Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός ανηλίκου; 2.
3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; 4.
5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία τους να είναι νόμιμα δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμισθεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο; 7.
8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονέας μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονέα; 8.
9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μίας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια η διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ισπανία μίας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; 16.
17. Ποιο το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν ο ανήλικος ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Ισπανία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; 17.

 

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων, και ειδικότερα των γονέων, ή των νομικών προσώπων που ορίζονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαστικής απόφασης σε προσωπικά θέματα και στην περιουσία του ανηλίκου.

Εάν οι γονείς δεν συμβιώνουν, η γονική μέριμνα αφορά ειδικότερα την επιμέλεια του ανηλίκου και το καθεστώς επισκέψεων.

2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός ανηλίκου;

Η γονική μέριμνα των ανηλίκων ανήκει γενικά στους γονείς.

Σε περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου, ρήξης του δεσμού του γάμου ή μη συμβίωσης των γονέων, το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, τα προσωπικά τους θέματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία ανήκουν και στους δύο γονείς, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Εάν οι γονείς δεν συμβιώνουν, η γονική μέριμνα ασκείται από τον γονέα εκείνο με τον οποίο συμβιώνει το τέκνο, ωστόσο, αιτήσει του άλλου γονέα, ο δικαστής μπορεί να αποφανθεί ότι θα ασκείται από κοινού. Αυτή είναι η συνηθέστερη περίπτωση.

3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί;

Βάσει του ισπανικού δικαίου είναι δυνατόν να ορισθούν άλλοι συγγενείς, πρόσωπα ή ιδρύματα, ενδεχομένως με διοικητική ή δικαστική απόφαση, για την άσκηση της γονικής μέριμνας επί ανηλίκων, εφόσον οι γονείς δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα για την άσκησή της.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων, η γονική μέριμνα είναι δυνατόν να ρυθμισθεί:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • με πρόταση αμφοτέρων των γονέων στο πλαίσιο ρυθμιστικής συμφωνίας, η οποία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο·
 • με δικαστική απόφαση σε περίπτωση αντιδικίας.

Η γονική μέριμνα, ως θεσμός προστασίας του ανηλίκου, ανήκει σε αμφότερους τους γονείς.

Οι περιπτώσεις μέριμνας και επιμέλειας των ανηλίκων συνοψίζονται ως εξής:

 • Η ανάθεση της γονικής μέριμνας σε έναν μόνον εκ των γονέων είναι η συνηθέστερη περίπτωση τόσο στη συναινετική διάσταση και το συναινετικό διαζύγιο όσο και στις διαδικασίες κατ’ αντιδικία.
 • Η από κοινού ανάθεση της γονικής μέριμνας, με εναλλαγή των διαστημάτων που περνούν τα ανήλικα τέκνα με καθέναν από τους γονείς, ζητείται και χορηγείται κυρίως σε περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου των γονέων.
 • Κατ’ εξαίρεση, λόγω ειδικών περιστάσεων, η γονική μέριμνα είναι δυνατόν να ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησης των ίδιων των γονέων ή άμεσα από τον δικαστή.
 • Εάν η κηδεμονία του ανηλίκου έχει ανατεθεί στο κράτος, η κατάσταση αυτή διατηρείται και η γονική μέριμνα δεν ανατίθεται σε κανέναν από τους γονείς.

5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία τους να είναι νόμιμα δεσμευτική;

Οι γονείς που συμφωνούν στα ζητήματα της γονικής μέριμνας πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη μία ρυθμιστική συμφωνία με όλα τα επιμέρους θέματα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρων ρητώς:

 • τη μέριμνα και την επιμέλεια του ενηλίκου·
 • το καθεστώς επισκέψεων των γονέων·
 • την άσκηση της γονικής μέριμνας·
 • τη χρήση της οικογενειακής κατοικίας·
 • τη διατροφή του ανηλίκου.

Η ρυθμιστική συμφωνία υποβάλλεται με την αίτηση στο αρμόδιο πρωτοδικείο και επικυρώνεται στο δικαστήριο από τους γονείς. Αφού ακούσει τους ανηλίκους, εφόσον έχουν επαρκή ωριμότητα, ο δικαστής αξιολογεί τα συμφωνηθέντα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εφόσον θεωρεί ότι τα συμφωνηθέντα είναι προς όφελος του ανηλίκου, ο δικαστής εγκρίνει τη συμφωνία στην απόφαση διάστασης, διαζυγίου ή οριστικών μέτρων σχετικά με τη μέριμνα και επιμέλεια και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων, όταν δεν υπάρχει γάμος των γονέων.

6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμισθεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια;

Κατεξοχήν εναλλακτική λύση στη δικαστική προσφυγή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών είναι η οικογενειακή μεσολάβηση.

Προκειμένου να είναι εκτελεστά, τα μέτρα που συμφωνούνται πρέπει πάντοτε να εγκρίνονται στη δικαστική απόφαση.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο;

Στη δικαστική απόφαση, ο δικαστής πρέπει πάντοτε να επιλύει τα ακόλουθα θέματα προς το συμφέρον των ανήλικων τέκνων, φροντίζοντας να μην χωρίζει αδέλφια, και αφού ακούσει τα τέκνα εφόσον έχουν επαρκή ωριμότητα και οπωσδήποτε εφόσον είναι μεγαλύτερα των 12 ετών:

 • τα δικαστικά μέτρα που αφορούν την επιμέλεια και τη μέριμνα, αναθέτοντας στον ένα ή στον άλλο γονέα ή και στους δύο την εκπαίδευση του ανηλίκου·
 • το καθεστώς των επισκέψεων των γονέων, υποδεικνύοντας τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο επικοινωνίας με τα παιδιά και παραμονής των παιδιών με τον ένα ή με τον άλλο γονέα·
 • κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα επισκέψεων είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να ανασταλεί εφόσον συντρέχουν σοβαρές περιστάσεις ή εάν κάποιος από τους γονείς παραμελεί σοβαρά και κατ’ επανάληψη τα καθήκοντά του·
 • την ανάθεση της γονικής μέριμνας, και εφόσον συντρέχει λόγος την ακρόαση των τέκνων σχετικά με την πλήρη ή μερική άσκησή της από έναν από τους γονείς, καθώς και την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, εάν συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο·
 • τη διατροφή που πρέπει να καταβάλλει κάθε γονέας για την κάλυψη των αναγκών του τέκνου, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές περιστάσεις και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της·
 • την ανάθεση της χρήσης της οικογενειακής κατοικίας και των αντικειμένων καθημερινής χρήσης, όταν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων, αποδίδοντας προτεραιότητα στα ανήλικα τέκνα.

8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονέας μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονέα;

Κατά γενικό κανόνα, η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς. Ως εκ τούτου, η ικανότητα λήψης απόφασης και επίλυσης όλων των ζητημάτων που αφορούν τον ανήλικο ανήκει και στους δύο γονείς, ακόμη και αν η επιμέλεια του ανηλίκου έχει ανατεθεί μόνον σε έναν εξ αυτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν οι γονείς διαφωνούν όσον αφορά τις αποφάσεις που είναι δυνατόν ή πρέπει να ληφθούν σχετικά με το ανήλικο τέκνο, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν σχολικά θέματα ή θέματα εκπαίδευσης, όπως επιλογή σχολείου ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θέματα ιατρικής φροντίδας, όπως επιλογή ιατρού, θέματα προσωπικής εκπαίδευσης, όπως η επιλογή ονόματος ή η θρησκευτική παιδεία, ή την επιλογή του τόπου ή της χώρας στην οποία θα κατοικούν οι ανήλικοι κλπ., και δεν είναι δυνατή η κοινή συμφωνία, οποιοσδήποτε από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας την επίλυση της διαφοράς.

Αφού ακούσει αμφότερους τους γονείς αλλά και το τέκνο, εφόσον έχει επαρκή ωριμότητα, ο δικαστής αναθέτει χωρίς δυνατότητα άλλης προσφυγής το δικαίωμα απόφασης στον πατέρα ή τη μητέρα. Εάν οι διαφωνίες αυτές επαναλαμβάνονται ή υπάρχει άλλος λόγος που εμποδίζει σοβαρά την άσκηση της γονικής μέριμνας, ο δικαστής μπορεί να αναθέσει σε έναν εκ των γονέων πλήρως ή μερικώς την αρμοδιότητα απόφασης ή μπορεί να κατανείμει μεταξύ των γονέων τα καθήκοντα της γονικής μέριμνας. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να ληφθούν για μέγιστο διάστημα διάρκειας δύο ετών.

9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Στις περιπτώσεις στις οποίες η μέριμνα του ανηλίκου ανατίθεται από κοινού και στους δύο γονείς, στην πράξη η καθημερινή φροντίδα και η άμεση επιμέλεια του ανηλίκου αναλαμβάνονται εναλλάξ από κάθε γονέα για χρονικά διαστήματα καθορισμένα εκ των προτέρων, τα οποία συμπίπτουν συνήθως με συγκεκριμένες σχολικές περιόδους, όπως τρίμηνα ή προγράμματα μαθημάτων.

Στην περίπτωση αυτή, όλες οι περίοδοι διακοπών κατανέμονται επίσης μεταξύ των γονέων.

Αυτός ο τύπος γονικής μέριμνας δεν είναι συνηθισμένος, αλλά απαντάται συχνότερα σε συναινετικές διαδικασίες προτάσει των γονέων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Στις συναινετικές γαμικές διαδικασίες διάστασης ή διαζυγίου αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο της τελευταίας κοινής κατοικίας του ζεύγους ή οποιουδήποτε από τους προσφεύγοντες.

Στις κατ’ αντιδικία γαμικές διαδικασίες αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο του τόπου της συζυγικής κατοικίας, και εάν οι σύζυγοι διαμένουν σε διαφορετικές δωσιδικίες, κατ’ επιλογή του προσφεύγοντος, ο τόπος της τελευταίας κατοικίας του ζεύγους ή ο τόπος διαμονής του καθ’ ου.

Στις υποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά τη μέριμνα και την επιμέλεια και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων στις οποίες δεν υπάρχει γάμος των γονέων αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, και εάν οι γονείς διαμένουν σε διαφορετικές δωσιδικίες, κατ’ επιλογή του προσφεύγοντος, ο τόπος διαμονής του καθ’ ου ή ο τόπος διαμονής του ανηλίκου.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

 • όταν υπάρχει συμφωνία των μερών, η συναινετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 777 του Νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας για τη διάσταση, το διαζύγιο και τη λήψη οριστικών μέτρων σχετικά με τη μέριμνα και την επιμέλεια και τη διατροφή ανήλικων τέκνων, όταν δεν υπάρχει γάμος των γονέων·
 • όταν δεν υπάρχει συμφωνία των μερών, η κατ’ αντιδικία διαδικασία, που προβλέπεται στα άρθρα 770 και 774 του Νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας, και για τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές που αφορούν ανηλίκους, όταν δεν υπάρχει γάμος των γονέων.

Σε επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν να ζητηθεί η λήψη μέτρων μέσω των ακόλουθων διαδικασιών:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Προσωρινά μέτρα πριν από την κατάθεση της αγωγής ακύρωσης του γάμου, διάστασης ή διαζυγίου ή στις διαδικασίες που αφορούν τη μέριμνα και την επιμέλεια ανήλικων τέκνων και τη διατροφή. Η διαδικασία ρυθμίζεται από τα άρθρα 771 και 772 του Νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας.

Προβλέπεται ρητά ότι, εάν υπάρχουν λόγοι επείγοντος, τα μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν με την πρώτη απόφαση που εκδίδεται, με άμεση ισχύ.

 • Προσωρινά μέτρα που απορρέουν από την αποδοχή της αγωγής της γαμικής διαφοράς ή της διαφοράς για τα ανήλικα τέκνα, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 773 του Νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Το ευεργέτημα της δωρεάν νομικής συνδρομής παρέχεται πλήρως ή μερικώς, εφόσον επιβεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόλαυσης του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον Νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής. (Βλέπε «Δωρεάν νομική συνδρομή - Ισπανία».)

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μίας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Προκειμένου να προσδιορίσουμε ποιες αποφάσεις εφεσιβάλλονται, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των αποφάσεων που είναι δυνατόν να εκδοθούν σε θέματα γονικής μέριμνας, ως εξής:

 • όλες οι αποφάσεις των κατ’ αντιδικία διαδικασιών εφεσιβάλλονται στο Επαρχιακό Δικαστήριο·
 • οι αποφάσεις των συναινετικών διαδικασιών εφεσιβάλλονται επίσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο, μόνον εφόσον συμφωνείται κάποιο μέτρο που διαφέρει από τους όρους της ρυθμιστικής συμφωνίας·
 • ο νόμος δεν προβλέπει καμία δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων λήψης ασφαλιστικών ή προσωρινών μέτρων ή των αποφάσεων που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια η διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις;

Όταν δεν υπάρχει οικειοθελής συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Πρωτοδικείο που εξέδωσε τις αποφάσεις, ασκώντας αγωγή, προκειμένου να διαταχθεί η αναγκαστική εκτέλεση του μέτρου ή των μέτρων που παραμένουν ανεκτέλεστα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πρέπει να προσδιορίζονται η απόφαση προς την οποία ζητείται η συμμόρφωση καθώς και το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται να διαταχθεί η εκτέλεση της απόφασης.

15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ισπανία μίας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από δικαστήριο μίας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας σε γαμικές διαφορές που αφορούν κοινά τέκνα, οι οποίες είναι εκτελεστές στο εν λόγω κράτος μέλος και κοινοποιήθηκαν, αναγνωρίζονται στην Ισπανία αιτήσει οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερομένων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων.

Το αίτημα της εκτέλεσης υποβάλλεται με αγωγή. Απαιτείται δικηγόρος και πληρεξούσιος, καθώς και αντίγραφο της απόφασης της οποίας ζητείται η εκτέλεση. Αυτή πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εξακρίβωσης της γνησιότητάς της, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V. Η αγωγή ασκείται στο δικαστήριο της δικαιοδοσίας όπου βρίσκεται ο ανήλικος και όπου ζητείται η εκτέλεση της απόφασης.

Για τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα κανονισμό και αφορούν τη γονική μέριμνα τέκνων χωρίς γάμο των γονέων, ενόσω δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται η τρέχουσα πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 27 Αυγούστου 2002) , οι αποφάσεις αναγνωρίζονται βάσει των γενικών κανόνων κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) και μπορούν να εκτελεσθούν εφόσον αναγνωρίζεται η συμφωνία τους προς το ισπανικό δίκαιο.

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Προκειμένου να προσβληθεί στην Ισπανία η αναγνώριση μίας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσφύγει στο Πρωτοδικείο όπου ζητείται η αναγνώρισή της και να επικαλεσθεί τη συνδρομή κάποιου εκ των λόγων μη αναγνώρισης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 1347/2000.

Οι λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί ο ενδιαφερόμενος είναι οι εξής: η απόφαση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη· δεν δόθηκε η ευκαιρία στο τέκνο να ακουσθεί· όταν η απόφαση εκδόθηκε ερήμην του ενδιαφερομένου, η μη επίδοση ή κοινοποίηση του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης, εκτός εάν βεβαιώνεται ότι έχει δεχθεί την απόφαση· παραβίαση της γονικής μέριμνας, χωρίς να έχει δοθεί στον ενδιαφερόμενο η ευκαιρία να ακουσθεί· η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με άλλη μεταγενέστερη απόφαση.

17. Ποιο το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν ο ανήλικος ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Ισπανία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;

Το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας είναι το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις του ανηλίκου ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, το δίκαιο της συνήθους διαμονής του ανηλίκου.

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο