Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Škotska

Zadnja sprememba: 24-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Škotska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Škotskem? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Škotskem ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Na Škotskem pravni izraz „starševske pravice in starševska odgovornost“ opisuje pravice, ki jih ima eden od staršev (ali druga oseba) v zvezi z otrokom, in odgovornost, ki jo ima ta oseba za tega otroka.

Kdor koli ima starševsko odgovornost, jo mora, kolikor je to mogoče, izvajati v najboljšem interesu otroka. Odgovornost vključuje:

 • varovanje in spodbujanje otrokovega zdravja, razvoja in blaginje;
 • zagotavljanje usmerjanja in vodenja, ki je primerno za otrokov razvoj;
 • ohranjanje rednih osebnih odnosov in neposrednega stika z otrokom, če nosilec starševske odgovornosti ne živi z njim;
 • izpolnjevanje vloge zakonitega zastopnika otroka.

Oseba, ki ima v zvezi z otrokom starševske pravice, ima običajno pravico do tega, da:

 • otrok živi pri tej osebi ali da kako drugače ureja otrokovo prebivališče;
 • nadzoruje, usmerja ali vodi otrokovo vzgojo na način, ki je primeren za otrokovo stopnjo razvoja;
 • ohranja redne osebne odnose in neposredni stik z otrokom, če otrok ne živi s to osebo;
 • izpolnjuje vlogo zakonitega zastopnika otroka.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Materi otroka pripadajo starševske pravice in starševska odgovornost samodejno. Otrokov oče jih dobi samodejno, le če je bil v času otrokovega spočetja ali pozneje poročen z otrokovo materjo. Očetje, ki nimajo starševskih pravic in starševske odgovornosti, jih lahko dobijo tako, da se poročijo z otrokovo materjo, da podpišejo in registrirajo sporazum o starševski odgovornosti in starševskih pravicah (glejte vprašanje 5 spodaj) ali da vložijo vlogo pri sodišču. Vlogo lahko vloži vsak, ki ima interes do otroka.

back

Na vrh straniNa vrh strani

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Da – če je eden od staršev ali če sta oba starša nesposobna izvrševati starševsko odgovornost za svoje otroke, lahko sodišče za to določi drugo osebo. Običajno morajo starši izvrševati svoje starševske pravice in starševsko odgovornost v najboljšem interesu otroka, v nekaterih primerih do otrokovega 18. leta starosti. Če pa eden od staršev ni pripravljen izvrševati starševske odgovornosti, lahko kdor koli, ki ima interes, pri sodišču zahteva, da se tistemu od staršev odvzamejo starševske pravice in starševska odgovornost.

Zakon o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act 1995) jasno določa, da se starševska odgovornost izvršuje, le dokler je to mogoče. Če je na primer tisti od staršev, ki ni rezident, v tujini, so stiki, ki jih lahko ima s svojim otrokom, omejeni v primerjavi s stiki tistega od staršev, ki živi blizu otroka.

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Oče, ki je bil poročen z otrokovo materjo, obdrži svoje starševske pravice in starševsko odgovornost, ki mu je pripadala med zakonsko zvezo, razen če sodišče ne odredi drugače. Starša se lahko zasebno dogovorita o vprašanjih, kot je, s kom bo otrok živel in kdaj. Če ne moreta doseči sporazuma, lahko kateri koli od njiju pri sodišču vloži vlogo za odredbo za ureditev zadev. Sodišče jo običajno izda v skladu z Zakonom o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act 1995).

back

Na vrh straniNa vrh strani

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Mati in oče otroka lahko podpišeta sporazum v skladu s členom 4(1) Zakona o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act 1995), ki očetu podeljuje starševske pravice in starševsko odgovornost. Sodišče ne sme matere nikoli prikrajšati za katere koli starševske pravice in starševsko odgovornost. Sporazum morajo podpisati priče in začne veljati z vpisom v škotski register listin, imenovan Books of Council and Session. Škotski registri (Registers of Scotland) zaračunajo za to majhno takso.

Sporazum mora biti sklenjen v obliki, ki jo določijo škotski ministri (Scottish Ministers). Izvodi sporazuma s priloženim navodilom (help sheet) so na voljo na spletni strani škotske vlade (Scottish Executive English).

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

Družinska mediacija je na voljo parom, ki se razvežejo ali njihova življenjska skupnost preneha, in jim pomaga, da dosežejo sporazumne rešitve za težave glede stikov z otroki itd. Družinska mediacija Škotske (Family Mediation Scotland) je prostovoljna organizacija, ki jo s prispevki podpira škotska vlada (Scottish Executive). Mediacijo zagotavlja prek mreže lokalnih služb. Storitev je lahko brezplačna ali pa se lahko zanjo nameni prostovoljni prispevek. Družinsko mediacijo zagotavlja tudi združenje Comprehensive Accredited Lawyer Mediators, z njo povezani stroški pa se lahko poravnajo glede na pravno pomoč.

back

Na vrh straniNa vrh strani

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Škotsko sodišče lahko običajno izda odredbe o:

 • starševski odgovornosti,
 • starševskih pravicah,
 • obveznih ukrepih nadzora – vsak ukrep, za katerega sodišče meni, da je potreben za varovanje in spodbujanje otrokove blaginje;
 • zaščiti otroka – v nujnih primerih, da se zaščiti otroka pred znatno škodo;
 • skrbništvu,
 • posvojitvi,
 • upravljanju otrokovega premoženja.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Vsak, ki ima starševske pravice in starševsko odgovornost v zvezi z otrokom, mora sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo otroka. Če ima starševske pravice in starševsko odgovornost le eden od staršev, se mu ni treba posvetovati z drugim.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Če imata vse starševske pravice in starševsko odgovornost v zvezi z otrokom oba starša, imata oba pravico, da otrok živi pri kateremu od njiju ali da kako drugače uredita otrokovo prebivališče.

V skladu s splošnim načelom morata, če je možno, oba starša prispevati k vzgoji svojih otrok, če je to izvedljivo in v interesu otroka. Če se starša ne moreta dogovoriti, lahko sodišče določi, s kom in kdaj bo otrok živel. Sodišče lahko izda odredbo o prebivališču otroka za oba starša, v kateri določi, kdaj bo otrok živel s katerim od staršev, ali pa izda odredbo o prebivališču za enega od staršev in odredbo o stikih za drugega.

back

Na vrh straniNa vrh strani

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

 1. Tožba v zvezi s starševsko odgovornostjo se lahko vloži pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ali grofijskem sodišču (Sheriff Court). Vloga se lahko vloži v okviru redne tožbe za razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti.
 2. Na katero sodišče se boste obrnili, je vaša osebna izbira. Če ni v teku nobena tožba za razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti, je za obravnavanje vloge za odredbo o starševski odgovornosti pristojno glavno civilno sodišče, če ima otrok običajno prebivališče na Škotskem, grofijsko sodišče pa je pristojno, če ima otrok običajno prebivališče v okrožju grofijskega sodnika, v katerem je sodišče. Spletna stran škotske Sodne službe (Scottish Courts Service English) vsebuje zemljevid z informacijami o lokacijah sodišč, naslove in podatke za stike.
 3. Vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo in starševskimi pravicami je treba vložiti v obliki sodnega poziva pri glavnem civilnem sodišču in z začetnim sodnim nalogom pri grofijskem sodišču. Kot v primeru tožb za razvezo ima vsako sodišče svoja pravila, ki določajo obliko vloge. Glejte odstavek 11(6) na strani o razvezi zakonske zveze.

  Formalnosti in dokumentacija

 4. Ponovno velja, da je pri obeh sodiščih treba plačati takso ob vložitvi takšne vloge. Glede možnih izjem od plačila taks glejte odstavek 11(8) na strani o razvezi zakonske zveze.
 5. Pri kateri koli vrsti vloge je treba predložiti otrokov izpisek iz rojstne matične knjige. Kopije ali skrajšane oblike rojstnega lista sodišče ne bo sprejelo.

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

Pri vlogah te vrste ni na voljo noben poenostavljen postopek. Postopek določajo pravila iz odstavka 11(6) na strani o razvezi zakonske zveze. Vseeno pa je možno zaprositi za začasno odredbo, če se šteje, da je to potrebno.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Svetovanje in pomoč sta na voljo v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo, pri tem pa se uporablja običajno zakonsko predpisano finančno preverjanje. Razen tega je v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo na voljo civilna pravna pomoč, razen nekaterih postopkov v skladu z delom II Zakona o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act 1995), pri tem pa se uporabljajo običajna zakonsko predpisana preverjanja finančne primernosti, upravičenosti in zadostnih razlogov.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Zoper odredbo o starševski odgovornosti, ki jo izda grofijsko sodišče, se je mogoče pritožiti v 14 dneh od datuma odredbe. Zoper odredbo, ki jo izda glavno civilno sodišče, se je mogoče pritožiti v 21 dneh od datuma odredbe.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?

Če se zahtevek za izvršitev (na Škotskem) odločbe, izdane na Škotskem, vloži pri škotskem sodišču, potem se izpisek te odločbe preda organu, ki je pristojen za izvršitev. Izvršitev lahko izvedejo sodni izvršitelji (Sheriff Officers) ali sodni vročevalci (Messengers at Arms). Zaradi morebitne občutljive narave te zadeve lahko ustrezen organ odloči, da izvršitve ne izvedejo ti sodni uradniki. Druga možnost je, da se sproži postopek z isto tožbo zaradi nespoštovanja sodne odredbe. Če se odredbe ne upošteva, se lahko sproži postopek zaradi nespoštovanja odredbe sodišča.

back

Na vrh straniNa vrh strani

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Škotskem?

Če spada odločba o starševski odgovornosti na področje uporabe Uredbe Bruselj II, tj. Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2000 z dne 29. maja 2000, potem določa podlago za priznavanje odločb člen 14 te uredbe.

 1. Sodna odločba, izdana v državi članici, se v drugih državah članicah običajno prizna, ne da bi bilo potrebno za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek. Vseeno obstaja več razlogov za nepriznavanje, ki so določeni v členu 15.
 2. Brez poseganja v odstavek 3 za vpis spremembe osebnega stanja v uradne evidence države članice na podlagi sodne odločbe o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, izdane v drugi državi članici, proti kateri po pravu te države ni možno vložiti nadaljnjega pravnega sredstva, predvsem ni potrebno začeti kakršnega koli posebnega postopka.
 3. Vsaka zainteresirana stranka lahko v skladu s postopki za izvršitev sodne odločbe (glejte spodaj) zahteva izdajo odločbe o priznanju oz. nepriznanju sodne odločbe.
 4. Kadar je priznanje sodne odločbe pred sodiščem posamezne države članice postavljeno kot predhodno vprašanje, lahko o tem vprašanju odloči to sodišče.

Če se zahteva izvršitev, potem se lahko sodna odločba, ko je vročena, registrira za izvršitev pri glavnem civilnem sodišču.

Če odredba ne spada na področje uporabe Bruseljske uredbe II, je mogoče najti ustrezna pravila v delu II Zakona o ugrabitvi otroka ter varstvu in vzgoji otroka iz leta 1985, in še zlasti v členu 15. Ta člen bistveno uveljavlja Evropsko konvencijo o priznavanju in izvrševanju odločb v zvezi z vzgojo in varstvom otrok (European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children). Odločba, ki se izda v državi podpisnici te konvencije, se prizna v vseh delih Združenega kraljestva, kot če bi jo izdalo sodišče, ki je pristojno za izdajo odločb v zadevnem delu. Če se zahteva izvršitev, potem mora biti sodna odločba registrirana pri glavnem civilnem sodišču.

back

Na vrh straniNa vrh strani

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Če odločba spada na področje uporabe Uredbe Bruselj II, tj. Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2000 z dne 29. maja 2000, potem glejte odgovor na vprašanje 15 zgoraj.

Če odločba ne spada na področje uporabe Bruseljske uredbe II, se uporablja Zakon o ugrabitvi otroka ter varstvu in vzgoji otroka iz leta 1985. Še zlasti člen 15. Ta uveljavlja Evropsko konvencijo o priznavanju in izvrševanju odločb v zvezi z vzgojo in varstvom otrok (European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children). Na podlagi tega lahko vsaka oseba, ki ima interes v zadevi, iz razlogov, navedenih v členu 9 ali 10 Konvencije, zahteva razglasitev, da se odločba ne prizna v nobenem delu Združenega kraljestva. Za to je pristojno glavno civilno sodišče.

17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Škotskem ali imata različno državljanstvo?

Če je pristojno sodišče na Škotskem, bo običajno uporabilo pravo Škotske. Če se zdi, da vprašanje ureja ustrezno tuje pravo, ki je drugačno od škotskega prava, je treba to potrditi in dokazati. Obstajajo lahko izredne okoliščine, kjer stranke v zadevi uveljavljajo tuje pravo v zvezi s katerimi okoliščinami lahko škotsko sodišče to upošteva.

Nadaljnje informacije

Več informacij o pravni pomoči na Škotskem je na voljo na:

 • spletni strani Odbora za pravno pomoč (Scottish Legal Aid Board (SLAB) English)
 • ali na informativnih listih o pravni pomoči, ki so na voljo na tej spletni strani.

Več informacij o družinskem pravu je na voljo na spletni strani škotske vlade (Scottish Executive English).

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 24-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo