Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Rumänien

Senaste uppdatering: 03-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär den juridiska termen ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem är det i allmänhet som har föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Kan en annan person bli utsedd i föräldrarnas ställe om de är oförmögna eller ovilliga att utöva sitt föräldraansvar över sina barn? 3.
4. Hur fastställs föräldraansvaret för framtiden om föräldrarna skiljer sig eller separerar? 4.
5. Om föräldrarna sluter ett avtal om föräldraansvar, vilka formella krav måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Vilka alternativ finns det för att lösa konflikten utan att gå till domstol om föräldrarna inte kan komma överens om föräldraansvaret? 6.
7. I vilka frågor kan en domare fatta beslut om barnet om föräldrarna går till domstol? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ensam ska ha vårdnaden om barnet, innebär det att han eller hon kan fatta beslut i alla frågor som rör barnet utan att först samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen bestämmer att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om ett barn, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill göra en ansökan om föräldraansvar? Vilka formella krav måste vara uppfyllda och vilka handlingar ska jag bifoga till min ansökan? 10.
11. Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? Finns det något brådskande förfarande? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna för förfarandet? 12.
13. Går det att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en ansökan till en domstol eller till en annan myndighet för att få ett beslut om föräldraansvar verkställt. Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? 14.
15. Vad ska jag göra för att ett beslut om föräldraansvar som har fattats av en domstol i en annan medlemsstat ska bli godkänt och verkställas i Rumänien? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? 15.
16. Till vilken domstol i Rumänien ska jag vända mig för att bestrida erkännandet av ett beslut om föräldraansvar som utfärdats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? 16.
17. Vilken lagstiftning ska tillämpas i ett förfarande om föräldraansvar om barnet eller parterna inte är bosatta i Rumänien eller har olika nationalitet? 17.

 

1. Vad innebär den juridiska termen ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Med ”föräldraansvar” menas de rättigheter och skyldigheter som föräldrar har i förhållande till sina minderåriga barn. Enligt artikel 97 i familjelagen har båda föräldrarna samma rättigheter och samma ansvar för sina minderåriga barn, utan åtskillnad mellan barn som är födda inom eller utom äktenskapet eller barn som är adopterade, och de kan endast utöva sina rättigheter som föräldrar i barnens intresse.

Föräldrars befogenheter förutsätter att det finns en person som är under 18 och saknar full rättshandlingsförmåga.

Eftersom föräldrars befogenheter är något som finns för den omyndiges intressen är detta något som framför allt handlar om föräldrars skyldigheter snarare än föräldrars rättigheter. De omfattar följande:

 • Föräldrars rätt och skyldighet att försörja barnet (artikel 101.1 och artikel 101.2 i familjelagen). Deras skyldighet att sörja för barnets fysiska hälsa. Skyldighet att uppfostra barnet. Skyldighet att följa barnets skolgång och yrkesutbildning.
 • Rätt att kräva att barnet ska lämnas tillbaka av en person som olagligt har det i sina händer (artikel 103.1 i familjelagen). Denna person kan vara antingen en främling eller den förälder som inte har vårdnaden om barnet när det handlar om en äktenskapsskillnad eller en upplösning av äktenskapet eller när det handlar om ett barn fött utom äktenskapet. Föräldrars rätt att kräva att barnet återlämnas är en oförytterlig rättighet.
 • Rätt att samtycka till att barnet adopteras eller begära att adoptionen ska upphävas (se lag nr 273/2004 om rättssystemet för adoption).
 • Rätt att ha personliga band med barnet: detta är ett praktiskt problem när den omyndige inte bor tillsammans med den ene av sina föräldrar. ”Personliga band” med barnet kan ha följande former: besöka barnet i dess hem, besöka barnet i skolan eller låta barnet tillbringa en ledighet med var och en av föräldrarna.
 • Rätt att följa barnets uppväxt, fostran, skolgång och yrkesutbildning.
 • Rätt att bestämma var barnet ska bo. Om föräldrarna inte bor tillsammans ska de komma överens om med vilken av dem barnet ska bo. Om de inte kan komma överens om detta ska domstolen bestämma utifrån barnets bästa, efter att ha hört förmyndarskapsmyndigheten och barnet självt om det har uppnått 10 års ålder.
 • Rätt och skyldighet att sköta barnets tillgångar (faktiska handlingar för att förvalta, bevara eller avyttra).
 • Rätt och skyldighet att företräda den omyndige i civilrättsliga handlingar eller att godkänna sådana handlingar för den omyndige. Barnet ska företrädas av sina föräldrar med avseende på civilrättsliga handlingar fram till dess det har uppnått 14 års ålder, eftersom det inte har full rättshandlingsförmåga före denna ålder. Mellan 14 och 18 ska barnet, som har begränsad rättskapacitet, själv utöva sina rättigheter och utföra sina skyldigheter, men endast med föräldrarnas förhandsgodkännande.

2. Vem är det i allmänhet som har föräldraansvaret för ett barn?

(Vanligtvis utövas det gemensamt av båda föräldrarna så länge som de lever tillsammans, men det kan tilldelas modern om föräldrarna inte är gifta.)

Till börjanTill början

Båda föräldrarna har föräldraansvar, oavsett om den omyndige är född inom eller utom äktenskapet eller är adopterad (artikel 97 i familjelagen). Enligt artikel 42.1 i familjelagen ska domstolen, så snart den har beslutat om en äktenskapsskillnad, bestämma vilken av föräldrarna som ska få vårdnaden om eventuella minderåriga barn. En skild förälder som får vårdnaden om ett barn kommer att ha befogenhet som förälder för det barnet. En skild förälder som inte får vårdnaden om ett barn kommer att bibehålla rätten till personliga band med barnet och rätten att följa barnets uppväxt, fostran, skolgång och yrkesutbildning.

För ett barn som fötts utom äktenskapet där föräldraskapet har fastställts för båda föräldrarna kommer domstolen att fastställa vårdnaden genom ett domstolsbeslut (artikel 65 i familjelagen).

3. Kan en annan person bli utsedd i föräldrarnas ställe om de är oförmögna eller ovilliga att utöva sitt föräldraansvar över sina barn?

(Eller kan en förmyndare bli utsedd om föräldrarna har avlidit eller inte är förmögna att ta hand om sitt barn?)

Enligt artikel 113 i familjelagen ska en förmyndare utses för barnet om båda föräldrarna har avlidit, är okända, har berövats sina befogenheter som föräldrar, deras befogenheter som föräldrar är föremål för restriktioner eller om föräldrarna har försvunnit eller dödförklarats.

4. Hur fastställs föräldraansvaret för framtiden om föräldrarna skiljer sig eller separerar?

(genom en gemensam överenskommelse eller av domstol)

Till börjanTill början

Vid en äktenskapsskillnad kommer domstolen antingen att fatta ett beslut som bekräftar överenskommelsen mellan parterna eller, om det inte finns någon gemensam överenskommelse mellan parterna, meddela ett oberoende avgörande.

Vid oenighet mellan föräldrarna om hur befogenheterna som föräldrar ska utövas under äktenskapet ska förmyndarskapsmyndigheten fatta beslut efter hörande av föräldrarna och med hänsyn till den omyndiges intressen (artikel 99 i familjelagen).

5. Om föräldrarna sluter ett avtal om föräldraansvar, vilka formella krav måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

(Till exempel godkännande av en myndighet eller en domstol.)

Om avtalet gäller ett barn inom äktenskapet finns det inte några formella krav på ett avtal mellan föräldrarna eftersom det i artikel 98.1 i familjelagen föreskrivs att beslut som gäller barnets person och egendom ska fattas av föräldrarna gemensamt.

Om äktenskapet har upplösts genom äktenskapsskillnad, eller om det gäller ett barn som fötts utom äktenskapet och där föräldraskapet har fastställts för båda föräldrarna, ska domstolen fatta beslut om det avtal som slutits mellan föräldrarna.

6. Vilka alternativ finns det för att lösa konflikten utan att gå till domstol om föräldrarna inte kan komma överens om föräldraansvaret?

(till exempel, medling)

Begära ett beslut av förmyndarskapsmyndigheten (under äktenskapet).

Medling – lag nr 192/2006 om medling och utövande av medlaryrket.

Till börjanTill början

7. I vilka frågor kan en domare fatta beslut om barnet om föräldrarna går till domstol?

(Till exempel var barnet ska bo, om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en föräldrar ensam ska ha vårdnaden, föräldrarnas besöksrätt/umgängesrätt, skyldighet att betala underhåll, val av skola, namn, osv.)

Domaren kan fatta beslut om följande:

 • Vårdnad för en minderårig (vid äktenskapsskillnad eller om barnet är fött utom äktenskapet).
 • Hur mycket varje förälder ska bidra till kostnaderna för den minderåriges uppväxt, fostran, skolgång och yrkesutbildning.
 • Besöksrätt för den förälder som inte har tilldelats vårdnaden om den omyndige.
 • Meningsskiljaktigheter i fråga om skyldigheten att betala underhåll för den omyndige, hur denna skyldighet ska uppfyllas eller hur mycket varje förälder ska bidra med till barnets underhåll om föräldrarna inte är skilda (artikel 107.3 i familjelagen).

8. Om domstolen beslutar att en förälder ensam ska ha vårdnaden om barnet, innebär det att han eller hon kan fatta beslut i alla frågor som rör barnet utan att först samråda med den andra föräldern?

(Till exempel, att flytta med barnet till en annan adress i samma land, att flytta med barnet till ett annat land, att bestämma vilken skola barnet ska gå i, osv.)

Domstolen fattar beslut om ensam vårdnad antingen i samband med en dom på äktenskapsskillnad (för ett barn som är fött inom äktenskapet) eller efter ett avgörande av en ansökan som gäller vårdnaden om en omyndig (för ett barn som är fött utom äktenskapet där föräldraskapet har fastställts för båda föräldrarna).

Till börjanTill början

Den förälder som tilldelats vårdnaden om barnet ska utöva sina befogenheter som förälder för barnet och dess egendom och uppfylla sina förpliktelser som förälder.

Den förälder som inte tilldelats vårdnaden om barnet har inte ansvar för att skydda barnet och ha tillsyn över det utan behåller enbart rätten att följa barnets uppväxt, fostran, skolgång och yrkesutbildning. Den föräldern har rätt att ha personliga band med barnet men har inte rätt att bestämma var barnet ska bo eller kräva att barnet ska återlämnas till honom eller henne, enligt de villkor som anges i artikel 103 i familjelagen, av en person som olagligt har barnet i sina händer.

9. Om domstolen bestämmer att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om ett barn, vad innebär det i praktiken?

Under äktenskapet har föräldrarna enligt lag samma rättigheter och skyldigheter som föräldrar.

Domstolen ingriper endast för att tilldela en av föräldrarna ensam vårdnad om ett barn i samband med en dom på äktenskapsskillnad (för omyndig som är född inom äktenskapet) eller i samband med ett beslut om en ansökan som gäller vårdnaden om en omyndig (för barn som är fött utom äktenskapet).

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill göra en ansökan om föräldraansvar? Vilka formella krav måste vara uppfyllda och vilka handlingar ska jag bifoga till min ansökan?

Under ett äktenskap ska meningsskiljaktigheter mellan föräldrar som gäller hur deras befogenheter som föräldrar ska utövas lösas av förmyndarskapsmyndigheten, verkställande organ inom byns, stadens eller kommunens myndigheter eller av distriktsmyndigheter när det gäller staden Bukarest. I vissa i lag reglerade situationer ska eventuella meningsskiljaktigheter mellan föräldrar om vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller ett barn lösas av domstolen i enlighet med vanlig lag. Till sådana situationer hör meningsskiljaktigheter om underhållsskyldighet, underhållets storlek, vårdnad, besöksrätt och var barnet ska bo.

Till börjanTill början

11. Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? Finns det något brådskande förfarande?

Förfarandet enligt vanlig lag ska tillämpas (som regel).

Undantag: domstolen kan, när som helst under ett skilsmässoförfarande, vidta temporära åtgärder som gäller vårdnaden av minderåriga, underhållsskyldighet, underhållsstöd och användning av bostad (artikel 613 i civilprocesslagen).

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna för förfarandet?

Rättshjälp kan erhållas på de villkor som anges i artikel 74–81 i civilprocesslagen. Det kan beviljas när som helst under förfarandet, helt eller delvis.

13. Går det att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Förmyndarskapsmyndighetens beslut kan överklagas till den myndighet som är överordnad förmyndarskapsmyndigheten. Domstolsbeslut kan överklagas enligt de regler som fastställs i civilprocesslagen (överklagande till första instans, överklagande till en högre domstol). Om beslutet om föräldraansvar var den viktigaste frågan i målet gäller en tidsgräns på 15 dagar för överklagande till första instans eller till en högre domstol från det datum då beslutet meddelades. Om beslutet om föräldraansvar var en underordnad aspekt av målet, t.ex. i samband med en äktenskapsskillnad, gäller en tidsgräns på 30 dagar från det datum då beslutet meddelades.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en ansökan till en domstol eller till en annan myndighet för att få ett beslut om föräldraansvar verkställt. Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall?

Om domstolens beslut inte verkställs i god tro kan man vända sig till polisen enligt de regler som fastställs i civilprocesslagen, avsnitt V (artikel 371 och följande).

Till börjanTill början

15. Vad ska jag göra för att ett beslut om föräldraansvar som har fattats av en domstol i en annan medlemsstat ska bli godkänt och verkställas i Rumänien? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall?

För erkännande och verkställighet av ett beslut om föräldraansvar kan bestämmelserna i förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II-förordningen) tillämpas.

Ansökan bör skickas till domstolen från svarandens hemvist eller från hans eller hennes bostad i Rumänien. Om svaranden inte har vare sig en känd hemvist eller en känd bostadsadress ska den skickas till domstolen från målsägaren hemvist/bostad.

16. Till vilken domstol i Rumänien ska jag vända mig för att bestrida erkännandet av ett beslut om föräldraansvar som utfärdats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall?

För att bestrida erkännandet av ett beslut ska berörda parter vända sig till den domstol där ansökan om erkännandet håller på att behandlas. Sedvanliga bestämmelser i civilprocesslagen kommer att tillämpas.

17. Vilken lagstiftning ska tillämpas i ett förfarande om föräldraansvar om barnet eller parterna inte är bosatta i Rumänien eller har olika nationalitet?

(Förklara reglerna om val av tillämplig lag för varje medlemsstat)

För att avgöra vilken lagstiftning som ska gälla för internationella privaträttsliga förhållanden bör man använda bestämmelserna i lag nr 105/1992 om internationella privaträttsliga förhållanden. Förhållandet mellan föräldrarna och barnet, inklusive föräldrarnas skyldighet att försörja och fostra barnet samt sköta dess egendom regleras i vanlig nationell lagstiftning, men när det handlar om medborgare i ett annat land är det reglerna i den lagstiftningen i den medlemsstat inom vilken båda makarna har sin hemvist som gäller.

Förhållandet mellan föräldrarna och barnet kommer att regleras av vanlig nationell rätt eller rätten där båda makarna har sin hemvist även om någon av dem skulle ändra medborgarskap eller hemvist.

Om det inte finns vare sig gemensamt medborgarskap eller gemensam hemvist ska förhållandet mellan föräldrarna och barnet regleras enligt lagstiftningen i det territorium där de är eller har varit bosatta tillsammans eller med vilket de har sin närmaste anknytning.

Ytterligare information

Ytterligare information (länkar till webbplatser)

www.just.ro română

internationellt rättsligt samarbete

« Föräldraansvar - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket