoče z vložitvijo zahtevka za izvršbo zahtevati prisilno izvršitev neizpolnjenega ukrepa oziroma ukrepov.

Ugotoviti je treba, katero sodbo ali odločitev je treba izpolniti, in osebo zoper katero se zahteva izvršba.

15. Kaj je treba storiti, da bi bila odločitev o starševski odgovornosti, ki jo je sprejelo sodišče v drugi državi članici Evropske unije, priznana in uveljavljena v Španiji? Kakšen je veljaven postopek v teh primerih?

Odločitve, sprejete v neki državi članici glede izvajanja starševske odgovornosti v zakonskih postopkih v zvezi s skupnimi otroki, ki so izvršljive v omenjeni državi članici in ki so bile objavljene, bodo priznane v Španiji na zahtevo katere koli zainteresirane stranke, brez nujnosti izpeljave postopka, v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES) 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti, priznanju in izvajanju sodnih odločitev v zakonskih zadevah in v zadevah starševske odgovornosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Izvršba se zahteva z vložitvijo izvršilnega zahtevka, pri čemer nujno sodelujeta odvetnik in pravni zastopnik, ob priložitvi kopije odločitve, katere izvršitev se zahteva in ki izpolnjuje vse pogoje, potrebne za ugotovitev njene verodostojnosti, skladno s standardnim obrazcem iz Priloge V, in sicer pri sodišču, na katerega območju sodne pristojnosti živi otrok in je nameravana izvršba.

Za domneve, ki niso vključene v zgoraj omenjeno uredbo in ki se nanašajo na starševsko odgovornost do nezakonskih otrok, dokler ne stopi v veljavo in se ne začne uporabljati obstoječi predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, priznanju in izvajanju sodnih odločitev v zakonskih zadevah in v zadevah starševske odgovornosti (objavljeni v Uradnem listu 27. avgusta 2002), se odločitve priznajo na podlagi splošnih pravil eksekvature, pri čemer se lahko izvajajo po priznanju v skladu s španskim pravom.

16. Na katero sodišče se je treba obrniti v Španiji zaradi izpodbijanja priznanja odločitve o starševski odgovornosti, ki jo je sprejelo sodišče v drugi državi članici Evropske unije? Kakšen je veljaven postopek v teh primerih?

Da bi v Španiji lahko izpodbijali priznanje odločitve o starševski odgovornosti, ki jo je sprejela druga država članica, se mora prizadeta oseba obrniti na prvostopenjsko sodišče, pri katerem naj bi bila odločitev priznana, in navesti obstoj nekaterih vzrokov za zavrnitev priznanja, kakor predvideva Uredba 1347/2000.

Vzroki, ki jih je mogoče navesti, so naslednji: da je odločitev jasno v nasprotju z javnim redom, da ni bila dana možnost zaslišanja otroka, da se izdaja zaradi nepokorščine in da tožbeni spis ni bil izročen ali da o njem ni bilo poslano obvestilo, razen če se ne potrdi prejem odločitve, če ta posega v izvajanje starševske odgovornosti in če ni bila dana možnost zaslišanja, če je bila nezdružljiva z drugo, pozneje sprejeto odločitvijo.

17. Katero je veljavno pravo v postopku dodelitve starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne živita v Španiji ali sta različnih narodnosti?

Veljavno pravo v postopku starševske odgovornosti je osebno pravo otroka, če ga ni mogoče opredeliti, pa je to pravo, veljavno v kraju njegovega stalnega bivališča.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo